Доставчик: БЕТОН ЕООД

3 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът БЕТОН ЕООД

2023-07-21   „Техническо обслужване на газови уредби на автомобили, включващо основен и текущ ремонт, профилактика и доставка на... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КРЕСНА")
„Техническо обслужване на газови уредби на автомобили, включващо основен и текущ ремонт, профилактика и доставка на резервни части за АГУ за нуждите на ТП „ДГС Кресна“ за срок от 12 месеца“. Ремонтът на АГУ се извършва по необходимост. Изискванията на възложителя към предмета на процедурата са описани в Техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие. Със Заповед № РД - 07 - 276/27.03.2023 г. Директорът на ТП "ДГС Кресна" е оправомощен да организира и проведе настоящата обществена … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БЕТОН ЕООД
2023-03-06   «Доставка чрез закупуване и монтаж на газова уредба на товарен автомобил УАЗ, собственост на ТП „ДГС Кресна“» (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КРЕСНА")
1.1. Предмет на настоящата процедура е «Доставка чрез закупуване и монтаж на газова уредба на товарен автомобил УАЗ, собственост на ТП „ДГС Кресна“». Изискванията на възложителя към предмета на процедурата са описани в Техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие. 1.2. Срок и място на изпълнение на дейностите: Срок на договора: до 12 /дванадесет/ месеца от датата на сключване на договора. Срокът на поставяне на АГУ на товарният автомобил е 10 календарни дни след получаване на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БЕТОН ЕООД
2022-05-20   „Техническо обслужване на газови уредби на автомобили, включващо основен и текущ ремонт, профилактика и доставка на... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КРЕСНА")
„Техническо обслужване на газови уредби на автомобили, включващо основен и текущ ремонт, профилактика и доставка на резервни части за АГУ за нуждите на ТП „ДГС Кресна“ за срок от 12 месеца“. Ремонтът на АГУ се извършва по необходимост. Изискванията на възложителя към предмета на процедурата са описани в Техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие. Със Заповед № РД - 07 - 245/14.03.2022 г. Директорът на ТП "ДГС Кресна" е оправомощен да организира и проведе настоящата обществена … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БЕТОН ЕООД