Доставчик: ЕЛПРОМ - ЕМЗ ООД

2 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ЕЛПРОМ - ЕМЗ ООД

2023-03-16   Доставка на измервателни трансформатори по обособени позиции за нуждите на ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД (Електроразпределение Север АД)
Настоящата поръчка предвижда да се доставят чрез закупуване нови, неупотребявани измервателни трансформатори за нуждите на „Електроразпределение Север” АД. І-ва Обособена позиция: Доставка на токови измервателни трансформатори 20 kV СрН; ІІ-ра Обособена позиция: Доставка на токови измервателни трансформатори НН; ІІІ-та Обособена позиция: Доставка на измервателни трансформатори за открит монтаж; ІV-та Обособена позиция: Доставка на напреженови трансформатори за закрит монтаж. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕЛПРОМ - ЕМЗ ООД Контрагент 35 ЕООД
2021-05-18   Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на електробуси, зарядни станции и маслен трансформатор по ОП в изп. на... („Градски транспорт Добрич“ ЕООД)
Настоящата процедура е за възлагане на обществена поръчка чрез „открита“ процедура с предмет Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на електробуси, зарядни станции и маслен трансформатор по обособени позиции в изпълнение на проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г. Обособена позиция № 1 „Доставка и въвеждане в експлоатация на 4 броя електробуси“. Обособена позиция № 2 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БУЛБУС ТРЕЙД ООД ЕЛПРОМ - ЕМЗ ООД КАРСАН ИЧ ВЕ ДЪШ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ КОНСОРЦИУМ „К.Б.Б. ЕЛ БУС ДОБРИЧ“ ДЗЗД