Доставчик: БАЛКАН КОНТЕЙНЕР ООД

3 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът БАЛКАН КОНТЕЙНЕР ООД

2023-05-23   „Доставка и монтаж на контейнерна конфигурация за нуждите на горски разсадник „Край града” в района на дейност на ТП... (Югозападно държавно предприятие ДП)
Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на доставка и монтаж на контейнерна конфигурация с минимални размери 600/1000/300 сантиметра (или еквивалентен стандартен размер) върху новоизградена съществуваща бетонова площадка. Външните връзки за електрическата и ВиК инсталацията ще бъдат изградени след поставянето на контейнерната конфигурация по друг договор. Контейнерната конфигурация ще се използва за работно помещение, съблекалня и място за отдих от служителите на горския разсадник. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БАЛКАН КОНТЕЙНЕР ООД
2023-04-07   „Доставка на контейнерна конфигурация за нуждите на ЮЗДП ДП” (Югозападно държавно предприятие ДП)
Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на доставката и монтажа на контейнерна конфигурация с размери 600/700/300 см, съгласно посочените изисквания в техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БАЛКАН КОНТЕЙНЕР ООД
2023-03-22   Доставка на фургони за временно настаняване на аварийно-спасителни екипи и логистична инфраструктура, участващи в... (Столична община)
Доставка на фургони за временно настаняване на аварийно-спасителни екипи и логистична инфраструктура, участващи в дейности по защита на населението при бедствия, аварии и извънредни ситуации, съгласно Техническата спецификация Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БАЛКАН КОНТЕЙНЕР ООД