Доставчик: МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИМА МЕД ООД

Една архивирана обществена поръчка

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИМА МЕД ООД

2023-03-16   Избор на обслужваща фирма по трудова медицина, съгласно ЗЗБУТ и извършване на задължителни медицински прегледи и... (Югозападно държавно предприятие ДП)
Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на услуги и дейности по обслужване от регистрирана служба по трудова медицина на работещите в ЦУ на ЮЗДП и териториалните му поделения, съгласно изискванията на чл.25, 25 “а“ от ЗЗБУТ и Наредба №3/25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване на дейностите на службите по трудова медицина, Наредба №7/23.09.1999г. минималните изисквания, за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; Наредба … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Медико ЕООД МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИМА МЕД ООД