Доставчик: ЕЛЕКТРОЮГ

Една архивирана обществена поръчка

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ЕЛЕКТРОЮГ

2023-03-21   Почистване сервитути на електропроводи от преносната мрежа на РБългария, обслужвани от Управление МЕР Пловдив (Електроенергиен Системен Оператор ЕАД)
За срока на договора възложителят прогнозира почистване на 10 455 дка сервитути на въздушни електропроводни линии, включващо премахване на дървесната и храстова растителност, сеч и извоз на дървесина до временен склад, кастрене клони на дърветата и изнасяне на отсечената дървесна маса в лявата или дясна граница на сервитута. Видовете и количествата дейности ще се определят във всяка конкретна заявка за изпълнение на конкретен обект. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДГ - Билд ЕООД ЕЛЕКТРОЮГ ЛЕС ГРУП 77 ЕООД