Доставчик: Елком-МД ООД

2 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Елком-МД ООД

2023-03-22   Доставка на БКТП панелен тип и БКТП, съгласно проекти по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД (Електроразпределение Север АД)
Предметът на поръчката предвижда доставка и монтаж на бетонни комплектни трансформаторни постове за нуждите на Електроразпределение Север АД по обособени позиции както следва: I. Обособена позиция Доставка и монтаж върху готов фундамент на бетонов комплектен трансформаторен пост (БКТП) панелен тип. II. Обособена позиция Доставка и монтаж на бетонов комплектен трансформаторен пост, съгласно проект СО Виница Север. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елком-МД ООД
2021-03-23   Доставка на БКТП панелен тип и БКТП монолитен тип по обособени позиции за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД („Електроразпределение Север“ АД)
Предметът на поръчката предвижда доставка и монтаж на бетонни комплектни трансформаторни постове за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД, по обособени позиции както следва: I. Обособена позиция: доставка и монтаж върху готов фундамент на бетонов комплектен трансформаторен пост (БКТП) панелен тип; II. Обособена позиция: доставка и монтаж на бетонов комплектен трансформаторен пост (БКТП) монолитен тип. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елком-МД ООД СМАРТ ПАУЪР ГРИД ООД