Поръчки: Транспортно оборудване и помощни продукти за транспортиране

>20 архивирани обществени поръчки

Транспортно оборудване и помощни продукти за транспортиране са били закупени от организации като Столична община, Министерство на отбраната и Министерство на вътрешните работи.

Неотдавнашни обществени поръчки на транспортно оборудване и помощни продукти за транспортиране в България

2024-01-31   „Доставка на употребявано МПС, 4/5 врати, 4+1 места, 4х4 за нуждите на Община Белослав” (Община Белослав)
Автомобилът следва да отговаря на технически стандарти в ЕС или еквиваленти. Автомобилът следва да отговаря на следните минимални характеристики: Дата на първа регистрация - не по-рано от 01.01.2023 г.; Максимален пробег- не повече от 8000 км.; Брой врати - Мин 4бр.; Брой места - Мин 4+1; Тип гориво – бензин; Задвижване - всички движещи колела -4x4/AWD ; скоростна кутия – автоматична; Мощност – Мин. 270KW/367 к.с.; Обем на двигателя- не по малко от 3200 сс; Въртящ момент на ДВГ - Мин 500 Nm; Брой … Преглед на обществените поръчки »
2024-01-30   «Доставка на специализирана техника – каналопочистваща машина за нуждите на "КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА" ЕООД» (КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА ЕООД)
«Доставка на специализирана техника – каналопочистваща машина за нуждите на „КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА“ ЕООД»: фабрично нова, неупотребявана каналопочистваща машина, монтирана в бус/микробус/ втора употреба; така дефинираният предмет на поръчката отговаря в най-голяма степен на нуждите и на възможностите на възложителя, за да обезпечи изпълнение на дейностите, които са му вменени по управление, поддръжка и експлоатация на водоснабдителната и канализационна мрежа на обслужваната територия. Пълният обхват и … Преглед на обществените поръчки »
2024-01-26   Доставка и гаранционна поддръжка на десет мобилни криминалистични лаборатории (ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ)
Настоящата обществена поръчка се провежда за избор на изпълнител за доставка и гаранционна поддръжка на мобилни криминалистични лаборатории, по проект ”Подобряване капацитета на полицейската и съдебната дейност, свързана с веществени доказателства в досъдебното производство“, финансиран по НФМ 2014-2021 г. Изпълнението е чрез еднократна доставка в срок до 180 (сто и осемдесет) календарни дни от подписване на договора, но не по късно от 01.12.2024 г. Предметът на поръчката включва и гаранционно поддържане … Преглед на обществените поръчки »
2024-01-25   Доставка на пожарогасителни автомобили (АЕЦ Козлодуй ЕАД)
Поръчката включва доставка на пожарогасителни автомобили, които са разделени в две обособени позиции: ОП 1 - Пожарогасителен автомобил с оборудване за комбинирано гасене на пожари тежък тип, клас S, категория 2, отговарящи на норма Евро 6 - 2 броя и ОП 2 - Пожарогасителен автомобил с оборудване за гасене на пожари среден тип, клас М, категория 3, отговарящи на норма Евро 6 - 2 броя. Описанието, техническите характеристиките и изискванията към пожарогасителните автомобили по отделните обособени позиции са … Преглед на обществените поръчки »
2024-01-25   Доставка на два броя нови автобуси (АЕЦ Козлодуй ЕАД)
За обезпечаване на дейностите по изпълнение на заявки от отдел „Автотранспорт” е необходимо да се доставят 2 (два) броя нови автобуси с не по-малко от 50+1+1 места и мощност на двигателя не по-малко от 290 kW/394PH. Обхватът на доставката и техническите изисквания, на които трябва да отговарят автобусите са посочени в Техническо задание (ТЗ) №АЕЦ.ТЗ.540. Преглед на обществените поръчки »
2024-01-24   „Доставка на 1 (един) брой нов мини багер-товарач за нуждите на Община Стара Загора” (ОБЩИНА - СТАРА ЗАГОРА)
Предметът на обществената поръчка включва доставка на 1 (един) брой нов мини багер - товарач за нуждите на община Стара Загора“ с характеристики подробно описани в Техническата спецификация. Представените спецификации отразяват минималните или максимални изисквания (в зависимост какво е посочено по долу в таблицата), базиращи се на проектната функция на съответния продукт, необходимите характеристики и неговото предназначение. Характеристики, показващи отклонения от точните цифри или стойности, … Преглед на обществените поръчки »
2024-01-23   Доставка на леки автомобили (Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) - МВР)
Обществената поръчка обхваща доставка на 100 броя леки автомобили за транспортно осигуряване на служителите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ при осъществяване на превантивна дейност, превантивен контрол, пожарогасителна и/или спасителна дейност. Преглед на обществените поръчки »
2024-01-22   Доставка на резервни части за системата за пепелоизвозване (ЕЙ И ЕС - 3С МАРИЦА ИЗТОК І ЕООД)
Обхватът на доставката включва резервни части за системата за пепелоизвозване, посочени в количествена сметка МЕ1-MP-TRM-0891-А1, която е неразделна част от спецификацията. Преглед на обществените поръчки »
2024-01-22   Доставка на 2 броя употребявани специални автомобили – автовишки за нуждите на ОП „Озеленяване, благоустройство и... (Община Кърджали)
Избраният изпълнител следва да достави за нуждите на ОП „Озеленяване, благоустройство и чистота“ – Кърджали във връзка с подобряване на общинската система за управление на отпадъците употребявана автовишка с работна височина 20м и 22м. Възложителят представя своите изисквания за съответната автовишка в отделна Техническа спецификация към всяка обособена позиция- неразделна част от указанията за участие. Преглед на обществените поръчки »
2024-01-22   „Доставка на 35 броя едноетажни нулевоемисионни електрически мотрисни влака, с капацитет от минимум 200 седящи... (МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА)
Дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, са: 1. Доставка на 35 броя едноетажни нулевоемисионни електрически мотрисни влака („ЕМВ“, „влакове“, „подвижен състав“, „мотриси“) за скорост ≥ 160 км/ч, с капацитет от минимум 200 седящи места; 2. Осъществяване на пълна поддръжка по отношение на всяка бройка подвижен състав от датата на регистрирането на името на Възложителя на първата бройка подвижен състав в Националния регистър на превозните средства на Република България до края на 15-годишния … Преглед на обществените поръчки »
2024-01-22   Доставка чрез закупуване и гаранционна поддръжка на нова, неупотребявана специализирана техника и машини за нуждите... (Община Кърджали)
Предметът на поръчката включва доставка и гаранционна поддръжка на нова, неупотребявана специализирана техника и машини за нуждите на ОП „Озеленяване, благоустройство и чистота“ – Кърджали, както следва: Обособена позиция №1 – Доставка чрез закупуване и гаранционна поддръжка на нов Багер – товарач за почистване на нерегламентирани сметища; Обособена позиция №2 – Доставка чрез закупуване и гаранционна поддръжка на нов товарен автомобил (камион); Обособена позиция №3 - Доставка чрез закупуване и … Преглед на обществените поръчки »
2024-01-19   Доставка на съдове за биоразградими отпадъци за нуждите на община Велико Търново по обособени позиции: (Община Велико Търново)
Обособена позиция №1 – Пластмасова кофа за биоразградими отпадъци – 120 л. с характеристики съгласно техническата спецификация. Обособена позиция №2 – Контейнер за биораградими отпадъци тип „Ракла“ 1100 л. с характеристики съгласно техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
2024-01-19   “Доставка на 12 (дванадесет) броя нови тежкотоварни автомобили, 12 (дванадесет) броя нови хидравлични, стрелови... (НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП)
Дейности: Доставка на 12бр. нови тежкотоварни автомобили, 12бр. нови хидравлични, стрелови крана и свързаните с тях специални инструменти; Изготвяне на документация за монтаж на крановете; Монтаж на хидравличните кранове на тежкотоварни автомобили, регистрация на автомобилите и издаване на разрешение за пускането на крановете в експлоатация; Извършване на абонаментно поддържане на крановете за гаранц. период; Организира обучение на специалистите на Възл. за работа с автомобила и хидравличния кран и … Преглед на обществените поръчки »
2024-01-17   Периодична доставка на резервни части за трактори, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие” – гр.... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО РОСИЦА)
Периодична доставка на резервни части за трактори, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие” – гр. Габрово, стопанисвани от ТП ДЛС „Росица” Преглед на обществените поръчки »
2024-01-12   Доставка на пет броя леки автомобили – нови за нуждите на Община Бургас при осъществяване дейността на... (Община Бургас)
Предмет на настоящата обществена потъчка е Доставка на пет броя леки автомобили – нови за нуждите на Община Бургас при осъществяване дейността на заместник-кметовете, дирекция „Строителство“ и дирекция „УКОРС“ по 5 обособени позиции. Обособена позиция № 1 – Доставка на високо проходим лек автомобил; Обособена позиция № 2 – Доставка на високо проходим лек автомобил; Обособена позиция № 3 – Доставка на лек автомобил; Обособена позиция № 4 – Доставка на лек автомобил; Обособена позиция № 5 – Доставка на лек … Преглед на обществените поръчки »
2024-01-12   Доставка на резервни части и други консумативи, и осигуряване на комплексна услуга за извънгаранц. поддръжка и... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СУВОРОВО)
В предмета на поръчката са включени: Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили и мотоциклети на ТП ДГС Суворово, при СИДП Шумен за календарната 2024 и част от 2025г. год, включваща и: - Доставка на резервни части и аксесоари, вкл.и автостъкла; - Доставка на смазочни материали, антифриз и други консумативи; -Сервизно, техническо обслужване в пълен обем и периодичност, съгласно предписанията на производителя на съответната марка автомобилна техника, … Преглед на обществените поръчки »
2024-01-10   “Доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности, както и техническо обслужване и ремонт на... (Община Свищов)
Настоящата обществена поръчка, включва извършването на извънгаранционна поддръжка на моторните превозни средства по модели, вид, марка и технически данни за автомобилите, посочени в т.4 от Техническата спецификация. Подробните изисквания за изпълнение са съгласно техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
2024-01-08   „Техническо обслужване,основен и текущ ремонт,профилактика,доставка на резервни части и аксесоари(без смазочни... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО МАЗАЛАТ")
В предмета на поръчката е включено техническо обслужване, основен и текущ ремонт, профилактика, доставка на резервни части и аксесоари(без смазочни материали и автоконсумативи) за МПС, стопанисвани от „ДЛС Мазалат“ за срок от 12 месеца. Към момента на обявяване на настоящата процедура Възложителят разполага с 22 броя превозни средства, както следва: Товарен автомобил Тойота Хайлукс, Лек автомобил Лендроувър Дискавъри, Товарен автомобил Тойота Аурис, Товарен автомобил Мицубиши L200, Товарен автомобил … Преглед на обществените поръчки »
2024-01-05   Закупуване и доставка на 45 броя нови стендове за измерване на спирачните усилия на леки автомобили и 30 броя за... (Министерство на вътрешните работи)
Доставка и гаранционно обслужване на 45 броя стендове за леки автомобили и 30 броя за товарни автомобили в контролно-техническите пунктове на територията на Столична дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на МВР (общо 31 контролно-технически пункта на територията на страната, подробно описани в чл. 3, ал. 1), както и монтаж на новите стендове, демонтаж на старите стендове, настройване, пускане в действие, тестване на оборудването и провеждане обучение на служители. Преглед на обществените поръчки »
2024-01-04   „Извършване на СМР на обекти в кв. „Казански“ гр. Стара Загора по обособени позиции“ (ОБЩИНА - СТАРА ЗАГОРА)
Обособена позиция 1: „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическа среда на уличната мрежа в кв. „Казански“, град Стара Загора“ Обособена позиция № 2: „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на междублокови пространства в кв. Казански, бл. 29 и бл. 16, гр. Стара Загора“ Обособена позиция № 3: „Улична дъждовна канализация за отводняване на УПИ I спорт, атракции, озеленяване и рекреация, кв. 334А, УПИ IX7152, за православен храм и УПИ VI 7153, за парк, спорт, … Преглед на обществените поръчки »
2023-12-29   „Ремонтна дейност и доставка на материали за корпус и надувни бордове на плавателните средства собственост на... (Изпълнителна агенция "Морска администрация")
Предмет на настоящата обществена поръчка е дейности по техническо обслужване и ремонт на корпус и надувни бордове на спасителните катери собственост на Изпълнителна агенция „Морска администрация“. Посоченият в Техническата спецификация – подробно описан в Приложение 1 списък с услуги, дейности и резервни части е примерен и Възложителят няма задължение за цялостно усвояване по видове и количества на изброените услуги/дейности, и резервни части, като при необходимост, в рамките на определената максимална … Преглед на обществените поръчки »
2023-12-29   Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили собственост на ТП ДГС “Твърдица“ за срок... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТВЪРДИЦА")
Целта на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител, който да изпълнява доставки и услуги свързани с доставка, монтаж и баланс на нови гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили, собственост на ТП "ДГС Твърдица" за срок от 12 месеца, както и монтаж, демонтаж, лепене, баланс, изправяне на джанти, почистване на ръжда, вулканизация и други сходни услуги на употребявани автомобилни гуми на възложителя. Преглед на обществените поръчки »
2023-12-28   "Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили за срок от 12 месеца“ (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛИВЕН")
Доставка чрез закупуване на нови автомобилни гуми и джанти по заявка на Възложителя, която включва: демонтаж на старите гуми и джанти и монтажа и балансирането на новите. Доставяните гуми следва да са оригинални, нови и да отговарят за съответната марка автомобил, със съответната щампа, доказваща годината на производство, като същите следва да са произведени през предходната година спрямо датата на заявяване. Ремонт на употребявани гуми и джанти - Ремонтът на употребявани гуми и джанти включва: демонтаж … Преглед на обществените поръчки »
2023-12-28   „Доставка чрез покупка на външни автомобилни гуми за служебни МПС, включително и за селскостопански машини,... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШЕРБА С.СТАРО ОРЯХОВО)
„Доставка чрез покупка на външни автомобилни гуми за служебни МПС, включително и за селскостопански машини, собственост на ТП ДЛС Шерба, съгласно техническа спецификация за 2024 година“ Преглед на обществените поръчки »
2023-12-22   Избор на изпълнител за техн. обслужване и извънгаранц. поддръжка на селскост. машини (трактори и други - зем. и... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТВЪРДИЦА")
Целта на обществената поръчка е да се избере изпълнител при условията, описани в документацията за участие и включва следните дейности: - Доставка и монтаж на резервни части и консумативи за горска техника; - Извършване на услуги по следгаранционно сервизно и техническо обслужване, което включва: сервизно обслужване в пълен обем и периодичност, съгласно предписанията на производителя на съответната марка горска техника, ремонти, профилактика, диагностика, тенекеджийско-бояджийски дейности. Преглед на обществените поръчки »
2023-12-22   "Доставка на моторни превозни средства за нуждите на УАСГ," включваща 2 (две) обособени позиции (Университет по архитектура, строителство и геодезия)
Поръчката с предмет: „Доставка на моторни превозни средства за нуждите на Унивеситет по архитектура, строителство и геодезия“ е разделена на две обособени позиции: - Обособена позиция № 1: „Доставка на лек автомобил“; - Обособена позиция № 2: „Доставка на микробус с доработка в автобус с 19+1 места“. Предметът на поръчката включва доставка и гаранционно (сервизно) обслужване на моторни превозни средстава за нуждите на Унивеситет по архитектура, строителство и геодезия. Изискванията към изпълнение на … Преглед на обществените поръчки »
2023-12-22   „Доставка чрез закупуване на един брой употребяван високопроходим автомобил за нуждите на ТП „ДГС Кюстендил““ (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КЮСТЕНДИЛ")
Процедурата включва доставка чрез закупуване на един брой употребяван високопроходим автомобил за нуждите на ТП „ДГС Кюстендил“, съгласно техническите изисквания, посочени в техническата спецификация на Възложителя. Преглед на обществените поръчки »
2023-12-22   „Доставка на резервни части за метровагони серии 81-717/714, 81-717/714М и 81-740/741 и метровлакове ИНСПИРО по... (Метрополитен ЕАД)
Обществената поръчка е за доставка на резервни части за метровагони, необходими за поддръжка на метровлаковете в добро техническо състояние и са гаранция за сигурността на движението. Доставените резервни части следва да са в пълно съответствие със Техническите спецификации за резервни части за съответната обособена позиция - Приложение към документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
2023-12-21   Доставка на 6 броя нови електробуси и 8 броя нови зарядни станции за тях (Община Монтана)
Поръчката включва доставка на 6 броя нови електробуси, доставка и монтаж на 8 броя нови зарядни станции за тях, както и задължение за Изпълнителя да извърши всички необходими регистрационни и/или други процедури от името на Възложителя за целите на ползването на доставените автобуси. Обхватът на дейностите включва и: осигуряване на гаранционно и сервизно обслужване в рамките на гаранционния срок и обучение на персонала на Възложителя, непосредствено след получаване на първия от автобусите. Минималните … Преглед на обществените поръчки »
2023-12-21   Доставка, гаранционно обслужване и ремонт на фабрично нови, неупотребявани, специализирани автомобили с висока... (Електроразпределение Юг ЕАД)
Доставка, гаранционно обслужване и ремонт на фабрично нови, неупотребявани, специализирани автомобили с висока проходимост – автовишки с общо тегло до 5500 кг. Прогнозно количество: доставка на 2 броя специализирани автомобили с висока проходимост – автовишки, с предвидена възможност за допълнителна/опционална доставка на 3 броя специализирани автомобили с висока проходимост – автовишки. Преглед на обществените поръчки »
2023-12-21   „Ремонт и поддръжка на СНО (средства за навигационно осигуряване) в обхвата на действие на Клон-ТП „Пристанище Варна“ (ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП, КЛОН ТП "ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА)
Предмет на настоящата обществена поръчка е ремонт, поддръжка и доставка на необходими нови резервни части и нови компоненти за средства за навигационно осигуряване в обхвата на действие на Клон-ТП „Пристанище Варна“, в зависимост от потребностите на Възложителя. Преглед на обществените поръчки »
2023-12-20   Доставка на служебни автомобили, по обособени позиции (Българска народна банка)
Предметът на обществената поръчка е разделен на следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 (ОП № 1) – „Доставка на 12 броя нови леки автомобили, 4+1 места, с полицейско оборудване“. Обособена позиция № 2 (ОП № 2) – „Изработване и монтаж на светлоотразителни ленти и надписи, затъмняване на стъкла и защита на купе на 12 броя нови леки автомобили за придружаване на специализиран транспорт за превоз на ценности и товари“. Важно! На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, услугите по ОП № 2 ще бъдат възложени … Преглед на обществените поръчки »
2023-12-20   Еднократно закупуване, чрез доставка на 1 брой нов МПС тип „пикап“, 4х4, с 4 врати, 5 места,с мех. скоростна кутия... (Югоизточно държавно предприятие ДП)
„Еднократно закупуване, чрез доставка, на дълготраен материален актив (ДМА), представляващ 1 брой фабрично нов, неупотребяван лекотоварен автомобил с повишена проходимост с товарно отделение (тип „пикап“), ведно с оборудване със задвижване 4х4, с 4 врати, 5 седящи места, с механична скоростна кутия за нуждите на ЮИДП ДП, гр. Сливен и неговите териториални поделения (ТП „ДГС/ДЛС“), съгласно техническа спецификация.“, финансирано със средства по партньорско споразумение № 122/08.11.2022 г. между ЮИДП ДП и … Преглед на обществените поръчки »
2023-12-19   Придобиване на автобуси за формированията от Въоръжените сили (Министерство на отбраната)
Придобиване на автобуси за формированията от Въоръжените сили. поръчката е разделена на четири самостоятелни обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция № 1 - Доставка на нов автобус с брой места за сядане от 13 до 22. 2. Обособена позиция № 2 - Доставка на нов автобус с брой места за сядане от 23 до 35. 3. Обособена позиция № 3 - Доставка на нов автобус с брой места за сядане от 36 до 45. 4. Обособена позиция № 4 - Доставка на нов автобус с брой места за сядане от 46 до 55. Преглед на обществените поръчки »
2023-12-19   ,,Доставка на резервни части и консумативи за зарядни станции за зареждане на автобуси марка Yutong“ (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Обхватът на настоящата обществена поръчка включва доставка на резервни части и консумативи за зарядни станции за зареждане на автобуси марка Yutong, съгласно посоченото в Техническата спецификация. Пълното описание на изискванията към дейностите, обект на настоящата поръчка е дадено в приложената към настоящата документация Техническа спецификация (Приложение № 1). Преглед на обществените поръчки »
2023-12-15   „Доставка на 6 броя нови електробуси и доставка и монтаж на 3 нови зарядни станции за тях“ (Община Враца)
Поръчката включва доставка на 6 броя нови електробуси, доставка и монтаж на 3 зарядни станции за тях, както и задължение за Изпълнителя да извърши всички необходими регистрационни и/или други процедури от името на Възложителя за целите на ползването на доставените автобуси. Обхватът на дейностите включва и: осигуряване на гаранционно и сервизно обслужване в рамките на гаранционния срок и обучение на персонала на Възложителя, непосредствено след получаване на първия от автобусите. Придобитите активи … Преглед на обществените поръчки »
2023-12-14   „Доставка на три броя електрически автомобили за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“ (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
Доставка на три броя напълно електрически автомобили за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройство. Доставката следва да се извърши съобразно изискванията, подробно описани в Техническата спецификация и заложените минимални изисквания. Поръчката е във връзка с одобрен Проект № ЕМ 134/20.04.2023 г. по схема за насърчаване използването на електрически превозни средства по Инвестиционна програма за климата. Преглед на обществените поръчки »
2023-12-14   „Доставка на консумативи и материали за автобуси и ВВТ по 3 обособени позици" (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по доставка на консумативи и материали за автобуси и вътрешно ведомствен транспорт (ВВТ) по 3 обособени позиции“, както следва: - Доставка на спирачни накладки за автобуси и ВВТ; - Доставка на релета и електроматериали за автобуси и ВВТ; - Доставка на други материали за автобуси (в това число облицовка под и крепежни лайсни за автобуси). Всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка са подробно описани в Техническата … Преглед на обществените поръчки »
2023-12-14   „Доставка чрез закупуване на 2 броя употребявани високопроходими автомобили за нуждите на ТП „ДГС Разлог“ (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАЗЛОГ")
„Доставка чрез закупуване на 2 броя употребявани високопроходими автомобили за нуждите на ТП „ДГС Разлог“ по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Закупуване на един брой употребяван високопроходим автомобил, Обособена позиция № 2: Закупуване на един брой употребяван високопроходим автомобил Преглед на обществените поръчки »
2023-12-13   Доставка на 2 броя високопроходими автомобили тип „Пикап“ за извършване на пробовземане и регулярен мониторинг в... (Изпълнителна агенция по околна среда)
Предметът на поръчката включва: доставка на 2 бр. високопроходими автомобили за извършване на пробовземане и регулярен мониторинг, гаранционното им обслужване и регистрация в КАТ. Преглед на обществените поръчки »
2023-12-13   „Техническа поддръжка на светотехническа система на летище Безмер“ (Министерство на отбраната)
Предметът на обществената поръчка е: Техническата поддръжка на светотехническата система на летище Безмер, която включва: -Основна точка за контакт. -Техническа поддръжка за работоспособност. -Техническа поддръжка при възникнали извънредни обстоятелства. - Ремонт. - Еднократно първоначално попълване на запасно оборудване (резервни части и консумативи). -Попълване и възстановяване на запасното оборудване. - Услуги за демонтаж, преместване, инсталиране, интегриране и пускане в експлоатация на оборудване. - … Преглед на обществените поръчки »
2023-12-13   „Доставка на балетно оборудване в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на балетен под“ Обособена... (Софийска опера и балет)
Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на балетно оборудване в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на балетен под“ Обособена позиция № 2 „Доставка на балетни станки“. В предмета на Обособена позиция № 1 „Доставка на балетен под“ се включва доставката на 25 бр. панели с размери 2м. х 1 м., дебелина 37 мм. Панелите трябва да разполагат с еластомерни подложки с двойна плътност – амортизиращи ударите, осигуряващи равномерно и последователно поемане на удара. В предмета на … Преглед на обществените поръчки »
2023-12-11   Доставка на резервни части за електрооборудването на тролейбуси тип: Шкода Соларис 27Tr-2 (Столичен електротранспорт ЕАД)
Доставка на резервни части за електрооборудването на тролейбуси тип: Шкода Соларис 27Tr-2, разделени на следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 Доставка на резервни части за електрооборудването за ТБ тип: Шкода – Соларис 27Tr - 2; Обособена позиция № 2 Доставка на елементи за електрооборудването за ТБ тип: Шкода – Соларис 27Tr - 2; Обособена позиция № 3 Доставка на предпазители за електрооборудването за ТБ тип: Шкода – Соларис 27Tr -2; Обособена позиция № 4 Доставка на контактори за … Преглед на обществените поръчки »
2023-12-11   „Техническо обслужване на моторни превозни средства /МПС/, включващо основен, текущ ремонт и профилактика на МПС,... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТОПОЛОВГРАД")
Обществената поръчка, ще се изпълни при условия, описание в документацията за участие и включва следните дейности: •Цялостна диагностика на МПС; •Извършване на услуги по техническо обслужване на автомобили; •Техническо обслужване и ремонт на двигателя, съединителя, скоростната кутия, ръчна спирачка, карданно предаване; •Техническо обслужване и ремонт на преден мост, кормилно управление, заден мост, спирачна система, окачване на автомобила; •Техническо обслужване и ремонт на системата за електрооборудване … Преглед на обществените поръчки »
2023-12-11   „ДОСТАВКА НА ГУМИ ЗА АВТОМОБИЛИ И МИКРОБУСИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДЛС „ШИРОКА ПОЛЯНА“ ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШИРОКА ПОЛЯНА")
Доставката включва гуми за автомобили и микробуси. Артикулите предмет на обществената поръчка са подробно изброени в Техническата спецификация (Приложение №1) от документацията за участие. Доставката ще се извърши след писмена заявка от ТП ДЛС „Широка поляна”. Доставените артикули следва да са нови и неупотребявани. Преглед на обществените поръчки »
2023-12-08   „ДОСТАВКА НА 4 БРОЯ УПОТРЕБЯВАНИ ДВУЕТАЖНИ АВТОБУСИ“ (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за „Доставка на 4 броя употребявани двуетажни автобуси“, за срок от 45 (четиридесет и пет) дни и регистрирането на автобусите в КАТ на името на Възложителя и за сметка на Изпълнителя. Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по доставка на 4 броя употребявани двуетажни автобуси, отговарящи на изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническата спецификация (Приложение № 1), неразделна част от … Преглед на обществените поръчки »
2023-12-08   „Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили за срок от 24 месеца” (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО НОВО ПАНИЧАРЕВО")
„Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили за срок от 24 месеца”, съгласно Техническата спецификация изготвена от Възложителя. Преглед на обществените поръчки »
2023-12-07   „Избор на изпълнител за доставка на специализиран автомобил-контейнеровоз – втора употреба за нуждите на Общинско... (Община Елена)
„Избор на изпълнител за доставка на специализиран автомобил-контейнеровоз – втора употреба за нуждите на Общинско предприятие „Благоустрояване“ гр. Елена“ Преглед на обществените поръчки »
2023-12-06   “Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобуси марки: „БОВА“, „СЕТРА“ и „МЕРЦЕДЕС“ за нуждите на... (Бургасбус ЕООД)
Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобуси марки: „БОВА“, „СЕТРА“ и „МЕРЦЕДЕС“. Преглед на обществените поръчки »