Доставчик: ГАБРОВО - АВТО ЕООД

Една архивирана обществена поръчка

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ГАБРОВО - АВТО ЕООД

2023-03-17   Доставка на два броя товарни автомобили до 3,5 тона за нуждите на ОП „Благоустрояване“ (Община Габрово)
Поръчката включва доставка на 2 бр. нови товарни автомобили до 3,5 тона, както и осигуряване на гаранционно и сервизно обслужване в рамките на гаранционния срок. Минималните изисквания относно вида, техническите данни и характеристики на автомобилите, които следва да достави изпълнителят са подробно посочени в Техническата спецификация. Договорът ще се сключи при условията на чл. 114 от ЗОП и ще бъде изпълняван само след осигуряване на предвиденото финансиране за изпълнение на дейността. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГАБРОВО - АВТО ЕООД