Поръчки: Услуги по ремонт и поддръжка

>20 активни обществени поръчки

Неотдавнашни обществени поръчки на услуги по ремонт и поддръжка в България

2023-11-28   Deadline 2023-12-28   Осигуряване на софтуерна поддръжка на налични лицензи за системата за архивиране на данни IBM Spectrum Protect Suite (Българска народна банка)
Предмет на обществената поръчка е осигуряване на софтуерна поддръжка на налични лицензи за системата за архивиране на данни IBM Spectrum Protect Suite, съгласно Техническа спецификация-Приложение № 1. Срок на изпълнение: 1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му, посочената в деловодния номер на Възложителя. 2. Услугите по софтуерна поддръжка, предмет на обществената поръчка, са за срок от 4 (четири) години, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по чл. 7, ал. 1 от … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-28   Deadline 2023-12-13   "Следгаранционна поддръжка на МПС, командировани и предоставени на РДГП Елхово от структури на МВР и други ведомства... (Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/)
Предметът на обществената поръчка включва следгаранционна поддръжка на МПС, командировани и предоставени на РДГП Елхово от структури на МВР и други ведомства и организации по две обособени позиции, както следва: "Доставка на резервни части, консумативи, оборудване, смазочни материали и експлоатационни течности за МПС, командировани и предоставени на РДГП Елхово от структури на МВР и други ведомства и организации"; "Ремонт и обслужване във външни сервизи на МПС, командировани и предоставени на РДГП Елхово … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-28   Deadline 2023-12-28   Технически надзор на повдигателни съоръжения на ЕСО ЕАД, собственост на УМЕР София област (Управление МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН - СОФИЯ ОБЛАСТ)
Услуга включваща технически надзор на повдигателни съоръжения на ЕСО ЕАД, собственост на УМЕР София област. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-27   Deadline 2023-12-28   Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици и климатични инсталации (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - ЯМБОЛ)
Предметът на обществената поръчка е абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици и климатични инсталации. Настоящата процедура има за цел да бъде сключен договор за срок от 12 месеца за предоставяне на услуги по абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, включително осигуряване на резервни части и консумативи, монтирани в административната сграда на ТП на НОИ – Ямбол с адрес: град Ямбол, улица „Г.С. Раковски”№ 9 Преглед на обществените поръчки »
2023-11-27   Deadline 2024-01-04   „Абонаментно сервизно обслужване на газови съоръжения и компресори за компресиран природен газ, модели SW160 F6, SW... (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по абонаментно сервизно обслужване на газови съоръжения към компресори за сгъстен природен газ, модели SW160 F6, SW 90 F6, B30-30 и SW 110 F6, производство на „SAFE S.p.A“ Италия“ на територията на Автобусно поделение „Малашевци“ и Автобусно поделение „Земляне“ на Столичен автотранспорт ЕАД, отговарящи на изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническа спецификация (Приложение № 1, неразделна част от настоящата документация). Преглед на обществените поръчки »
2023-11-24   Deadline 2023-12-27   Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на селскостопански машини... за... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "КОРМИСОШ" - гр. ЛЪКИ")
Обект на поръчката е услуги по следгаранционно сервизно и техническо обслужване профилактика, диагностика и ремонт на селскостопански машини, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване (в т.ч. трактори, булдозери, багери, багер-товарачи, снегорини и др.) за нуждите на ТП ДЛС „Кормисош” гр. Лъки. Второстепенния обект е доставка на резервни части и консумативи за тях. Пълният обхват на поръчката е съгласно техническата спецификация. Вид процедура: открита процедура на … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-23   Deadline 2023-12-27   „Текущ ремонт, профилактика, доставка на резервни части и консумативи на комбиниран багер – товарач TEREX TLB990PS“... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МЕСТА")
„Текущ ремонт, профилактика, доставка на резервни части и консумативи на комбиниран багер – товарач TEREX TLB990PS“ за срок от 24 месеца за нуждите на ТП „ДГС Места“ Преглед на обществените поръчки »
2023-11-22   Deadline 2023-12-28   Пълно абонаментно извънгаранционно техническо обслужване с включен труд и прогнозна пределна стойност за резервни... (УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ "ПРОФ. ИВАН ЧЕРНОЗЕМСКИ" ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се дейности (услуги) по пълно абонаментно извънгаранционно техническо обслужване на медицински апарати, вкл. осигуряване на резервни части (където е приложимо, съгласно Техническата спецификация) - при необходимост, с оглед изпълнение на услугите. Обществената поръчка е разделена на двадесет и две позиции. Подробно описание се съдържа в документацията, част от която са Техническа спецификация и проект на договор. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-21   Deadline 2024-01-03   „Ремонт на възли и агрегати за компресори за сгъстен природен газ, модел TDE.30 TWIN и 2ТDЕ30, производство на... (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по ремонт на възли и агрегати за компресори за сгъстен природен газ, модел TDE.30 TWIN и 2ТDЕ30, производство на Idromeccanica s.r.l. Италия, отговарящи на изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническа спецификация (Приложение № 1, неразделна част от настоящата документация). Преглед на обществените поръчки »
2023-11-20   Deadline 2023-12-28   „Избор на изпълнител за технич. обслужв. на горска и селск. техника и прикачен инвентар, включваща и доставка на... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАТУНЦИ")
„Избор на изпълнител за техническо обслужване на горска и селскостопанска техника и прикачен инвентар, включваща и доставка на резервни части за нуждите за нуждите на ТП "ДГС Катунци" за срок от 24 месеца по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Текущ ремонт, профилактика и доставка на резервни части за комбиниран багер – товарач TEREX TLB990PS“; Обособена позиция №2: „Текущ ремонт, профилактика и доставка на резервни части за моторен свредел, бензиномоторен трион, моторен храсторез и друга … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-17   Deadline 2023-12-20   Изпълнение на дейности по ремонт и подмяна на основно и спомагателно оборудване, и системи на ядрени енергийни... (АЕЦ Козлодуй ЕАД)
Изпълнение на дейности по ремонт и подмяна на основно и спомагателно оборудване, и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6, по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през ПГР2024 Общо описание на дейностите: - извършване на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване, и системи, осигуряващи качествено и своевременно изпълнение на плановите годишни ремонти (ПГР) на 5-ти и 6-ти ядрени енергийни блокове (ЯЕБ), в рамките на обоснования период за престой с презареждане на активната зона … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-17   Deadline 2023-12-19   „Текущ ремонт, профилактика, доставка на резервни части и консумативи на комбиниран багер – товарач TEREX TLB990PS... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ")
В обхвата на услугите по техническото обслужване се включват следните основни дейности: профилактика, диагностика и ремонт на комбиниран багер-таварач марка TEREX, модел TLB990PS;- Доставка на нови, оригинални, неупотребявани и нерециклирани резервни части и консумативи комбиниран багер-таварач марка TEREX, модел TLB990PS собственост на ТП “ДГС Гоце Делчев”, описани в Техническата спецификация.Участникът следва да предложи в офертата си:- оригинални части, предназначени за последващо влагане или части … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-17   Deadline 2023-12-19   „Хардуерна и софтуерна поддръжка за техника за нуждите на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно... ("ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ" АД)
Обществената поръчка включва следните обособени позиции (ОП): • ОП № 1: „Хардуерна и софтуерна поддръжка на техника от производител за нуждите на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГД ГРАО)“; • ОП № 2: „Предоставяне на услуги по абонаментно сервизно обслужване за техниката и подмяна на дефектирали части при необходимост за нуждите на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГД ГРАО)“; • ОП № 3: „Обслужване на техника, закупуване и подмяна … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-16   Deadline 2023-12-18   „Абонаментно сервизно обслужване и техническа поддръжка на извънгаранционна, специализирана медицинска апаратура в... ("Многопрофилна болница за активно лечение д - р Иван Селимински - Сливен" АД)
Абонаментно сервизно обслужване и техническа поддръжка на извънгаранционна, специализирана медицинска апаратура в МБАЛ "Д-р Ив. Селимински-Сливен" АД“, подробно описана в Приложение №1 – Тех специф, разделена на 14 ОП: ОП №1 „Обща медицинска апаратура";ОП №2 „Апаратура DRÄGER";ОП №3 „Рентгенова апаратура";ОП №4 „Рентгенов апарат за графия AGFA";ОП №5 „Апарат за екстракорпорална литотрипсия";ОП №6 „Рентгенова апаратура OPERA T";ОП №7 „Поддръжка на медицинска техника и програмни продукти за Отделение по … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-16   Deadline 2023-12-18   "Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника: компютри, принтери, скенери, копирни машини, монитори, и др.... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СТАРА ЗАГОРА")
Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника: компютри, преносими компютри, принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и др. вкл. и доставка на резервни части и консумативи за офис техника на ТП "ДГС Стара Загора" за срок от 24 месеца. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-14   Deadline 2023-12-14   „Абонаментно сервизно обслужване на газови съоръжения и компресори за компресиран природен газ, по две обособени... (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по „Абонаментно сервизно обслужване на газови съоръжения и компресори за компресиран природен газ, по две обособени позиции, на територията на АП „Дружба“ както следва:Обособена позиция №1 - „Абонаментно сервизно обслужване на газови съоръжения и компресори за компресиран природен газ, производство на "Idromeccanica" s.r.l. Италия“ Обособена позиция №2 - „Абонаментно сервизно обслужване на газови съоръжения и компресор за … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-14   Deadline 2023-12-18   „Изпълнение на дейности по поддържане на площи по протежение на шосеен път за движение на противопожарна техника /... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КАЗАНЛЪК")
В предмета на поръчка се включва поддържане на площи по протежение на шосеен път за движение на противопожарна техника/ бариерна преграда/ от град Крън до местност „Бузлуджа " в горски територии държавна собственост. Поддържането на тези площи ще бъде с обща дължина 5050 л.м. и ширина, както следва: – от едната страна - до 3 м – при едностранно почистване, - или от двете страни на пътя – до 2 м при двустранно почистване ,в зависимост от тяхното разположение . В почистването на тези площи ще бъдат … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-14   Deadline 2023-12-14   Осигуряване на комуникационна свързаност до мрежата на Национална агенция за приходите (НАП) (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
Осигуряване на комуникационна свързаност до мрежата на Национална агенция за приходите (НАП) Преглед на обществените поръчки »
2023-11-14   Deadline 2023-12-15   Доставка на резервни части и ремонтни услуги за 40 служебни автомобила, собственост на „СЦДП”ДП гр.Габрово,... (СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ВОДЕН - ИРИ ХИСАР")
Обект на настоящата обществена поръчка е доставка на резервни части и ремонтни услуги за 40 служебни автомобили, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие” гр.Габрово, стопанисвани от ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“, за срок от 12 календарни месеца, чрез открита процедура за възлагане на обществени поръчки, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. Марката и модела на автомобилите, както и резервните части, са описани подробно в Техническа спецификаПровеждането на предвидената в … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-13   Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на машини за извършване на... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-БОРИНО")
Предметът на обществената поръчка включва услугите по извършването на профилактика, диагностика и ремонт на 1 (един) брой машина за извършване на изкопно-насипни работи – багер-товарач със следните технически параметри: Вид: Багер-товарач Марка: Коматцу Модел: WB97S-5ЕО Рег. номер: СМ 01316 Година на производство: 2013 Обем на двигателя/допустима максимална маса: 9500 Брой места: 1 Гориво: дизел както и при необходимост доставка и влагане на резервни части, материали и консумативи. Кандидатите участват … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-13   Deadline 2023-12-14   "Сервизен договор за пренавиване на ел. двигатели" (Топлофикация София ЕАД)
Предметът на настоящата обществена поръчка е „Сервизен договор за пренавиване на ел. двигатели" и е със срок на изпълнение 36 (тридесет и шест) месеца. Обхватът на дейностите по сервизното обслужване включва: ремонт, пренавиване, импрегнация на ел. двигатели и ел. съоръжения за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-13   Deadline 2023-12-18   Извънгаранционно техническо обслужване и ремонт на МПС, включително доставка на резервни части и консумативи, за... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ВИДИН)
Предметът на поръчката e извънгаранционно техническо обслужване и ремонт на служебни автомобили, включително и доставка на резервни части и аксесоари за МПС, за срок от 12 месеца, за нуждите на ТП ДГС Видин. Подробно описание на видовете дейности за ремонт на моторните превозни средства /МПС/, включително доставка на резервни части и консумативи, собственост на Териториално поделение Държавно горско стопанство Видин, се съдържа в Техническата спецификация – Приложение №1 към Документацията. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-13   Deadline 2023-12-14   „Ремонт и текущо техническо обслужване с резервни части , смазочни материали, антифриз и други консумативи,... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШЕРБА С.СТАРО ОРЯХОВО)
„Ремонт и текущо техническо обслужване с резервни части , смазочни материали, антифриз и други консумативи, осигурени от изпълнителя за служебни автомобили марка „Тойота“ на ТП Държавно ловно стопанство „Шерба“ при „СИДП“ ДП Шумен, местодомуващи на територията на ТП ДЛС Шерба, съгласно техническа спецификация“ Преглед на обществените поръчки »
2023-11-09   Deadline 2023-12-11   „Осигуряване на комуникационна свързаност за срок от 38 месеца за нуждите на ДП НКЖИ“ (НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП)
Изграждане и поддържане на напълно управляемата мрежа за пренос на данни – L2 VPN, която да позволява на Възложителя да приложи и поддържа фиксирани параметри на IP услуги, с което да осигури на своите поделения в страната възможността да ползват безпроблемно мрежови приложения - пренос на данни, достъп до Интернет и да оптимизира разходите за телекомуникационни услуги. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-09   Deadline 2023-12-11   Поддръжка, текущ и основен ремонт на извънгаранционни автомобили от автопарка на ОДМВР-Бургас, с включени резервни... (Областна дирекция на МВР (ОДМВР) - Бургас)
Поддръжка, текущ и основен ремонт на извънгаранционни автомобили от автопарка на ОДМВР-Бургас, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им, както и свързаните с тях дейности по предоставяне на услуга "Безплатна пътна помощ" и периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства Преглед на обществените поръчки »
2023-11-09   Deadline 2023-12-11   Ремонт и текущо техническо обслужване на служ. леки автомобили, товарни автомобили и селскостопанска техника /МПС/,... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ДОБРИЧ)
Ремонт и текущо техническо обслужване на служебни леки автомобили, товарни автомобили и селскостопанска техника /МПС/, с резервни части, смазочни материали, антифриз и др. консумативи осигурени от изпълнителя-с обща прогнозна стойност на поръчката до 55 000 лв. без ДДС, от които до 27 000 лв. без ДДС за ремонт (труд) за прогнозно количество около 1130 часа по 60 мин., до 24 000 лв. без ДДС за резервни части, и до 4 000 лв. без ДДС за консумативи с прогнозно количество около 400 л. експлоатационни … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-09   Deadline 2023-12-11   „Техническо обслужване на моторни превозни средства /МПС/, включващо основен, технически ремонт и профилактика на... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО"САМОКОВ")
Услугата включва извършване на техническо обслужване и ремонт на автомобилна техника, сервизно обслужване в пълен обем, ремонти, диагностика, тенекеджийско - бояджийски дейности, както и доставка на резервни части, консумативи, принадлежности и аксесоари за МПС. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-08   Deadline 2023-12-11   „Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ - ОПУ Шумен” (ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ШУМЕН)
Предмет на обществената поръчка е „Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ – ОПУ Шумен“. Целта на обществената поръчка е избор на изпълнител, който да извършва ремонт на автомобилите, зачислени на ОПУ– Шумен с оглед поддръжката им в изправно техническо състояние и добър външен вид. Предметът на поръчката включва: Техническо обслужване на автомобилите; текущ и основен ремонт, включително доставка и/или подмяна на авточасти, агрегати и възли, материали и смазочни … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-08   Deadline 2023-12-11   "Техническо обслужване на МПС: Основен и текущ ремонт и профилактика на МПС за срок от 24 месеца ’‘ (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ")
Обект на настоящата обществена поръчка е услуга по смисъла на чл. 3, ал.1, т.2 от ЗОП. Обществената поръчка е изпълнима при условията, описани в документацията за участие в процедурата.Пълно описание на предмета на поръчката се съдържа в Техническа спецификация /Приложение № 1/. Място на извършване на услугата: на място на повредената машина,посредством осигурен мобилен екип на изпълнителя, както и при нужда в посочения/те от кандидата специализиран/и сервиз/и. Изпълнението на поръчката се извършва след … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-06   Deadline 2023-12-06   Извънгаранционна техническа поддръжка и ремонт на компютърно оборудване в УНСС-София /РС, монитори, принтери,... (Университет за национално и световно стопанство)
Извънгаранционна техническа поддръжка и ремонт на компютърно оборудване в УНСС-София /РС, монитори, принтери, мултифункционални устройства, скенери, UPS, дисплеи/ Преглед на обществените поръчки »
2023-11-06   Deadline 2023-12-08   ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ПЪЛНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА СЛУЖЕБНИТЕ АВТОМОБИЛИ НА АСП, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА... (АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ПАЗАРДЖИК)
Предметът на поръчката обхваща осигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на Агенцията за социално подпомагане, предоставени за ползване на РДСП – Пазарджик и на ДСП на територияна на област Пазарджик, включващо: извършване на извънгаранционно пълно сервизно и техническо обслужване, включително извършване на профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи, смяна на гуми, външно или вътрешно измиване, и извършване на … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-03   Deadline 2023-12-04   ’’Текущ ремонт, профилактика и доставка на резервни части и консумативи на комбиниран багер – товарач TEREX... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЕЛЕШНИЦА")
Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Текущ ремонт, профилактика и доставка на резервни части и консумативи на комбиниран багер – товарач TEREX TLB990PS, за срок от 24 месеца, за нуждите на ТП ДГС Елешница““. Подробните изисквания към изпълнението на поръчката параметри, количества и стойности са посочена в Техническата спецификация – Приложения №1, неразделна част от документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-03   Deadline 2023-12-05   “Поддръжка на Интегрирана система за наблюдение на българо-турската граница - изграден 3 етап (сензорни линии) и... (Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/)
ОП включва дейности по поддръжка в изправно състояние на оборудването от състава на Интегрирана система за наблюдение (ИСН) на българо-турската граница-изграден 3 етап(сензорни линии) и интегрирани 5 стационарни поста за техн. наблюдение.Техн. поддръжка ще се осъществи чрез извършване на профилактика,диагностика и ремонт на наличното техническо и ИТ оборудване,ел. преносна и комуникационна мрежа,както и чрез почистване на полосата и площите на разполагане на елементите от ИСН,от израснали треви,храсти и … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-03   Deadline 2023-12-04   “Аварийни ремонти и профилактика на токоизправителни и инверторни системи, производство на фирмата „Интернешънъл... (Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“)
Aварийни ремонти и профилактика на токоизправителни и инверторни системи, производство на фирмата „Интернешънъл Пауър Съплай“ АД.“ Пълно, точно и изчерпателно указание на потребностите на Възложителя и поставените изисквания и условия към Изпълнителя са посочени в настоящата документация и всички приложения и образци към нея, включително и в Техническата спецификация (Приложение № 1), както и в Решението за откриване на процедурата. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-02   Deadline 2023-12-04   Услуги по сервизно обслужване, ремонт и доставка на резервни части и консумативи за челни товарачи - марка LIUGONG,... (Столична община)
Услуги по сервизно обслужване, ремонт и доставка на резервни части и консумативи за челни товарачи - марка LIUGONG, предоставени за управление на ОП СПТО Преглед на обществените поръчки »
2023-11-02   Deadline 2023-12-04   Сервизна поддръжка, обследване и обслужване на тръбопроводите от GRP материал (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Сервизна поддръжка, обследване и обслужване на тръбопроводите от GRP материал, съгласно Технически данни и изисквания - Приложение №1 и Обем дейности – Приложение №2. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-02   Deadline 2023-12-04   „Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици и климатични инсталации” (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - ГР.ШУМЕН)
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици и климатични инсталации”. Абонаментната поддръжка на климатици и климатични инсталации е съвкупност от дейности осигуряващи безопасната и нормална експлоатация на всички климатици и климатични инсталации в ТП на НОИ - Шумен. Климатиците и климатичните инсталации в ТП на НОИ - Шумен, дейностите по абонаментната поддръжка са подробно описани в техническите спецификации от … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-01   Deadline 2023-12-06   „Техническо обслужване на МПС, включващо основен, текущ ремонт и профилактика на МПС, доставка на резервни части и... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО "ДУПНИЦА")
„Техническо обслужване на моторни превозни средства /МПС/, включващо основен, текущ ремонт и профилактика на МПС, доставка на резервни части и аксесоари за нуждите на ТП ДГС Дупница за срок от 24 месеца“ Преглед на обществените поръчки »
2023-11-01   Deadline 2023-12-04   Техническо обслужване на моторни превозни средства/МПС/, включващо основен, текущ ремонт и профилактика на МПС,... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БЕЛОВО")
Техническо обслужване на моторни превозни средства/МПС/, включващо основен, текущ ремонт и профилактика на МПС, доставка на резервни части и аксесоари за нуждите на ТП "ДГС Белово" за срок от 24 месеца, съгласно условията, посочение в Техническата спецификация и документацията. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-01   Deadline 2023-12-04   „Абонаментно сервизно обслужване на асансьорните уредби, включващо периодични ревизии и профилактики, дежурства за... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва Абонаментно сервизно обслужване на асансьорните уредби, включващо периодични ревизии и профилактики, дежурства за техническо осигуряване при повреди и инциденти, както и извършването на текущи и/или основни ремонти при необходимост в УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД“, подробно описан в Техническата спецификация съгласно Приложение №5 публикувана в профила на купувача в ЦАИС ЕОП и чрез посочената тук прогнозна стойност, определена за максималния срок на договора … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-01   "Сервизно обслужване на обща медицинска апаратура в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД с включени резервни части за период от... (Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина“ ЕАД)
В обхвата на обществена поръчка "Сервизно обслужване на обща медицинска апаратура в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД с включени резервни части за период от 1 (една) година.“ за ОП 1 – „Пълна сервизна поддръжка на автоматизиран робот за разтваряне на цитостатици APOTECAchemo с включени резервни части и консумативи за период от 1 (една) година“ са включени следните видове дейности: Предметът на поръчката е поддръжка, сервизиране, неограничен брой сервизни часове, профилактика, диагностика на повреди, отстраняване … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-01   „Сервизно поддържане на автомобилна техника на служба „Военна полиция” (Служба "Военна Полиция")
Услугата, обект на обществената поръчка е с предмет Сервизно поддържане на автомобилната техника на служба "Военна полиция", включваща автомобилната техника според местодомуването и категорията на МПС, разпределени в 5 обособени позиции. Участниците могат да подават оферти за една, няколко или всички обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-31   Ремонт на машини и механизми и доставка на консумативи за техническото обслужване на плавателни средства собственост... (Изпълнителна агенция "Морска администрация")
В обхвата на настоящата обществена поръчка следва да бъдат извършени дейности по техническо обслужване и ремонт на машини и спомагателни механизми, както и по доставка на консумативи за техническото обслужване на спасителните катери собственост на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, за срок от 12 месеца. Посоченият в Техническата спецификация – подробно описан в Приложение № 1 списък с услуги, дейности и резервни части е примерен и Възложителят няма задължение за цялостно усвояване по видове и … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-31   Deadline 2023-12-05   „Охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ и абонаментно обслужване и ремонт на СОТ, на сградата на ТД на НАП... (Национална агенция за приходите)
Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ и абонаментно обслужване и ремонт на СОТ, на сградата на ТД на НАП ГДО, находяща се в гр. София, ул. „Аксаков” № 29“ Настоящата обществена поръчка е разделена в две обособени позиции, както следва: - Обособена позиция №1 „Охрана със СОТ на сградата на ТД на НАП ГДО, находяща се в гр. София, ул. „Аксаков” № 29“; - Обособена позиция №2 „Абонаментно обслужване и ремонт на СОТ в сградата на ТД на НАП ГДО, находяща се … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-31   Освидетелстване, диагностика, подмяна на консумативи и техническо обслужване на радионавигационно оборудване на... (Изпълнителна агенция "Морска администрация")
В обхвата на настоящата обществена поръчка следва да бъдат извършени дейности по техническо обслужване и ремонт, изразяващо се в извършване на годишен преглед, освидетелстване/сертифициране, диагностика, подмяна на консумативи на радионавигационно оборудване на плавателни средства собственост на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, за срок от 12 месеца. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-31   „Поддръжка на офис техника/компютри,преносимикомпютри,сървъри,хардуер и софтуер,принтери,скенери, копирни машини,... (СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС ЕАД)
Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, сървъри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и други/ и друга техника в извънгаранционен срок, описани в Техническата спецификация по отношение на техниката и Приложение към нея- неразделна част от документацията за настоящата обществена поръчка. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-31   „Ремонтна дейност и доставка на материали за корпус и надувни бордове на плавателните средства собственост на... (Изпълнителна агенция "Морска администрация")
Предмет на настоящата обществена поръчка е дейности по техническо обслужване и ремонт на корпус и надувни бордове на спасителните катери собственост на Изпълнителна агенция „Морска администрация“. Посоченият в Техническата спецификация – подробно описан в Приложение 1 списък с услуги, дейности и резервни части е примерен и Възложителят няма задължение за цялостно усвояване по видове и количества на изброените услуги/дейности, и резервни части, като при необходимост, в рамките на определената максимална … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-31   „Ремонт и текущо техническо обслужване с резервни части , смазочни материали, антифриз и други консумативи,... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШЕРБА С.СТАРО ОРЯХОВО)
„Ремонт и текущо техническо обслужване с резервни части , смазочни материали, антифриз и други консумативи, осигурени от изпълнителя за селскостопанска и горска техника и прикачен инвентар на ТП Държавно ловно стопанство „Шерба“ при „СИДП“ ДП Шумен, местодомуващи на територията на ТП ДЛС Шерба, съгласно техническа спецификация“ Преглед на обществените поръчки »
2023-10-30   Deadline 2023-12-04   Реконструкция и модернизация на 8 броя статора на двигател за помпа водна брегова (ПВБр.) (АЕЦ Козлодуй ЕАД)
Поръчката включва реконструкция и модернизация на 8 броя статорни намотки на двигатели тип - ВДА-173/49-12-16К (ДВДА-173/49-12-16К) на помпа водна брегова (ПВБр.). Необходимо е да се транспортират статорите до завода (друго производственно или ремонтно предприятие), където ще бъде извършен ремонта в обема на Техническото задание и обратно. Транспортирането и последващият ремонт на статорите да става поетапно, след съгласуване с Възложителя и съставяне на приемо-предавателен протокол за всеки поотделно. Преглед на обществените поръчки »
Свързани търсения 🔍