Доставчик: Лесотехнически университет

3 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Лесотехнически университет

2023-03-09   „Извършване инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопански карти, план за ловностопански... (Регионална дирекция по горите - Благоевград)
„Извършване инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, както и за изработване на горскостопански план за горски територии - държавна собственост по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – в района на дейност на дейност на ТП „ДГС Якоруда”, Обособена позиция № 2 – в района на дейност на дейност на ТП „ДГС Белица”, Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Лесотехнически университет ПРИЗМА ИНФО ЕООД
2022-04-07   „Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопанските... (РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ПАЗАРДЖИК)
"Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопанските дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за държавните горски територии, по три обособени позиции, както следва: обособена позиция № 1 - за района на дейност на ТП ДГС "Батак", обособена позиция № 2 - за района на дейност на ТП ДГС "Пазарджик", обособена позиция № 3 - за района на дейност на ТП ДЛС "Чепино" (без териториите, прилежащи … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Лесотехнически университет Пролес-Инженеринг ООД ЦЕНТЪР ФЛОРС ЕООД
2021-04-20   Инвентаризация и изработване на горскостоп., ловностоп. план и за опазване от пожари в границите на ТП „ДГС Клисура“... (Регионална дирекция по горите — Пловдив)
Открита процедура по реда на ЗОП с предмет „Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, планове за ловностопански дейности и за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за държавните горски територии в границите на ТП „Държавно горско стопанство - Клисура” - част (територията на бившето ДГС „Розино”), обл. Пловдив към „Южноцентрално държавно предприятие“ – гр.Смолян“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Лесотехнически университет