Доставчик: Манти Ко ООД

5 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Манти Ко ООД

2023-04-03   Доставка на калиев перманганат (АЕЦ Козлодуй ЕАД)
Доставка на калиев перманганат. За химически промивки и осигуряване дезактивацията на замърсени повърхности и оборудване е необходимо сключване на рамково споразумение за доставка на калиев перманганат съгласно Техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Манти Ко ООД Мерк България ЕАД
2023-03-22   Доставка на амонячна вода (NH4OH) (АЕЦ Козлодуй ЕАД)
Доставка на амонячна вода (NH4OH), съгласно изискванията заложени в Техническа спецификация №22.АЕЦ.ТЗ.476 и Приложение №1 - Техническа спецификация (номенклатура) към нея. Процедурата за възлагане на обществена поръчка е с цел сключване на рамково споразумение със срок на действие 3 (три) години от сключването му или до достигане на пределната му стойност, което обстоятелство настъпи първо. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Манти Ко ООД Химтекс ООД
2022-11-21   Доставка на амоняк 25% (амонячна вода - NH4OH) (АЕЦ Козлодуй ЕАД)
Обществена поръчка с предмет: “Доставка на амоняк 25% (амонячна вода – NH4OH)”, включва доставка на амонячната вода за нуждите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, необходима за корекционна обработка на работната среда на I и II контур и поддържане на ВХР в норми, за срок от една година. Количеството не е определено то е в зависимост от единичната цена и пределната стойност на поръчката/прогнозната стойност на поръчката. Доставките ще се извършват при възникнала необходимост след предварителна заявка за период от една … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Манти Ко ООД
2018-07-12   „Доставка на химични реагенти за нуждите на „Топлофикация Сливен“ ЕАД“ („Топлофикация Сливен“ ЕАД)
Предметът на настоящата обществена поръчка е dоставка на химични реагенти за нуждите на „Топлофикация Сливен“ ЕАД по 9 (девет) обособени позиции с технически спецификации за всяка отделна обособена позиция. Доставката включва калциев оксид, хидратна вар, натриева основа, натриев хлорид, сярна киселина, ферихлорид, фосфат, хидразин хидрат и хидро хикс съгласно техническа спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Континвест“ ООД „СМА Минерал Бургас Вар“ ЕООД Манти Ко ООД
2018-03-01   Доставка на химикали за нуждите на „ТЕЦ Ей и Ес — 3С Марица Изток I“ („Ей И Ес — 3С Марица Изток I“ ЕООД)
Предметът на поръчката е „Доставка на химикали за нуждите на „ТЕЦ Ей и Ес — 3С Марица Изток I“ с 9 обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на натриев карбонат [Na2CO3] Калцинирана сода — лека. Обособена позиция 2: Доставка на хидратна вар [Са(ОН)2]. Обособена позиция 3: Доставка на ферихлорид [FeCI3], течен, 40 %. Обособена позиция 4: Доставка на сярна киселина[H2SO4]. Обособена позиция 5: Доставка на натриев хипохлорит [NaClO]. Обособена позиция 6: Доставка на натриева основа [NaOН], течна, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Актуал Индъстрис“ ООД „Брентаг България“ ЕООД „Еко Аква Пур“ ЕООД „Калцит“ АД „Континвест“ ООД „Хах Ланг“е ЕООД „Хах Ланге“ ЕООД „Хигиенно-Медицинска Индустрия“ ЕООД „Хим Комерс 2009“ ЕООД „Химтекс“ ООД Актуал Индъстрис ООД Брентаг България ЕООД Еко Аква Пур ЕООД Индустриалкомлект АД Индустриалкомплект АД Калцит АД Континвест ООД Манти Ко ООД СМА Минерал Бургас Вар ЕООД Хах Ланге ЕООД ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ЕООД Хим Комерс 2009 ЕООД Химтекс ООД