Доставчик: Екосол България АД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Екосол България АД

2023-09-14   „Доставка на метачни машини за нуждите на Община Димитровград” с 2 обособени позиции (Община Димитровград)
Предмет на поръчката е доставка на метачни машини за нуждите на Община Димитровград” с 2 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка чрез покупка на нов неупотребяван специализиран многофункционален автомобил с метачно устройство.” Обособена позиция № 2 „Доставка на употребявана многофункционална метачна машина.“. Кратко описание на предмета на поръчката Предметът на поръчката по Обособена позиция № 1 включва доставката на 1 бр. нов, неупотребяван специализиран многофункционален … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Би Ем Лизинг-Трейд АД Екосол България АД
2023-08-03   „Доставка на един брой нов комбиниран багер с челен товарач, за нуждите на зимно и текущо поддържане на общинската... (община Главиница)
„Доставка на един брой нов комбиниран багер с челен товарач, за нуждите на зимно и текущо поддържане на общинската пътна мрежа на Община Главиница“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екосол България АД
2023-06-28   „Доставка на машини за третиране на строителни отпадъци за нуждите на Община Луковит“ (Община Луковит)
„Доставка на машини за третиране на строителни отпадъци: Мобилна, верижна челюстна трошачна машина - двигател: Дизелов – STAGE V, Мощност - Максимум - 60кс, Производителност /капацитет/: 50 т / ч. Мобилна, верижна ситова машина - двигател: Дизелов – STAGE V, мощност: Максимум – 22kW, Производителност /капацитет/: 30 т/ч. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екосол България АД
2023-06-23   Доставка на мобилно оборудване за нуждите на функционирането на анаеробна инсталация, във връзка с изпълнението на... (Община Русе)
Предмет на настоящата поръчка е: Доставка на мобилно оборудване за нуждите на функционирането на анаеробна инсталация, във връзка с изпълнението на проект „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РСУО Русе“, по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Мобилен шредер с телескопичен товарач“; Обособена позиция №2: „Трактор с челен товарач и с прикачен инвентар обръщач на компостни редове (компостообръщач)“ Обособена позиция №3: „Мобилно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ейч Ти Ай България ЕООД Екосол България АД
2023-06-15   „Доставка на един брой фабрично нов и неупотребяван специализиран автомобил за сметосъбиране за нуждите на Община Садово” (Община Садово)
Предметът на обществената поръчка е „Доставка на един брой фабрично нов и неупотребяван специализиран автомобил за сметосъбиране за нуждите на Община Садово” В предмета на обществената поръчка са включени дейностите по доставка на нова, неупотребявана техника и гаранционното й обслужване в гаранционния срок, съгласно гаранционните отговорности на изпълнителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екосол България АД
2023-06-08   Доставка на един брой нов специализиран автомобил с надстройка за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на Община Ситово (Община Ситово)
Доставка на един брой нов специализиран автомобил с надстройка за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на Община Ситово. С настоящата поръчка се цели да бъде избран изпълнител, който да извърши доставката на един брой нов специализиран автомобил - сметосъбиращ автомобил за биоразградими и зелени отпадъци за разделно събиране за нуждите на Община Ситово с технически параметри посочени в техническите спецификации. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екосол България АД
2023-06-08   „Доставка на фабрично нова специализирана машина за събиране на листа, окосена трева и други дребни растителни... (Община Раднево)
Предмет на обществената поръчка е доставката фабрично нова специализирана машина за събиране на листа, окосена трева и други дребни растителни отпадъци (мотометачка) за нуждите на системата за организирано разделно събиране и оползотворяване на биоразградими отпадъци от растителен произход на община Раднево. Пълно описание на предмета на поръчката се съдържат в приложената Техническа спецификация – неразделна част от настоящата документация за обществена поръчка (Приложение № 1). Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екосол България АД
2023-05-31   „Доставка на радиоуправляеми самоходни верижни специализирани машини с мулчиращи приставки за мулчиране-раздробяване... (Електроенергиен Системен Оператор ЕАД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка чрез покупка на 13(тринадесет) броя радиоуправляеми самоходни верижни специализирани машини с мулчиращи приставки за мулчиране-раздробяване на дървета и храсти в подразделения на възложителя, посочени в документацията на процедурата.Радиоуправляемите самоходни верижни специализирани машини с мулчиращи приставки са предназначени за прочистване на сервитутни съществуващи просеки на въздушни електропроводни линии, по трасета извън населени места в гористи … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екосол България АД
2023-05-30   Доставка на нов комбиниран багер-товарач за нуждите на Община Пещера (Община Пещера)
Предметът на поръчката е доставка на 1 (един) брой нов комбиниран багер-товарач за нуждите на Община Пещера Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екосол България АД
2023-05-22   Доставка на нова специализирана сметосъбираща машина и нова сметоизвозваща надстройка за нуждите на ОП „Зелени... (Община Велико Търново)
Обществената поръчка включва извършване на доставка на един брой нова специализирана сметосъбираща машина и един брой нова сметоизвозваща надстройка, с технически характеристики, съгласно техническите спецификации към документацията на обществената поръчка и по цени съгласно ценово предложение на избраните за изпълнител участник по съответната обособена позиция. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екосол България АД
2023-05-11   Доставка на фабрично нов, товарен автомобил с надстройка тип „Мултилифт“ за нуждите на ОП "Управление на... (Община Несебър)
Доставка на фабрично нов, товарен автомобил с надстройка тип „Мултилифт“ за нуждите на ОП "Управление на отпадъците", община Несебър. Минималните изисквания за изпълнение на обществената поръчка са подробно описани в Техническата спецификация, неразделна част към документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екосол България АД
2023-05-05   „Доставка чрез покупка на нова специализирана техника за нуждите на Община Първомай в две обособени позиции ” (Община Първомай)
В предмета на обществената поръчка се включва доставка на специализирана техника за нуждите на Община Първомай, а именно: Доставка на 1/един/ брой автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване и доставка на 1 /един/ брой комбиниран багер, ведно с прикачен инвентар (мулчер)“. Предвидени са дейности по доставка на нова, неупотребявана техника и гаранционното й обслужване в гаранционния срок, съгласно гаранционните отговорности на изпълнителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екосол България АД
2023-04-21   Доставка на камиони за събиране и транспортиране на биоразградими отпадъци (до 8 т.) за нуждите на функционирането... (Община Русе)
Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на камиони за събиране и транспортиране на биоразградими отпадъци (до 8 т.) за нуждите на функционирането на системата за разделно събиране на биоразградими отпадъци и на анаеробна инсталация, във връзка с изпълнението на проект „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РСУО Русе“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на 1 бр. камион за събиране и транспортиране на биоразградими … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екосол България АД
2023-03-27   „Доставка на СМ за поддръж. на хидротех. изправност на хидромел.съоръжения собст. на „НС” ЕАД по подмярка 4.3... (Напоителни системи ЕАД)
„Доставка на специализирана механизация за поддръжка на хидротехническата изправност на хидромелиоративни съоръжения собственост на „Напоителни системи” ЕАД по подмярка 4.3 "Инвестиции за развитие, модернизация или адаптиране на земеделската и горска инфраструктура" от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ по ПРСР 2014-2020 г. по обособени позиции“„Доставка на специализирана механизация за поддръжка на хидротехническата изправност на хидромелиоративни съоръжения собственост на „Напоителни системи” … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екосол България АД ЗЕМЕКОП ЕООД О-РЕНТ ЕООД Стротех инженеринг АД
2023-02-27   „Доставка, чрез закупуване на техника за работа в горски територии – държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП,... (Югоизточно държавно предприятие ДП)
„Доставка, чрез закупуване на техника за работа в горски територии – държавна собственост, предоставени за стопанисване на ЮИДП ДП, за извършване на лесокултурни дейности по възстановяване на горски насаждения, разположени в териториалния обхват на дейност на ЮИДП ДП, възлагани от държавното предприятие и финансирани със средства по процедура BG16M1OP002-3.035: „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екосол България АД Ивана Агро ЕООД НКМ България ЕООД
2023-02-24   „Закупуване на нова неупотребявана многофункционална машина с метачно устройство, смукател и сметосъбиращ бункер за... (Община Бяла)
Предметът на поръчката включва доставката на 1 бр. нов, неупотребяван специализиран многофункционален автомобил с метачно устройство, смукател и сметосъбиращ бункер 600л., окомплектован с прикачни съоръжения: водоноска с миячна система, за нуждите на рибарско пристанище „Чайка“ гр. Бяла. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екосол България АД
2023-02-13   „Доставка на нова специализирана техника – многофункционална машина за почистване на улици и паркове ” (Община Севлиево)
Обектът на настоящата обществена поръчка е „ Доставка“ по смисъла на чл. 3, ал.1, т.2 от ЗОП. Избраният изпълнител следва да осъществява пълно гаранционно поддържане и обслужване на специализирана техника – многофункционална машина за срок не по-кратък от 12 /дванадесет/ месеца. Пълна информация относно предмета на поръчката се съдържат в Техническата спецификация – Приложение №1 Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екосол България АД
2022-12-30   „Доставка на колесен багер - челен товарач за нуждите на ОП „Обредни дейности“- Кърджали“ (Община Кърджали)
Предметът на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител, който да достави един брой нов колесен багер - челен товарач за нуждите на ОП „Обредни дейности“- Кърджали“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екосол България АД
2022-12-20   Доставка на мобилен кран на колесен ход с товароподемност 46 тона (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Доставка чрез покупка на мобилен кран на колесен ход с товароподемност 46 тона, с технически характеристики, оборудване и окомплектовка, посочени в техническата спецификация на поръчката.Количество: 3 броя мобилен кран на колесен ход. Предметът на настоящата поръчка включва и гаранционно поддържане (техническо обслужване) на доставените мобилни кранове. За времето на гаранционния срок на доставените мобилни кранове, Изпълнителят осигурява гаранционното им поддържане (техническо обслужване), съгласно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екосол България АД
2022-12-16   ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА ФАБРИЧНО НОВА, НЕУПОТРЕБЯВАНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА И МАШИНИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОП „ЧИСТОТА,... (Община Хисаря)
В предмета на настоящата поръчка е включена доставка на фабрично нова, неупотребявана специализирана техника и машини за нуждите на ОП „ЧОСР“, гр. Хисаря по 7 обособени позиции,както следва: ОП1: „Доставка на фабрично нова,неупотребявана земекопна техника: комбиниран багер-товарач“ ОП2: „Доставка на фабрично нова,неупотребявана комунална техника: автоцистерна за вода с прикачен инвентар - гребло за сняг“. ОП3: „Доставка на фабрично нова,неупотребявана комунална техника: автовишка“ ОП4: „Доставка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екосол България АД
2022-11-30   Доставка на един брой нов мобилен кран с максимална товароподемност 47 тона за нуждите на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
"Доставка на един брой нов мобилен кран с максимална товароподемност 47 тона за нуждите на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД“ съгласно Приложение №1 - Технически изисквания Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екосол България АД
2022-10-28   „Доставка на 4 (четири) броя неупотребявани специализирани МПС, адаптирани за лица с увреждания, за нуждите на... (Община Пловдив)
Настоящата открита процедура е за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 4 (четири) броя неупотребявани специализирани МПС, адаптирани за лица с увреждания, за нуждите на Община Пловдив“ Изпълнението на поръчката включва доставка, пуск, обучение и гаранционно поддържане до адрес на Възложителя в гр. Пловдив. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екосол България АД
2022-10-25   „Доставка, пуск и обучение на машини, оборудване и превозни средства за нуждите на ОП „Градини и паркове“ - Пловдив,... (Община Пловдив)
Доставка, пуск и обучение на машини, оборудване и превозни средства за нуждите на ОП „Градини и паркове“ - Пловдив, по 2 (две) обособени позиции:ОП№1-„Доставка, пуск и обучение на машини и оборудване“:Трактор с прикачни съоръжения - 1 бр.;Телескопична автовишка - 4 бр.; Био шредер - 3 бр.; Мини челен товарач -1 бр.;Електрически самосвал-6бр.;Електрически самоходни вакуумни машини с възможност за дезинфекция и с ръчно управление - 6 бр.ОП№2-„Доставка на превозно средство и био шредер“:Био шредер - 1 бр.; … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екосол България АД
2022-10-19   „Доставка на машини и оборудване за нуждите на общ. Неделино във връзка с изпълнението на проект „Усъвършенстване на... (Община Неделино)
Изискванията към изпълнение на обществената поръчка, са подробно описани в приложените към документацията технически спецификации за всяка една от обособените позиции. При изпълнение на обществената поръчка следва стриктно да се спазват изискванията на Техническата спецификация неразделна част от документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екосол България АД
2022-10-10   „Доставка на два броя нови специализирани автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на община Кричим” (Община Кричим)
В предмета на обществената поръчка е включена доставка на два броя нови специализирани автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на община Кричим. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на Възложителя и на Изпълнителя, са съгласно документацията към обществената поръчка и проекта на договор, както и в съответствие с приложимата нормативна уредба. Пълната информация относно обхвата, обема и изискванията към изпълнението на обществената поръчка е … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екосол България АД
2022-09-26   Доставка на верижен багер товарач с горски мулчер за нуждите на „Югозападно държавно предприятие“ ДП (Югозападно държавно предприятие ДП)
Предметът на обществената поръчка включва доставка на верижен багер товарач с мощност над 60 HP и прикачен инвентар (горски мулчер) за нуждите на „Югозападно държавно предприятие“ ДП съгласно Техническата спецификация – Приложение № 1, в т. ч. извършването на всички дейности по отстраняване от Изпълнителя на всички недостатъци и/или несъответствия и/или технически неизправности и/или повреди (гаранционни ремонти) и осигуряване на гаранционно (сервизно) обслужване на багер товарача и прикачния … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екосол България АД
2022-09-15   „ДОСТАВКА ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ „РЕМО „ЕТЪР“ – МУЗЕЙ ЗА КРЕАТИВЕН КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“,... (Община Габрово)
Предмет на обществената поръчка е: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ „РЕМО „ЕТЪР“ – МУЗЕЙ ЗА КРЕАТИВЕН КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“, ФИНАНСИРАН ПО ОПРР 2014-2020 г.“, включваща: Обособена позиция 1 – Доставка на оборудване за обособяване на арт-ателиета и лаборатория за консервация и реставрация на дърво в пространство на територията на училището към Регионален етнографски музей на открито „Етър” Обособена позиция 2 - Доставка и монтаж на пещи за керамика в грънчарското ателие на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екосол България АД
2022-08-22   „Услуги по техническо обслужване, ремонт и доставка на резервни части и консумативи на почистващи машини марка HAKO,... (Столична община)
В обхвата на услугите по техническо обслужване и ремонт се включват следните основни дейности: диагностика, текущ ремонт, авариен ремонт, доставка на консумативи за сервизно обслужване в съответствие със сервизния план на производителя и доставка на нови (неупотребявани и нерециклирани) резервни части и консумативи, необходими за поддръжката и ремонта на почистващи машини марка HAKO и допълнителното оборудване към тях, предоставени за управление на ОП СПТО Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екосол България АД
2022-08-22   Доставка на фабрично нова техника/оборудване, тип „Шредер“ за нуждите на ОП ,,Управление на отпадъците-Несебър” (Община Несебър)
Доставка на фабрично нова техника/оборудване, тип „Шредер“ с възможност за шредиране на отпадъци като – отломки, отпадъчна дървесина, битови и промишлени отпадъци, биоразградими, обемни и едрогабаритни отпадъци съдържащи дърво и др. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екосол България АД
2022-07-08   Доставка на мобилно оборудване и техника за инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране по... (Община Дупница)
Обособена позиция № 1: „Доставка на ново, неупотребявано мобилно барабанно сито за компост и нов, неупотребяван мобилен шредер“ Обособена позиция № 2: „Доставка на нов, неупотребяван телескопичен товарач, нов, неупотребяван електрокар, нов, неупотребяван мини челен товарач и нов, неупотребяван трактор" Обособена позиция № 3: „Доставка на Контейнери за разделно събиране на биоразградими отпадъци – 135бр. и Мултилифт контейнери – 6бр. „ Обособена позиция № 4: „Доставка на Специализиран камион за разделно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Тръкс ЕАД Евромаркет Кънстракшън ЕАД Екосол България АД МУЛТИТЕХНИК ЕООД
2022-06-24   „Доставка на нова транспортно–подемна техника – комбиниран багер–товарач за нуждите на Община Севлиево” (Община Севлиево)
Пълна информация относно предмета на поръчката се съдържа в Техническата спецификация – Приложение №1, неразделна част от документацията на настоящата обществена поръчка. Обектът на настоящата обществена поръчка е „ Доставка“ по смисъла на чл. 3, ал.1, т.2 от ЗОП. Избраният изпълнител следва да осъществява пълно гаранционно поддържане и обслужване на транспортно–подемната техника – комбиниран багер–товарач за срок не по-кратък от 24 /двадесет и четири/ месеца или 2 000 моточаса, което от двете събития … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екосол България АД
2022-06-13   „Доставка на 2 бр. специализирани малогабаритни мотометачки“ (Община Поморие)
Настоящата процедура е за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 2 бр. специализирани малогабаритни мотометачки“. Конкретните изисквания по отношение на техническите характеристики, доставката и условията за гаранционна поддръжка са подробно описани в Техническата спецификация, към документацията за участие. Изпълнението на поръчката включва доставка и гаранционно поддържане, включително мобилно гаранционно поддържане при нужда, до адрес на Възложителя. Допуска се само доставка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екосол България АД
2022-06-10   ДОСТАВКА И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ДЕВИН И ОП „БКС – ДЕВИН“ ПО... (Община Девин)
Обект на настоящата обществена поръчка е доставка и гаранционно обслужване на специализирана техника по три обособени позиции, съгласно изискванията и параметрите, заложени в Техническата спецификация към настоящата документация. Предмет на настоящата обществена поръчка е: „ДОСТАВКА И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ДЕВИН И ОП „БКС – ДЕВИН“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ – Обосовена позиция № 1 – Закупуване на сметосъбирачна машина; – Обосовена позиция № 2 – Доставка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Евромаркет Кънстракшън ЕАД Екосол България АД
2022-05-13   „Доставка на един брой сметосъбираща машина за нуждите на „Благоустройство и чистота-Разлог” ЕООД“ (БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЧИСТОТА-РАЗЛОГ ЕООД)
Предвижда се доставка един брой на сметосъбираща машина. Общи изисквания: Доставената сметосъбираща машина следва да е нова; Гаранционно обслужване на сметосъбиращата машина – минимум 2 години; Подробно описание на изискванията, свързани с изпълнението на обществената поръчка е представено в приложената към документацията Техническа спецификация-Приложение №1. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екосол България АД
2022-05-05   Доставка, пуск и обучение на мобилна техника и машини за нуждите на ОП „Градини и паркове“ - Пловдив, по три... (Община Пловдив)
Доставка, пуск и обучение на мобилна техника и машини за нуждите на ОП „Градини и паркове“ - Пловдив, по 3 обос. позиции“: ОП № 1 „Доставка, пуск и обучение на машини и оборудване“: - Трактор с прикачни съоръжения - 1 бр. - Телескопична автовишка - 4 бр. - Био шредер - 3 бр. - Самосвал с тристранно изсипване - 8 бр. - Електрически самоходни вакуумни машини с възможност за дезинфекция и с ръчно управление - 6 бр. ОП № 2 „Доставка, пуск и обучение на био шредер“: - Био шредер - 1 бр. ОП № 3 „Доставка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екосол България АД
2022-04-29   "Доставка на един брой нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на община Ветрино" (Община Ветрино)
Предметът на обществената поръчка включва дейност по доставка на един брой нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на община Ветрино, както и извършване от страна на изпълнителя, след надлежно упълномощаване от страна на възложителя, на регистрация в КАТ. Пълната информация относно техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в „Техническата спецификация“, неразделна част от документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екосол България АД
2022-04-21   Доставка на сметосъбираща и сметоизвозваща техника в две обособени позиции: (Община Луковит)
„Доставка на сметосъбираща и сметоизвозваща техника в две обособени позиции: Нов специализиран мултилифт автомобил за превоз на 2 броя 4 м3 контейнери едновременно Нова специализирана автометачна машина за почистване на улици, включително 1 бр. резервни четки“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Тръкс ЕАД Екосол България АД
2022-04-15   Доставка, пуск и обучение на мобилна техника и машини за нуждите на ОП „Чистота“ - Пловдив, по четири обособени позиции (Община Пловдив)
Доставка, пуск и обучение на мобилна техника и машини за нуждите на ОП „Чистота“ - Пловдив, по 4 обос. позиции“: ОП № 1 „Доставка, пуск и обучение на мотометачни машини“: - Мотометачен автомобил с обем 7м3, окомплектован със системи за метене, миене и дезинфекция - 3 бр. - Мултифункционална машина за метене на открито до 3,5 тона със система за почистване на кошчетата - 3 бр. ОП № 2 „Доставка, пуск и обучение на сметосъбиращи автомобили“: -Сметосъбиращ автомобил 16 куб. м. - 2 бр. -Сметосъбиращ автомобил … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Тръкс ЕАД Екосол България АД
2022-04-06   „Доставка на специализиран репатриращ автомобил - паяк“ (Община Поморие)
Настоящата процедура е за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализиран репатриращ автомобил - паяк“. Конкретните изисквания по отношение на техническите характеристики, доставката и условията за гаранционна поддръжка са подробно описани в Техническата спецификация, към документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екосол България АД
2022-04-04   „Доставка на нова компактна преносима лаборатория за изпитване качеството на компоста в изпълнение на проект:... (Община Кричим)
В предмета на обществената поръчка е включена доставка на един брой нова компактна преносима лаборатория за изпитване качеството на компоста, необходима за нормалното функциониране и експлоатиране на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от Община Кричим и община Перущица. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на Възложителя и на Изпълнителя, са съгласно документацията към обществената поръчка и проекта на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екосол България АД
2022-03-14   „Доставка на 1 (един) брой нова специализирана техника – самосвал с товароносимост мин. 5 тона“ (Община Шумен)
Предметът на обществената поръчка обхваща доставка на 1 (един) брой нова специализирана техника – самосвал с товароносимост мин. 5 тона. Целта на настоящата обществената поръчка е избор на Изпълнител, който да извърши доставка на специализиранaта техника съобразно Техническата спецификация. Видът и техническите параметри са посочени в Техническата спецификация – неразделна част от настоящата обществена поръчка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екосол България АД
2022-01-19   „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ... (Община Камено)
„ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА КАМЕНО, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” Обособена позиция № 1: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за изграждане на площадка за оползотворяване на зелени отпадъци в Община Камено“ Подробно описание на изискванията към плануваните видове дейности се съдържат в Техническа спецификация. Обособена позиция № 2: „Доставка на оборудване за площадка за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екосол България АД
2021-12-22   Доставка на два броя фабрично нови и неупотребявани специализирани автомобила за сметосъбиране за нуждите на Община... (Община Братя Даскалови)
Предметът на поръчката включва дейности по доставка на 2 (два) броя фабрично нови и неупотребявани специализирани автомобила за сметосъбиране за нуждите на Община Братя Даскалови Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка са описани и регламентирани в Част II. "Техническаспецификация", неразделна част от документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екосол България АД
2021-12-17   „Доставка чрез покупка на моторно превозно средство – нов, неупотребяван товарен автомобил тристранен самосвал с... (Община Шумен)
Предметът на обществената поръчка обхваща доставка на 1 бр. товарен автомобил тристранен самосвал с двойна кабина, нов, неупотребяван. Целта на настоящата обществената поръчка е избор на Изпълнител, който да извърши доставка на товарния автомобил, съобразно Техническата спецификация. Видът и техническите параметри на товарния автомобил са посочени в Техническата спецификация – неразделна част от настоящата обществена поръчка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екосол България АД
2021-12-01   Доставка на необходимата механизация за функциониране на изградената инсталация за предварително третиране на... (Община Оряхово)
Предмет на поръчката: „Доставка на необходимата механизация за функциониране на изградената инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположени на територията на община Оряхово, вкл. съпътстващата инфраструктура и доставка на необходимото оборудване за въвеждане на обекта в експлоатация по две обособени позиции”: Обособена позиция № 1 – „Доставка на Ситова машина за компост“; Обособена позиция № 2 – „Доставка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екосол България АД
2021-11-26   ДоставканапътнипревознисредствасъсспециалнопредназначениезацелитенапроектПодвиженивиртуаленмузейнабиоразнообразиетизп... (Община Кресна)
„Доставка на пътни превозни средства със специално предназначение за целите на проект “Подвижен и виртуален музей на биоразнообразието”, изпълняван от община Кресна по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020, по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1 “Доставка на моторно превозно средство със специално предназначение“; Обособена позиция № 2 “Доставка на пътно превозно средство – ремарке със специално предназначение”; Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екосол България АД
2021-10-27   Доставка и монтаж на мобилна техника и машини в изпълнение на проект "Проектиране и изграждане на територията на... (Община Кричим)
В предмета на обществената поръчка е включена доставка и монтаж на ново мобилно оборудване, необходимо за нормалното функциониране и експлоатиране на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от Община Кричим и община Перущица по пет обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка на един брой нов Специализиран автомобил за събиране на зелени отпадъци и обучение на персонала – 16 куб. м. полезен товар“; Обособена позиция № 2: „Доставка … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екосол България АД ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП ЕАД
2021-10-05   „Закупуване и доставяне на специализирана техника за нуждите на Община Русе и нейните второстепенни разпоредители по... (Община Русе)
Предметът на поръчката, включва закупуване и доставка на специализирана техника: 1. Обособена позиция № 1: - Товарен автомобил тип „Самосвал“ до 3,5 тона с двойна кабина, употребяван за ОП „Комунални дейности“. 2. Обособена позиция № 2: - Колесен мини челен товарач, употребяван за ОП „Комунални дейности“. Изисквания за качество: Участниците в офертата си трябва да приложат описание, от което да се установи съответствието на оферирания модел с изискванията на възложителя. Срокът за доставка на съответната … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екосол България АД
2021-09-08   „Доставка на сметосъбираща техника и съдове за смет за нуждите на Община Върбица по две обособени позиции (Община Върбица)
Предмет на поръчката е доставка на сметосъбираща техника и съдове за смет за нуждите на Община Върбица по две обособени позиции : Обособена позиция № 1 включва доставка на 1 брой камион за сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци, а обособена позиция № 2 - Доставка на съдове за смет - 4000 броя. При изпълнението на поръчката е задължително точно спазване на зададените и утвърдени технически параметри. Техническите характеристики на техниката и съдовете за смет са посочени в техническата спецификация - … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екосол България АД М и М Фрут ЕООД
2021-07-20   „Доставка и монтаж на специализирани машини, оборудване и техника за нуждите на компостираща инсталация за разделно... (Община Берковица)
„Доставка и монтаж на специализирани машини, оборудване и техника за нуждите на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци от Община Берковица и Община Вършец по проект BG16M10P002-2.005-0008, финансиран по процедура BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” по обособени позиции: Обособена позиция 1 – „Доставка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екосол България АД