Доставчик: СМАРТ ПАУЪР ГРИД ООД

12 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът СМАРТ ПАУЪР ГРИД ООД

2023-08-15   „Доставка на електромерни табла ниско напрежение (НН), за индиректно измерване, до 1 250 А“ (Електроразпределителни мрежи Запад ЕАД)
Обектът на обществената поръчка е „доставка на стоки, осъществявана чрез покупка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и има за предмет сключване на рамкови споразумения с потенциални изпълнители за доставка и покупка на електромерни табла ниско напрежение (НН), за индиректно измерване, до 1 250 А, съгласно условията и изискванията на възложителя. Предметът на поръчката не е разделен на обособени позиции. В обхвата на поръчката се включва доставката на следните видове … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интеркомплекс ООД СМАРТ ПАУЪР ГРИД ООД
2023-08-15   Доставка на електромерни табла ниско напрежение (НН) за индиректно измерване, до 630 А, реф. № PPD 23-054 (Електроразпределителни мрежи Запад ЕАД)
Обектът на обществената поръчка е „доставка на стоки, осъществявана чрез покупка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и има за предмет сключване на рамкови споразумения с потенциални изпълнители за доставка и покупка на електромерни табла ниско напрежение (НН) за индиректно измерване, до 630 А, съгласно условията и изискванията на възложителя. Предметът на поръчката не е разделен на обособени позиции. В обхвата на поръчката се включва доставката на следните видове … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Етропал АД ПМП БЕТОН ООД ООД СМАРТ ПАУЪР ГРИД ООД
2023-04-03   Д-ка и м-ж на 20/0,4kV МБТП за един или повече тр-ра до 1250КVA от фабрично изготвени стоманобетонни елементи за... (Електроразпределение Юг ЕАД)
Дейностите, предмет на възлагане, се изразяват в доставка и монтаж на 20/0,4kV модулни бетонни трансформаторни постове (МБТП) за един или повече трансформатора до 1250КVA от фабрично изготвени стоманобетонни елементи за обслужване отвътре в мрежата обслужвана от „Електроразпределение Юг" ЕАД, подробно описани в документацията на поръчката (Параметри на поръчката - Кратко описание/документация; Ценово предложение), поради факта, че настоящото поле е с ограничен брой символи, които не позволяват да бъдат … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СМАРТ ПАУЪР ГРИД ООД
2023-03-16   Доставка на високомощни предпазители за ниско напрежение за нуждите на Електроразпределение Север АД (Електроразпределение Север АД)
Настоящата поръчка предвижда да се доставят чрез закупуване нови, неупотребявани високомощни предпазители за ниско напрежение за нуждите на „Електроразпределение Север” АД. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СМАРТ ПАУЪР ГРИД ООД
2023-03-10   Доставка и монтаж на 20kV бетонна разпределителна уредба мерене (БРУМ) (Електроразпределение Юг ЕАД)
Доставка и монтаж на фабрично направени и типово изпитани бетонни разпределителни уредби мерене (БРУМ) с обслужване отвън за 3 вход/изхода и „Мерене“ 20 kV, с прогнозно, необвързващо количество за срока на действие на договора – 10 броя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СМАРТ ПАУЪР ГРИД ООД
2022-09-30   Доставка и монтаж на бетонов комплектен трафопост БKTП-1 с трансформаторна мощност до 1x800kVA и трансформаторна... (Електроразпределение Юг ЕАД)
Доставка и монтаж на бетонов комплектен трафопост БKTП-1 с трансформаторна мощност до 1x800kVA и трансформаторна мощност до 1x1250kVA, 20/0,4kV в мрежата обслужвана от „Електроразпределение Юг“ ЕАД. Процедурата обхваща доставката и монтажа до готово за работа състояние на бетонни комплектни трансформаторни постове за един трансформатор. Трафопостовете трябва да бъдат доставени, обзаведени с 20kV-SF6-разпределителна уредба, 20/0,4 kV-трансформатор и 0,4 kV- разпределителна уредба, в годно за експлоатация … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СМАРТ ПАУЪР ГРИД ООД
2022-03-10   Доставка и монтаж на бетонов комплектен трафопост БKTП-2 с трансформаторна мощност до 2x800kVA, 20/0,4kV в мрежата... (Електроразпределение Юг ЕАД)
Доставка и монтаж на бетонов комплектен трафопост БKTП-2 с трансформаторна мощност до 2x800kVA, 20/0,4kV в мрежата обслужвана от „Електроразпределение Юг“ ЕАД. Процедурата обхваща доставката и монтажа до готово за работа състояние на комплектни трансформаторни постове от бетон с два трансформатора с максимална мощност за всеки 800 kVA. Трафопостовете трябва да бъдат доставени, обзаведени с 20 kV-SF6-разпределителна уредба, 20/0,4 kV-трансформатор и 0,4 kV- разпределителна уредба, в годно за експлоатация … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СМАРТ ПАУЪР ГРИД ООД
2022-03-07   „Доставка на разпределителни табла за ниско напрежение“ , реф. № PPD22-001 (ЧЕЗ Разпределение България АД)
Обектът на обществената поръчка е „доставка на стоки, осъществявана чрез покупка" съгласно смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП и има за предмет доставка и покупка, чрез провеждане на процедура на договаряне с предварителна покана за участие, с предмет: „Разпределителни табла за ниско напрежение“ , реф. № PPD22-001, съгласно условията и изискванията на възложителя.. Всяко заинтересовано лице може да подава оферта при условие, че отговаря на изискванията на ЗОП и на изискванията на Възложителя, посочени в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СМАРТ ПАУЪР ГРИД ООД
2021-11-26   Доставка и монтаж на бетонов комплектен трафопост БKTП-1 с трансформаторна мощност до 1x800kVA и трансформаторна... (Електроразпределение Юг ЕАД)
Доставка и монтаж на бетонов комплектен трафопост БKTП-1 с трансформаторна мощност до 1x800kVA и трансформаторна мощност до 1x1250kVA, 20/0,4kV в мрежата обслужвана от „Електроразпределение Юг“ ЕАД“. Процедурата обхваща доставката и монтажа до готово за работа състояние на бетонни комплектни трансформаторни постове за един трансформатор. Трафопостовете трябва да бъдат доставени, обзаведени с 20kV-SF6-разпределителна уредба, 20/0,4 kV-трансформатор и 0,4 kV- разпределителна уредба, в годно за експлоатация … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СМАРТ ПАУЪР ГРИД ООД
2021-10-14   Доставка на вертикални предпазител-разединители и Вертикален разединител НН, с триполюсно управление “, реф. № PPD 21-097 (ЧЕЗ Разпределение България АД)
Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, ЕИК: 130277958, като секторен възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), извършващ секторна дейност по чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 60 от ДР на ЗОП въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, открива и провежда “открита” по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на вертикални … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СМАРТ ПАУЪР ГРИД ООД
2021-04-05   Доставка на кабелни разпределителни шкафове ниско напрежение (НН), реф. № PPD 21-028 („ЧЕЗ Разпределение България“ АД)
Обектът на обществената поръчка е „доставка на стоки, осъществявана чрез покупка“ съгласно смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП и има за предмет сключване на рамкови споразумения с потенциални изпълнители за доставка и покупка на кабелни разпределителни шкафове ниско напрежение (НН) съгласно условията и изискванията на възложителя. Предметът на поръчката е разделен на 2 (две) обособени позиции по позиции и прогнозни количества, както следва: — обособена позиция № 1 „Доставка на кабелни разпределителни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Инженеринг ЕАД Интеркомплекс ООД КИК ИНЖИНЕРИНГ ЕООД ПС електрик ООД СМАРТ ПАУЪР ГРИД ООД
2021-03-23   Доставка на БКТП панелен тип и БКТП монолитен тип по обособени позиции за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД („Електроразпределение Север“ АД)
Предметът на поръчката предвижда доставка и монтаж на бетонни комплектни трансформаторни постове за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД, по обособени позиции както следва: I. Обособена позиция: доставка и монтаж върху готов фундамент на бетонов комплектен трансформаторен пост (БКТП) панелен тип; II. Обособена позиция: доставка и монтаж на бетонов комплектен трансформаторен пост (БКТП) монолитен тип. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елком-МД ООД СМАРТ ПАУЪР ГРИД ООД