Доставчик: Химтекс ООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Химтекс ООД

2023-07-14   Доставка на медицински консумативи (Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом ЕАД)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на “СБАЛАГ - Майчин дом” ЕАД, за срок от 12 месеца, по шест обособени позиции, разпределени в групи и номенклатури, подробно описани в приложените технически спецификации. Предлаганите медицински консумативи, които са медицинските изделия по смисъла на Закона за медицинските изделия да отговаря на изискванията на Закона за медицинските изделия, на Наредбата за съществените изисквания за оценяване … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Интер бизнес 91 ЕООД Инфомед ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОПТИМ Ко. ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Химтекс ООД Юнимедика ЕООД
2023-06-30   „Доставка на стъклария, консумативи, химикали и реактиви за нуждите на Фармацевтичен факултет и на Медицински... (Медицински университет)
Общ. пор. е разд. на 15 об. поз., с посочени необход. х-ки на артик., съгл. Техн. специф. – Прил. № 1 от докум. за общ. поръчка, както следва: Об поз № 1 „Стъклария за нуж. на ФФ”. Об поз № 2 „Лабор. консум. за нуж. на ФФ”. Об поз № 3 „Консум. за инструмен. анализ за нуж. на ФФ”. Об поз № 4 „Пластм. консум. за клетъчно култивиране за нуж. на ФФ”. Об поз № 5 „Органич. разтворители, буферни и фиксанални р-ри за нуж. на ФФ”. Об поз № 6 „Микробиолог. реактиви за нуж. на ФФ”. Об поз № 7 „Хроматографски и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елпак Лизинг ЕООД ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ Истлинк България ООД ЛАБИМЕКС АД СЕЛЕРА ХЕМИИ ЕООД Фот ООД Химтекс ООД
2023-06-22   “Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лаборатория по микробиология и вирусология” (Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД)
Предметът на обществената поръчка е “Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лаборатория по микробиология и вирусология”, разделена на 32 обособени позиции. Обособените позиции съдържат номенклатури, в количествената спецификация. Участниците представят предложение за всички номенклатури на обособената позиция. Оценката е комплексна, оценява се по обща стойност на цялата обособена позиция. Предметът на обществената поръчка ще се изпълнява чрез периодични доставки по писмени заявки на Възложителя … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диамед ООД Елта 90М ООД Медиклим ЕООД ОПТИМ Ко. ООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД Химтекс ООД
2023-06-12   „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ Силистра АД гр. Силистра” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СИЛИСТРА АД)
„Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ Силистра АД гр. Силистра”, включваща петнадесет обособени позиции с 321 номенклатури. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БГ МЕД ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Софарма Трейдинг АД Химтекс ООД
2023-05-23   Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й структури (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. "Св. Г. Софийски" № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. "Христо Смирненски" № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. "Христо Ботев" № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. "Георги Кочев" № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Биомедика България ЕООД Диахим ЕАД Елта 90М ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД РСР ЕООД Химтекс ООД
2023-05-22   Доставка на реактиви и консумативи по XIV обособени позиции, за нуждите на ДКЦ „Пловдив” ЕООД (ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ ЕООД)
Доставка на реактиви, консумативи и медицински изделия по XIV обособени позиции за нуждите на ДКЦ „Пловдив” ЕООД, при количества и характеристики, описани в техническата спецификация, публикувана в профила на купувача на Възложителя и чрез посочена прогнозна стойност определена за 12 месеца, с възможност за удължаване до провеждане на нова процедура по ЗОП и/или изчерпване на финансовия ресурс, в случай че не е. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Химтекс ООД
2023-05-11   „Доставка на реактиви и реагенти за нуждите на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по следните обособени позиции (ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ")
Предметът на обществената поръчка е „Доставка на реактиви и реагенти за нуждите на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и включва следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: Реагенти (химикали) с общо предназначение; Обособена позиция № 2: Разтворители; Обособена позиция № 3: Хроматографски консумативи; Обособена позиция № 4: Лабораторна стъклария, пластмасови и други консумативи; Обособена позиция № 5: Антибиотици; Обособена позиция № 6: Молекулярна биология; Обособена позиция № 7: … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Химтекс ООД
2023-04-27   „Доставка на реактиви, консумативи, хранителни среди, китове и др. медицински консумативи за нуждите на структурни... (Тракийски университет)
„Доставка на реактиви, консумативи, хранителни среди, китове и др. медицински консумативи за нуждите на структурни звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Настоящата поръчката е обособена в 23 обособени позиции. Възложителят подробно е описал в т. 6 от Указанията - техническите спецификации на отделните артикули/продукти, необходими за дейността на Структурните звена на Тракийски университет гр. Стара Загора, с посочване на минимални задължителни характеристики и параметри на същите. Доставката … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Фот ООД Химтекс ООД
2023-04-19   "Доставка на реактиви и медицински консумативи за нуждите на МБАЛ "СВ.МИНА"-ПЛОВДИВ" ЕООД по обособени позиции" (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. МИНА" - ПЛОВДИВ ЕООД)
Предметът на поръчката включва доставка на реактиви и медицински изделия/консумативи по предварителна заявка на възложителя: абокати, спринцовки, канюла S луер-лок, аспиратор за многодозови флакони, трипътен кран и мн. други изчерпателно изброени в Техническата спецификация на възложителя -Приложение №1. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Елит Медикал ООД Лабекс Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Химтекс ООД Язон трейд ЕООД
2023-04-04   „Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория на МБАЛ – Свиленград ЕООД, по две обособени позиции” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВИЛЕНГРАД ЕООД)
„Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория на МБАЛ – Свиленград ЕООД, по две обособени позиции” Реактивите и консумативите, предмет на настоящата поръчка са обособени в две позиции: Обособена позиция № 1 „Реактиви и консумативи за лабораторна апаратура“, която включва 11 номенклатурни единици. Обособена позиция № 2 „Консумативи за клинична лаборатория“, която включва 4 номенклатурни единици. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, както правата и задълженията на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД Перфект Медика ООД Софарма Трейдинг АД Химтекс ООД
2023-03-31   Доставка на лаб. реактиви, химикали и консумативи,необх. за лабор-я по МИКРОБИОЛОГИЯ, лаборатория по клинична... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД)
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необх. за лаборатория по МИКРОБИОЛОГИЯ, лаборатория по клинична ИМУНОЛОГИЯ и клиника по ПАТОАНАТОМИЯ в УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" АД, гр. Стара Загора по обособени позиции. Срок за изпълнение - 24 месеца. Всяка отделна обособена позиция включва съотв. брой и вид номенклатури, посочени подробно в техническата спецификация, Приложение № 1 към настоящата документация. Участник може да … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД ОПТИМ Ко. ООД Ридаком ЕООД Химтекс ООД
2023-03-29   „ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНА СТЪКЛАРИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН“ (Медицински университет)
Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за периодична доставка на лабораторна стъклария, за нуждите на учебния процес при Медицински университет – Плевен , наричани в документацията „стоки“, описани в Техническата спецификация (Приложение №1). Поръчката включва периодична доставка на стоките, предварително заявени по вид и количества. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Химтекс ООД
2023-03-22   „Доставка на материали и консумативи за нуждите на МУ-Пловдив за научните проучвания по проект „ПЕРИМЕД” по обособени позиции (Медицински университет - Пловдив)
Предметът на обществената поръчка е доставка на различни видове лабораторни материали, консумативи и реактиви за извършване на научни изследвания. Предметът на настоящата обществена поръчка е обособен в 23 обособени позиции. Дейностите, предмет на обществената поръчка включват доставка на съответното количество артикули по отделните обособени позиции, съгласно изискванията на Техническата спецификация – Част II към документацията на поръчката. Видовете и количеството артикули по отделните обособени … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Ай Ви Ди България ООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД АСМ 2 ЕООД Диамед ООД ПЕМАКОН ООД Ридаком ЕООД Фот ООД Химтекс ООД
2023-03-22   Доставка на амонячна вода (NH4OH) (АЕЦ Козлодуй ЕАД)
Доставка на амонячна вода (NH4OH), съгласно изискванията заложени в Техническа спецификация №22.АЕЦ.ТЗ.476 и Приложение №1 - Техническа спецификация (номенклатура) към нея. Процедурата за възлагане на обществена поръчка е с цел сключване на рамково споразумение със срок на действие 3 (три) години от сключването му или до достигане на пределната му стойност, което обстоятелство настъпи първо. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Манти Ко ООД Химтекс ООД
2023-03-08   „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон-Ямбол” АД“ (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН" - ЯМБОЛ АД)
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми за нуждите на МБАЛ «Св. Пантелеймон-Ямбол» АД по периодични заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Обществената поръчка е разделена на 34 обособени позиции, като се участва за цялата обособена позиция. Срок на отложено плащане – не повече от 60 дни. Срокът започва да тече след като заявените стоки бъдат доставени и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи двустранно подписан протокол за получаване и доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС. Източник … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БГ МЕД ЕООД ДИАХЕМ ЕООД Диахим ЕАД Елпак Лизинг ЕООД Истлинк България ООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД Химтекс ООД
2023-03-08   Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична лаборатория за дейността на УМБАЛ... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД)
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична лаборатория в УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" АД, гр. Стара Загора за 24 месеца по обособени позиции - в техническата спецификация, Приложение № 1 към настоящата документация. Участник може да подава оферта за една, няколко или всички обособени позиции. Не се допуска частично офериране в рамките на една обособена позиция. Обществената поръчка се възлага въз основа … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БГ МЕД ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Топ-Диагностика ООД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД
2023-01-25   "Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия, за нуждите на „СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна“ ЕООД, по две... (СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ-ВАРНА ЕООД)
Предметът на обществената поръчка е доставки чрез периодични заявки от Възложителя на: медицински изделия, които НЗОК не заплаща и общ медицински консуматив, по две обособени позиции. В 2 броя Технически спецификации (Приложение 1 и Приложение 2), във формат Excel са посочени наименование, технически характеристики, мерни единици и прогнозни количества за всяка една от номенклатурите, по трите обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД АЙСБЕРГ-2000 ЕООД Елта 90М ООД Инфомед ЕООД МЕДИКАЛ ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД Юнимедика ЕООД
2023-01-18   Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й структури – част I. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. "Св. Г. Софийски" № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. "Христо Смирненски" № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. "Христо Ботев" № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. "Георги … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диамед ООД Медиклим ЕООД Перфект Медика ООД Химтекс ООД
2022-12-29   “ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ-ТУТРАКАН ЕООД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” (Многопрофилна болница за активно лечение-Тутракан ЕООД)
Обществената поръчка включва доставка на различни видове медицински изделия/консумативи, по видове и количества, посочени в Техническата спецификация – Приложение № 1, неразделна част от документация за възлагане. Обхватът на поръчката включва: » доставка до склад на Възложителя; » разтоварване на доставеното по дадена заявка количество продукти. Посочените в Приложение № 1 видове и количества продукти са прогнозни. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Истлинк България ООД ЛАБ ДИАГНОСТИКА ЕООД Лабекс Инженеринг ООД Марвена Диагностика ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД
2022-12-29   Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Спецификацията на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите е разделена на 887 номенклатурни единици, разпределени в 58 (петдесет и осем) обособени позиции. Участниците следва да оферират всички номенклатурни единици, включени в обособени позиции от № 1 до № 57. На основание § 47 от ППЗОП, Възложителят допуска участниците да подават оферта за една, няколко или всички номенклатурни единици в обособена позиция от № 58. Т.е. обособената позиция включва отделни номенклатурни единици, като може да … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: 3 МЕД ЕООД Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Биомедика България ЕООД Биосистеми ООД ГРИН БГ ЕООД Данс Фарма ЕООД Диамед ООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Медиклим ЕООД ОПТИМ Ко. ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД
2022-12-23   Доставка на реактиви и консумативи за клинична, вирусологична и микробиологична лаборатории (Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД)
Поръчката е с предмет: Доставка на реактиви и консумативи за клинична, вирусологична и микробиологична лаборатории и включва 30 обособени позиции. Предметът на поръчката включва доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория, Вирусологична лаборатория, Микробиологична лаборатория и отделенията в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД. Лабораторните реактиви и консумативи са подробно описан в Приложение № 1 Техническа спецификация от документацията. Оферираните … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД БГ МЕД ЕООД Биомедика България ЕООД Диамед ООД Елта 90М ООД Лабекс Инженеринг ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД Химтекс ООД Хроно ООД
2022-12-22   Доставка на лабораторни консумативи за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по 154 номенклатури (Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД)
Oбществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на лабораторни консумативи по 154 номенклатури (номенклатурни единици), съгласно приложената Техническа спецификация, с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и при най-благоприятни, за СБАЛХЗ ЕАД, условия. Част от номенклатурите включват подноменклатури, като участниците следва задължително да оферират всички подноменклатури, съдържащи се в тази номенклатура. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Булмар МЛ ООД Диамед ООД Интер бизнес 91 ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Химтекс ООД Хроно ООД
2022-12-20   „Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и друг консуматив за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД 2023 - 2025 г.” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК АД)
Предмет на обществената поръчка: Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на лабораторни консуматив, реактиви и други медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД по номенклатурни единици, подробно описани в Техническа спецификация, представляваща неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД БГ МЕД ЕООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Булфарма ООД ДИАХЕМ ЕООД Елит Медикал ООД Елпак Лизинг ЕООД ЛАБ ДИАГНОСТИКА ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД Химтекс ООД
2022-12-02   „Периодична доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на “МБАЛ - ШУМЕН” АД по обособени позиции –... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН АД)
Лабораторните реактиви и консумативи, предмет на настоящата обществена поръчка са описани подробно в техническата спецификация, включваща 34 Обособени позици /ОП/. Участниците в откритата процедура могат да подават оферти за Обособени позиции с №№ от 1 до 29 включително, съобразно Техническата спецификация. Доставките по Обособени позиции с №№ от 30 до 34 ще бъдат възложени по съответните им индивидуални стойности на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП чрез директно възлагане на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елпак Лизинг ЕООД Истлинк България ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОПТИМ Ко. ООД Ридаком ЕООД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД
2022-11-28   ДОСТАВКА НА ОБЩОБОЛНИЧНИ И АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УМБАЛ... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД)
ДОСТАВКА НА ОБЩОБОЛНИЧНИ И АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УМБАЛ "ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ"АД ЗА 24 МЕСЕЦА. Поръчката се разделя на обособени позиции. На основание § 47 на Преходни и Заключителни разпоредби към Постановление № 167 от 22 април 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с Постановление № 73 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, БР. 28 от 2016 г.), всеки участник може да подава оферта за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД Вега Медикал ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Мармит Юнайтед ЕООД Медикард ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Софарма Трейдинг АД СЪРДЖИМЕД ООД Уелкеър ЕООД Химтекс ООД
2022-11-24   Доставка на стъклария, реактиви, китове, стандарти и консумативи за нуждите на учебния процес при Медицински... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за доставка на стъклария, реактиви, китове, стандарти и консумативи за нуждите на учебния процес при Медицински университет – Варна по осем обособени позиции, наричани в документацията „стоки“, описани в Техническата спецификация (Приложение №1). Посочените в Техническата спецификация количества са прогнозни и ще послужат за оценяване на офертите. Възложителят си запазва правото да увеличи или намали обема им съобразно конкретните си потребности и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД Елпак Лизинг ЕООД ЛАБИМЕКС АД Химтекс ООД
2022-11-21   ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ОБЩИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ПСАГБАЛ СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД /2023 г. -2024 г./ (ПЪРВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА СОФИЯ ЕАД)
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на медицински изделия и общи консумативи за нуждите на "ПСАГБАЛ Света София” ЕАД по пет обособени позиции, разпределени в групи и номенклатурни единици, подробно описани в техническата спецификация. На основание §47 от Преходните и заключителни разпоредби на ППЗОП, Възложителят допуска участие по отделни номенклатурни единици, включени в обособените позиции, с изключение на номенклатурните единици включени в група, за които участниците следва да … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Лион ЕООД Маск енд Клоудинг ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Уелкеър ЕООД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД Юнимедика ЕООД
2022-11-15   "Доставка на рентгенови филми, лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали" (Многопрофилна Болница за Активно Лечение-Д-Р Атанас Дафовски АД)
Периодично повтарящи се доставки на рентгенови филми, лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик на посочените обособени позиции и номенклатури и сключване на договор за доставка за срок от 24 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: 3 МЕД ЕООД Абел Димедикъл ЕООД БГ МЕД ЕООД ВЕ ЕНД ВИ ЕООД Диасистемс ЕООД ДИАХЕМ ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медикъл Имидж ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Топ-Диагностика ООД ХИДРАФАРМ ООД Химтекс ООД Хроно ООД
2022-11-11   Доставка на медицински консумативи, медицински изделия за хемодиализа, превързочни и други материали (Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД)
Доставка на медицински консумативи, медицински изделия за хемодиализа, превързочни и други материали за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД. ОП 1. Стерилен и нестерилен медицински консуматив, рентгенови филми, превързочни и други материали ОП 2. Медицински изделия за лечение на деца с терминална бъбречна недостатъчност на хемодиализа Медицинските консумативи и изделия са подробно описани в Техническа спецификация от документацията. Оферираните продукти трябва да отговарят на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Айкхорн и Ко ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Гюс ООД Елпак Лизинг ЕООД Истлинк България ООД Капамед ЕООД Медекс ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Сани Мед ЕООД Софарма Трейдинг АД СЪРДЖИМЕД ООД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД Юнимедика ЕООД
2022-11-10   Доставка на техническа натриева основа за производство на ХОВ (химически обезсолена вода) (АЕЦ Козлодуй ЕАД)
Доставка на техническа натриева основа за производство на ХОВ (химически обезсолена вода), съгласно изискванията заложени в Техническа спецификация №22.АЕЦ.ТЗ.435 и Приложение №1 - Техническа спецификация (номенклатура) към нея. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Континвест ООД Хим Комерс 2009 ЕООД Химтекс ООД
2022-11-04   „Доставка по заявка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Отделение по... (ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ ЕАД)
„Доставка по заявка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Отделение по клинична патология и Лаборатория по трансфузионна хематология“ за нуждите на „Втора МБАЛ – София“ ЕАД по 5 обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диамед ООД Диасистемс ЕООД Елта 90М ООД Истлинк България ООД Марвена Диагностика ЕООД Ридаком ЕООД Химтекс ООД
2022-10-26   Доставка на общи и специфични медицински изделия и консумативи - превързочен материал, болнично облекло и сетове -... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД)
Обект на настоящата обществена поръчка е "доставка" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предметът на обществената поръчка включва доставка на различни видове общи и специфични медицински изделия и консумативи. Код на поръчката, съгласно Общ терминологичен речник: 33140000 – Медицински консумативи. Възложителят разделя поръчката на 39 (тридесет и девет) обособени позиции. Поръчката е разделена на обособени позиции, които са подробно посочени в Техническата спецификация – Приложение № 1, неразделна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Булмар МЛ ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екос-Медика ООД Мармит Юнайтед ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Химтекс ООД
2022-10-26   „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за едногодишен период /2022-2023г/“ (ПЪРВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА СОФИЯ ЕАД)
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ “Света София” ЕАД по пет обособени позиции, разпределени в групи и номенклатурни единици, подробно описани в техническата спецификация и Приложения №№1, 2, 3, 4 и 5 към нея. На основание §47 от Преходните и заключителни разпоредби на ППЗОП, Възложителят допуска участие по отделни номенклатурни единици, включени в обособените позиции, с изключение на номенклатурните единици включени в група, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БГ МЕД ЕООД Биосистеми ООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Гамидор България ООД Диахим ЕАД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД ИМЕССА КОНСУЛТ ЕООД Лабекс Инженеринг ООД Медиклим ЕООД Медилаб-С ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД МЕЙОНА ООД ОПТИМ Ко. ООД ОртоХим ЕООД Ридаком ЕООД Химтекс ООД Хроно ООД
2022-10-24   „Доставка на реактиви и лабораторни консумативи за отделение по Клинична патология и Клинична лаборатория към... (Комплексен онкологичен център - Пловдив ЕООД)
Поръчката включва доставка на реактиви и лабораторни консумативи за за отделение по Клинична патология и Клинична лаборатория необходими за дейността на „КОЦ - Пловдив” ЕООД”, подробно описани в Техническата спецификация на поръчката. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Медицинска Техника Инженеринг ООД Химтекс ООД
2022-10-12   Доставка на медицински консумативи за МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВ. ИВАН РИЛСКИ ЕООД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на медицински консумативи за МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД, гр. Дупница по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца от нейното възлагане, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 24 часа от получаване на писмена … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Вега Медикал ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД
2022-10-10   Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД)
Предметът на ОП е Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи. Разделена е на 13 об поз, като някои от тях съдържат ном ед с различен брой арт. Оферирането по всички арт, включени в ном ед е задължително. Всеки участник може да подаде оферта за една или повече об поз. Възложителят допуска представяне на оферти за една или повече от ном ед в об поз. На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП об поз 8,9,10,11,12,13 ще бъдат възложени по реда на чл. 20, ал. 4 т. 3 от ЗОП. Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Булмар МЛ ООД Диамед ООД ДИАХЕМ ЕООД Елит Медикал ООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОПТИМ Ко. ООД Топ-Диагностика ООД Химтекс ООД
2022-09-27   „Доставка на химикали и реактиви за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД, по 109 обособени позиции“ (Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на химикали и реактиви по 109 обособени позиции, съгласно приложената Техническа спецификация (Приложение № 1), с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и при най-благоприятни за СБАЛХЗ ЕАД условия. Част от обособените позиции са разделени на подпозиции (номенклатури), като е задължително оферирането на всички подпозиции (номенклатури) в рамките на посочените обособени позиции. Неоферирането на всички подпозиции … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Булмар МЛ ООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Интер бизнес 91 ЕООД Медиклим ЕООД Ридаком ЕООД Химтекс ООД
2022-09-23   Доставка на консумативи и реактиви за лабораторни апарати в Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория,... (УНИВЕРСИТЕТСКА ПЪРВА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ "СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ" ЕАД)
„Доставка на диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати в Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Лаборатория по трансфузионна хематология и Клинична патология по обособени позиции за нуждите на Университетска ПМБАЛ – София „Свети Йоан Кръстител” ЕАД” Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Диамед ООД Диахим ЕАД Елта 90М ООД МЕДИЛАБ ЕООД Медилаб-С ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОПТИМ Ко. ООД Ридаком ЕООД Химтекс ООД
2022-08-30   "Доставката на медицински изделия за УМБАЛ „Александровска” ЕАД" (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Предмет на обществената поръчката е доставката на медицински изделия, необходими за осигуряване на дейността в лечебното заведение при повишаване заболеваемостта от ковид инфекции – спринцовки, игли, абокати, инфузионни системи, превръзки и други медицински изделия, по вид и количества, подробно описани в техническата спецификация. Медицинските изделия, включени в настоящата процедура са разделени в 8 обособени позиции, всяка от които съдържа номенклатури, подробно описани по вид, технически изисквания, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД АД-ФАРМА ЕООД АНРИ 64 ЕООД Булмар МЛ ООД Диамед ООД Елпак Лизинг ЕООД Истлинк България ООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД Юнимедика ЕООД
2022-08-16   Доставка на диагностични, лабораторни и медицински консумативи за дейността на лаборатория по Вирусология в УМБАЛ... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД)
Предмет на обществената поръчка са периодични доставки на диагностични, лабораторни и медицински консумативи за дейността на лаборатория по Вирусология в УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" АД, гр. Стара Загора за 24 месеца. Общата пределна прогнозна стойност е 564 252,74 лв. без ДДС. Поръчката се разделя на 14 обособени позиции. Участниците могат да оферират отделни номенклатури в обособени позиции № 14. Общата стойност без ДДС на всяка номенклатура е пределна и участник, който превишава тази стойност, се … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД Елта 90М ООД Ридаком ЕООД Фот ООД Химтекс ООД
2022-08-15   „ Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и санитарни материали “ (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и санитарни материали , подробно описани като вид и количество в Приложение 1- техническа спецификация Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД ОПТИМ Ко. ООД Ридаком ЕООД Фот ООД Химтекс ООД
2022-08-15   Доставка на консумативи за хемодиализа и лабораторни реактиви за нуждите на "МБАЛ - Бяла Слатина"2022-2023г (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БЯЛА СЛАТИНА ЕООД)
Обектът на обществената поръчка е доставка на консумативи за хемодиализа и лабораторни реактиви за нуждите на "МБАЛ - Бяла Слатина"2022-2023г., рабделен на 6 (шест) обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИОМЕД ДИАГНОСТИКА ЕООД Химтекс ООД
2022-08-12   Доставка на превързочни материали, галенови разтвори и медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД (Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД)
Предметът на обществената поръчка е „Доставка на превързочни материали, галенови разтвори и други медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД и включва следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Медицински консумативи“; Обособена позиция № 2 – „Галенови разтвори“; Обособена позиция № 3 – „Иригационни разтвори“; Обособена позиция № 4 – „Диетични храни за специални медицински цели“; Оп № 5 – „Постоперативни и фиксиращи превръзки“; Оп №6 – „Специфични превръзки и превръзки със сребърни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД ВТ - Трейд ЕООД Екос-Медика ООД Истлинк България ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Химтекс ООД
2022-08-11   „Периодични доставки на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Бургас” АД.” (Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас АД)
Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на “УМБАЛ-Бургас”АД организирани в 48 (четиридесет и осем) обособени позиции съгласно Техническа спецификация – Приложение №1 към документацията. При условие, че в техническата спецификация е налице посочване на стандарт, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, същото следва да се чете "или еквивалентно/и". Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД БГ МЕД ЕООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Булмар МЛ ООД ДИАХЕМ ЕООД Елта 90М ООД Истлинк България ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Химтекс ООД
Свързани търсения 🔍