Доставчик: Ивана Агро ЕООД

Една архивирана обществена поръчка

Ивана Агро ЕООД е исторически доставчик на селскостопански машини и трактори.
Исторически погледнато, конкурентните участници в търга са Екосол България АД и НКМ България ЕООД.

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Ивана Агро ЕООД

2023-02-27   „Доставка, чрез закупуване на техника за работа в горски територии – държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП,... (Югоизточно държавно предприятие ДП)
„Доставка, чрез закупуване на техника за работа в горски територии – държавна собственост, предоставени за стопанисване на ЮИДП ДП, за извършване на лесокултурни дейности по възстановяване на горски насаждения, разположени в териториалния обхват на дейност на ЮИДП ДП, възлагани от държавното предприятие и финансирани със средства по процедура BG16M1OP002-3.035: „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екосол България АД Ивана Агро ЕООД НКМ България ЕООД