2023-03-24   "ДОСТАВКА НА АВТОМАТИКА И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА АБОНАТНИ СТАНЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД", С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ("Топлофикация София" ЕАД)
Предметът на настоящата обществена поръчка е „Доставка на автоматика и резервни части за абонатни станции за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД“, с две обособени позиции. Двете обособени позиции са, както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка на автоматика за абонатни станции за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД“; Обособена позиция № 2: „Доставка на резервни части за абонатни станции за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бруната ООД КМС ЕАД
2023-03-02   „ЗАКУПУВАНЕ НА АБОНАТНИ СТАНЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА СРОК ОТ 24... (Топлофикация София ЕАД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Закупуване на абонатни станции за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД с две обособени позиции за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца“ Обособена позиция № 1: „Доставка, демонтаж, монтаж и пуск в експлоатация на абонатни станции“. Обособена позиция № 2: „Закупуване на абонатни станции за обекти приети за изграждане от „Топлофикация София“ ЕАД. Поръчката следва да се изпълни съобразно изискванията, описани в документацията, обявлението и решението за откриване … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бруната ООД КМС ЕАД
2022-07-05   Доставка на топломери, водомери за топла вода и комуникационно оборудване за дистанционно отчитане, по обособени позиции (ЕВН България Топлофикация ЕАД)
Доставка на топломери, водомери за топла вода и комуникационно оборудване за дистанционно отчитане, по обособени позиции: Позиция 1: Топломер ултразвуков апартаментен, с M-bus модул за комуникация; Позиция 2: Топломер ултразвуков апартаментен, с радио модул за комуникация; Позиция 3: Водомер електронен, апартаментен, за топла вода, Qɜ 2,5 m3/h, LCD, с M-bus модул за комуникация; Позиция 4: Водомер апартаментен за топла вода, Qɜ 2,5 m3/h, механичен, с M-bus модул за комуникация; Позиция 5: Водомер … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАСТАР - СИС ЕООД Бруната ООД
2022-03-30   Подмяна на абонатна станция за подаване на топлоенергия в сградата на Факултет по науки за образованието и... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Предметът на поръчката включва следните дейности: Демонтаж на стара абонатна станция, транспорт и предаване в пункт за вторични суровини и опасни отпадъци; Доставка на абонатна станция - с мощност 650/100 kW; Монтаж на нова абонатна станция в сградата на ФНОИ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“; Подробните изисквания към изпълнението на поръчката и техническите спецификации са посочени в част IVта „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИ“ от документацията за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бруната ООД
2021-08-04   Доставка на фабрично изработени абонатни станции за ЕВН България Топлофикация ЕАД (ЕВН България Топлофикация ЕАД)
Доставка на фабрично изработени абонатни станции за ЕВН България Топлофикация ЕАД, включваща абонатни станции за отопление, абонатни станции за отопление и БГВ, абонатни станции, стенни, комплект с модул за ВОИ, абонатни станции, стенни, комплект с два модула, ВОИ и БГВ, и добавка при комплектация на модулни абонатни станции с нестандартна геометрия на рамата, която ще бъде използвана само при поръчка на абонатни станции, предназначени за монтаж в нестандартни помещения/места/, изискващи изработка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бруната ООД