Доставчик: ДГ - Билд ЕООД

2 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ДГ - Билд ЕООД

2023-03-21   Почистване сервитути на електропроводи от преносната мрежа на РБългария, обслужвани от Управление МЕР Пловдив (Електроенергиен Системен Оператор ЕАД)
За срока на договора възложителят прогнозира почистване на 10 455 дка сервитути на въздушни електропроводни линии, включващо премахване на дървесната и храстова растителност, сеч и извоз на дървесина до временен склад, кастрене клони на дърветата и изнасяне на отсечената дървесна маса в лявата или дясна граница на сервитута. Видовете и количествата дейности ще се определят във всяка конкретна заявка за изпълнение на конкретен обект. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДГ - Билд ЕООД ЕЛЕКТРОЮГ ЛЕС ГРУП 77 ЕООД
2023-02-23   „Почистване на коритото на р. „Пишманка“ за предпазване от наводнения в регулационните граници на с. Радилово и с.... (Община Пещера)
Предметът на поръчката е осъществяване на дейности по почистване на коритото на р. Пишманка за предпазване от наводнения в регулационните граници на с. Радилово и с. Капитан Димитриево, община Пещера, област Пазарджик. Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка са описани и регламентирани в Част II. „Техническата спецификация“, неразделна част от документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИЛД ПРО ДГ - Билд ЕООД САТПРО ООД