Доставчик: КМС ЕАД

7 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът КМС ЕАД

2023-06-16   Демонтаж на 9 (девет) броя въртящи решетки в ЦПС-2. Изработка, доставка и монтаж на метални стълби, метални... (АЕЦ Козлодуй ЕАД)
Поръчката включва демонтаж на 9 бр. въртящи решетки в ЦПС-2. Изработка,доставка и монтаж на 19 броя метални стълби, 27 броя метални предпазни капаци и метални рамки за всяка камера на съответната решетка, 9 броя метални капаци с товароносимост над 300 кг.м2 и захват за 4 броя рим болтове. Въртящата решетка е предназначена да очиства водата от плаващи механични замърсители и предотврати попадането на чужди тела /над 5 мм/ в смукателната камера на ПВЦ и ПВТ. Филтриращият елемент /лентовото сито/ … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КМС ЕАД
2023-03-24   "ДОСТАВКА НА АВТОМАТИКА И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА АБОНАТНИ СТАНЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД", С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ("Топлофикация София" ЕАД)
Предметът на настоящата обществена поръчка е „Доставка на автоматика и резервни части за абонатни станции за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД“, с две обособени позиции. Двете обособени позиции са, както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка на автоматика за абонатни станции за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД“; Обособена позиция № 2: „Доставка на резервни части за абонатни станции за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бруната ООД КМС ЕАД
2023-03-02   „ЗАКУПУВАНЕ НА АБОНАТНИ СТАНЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА СРОК ОТ 24... (Топлофикация София ЕАД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Закупуване на абонатни станции за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД с две обособени позиции за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца“ Обособена позиция № 1: „Доставка, демонтаж, монтаж и пуск в експлоатация на абонатни станции“. Обособена позиция № 2: „Закупуване на абонатни станции за обекти приети за изграждане от „Топлофикация София“ ЕАД. Поръчката следва да се изпълни съобразно изискванията, описани в документацията, обявлението и решението за откриване … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бруната ООД КМС ЕАД
2023-01-31   Подмяна на шламопроводни трасета от Шламови помпени станции 2 и 3 (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Подмяна на шламопроводни трасета от Шламови помпени станции 2 и 3, съгласно Приложение №1- Обем. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КМС ЕАД
2022-10-24   „Извършване на ремонти на тежкото минно оборудване“ (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на ремонти на тежкото минно оборудване. Предметът на поръчката е разделен на три обособени позиции: ОП № 1 - „Ремонт на роторни багери тип Rs 2000, Rs 4000, KWK 2000“; ОП № 2 - „Ремонт на роторни багери тип Rs 1200, Rs 1300, Rs 470, К 400, KWK 400L“; ОП № 3 - „Ремонт на кофововерижни багери тип ERs 710, насипообразуватели As 12500 и ГТЛ 2250 Количество, обем: Обособена позиция №1: 15 броя Обособена позиция №2: 13 броя Обособена позиция №3: 10 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: "ТЕЖКИ РЕМОНТИ 2022" ДЗЗД БЪЛГАРСКА ЕНЕРГЕТИКА АД КМС ЕАД
2022-10-12   "Изготвяне на ПУП, проектиране и модернизация на тягова подстанция Бойчиновци с изграждане на система за ...... (НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП)
Обществената поръчка включва следните основни етапи: - Проектиране на строителство; - Строителни работи; - Гаранционно поддържане и сервизно обслужване. Продължава от раздел II.1.1) ...телеуправление и телесигнализация SCADA и гаранционно поддържане и сервизна поддръжка за срок от 10 години" Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КМС ЕАД КМС ЕООД
2022-05-03   Подмяна на трансформатори 6/0,4 kV (5,6BU08 и 5,6BU09) и КРУ 0,4 kV към тях (5,6CC и 5,6CD) (АЕЦ Козлодуй ЕАД)
Предметът на поръчката включва: работно проектиране, доставка и монтаж на четири (4) броя секции (за 5,6CC, 5,6CD) и пет (5) броя сухи силови трансформатори 1250 kVA (5,6BU08, 5,6BU09), които да заменят съществуващите секции тип КТПСН и трансформатори тип ТСЗА-1000/10 kVA. Петият трансформатор е предвиден за осигуряване на авариен резерв.В обема на поръчката е включено и обучение Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КМС ЕАД