2023-11-21   Deadline 2023-12-21   „Доставка чрез покупка на фабрично нов лекотоварен автомобил тип „ван“ за нуждите на Техническия университет - София" (Технически университет)
Предметът на поръчката е „Доставка чрез покупка на фабрично нов лекотоварен автомобил тип „ван“ за нуждите на Техническия университет - София". При доставката автомобилът да се съпровожда с инструкция или ръководство за експлоатация на български език. При доставката автомобилът да се съпровожда от документи, удостоверяващи неговото качество и произход. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-21   Deadline 2023-12-21   „Доставка на измервателни уреди за нуждите на ТУ-София и по договори на НИС при ТУ-София“ (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „Доставка на измервателни уреди за нуждите на ТУ-София и по договори на НИС при ТУ-София“. Доставеното оборудване (измервателни уреди) трябва да бъдe оригинално, т.е. същото следва да бъде продукт на производителя на съответната марка – декларира се от участника в техническото предложение. Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано, в оригинални фабрични опаковки. Доставеното оборудване трябва да бъде окомплектовано с всички необходими силови, интерфейсни и други … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-21   Deadline 2023-12-21   „Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на ТУ-София” (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на ТУ-София”, по следните обособени позиции: Обособена позиция 1 „Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на ТУ-София – Централно управление“ Обособена позиция 2 „Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на Ф и К Сливен при ТУ-София“ Обособена позиция 3 „Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на Филиал Пловдив при ТУ-София“ Доставеното обзавеждане трябва да е ново и неупотребявано. Обзавеждането трябва да се достави в … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-21   Deadline 2023-12-21   „Доставка на бакалия и консерви за нуждите на Филиал Пловдив при ТУ-София“ (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „Доставка на бакалия и консерви за нуждите на Филиал Пловдив при ТУ-София“. Изпълнението на поръчката се осъществява при спазване на действащото в страната законодателство. Доставяните хранителни Продукти: - следва да бъдат придружавани при всяка доставка с търговски или друг документ, съдържащ изчерпателно изброяване на стоките по асортименти, количеството им, партиден номер за всяка от тях, както и другите данни, съобразно приложимите нормативни изисквания за съответния вид … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-16   Deadline 2023-12-21   Доставка на консумативи за тънкослойни суперкондензатори за нуждите на Технически университет – София, по проект... (Технически университет)
Предметът на поръчката е: Доставка на консумативи за тънкослойни суперкондензатори за нуждите на Технически университет – София, по проект BG-RRP-2.004-0005-С01 „Подобряване на научноизследователския капацитет и качество за международна разпознаваемост и устойчивост на ТУ-София". Доставените консумативи трябва да са нови, неупотребявани, в оригинални фабрични опаковки. Доставените консумативи трябва да притежават параметрите, заложени в спецификацията. Ако се окаже, че параметрите, на доставените … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-16   Deadline 2023-12-21   „Доставка на специализирано технологично оборудване“ за нуждите на Технически университет – София, по проект... (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „Доставка на специализирано технологично оборудване“ за нуждите на Технически университет – София, по проект BG-RRP-2.004-0005-С01 „Подобряване на научноизследователския капацитет и качество за международна разпознаваемост и устойчивост на ТУ-София“. Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано, в оригинални фабрични опаковки. Доставеното оборудване да е комплектувано с необходимите елементи, така че да е работоспособно и да изпълнява функциите, заложени в … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-16   Deadline 2023-12-21   „ДОСТАВКА НА НОВО КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТ BG-RRP-2.004-0005-C01 ПОДОБРЯВАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ... (Технически университет)
Предметът на поръчката е: ДОСТАВКА НА НОВО КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТ BG-RRP-2.004-0005-C01 ПОДОБРЯВАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ КАПАЦИТЕТ И КАЧЕСТВО ЗА МЕЖДУНАРОДНА РАЗПОЗНАВАЕМОСТ И УСТОЙЧИВОСТ НА ТУ – СОФИЯ“. Доставеното оборудване трябва да бъде оригинално, т.е. същото следва да бъде продукт на производителя на съответната марка. Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано, в оригинални фабрични опаковки. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-15   Deadline 2023-12-15   „ДОСТАВКА НА СРЕДСТВА ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ТУ – СОФИЯ И ИЗНЕСЕНИТЕ ЗВЕНА ” (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „ДОСТАВКА НА СРЕДСТВА ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ТУ – СОФИЯ И ИЗНЕСЕНИТЕ ЗВЕНА . Доставеното оборудване трябва да бъде оригинално, т.е. същото следва да бъде продукт на производителя на съответната марка. Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано, в оригинални фабрични опаковки. Доставеното оборудване трябва да бъде окомплектовано с всички необходими силови, интерфейсни и други кабели, адаптери и аксесоари, необходими за нормалната му работа. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-15   Deadline 2023-12-15   „Доставка на компютърно и мрежово оборудване за нуждите на Технически университет – София” (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „Доставка на компютърно и мрежово оборудване за нуждите на Технически университет – София” по обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на нови сървъри, настолни компютри и плоски дисплеи; Обособена позиция 2: Доставка на нови мултифункционални устройства, принтери и скенери; Обособена позиция 3: Доставка на нова компютърна периферия и нови компоненти за компютри; Обособена позиция 4: Доставка на ново мрежово оборудване; Обособена позиция 5: Доставка на нови преносими … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-15   Deadline 2023-12-15   „Доставка на нови оригинални консумативи за копирна и печатаща техника за нуждите на ТУ-София и звена“ (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „Доставка на нови оригинални консумативи за копирна и печатаща техника за нуждите на ТУ-София и звена. Предлаганите консумативи трябва да са оригинални, нови, неупотребявани и нерециклирани, в оригинални фабрични опаковки, със стикер - удостоверяващ произхода на съответния консуматив. Под „оригинални“ да се разбират консумативи, които са произведени от производителя на съответната марка техника, в оригинална опаковка с ненарушена цялост. В случай на спиране на производството на … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-07   Deadline 2023-12-14   Доставка на консумативи за нанасяне на тънки слоеве за нуждите на Технически университет – София, по проект... (Технически университет)
Предметът на поръчката е: Доставка на консумативи за нанасяне на тънки слоеве за нуждите на Технически университет – София, по проект BG-RRP-2.004-0005-С01 „Подобряване на научноизследователския капацитет и качество за международна разпознаваемост и устойчивост на ТУ-София“, финансиран чрез Национален план за възстановяване и устойчивост, BG-RRP-2.004. Доставеният консуматив трябва да е нов, неупотребяван, в оригинални фабрични опаковки. Доставеният консуматив трябва да притежава параметрите, заложени в … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-07   Deadline 2023-12-14   „Доставка на миещи препарати и артикули за почистване и дезинфектанти за нуждите на ТУ-София и изнесените звена“ (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „Доставка на миещи препарати и артикули за почистване и дезинфектанти за нуждите на ТУ-София и изнесените звена“, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на миещи препарати и артикули за почистване за нуждите на ТУ-София и изнесените звена“ Обособена позиция № 2: „Доставка на дезинфектанти за нуждите на ТУ-София и изнесените звена“. Доставените продукти трябва да са нови, неупотребявани, да отговарят на всички нормативни, действащи наредби и стандарти за качество … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-07   Deadline 2023-12-14   „Доставка на миещи препарати и артикули за почистване за нуждите на ТУ-София и изнесените звена, запазена по чл. 12,... (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „Доставка на миещи препарати и артикули за почистване за нуждите на ТУ-София и изнесените звена, запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“. Видовете артикули, предмет на доставка, са посочени в Приложение към Техническата спецификация, част от документацията на поръчката. Доставените продукти трябва да са нови, неупотребявани, да отговарят на всички нормативни, действащи наредби и стандарти за качество в Република България. На основание 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП и чл. 80, ал. 1 ППЗОП … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-07   Deadline 2023-12-07   „Доставка на специализирани компютърни терминали за нуждите на Технически университет – София по проект... (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „Доставка на специализирани компютърни терминали за нуждите на Технически университет – София по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Доставеното оборудване трябва да бъде оригинално, т.е. същото следва да бъде продукт на производителя на съответната марка. Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано и в оригинални фабрични … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-31   „Доставка на работни станции и монитори за нуждите на Технически университет – София, по проект ........ продължава... (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „Доставка на работни станции и монитори за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Доставеното оборудване трябва да бъде оригинално, т.е. същото следва да бъде продукт на производителя на съответната марка. Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано и в оригинални фабрични опаковки. … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-20   „Предоставяне на достъп и внедряване в експлоатация на информационна система” (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „Предоставяне на достъп и внедряване в експлоатация на информационна система”. Изпълнителят трябва да внедри софтуерното решение в информационната и комуникационна среда на Възложителя. Това включва инсталиране, конфигуриране и настройка на програмните компоненти на системата в условията на експлоатационната среда на Възложителя. Софтуерните модули трябва да функционират като цялостна система с уеб базиран потребителски интерфейс, отговарящ на изискванията за валидация на … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-20   „Доставка на специализиран софтуер за акустични и мултифизични анализи по обособени позиции“, за нуждите на... (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „Доставка на специализиран софтуер за акустични и мултифизични анализи по обособени позиции“, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG-RRP-2.004-0005-С01 „Подобряване на научноизследователския капацитет и качество за международна разпознаваемост и устойчивост на ТУ-София“. По двете обособени позиции: Поръчката включва доставка и тестване на функционалността на софтуера (инсталиране, конфигуриране и лицензиране на специализиран софтуер). Правата на ползване на … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-20   „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции” за нуждите на Технически университет –... (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции” за нуждите на Технически университет – София, по проект BG-RRP-2.004-0005-С01 „Подобряване на научноизследователския капацитет и качество за международна разпознаваемост и устойчивост на ТУ-София“. Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано, в оригинални фабрични опаковки. Доставеното оборудване да е комплектувано с необходимите елементи, така че да е работоспособно и да изпълнява функциите, … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-20   „Доставка на специализирана изчислителна система със средства за дистанционен контрол“ за нуждите на ... продължава... (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „Доставка на специализирана изчислителна система със средства за дистанционен контрол“ за нуждите на Технически университет – София, по проект BG-RRP-2.004-0005-С01 „Подобряване на научноизследователския капацитет и качество за международна разпознаваемост и устойчивост на ТУ-София“. Доставеното оборудване трябва да бъде оригинално, т.е. същото следва да бъде продукт на производителя на съответната марка. Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано, в оригинални … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-20   „Доставка на канцеларски материали, копирна и принтерна хартия за нуждите на ТУ-София и изнесените звена“ (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „Доставка на канцеларски материали, копирна и принтерна хартия за нуждите на ТУ-София и изнесените звена“, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали за ТУ– София” Обособена позиция № 2: „Доставка на копирна и принтерна хартия за ТУ-София“ Видовете канцеларски материали са посочени в Приложение към Техническата спецификация за съответната обособена позиция, част от документацията на поръчката. Доставяните канцеларски материали трябва да … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-20   „Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТУ-София и изнесените звена, запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“ (Технически университет)
Предметът на поръчката е „Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТУ-София и изнесените звена, запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“. Видовете канцеларски материали, предмет на доставка, са посочени в Приложение към Техническата спецификация, част от документацията на поръчката. Доставяните канцеларски материали трябва да бъдат: нови и неупотребявани, да бъдат произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация и да отговарят на Европейските стандарти за … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-20   „Доставка на лиценз за софтуерен пакет за електромагнитни и оптични симулации за нуждите на Технически университет –... (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „Доставка на лиценз за софтуерен пакет за електромагнитни и оптични симулации за нуждите на Технически университет – София, по проект BG-RRP-2.004-0005-С01 „Подобряване на научноизследователския капацитет и качество за международна разпознаваемост и устойчивост на ТУ-София. Софтуерният пакет ANSYS Academic Associate Research Electronics and Optics представлява мощен инструмент за анализ на електромагнитни процеси в целия честотен спектър - от акустични честоти до оптичният … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-17   „Доставка на автоматизирана система за експерименти с участието на хора - хардуер“ за нуждите на Технически... (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „Доставка на автоматизирана система за експерименти с участието на хора - хардуер“ за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано, в оригинални фабрични опаковки (където е приложимо). Доставеното оборудване да е комплектувано с необходимите … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-11   „Доставка на специализирано преносимо компютърно оборудване за нуждите на Технически университет – София по проект... (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „Доставка на специализирано преносимо компютърно оборудване за нуждите на Технически университет – София по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Доставеното оборудване трябва да бъде оригинално, т.е. същото следва да бъде продукт на производителя на съответната марка. Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано и в оригинални … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-11   „Доставка на система за калибриране на термоанемометри и изследователска апаратура за измерване на повърхностна... (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „Доставка на система за калибриране на термоанемометри и изследователска апаратура за измерване на повърхностна температура за нуждите на Технически университет–София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“,финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“,по обособени позиции: Обособена позиция 1:Доставка на система за калибриране на термоанемометри Обособена позиция 2:Доставка на … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-03   „Застраховане на дълготрайни материални активи (ДМА), моторни превозни средства (МПС) и плавателни съдове за нуждите... (Технически университет)
Обществената поръчка съдържа две обос.позиции: ОП1: „Застраховане на дълготрайни материални активи (ДМА) за нуждите на ТУ София и изнесените звена“- включва имуществено застраховане на обекти - сгради; компютри и хардуерно оборудване; машини, съоръжения и оборудване; стопански инвентар и други ДМА на ТУ-София, за нуждите на ТУ – София и изнесените звена, подробно описани в Техническата спецификация за ОП1 и приложение № 1 към нея, неразделна част от документацията. ОП2: „Застраховане на моторни превозни … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-03   „Доставка на осцилоскопи и сонди за осцилоскопи за нуждите на ТУ-София” (Технически университет)
Предмет на поръчката: „Доставка на осцилоскопи и сонди за осцилоскопи за нуждите на ТУ-София”. Доставеното оборудване, предмет на поръчката, трябва да бъдe оригинално, т.е. същото следва да бъде продукт на производителя на съответната марка. Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано, в оригинални фабрични опаковки. Доставеното оборудване трябва да бъде окомплектовано с всички необходими силови, интерфейсни и други кабели, адаптери и аксесоари, необходими за нормалната му работа съгласно … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-03   „Доставка, монтаж и инсталация на система за smart/умна лаборатория“ (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „Доставка, монтаж и инсталация на система за smart/умна лаборатория. Поръчката следва да се изпълнява в съответствие с приложимото законодателство и изискванията на възложителя. Доставеното оборудване следва да е ново, оригинално (т.е. следва да бъде продукт на производителя на съответната марка) и неупотребявано. В случай че по време на провеждане на процедурата или преди изпълнение на доставката по договора, предложеното в офертата на изпълнителя оборудване е спряно от … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-03   „Доставка на 3D принтери по обособени позиции“, за нуждите на Технически университет – София, по проект... (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „Доставка на 3D принтери по обособени позиции“, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG-RRP-2.004-0005-С01 „Подобряване на научноизследователския капацитет и качество за международна разпознаваемост и устойчивост на ТУ-София“, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: 3D принтер 1; Обособена позиция № 2: 3D принтер 2 и филаменти Доставеното оборудване трябва да бъде оригинално, т.е. същото следва да бъде продукт на производителя на съответната марка. … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-03   „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оптично-лазерна система в автомобилната индустрия“ за изграждане на... (Технически университет)
Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано, в оригинални фабрични опаковки. Доставеното оборудване да е комплектувано с необходимите елементи, така че да е работоспособно и да изпълнява функциите, заложени в спецификацията. Оптичнo-лазернaта система включва: 1. Оптична маса с принадлежности - механични държатели на оптични елементи и транслационни масички; 2. Система от бензинов двигател с генератор; 3. Система от Хелиево-Неонови лазери със захранвания и три полупроводникови лазери със … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Астел ЕООД
2023-09-29   „Процедура № 01–07.4 Доставка,инсталиране и конфигуриране на преносими компютри за целите на Център за Върхови... (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „Процедура № 01–07.4 Доставка, инсталиране и конфигуриране на преносими компютри за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“ на Технически университет – София . Предлаганото оборудване трябва да отговоря на всички изисквания в Република България относно техническа експлоатация, пожаро-безопасност, норми за безопасност и включване към електрическата мрежа (да бъде пригодено за работа в стандартизираната електрическа мрежа в Република … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-29   “Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел текущи и аварийни ремонти на учебните корпуси на ТУ – София" (Технически университет)
Предметът на поръчката е: “Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел текущи и аварийни ремонти на учебните корпуси на ТУ – София". Ремонтните строително - монтажни работи, които са предмет на поръчката, обхващат следните части: Архитектурно – строителна (АС), Водоснабдяване и канализация (ВиК), Електроинсталации (ЕЛ), Отопление, вентилация и климатизация (ОВК). Преглед на обществените поръчки »
2023-09-27   „Доставка на режещи инструменти, охлаждаща течност и машинно масло за струг с ЦПУ за лаборатория по ... продължава в... (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „Доставка на режещи инструменти, охлаждаща течност и машинно масло за струг с ЦПУ за лаборатория по „Интегрирани системи за проектиране и производство в автомобилната индустрия“, за нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор № BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“. За обособена … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТЕКСИМП ЕООД
2023-09-20   „Доставка на Комплекс електронни апарати за изпитвания на жп обекти“, за нуждите на Технически университет – София,... (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „Доставка на Комплекс електронни апарати за изпитвания на жп обекти“, за нуждите на Технически университет – София, по Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“. Комплексът се състои от: датчици за налягане, уплътнители, куплунги, преобразувател, калибратор и адаптери за изпитвания на жп обекти. Доставеното оборудване трябва да е ново, … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-19   Проектиране и изграждане на изследователски PV централи при 8-ми блок на ТУ-София към „Национален център по... (Технически университет)
Предметът на поръчката е: Проектиране и изграждане на изследователски PV централи при 8-ми блок на ТУ-София към „Национален център по мехатроника и чисти технологии. Договорът влиза в сила от датата на регистрирането му в деловодството на Възложителя. Поръчката включва проектиране (включително авторски надзор) и извършване на СМР по изграждане на PV централи, включително доставка, монтаж на PV панели и изтегляне и полагане на предвидените кабели и извършване на СМР според предоставената в документацията … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-19   Доставка на специализиран комплекс за валидиране на резултати от симулации чрез виртуални прототипи ........... (Технически университет)
Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано, в оригинални фабрични опаковки. Доставеното оборудване да е комплектувано с необходимите елементи, така че да е работоспособно и да изпълнява функциите, заложени в спецификацията. В случай на спиране на производството на предлаганото оборудване поради внедряване на нови технологии, трябва да се предложи оборудване със същите или подобри характеристики. Преглед на обществените поръчки »
2023-09-19   „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на ЗD скенер” за лаборатория... продължава в Раздел VI.3) Допълнителна информация (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на ЗD скенер” за лаборатория „Интегрирани системи за проектиране и производство в автомобилната индустрия“ на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор № BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Доставеното оборудване трябва да е ново, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИ ТУ ЕН ТРЕЙД ООД
2023-09-19   „Доставка на измервателни уреди за нуждите на ТУ-София и по договори на НИС при ТУ-София“ (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „Доставка на измервателни уреди за нуждите на ТУ-София и по договори на НИС при ТУ-София“. Доставеното оборудване (измервателни уреди) трябва да бъдe: - оригинално, т.е. същото следва да бъде продукт на производителя на съответната марка. - Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано, в оригинални фабрични опаковки. Всички предложени устройства да са комплектувани с необходимия хардуер, модули, кабели, софтуер, лицензи и други, така че да са работоспособни и да … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-19   Доставка на специализирано компютърно оборудване по обособени позиции за ........ продължава в Раздел VI.3)... (Технически университет)
Предметът на поръчката е „Доставка на специализирано компютърно оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”, по обособени позиции: Обособена позиция 1: МОНИТОРИ Обособена позиция 2: Публичен дисплей Обособена позиция 3: Мултифункционално устройство Обособена позиция 4: КОМПЮТЪРНА … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-13   „Доставка на специализирано измервателно оборудване и консумативи по обособени позиции“ за нуждите на Технически... (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „Доставка на специализирано измервателно оборудване и консумативи по обособени позиции“ за нуждите на Технически университет – София, по проект BG-RRP-2.004-0005-С01 „Подобряване на научноизследователския капацитет и качество за международна разпознаваемост и устойчивост на ТУ-София“. Доставеното оборудване/консумативи трябва да е ново, неупотребявано, в оригинални фабрични опаковки. В случай на спиране на производството на предлаганото оборудване/консумативи поради внедряване … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-13   „Доставка на хранителни продукти за нуждите на стол – ресторант на УСОБ Семково при ТУ – София“ (Технически университет)
Предметът на поръчката е: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на стол – ресторант на УСОБ Семково при ТУ – София”. Изпълнението на поръчката се осъществява при спазване на действащото в страната законодателство. Доставяните хранителни Продукти: - следва да бъдат придружавани при всяка доставка с търговски или друг документ, съдържащ изчерпателно изброяване на стоките по асортименти, количеството им, партиден номер за всяка от тях, както и другите данни, съобразно приложимите нормативни изисквания … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-08   „Доставка на електронна система с камера за икономична инспекция и анализ на щетите за тръби, канали, шахти, комини... (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „Доставка на електронна система с камера за икономична инспекция и анализ на щетите за тръби, канали, шахти, комини за нуждите на ТУ-София“. Включва доставка на 1бр. Електронна система с камера за икономична инспекция и анализ на щетите за тръби, канали, шахти, комини. Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано, в оригинални фабрични опаковки. Доставеното оборудване трябва да бъде окомплектовано с всички необходими силови, интерфейсни и други кабели, адаптери и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Локатор-К ООД
2023-09-08   " ДОСТАВКА НА НОВО КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ ПО ДОГОВОР BG05M2OP001-2.016-0008 "ИНОВАЦИИ, .... продължава в Раздел VI.3)... (Технически университет)
Предметът на поръчката е: " ДОСТАВКА НА НОВО КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ ПО ДОГОВОР BG05M2OP001-2.016-0008 "ИНОВАЦИИ, НАУКА И ОБРАЗУВАНИЕ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО И СЪОТВЕТСТВИЕ КЪМ ПАЗАРА НА ТРУДА В ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ И ПАРТНЬОРИ (ИННОТЕХ ПРО)", по обособени позиции: Обособена позиция № 1: ДОСТАВКА НА НОВА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА ПО ПРОЕКТ ИННОТЕХПРО BG05M2OP001-2.016-0008 Обособена позиция № 2: ДОСТАВКА НА НОВИ ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ ПО ПРОЕКТ ИННОТЕХПРО BG05M2OP001-2.016-0008 Доставеното оборудване трябва да … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-08   „Доставка на лиценз специализиран софтуер за проектиране на електронни модули и лицензи за измервателно оборудване“... (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „Доставка на лиценз специализиран софтуер за проектиране на електронни модули и лицензи за измервателно оборудване“ за нуждите на Технически университет – София по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии. Поръчката се състои от петпод позиции, поради необходимостта от обратна съвместимост със закупено, доставено и използвано оборудване по договор: З-166/25.11.2020 г., мрежов анализатор Keysight N9918 (FieldFox Handheld Microwave … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-01   „ДОСТАВКА НА СРЕДСТВА ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ТУ – СОФИЯ И ИЗНЕСЕНИТЕ ЗВЕНА ” (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „ДОСТАВКА НА СРЕДСТВА ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ТУ – СОФИЯ И ИЗНЕСЕНИТЕ ЗВЕНА . Доставеното оборудване трябва да бъде оригинално, т.е. същото следва да бъде продукт на производителя на съответната марка. Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано, в оригинални фабрични опаковки. Доставеното оборудване трябва да бъде окомплектовано с всички необходими силови, интерфейсни и други кабели, адаптери и аксесоари, необходими за нормалната му работа. Преглед на обществените поръчки »
2023-09-01   „Доставка, монтаж и демонтаж на климатици за нуждите на ТУ – София и изнесените звена ” (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „Доставка, монтаж и демонтаж на климатици за нуждите на ТУ – София и изнесените звена . Доставените климатици трябва да бъдат оригинални, т.е. същите следва да бъдат продукт на производителя на съответната марка. Доставените климатици трябва да са нови, неупотребявани, в оригинални фабрични опаковки. Доставените климатици трябва да бъдат окомплектовани с всички необходими силови, интерфейсни и други кабели, адаптери и аксесоари, необходими за нормалната им работа. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КАТРИНА СМАРТ 8 ООД
2023-09-01   „Доставка на софтуер и ИКТ оборудване за инсталиране на собствен облак в изпълнение на ... продължава в Раздел VI.3)... (Технически университет)
Целта на обществената поръчка е изграждане на собствена модулно скалируема софтуерна сървърна платформа (облачна инфраструктура) за нуждите на образователния процес, базирана на мощна хардуерна сървърна платформа, получена чрез надграждане на вече съществуващо оборудване в ТУ-София. Изпълнението на обществената поръчка се осъществява, както следва: 1. Доставката на оборудване, софтуер и лицензи за право на ползване и поддръжка, съгласно техническата спецификация. 2. Монтаж, инсталиране, настройка и … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-01   „Доставка на система за съхранение на електроенергия за нуждите на Технически университет – София по проект... (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „Доставка на система за съхранение на електроенергия за нуждите на Технически университет – София по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Доставеното оборудване трябва да бъде оригинално, т.е. същото следва да бъде продукт на производителя на съответната марка. Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано и в оригинални фабрични … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Симлоджик ЕООД
2023-09-01   „Доставка на средства за презентация в изпълнение на договор BG05M2OP001-2.016-0008 .... продължава в Раздел VI.3)... (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „Доставка на средства за презентация в изпълнение на договор BG05M2OP001-2.016-0008 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО). ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО: Доставеното оборудване трябва да бъде оригинално, т.е. същото следва да бъде продукт на производителя на съответната марка. Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано, в оригинални фабрични опаковки. Всички … Преглед на обществените поръчки »
2023-08-25   „Доставка на мастила с наночатици и подложки за нанасяне на мастила“ по позиция (състояща се от 6 пакета) за нуждите... (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „Доставка на мастила с наночатици и подложки за нанасяне на мастила“ по позиция (състояща се от 6 пакета) за нуждите на Технически университет – София по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии. Поръчката включва доставка. Посочените консумативи да се предоставят като пакети. Доставените артикули трябва да са нови и неупотребявани. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ