Доставчик: Медико ЕООД

5 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Медико ЕООД

2023-05-16   Осигуряване на обслужване от Служба по трудова медицина на служителите в администрацията на Столична община с... (Столична община)
Осигуряване обслужването на служителите от общинската администрация, с работодател кмета на Столична община от Служба по трудова медицина, във връзка с изпълнение на чл. 25 от Закона за Здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3/25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване на дейносттз на СТМ. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Медико ЕООД
2023-03-16   Избор на обслужваща фирма по трудова медицина, съгласно ЗЗБУТ и извършване на задължителни медицински прегледи и... (Югозападно държавно предприятие ДП)
Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на услуги и дейности по обслужване от регистрирана служба по трудова медицина на работещите в ЦУ на ЮЗДП и териториалните му поделения, съгласно изискванията на чл.25, 25 “а“ от ЗЗБУТ и Наредба №3/25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване на дейностите на службите по трудова медицина, Наредба №7/23.09.1999г. минималните изисквания, за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; Наредба … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Медико ЕООД МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИМА МЕД ООД
2022-08-19   „Предоставяне на услуги за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в Главна дирекция „Изпълнение на... (Главна дирекция "Изпълнение на наказанията")
Обект на обществената поръчка е осигуряване на комплексно обслужване на работещите в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби от служба по трудова медицина, съгласно изискванията на чл. 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), Наредба№5/1999г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска, Наредба№3/2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина, Наредба№4 от 22 декември 2010г. за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Медико ЕООД СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА КЪМ МЦ МЛАДОСТ ВАРНА ЕООД
2022-05-16   „Обслужване от служба по трудова медицина и организиране и провеждане на медицински прегледи на работниците и... (Столична община)
„Обслужване от служба по трудова медицина и организиране и провеждане на медицински прегледи на работниците и служителите на Общинско предприятие „Социален патронаж“ по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Обслужване от служба по трудова медицина на работниците и служителите на Общинско предприятие „Социален патронаж“ Обособена позиция №2: Организиране на медицински прегледи на работниците и служителите на Общинско предприятие „Социален патронаж“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Медико ЕООД
2013-07-12   "Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на Районна прокуратура гр. Видин" (Районна прокуратура - Видин)
Осигуряване на комплексно обслужване на работещите в Районна прокуратура гр. Видин от Служба по трудова медицина, съгласно изискванията на чл. 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и Наредба № 3/2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина и други релевантни нормативни актове. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Медико ЕООД