Доставчик: КЛИЙН ТРЕЙД ЕООД

3 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът КЛИЙН ТРЕЙД ЕООД

2023-03-01   Доставка на хигиенни консумативи за УМБАЛ "Света Анна" – София АД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД)
Предмет на обществената поръчка е доставка на хигиенни консумативи за нуждите на УМБАЛ „Света Анна” – София АД по предварителна заявка, съгласно техническа спецификация и качествени изисквания, приложени в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е от нейното възлагане до 28.02.2025 година, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни дни, не по-дълъг от 5 календарни дни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЛИЙН ТРЕЙД ЕООД
2023-02-14   Доставка на чували за отпадъци (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на чували за отпадъци по 8 бр. обособени позиции, подробно описани по технически характеристики и количество в Техническата спецификацията в т. II. от раздел I от документацията за участие. Настоящата обществена поръчка е запазена поръчка по смисъла на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, вр. с т. 39 от Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, представляващ Приложение към т. 1 от Решение № 591 на МС от 18.07.2016 г. за определяне на Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЛИЙН ТРЕЙД ЕООД КУКУДА ГРУП ООД
2022-12-21   Доставка на хигиенни материали (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Предмет на обществената поръчка e доставка на хигиенни материали за нуждите на МБАЛ „НКБ” ЕАД по пет обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация по т. ІІ. от раздел І от документацията за участие, представляващо неразделна част от нея. Изпълнението на поръчката следва да се извърши в съответствие с Техническата спецификация по т. II. от раздел І от документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЛИЙН ТРЕЙД ЕООД КУКУДА ГРУП ООД