Доставчик: Нитроферт ЕООД

>20 архивирани обществени поръчки

Нитроферт ЕООД е исторически доставчик на химически продукти, азотни торове и съединения и азотни торове.
Исторически погледнато, конкурентните участници в търга са АГРОФЕРТ ООД, Балджиеви-91 ООД, БИВЕНА ООД, БУЛАГРО АД, ЕВРО ФЕРТ АД и „Пестицид“ ЕООД.

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Нитроферт ЕООД

2023-10-05   „Доставка чрез покупка на семена за посев за нуждите на ТП „ ДГС Търговище” гр. Търговище” (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ТЪРГОВИЩЕ)
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка чрез покупка на семена за посев за нуждите на ТП „ ДГС Търговище” гр. Търговище”. Целта на обществената поръчка е доставка чрез покупка на семена за посев за селскостопанска дейност на ТП „ДГС Търговище“ гр. Търговище, които да отговарят на поставенте изисквания от възложителя и посочени в „Техническата спецификация “. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Нитроферт ЕООД
2023-10-02   „Доставка на торове, съгласно техническа спецификация за нуждите на ТП „ДГС Търговище” гр. Търговище” (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ТЪРГОВИЩЕ)
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на торове, съгласно техническа спецификация за нуждите на ТП „ДГС Търговище” гр. Търговище”. Целта на обществената поръчка е доставка чрез покупка на торове за селскостопанска дейност на ТП „ДГС Търговище“ гр. Търговище, които да отговарят на поставенте изисквания от възложителя и посочените в „Техническата спецификация “ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Нитроферт ЕООД
2023-08-22   Доставка на стоки зa селскостопанската дейност нa „Ceвeрнoцентрално държавно предприятие” ДП (Северноцентрално държавно предприятие ДП)
Доставка на стоки зa селскостопанската дейност нa „Ceвeрнoцентрално държавно предприятие” ДП . Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Нитроферт ЕООД
2023-07-10   Доставка чрез покупка на Амониев нитрат , Комплексен тор NPK 15-15-15+10S, Течни комбинирани торове за маслодайни и... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТЕРВЕЛ)
Доставка чрез покупка на: Обособена позиция №1 - Амониев нитрат с прогнозно количество от 45 тона; Обособена позиция №2-Комплексен тор NPK 15-15-15+10S с прогнозно количество от 10 тона; Обособена позиция №3 - Течен комбиниран тор за маслодайни култури с прогнозно количество от 190 литра; Обособена позиция №4 - Течен комбиниран тор за зърнено-житни култури с прогнозно количество от 180 литра; Обособена позиция №5 - Универсален тор с прогнозно количество от 2 тона; Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕВРО ФЕРТ АД Нитроферт ЕООД
2023-04-28   Доставка чрез покупка на амониев нитрат (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ДОБРИЧ)
Доставка чрез покупка на прогнозно количество от 5 тона амониев нитрат. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Нитроферт ЕООД
2023-03-09   „Доставка по заявка при възникнала необходимост от семена за посев за нуждите на ТП „ДЛС Паламара” за срок от една... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ПАЛАМАРА")
„Доставка по заявка при възникнала необходимост от семена за посев за нуждите на ТП „ДЛС Паламара” за срок от една година, считано от датата на подписване на договора“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Нитроферт ЕООД
2023-03-09   „Доставка, чрез покупка на торове за нуждите на ТП „ДЛС Паламара” за срок от една година, считано от датата на... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ПАЛАМАРА")
„Доставка, чрез покупка на торове за нуждите на ТП „ДЛС Паламара” за срок от една година, считано от датата на подписване на договора“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Нитроферт ЕООД
2023-03-06   „ Доставка на семена за посев” (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БАЛЧИК)
Предметът на обществената поръчка включва периодична доставка чрез покупка по заявка на Възложителя на прогнозни количества семена за посев от пшеница, царевица, овес, фий, люцерна и сорго за осъществяване селскостопанската дейност на ТП „ ДЛС Балчик” с характеристики на вида семена, прогнозно количество и пределна стойност, съгласно тех.спецификация на поръчката. Срок на договора- 29.12.2023г. или до изчерпване на финансовия ресурс от 12000.00лв. без вкл. ДДС и се прекратява при настъпване на всяко едно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Нитроферт ЕООД
2023-03-02   “Доставка на семена за посев за нуждите на ДП „Кабиюк“ гр. Шумен през 2023 стопанска год. в две обособени позиции” (ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "КАБИЮК" ДП)
Възложителят провеждда открита процедура с предмет: “Доставка на семена за посев за нуждите на ДП „Кабиюк“ гр. Шумен през 2023 стопанска год. в две обособени позиции” .Видовете и количествата семена са подробно описани в Техническата спецификация приложена към всяка позиция. Семена трябва да бъдат заготвени по стандарти отговарящи на кълняемост и кълняема енергия по БДС и да отговаря на всички стандарти в Република България. Доставените семена трябва да са в оригинална опаковка с ненарушена цялост и да … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Нитроферт ЕООД
2023-02-24   „ Доставка на семена за посев за нуждите на ТП ДЛС „Черни Лом” гр. Попово за 2023 година“ (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ЧЕРНИ ЛОМ"-ПОПОВО)
Доставка чрез покупка по заявка на възложителя на прогнозни количества семена за посев от царевица, слънчоглед, фуражен грах и люцерна, за осъществяване на селскостопанската дейност на ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Нитроферт ЕООД
2023-02-21   Доставка на семена за посев (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТЕРВЕЛ)
Доставка на семена за посев за засяване на 434 дка. слънчоглед, 702дка. царевица, 265 дка сорго, 106 дка люцерна, 157 дка смес от фуражен грах и фуражна ряпа, 200дка смес от фий и овес в две позиции Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Нитроферт ЕООД
2023-02-07   Доставка на торове и препарати за растителна защита за нуждите на ТП на ДПФЗД по обособени позиции (ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО ДП)
Доставка на торове и препарати за растителна защита за нуждите на ТП на ДПФЗД по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Доставка на торове за нуждите на ТП гр. Белене на ДПФЗД за 2023г.“: Обособена позиция 2: „Доставка на препарати за растителна защита за нуждите на ТП гр. Белене на ДПФЗД за 2023 г.“: Потребността от доставка на торове и препарати за календарната 2023 г., за нуждите на ТП гр. Плевен - на стойност 387,19 лв. без ДДС, ТП гр. Ловеч – на стойност 3257 лв. без ДДС, ТП гр. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Балджиеви-91 ООД Нитроферт ЕООД
2023-02-01   „Периодична доставка на семена за посев и пестициди за нуждите на Академичен технологичен комплекс при Тракийски... (Тракийски университет)
„Периодична доставка на семена за посев и пестициди за нуждите на Академичен технологичен комплекс при Тракийски университет гр. Стара Загора“, Поръчката е обособена в 2 (две) позиции, както следва: - обособена позиция № 1 „Периодична доставка на семена за посев за нуждите на Академичен технологичен комплекс при Тракийски университет гр. Стара Загора“; - обособена позиция № 2 „Периодична доставка на пестициди за нуждите на Академичен технологичен комплекс при Тракийски университет гр. Стара Загора“; 1.2. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Нитроферт ЕООД
2023-01-06   Доставка чрез покупка на семена за посев за нуждите на ТП „ДГС ПРЕСЛАВ“ за 2023г (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПРЕСЛАВ")
Предмет на обществената поръчка е доставка на семена за посев за нуждите на ТП „ДГС Преслав” за сеитба на 200 дка дивечови ниви, за земеделската 2023г. Пълното описание на семената, са определени в техническата спецификация към документацията за участие. Същите следва да се доставят съгласно условията, описани в техническата спецификация и проектодоговора в настоящата документация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Нитроферт ЕООД
2023-01-03   "Доставка на минерални торове през 2023г." (ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И СЕМЕЗНАНИЕ "ОБРАЗЦОВ ЧИФЛИК")
Доставки на минерални торове през 2023г. за нуждите на ИЗС "Образцов чифлик" Русе. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Нитроферт ЕООД
2022-12-19   Доставка на минерални торове за нуждите на Земеделски институт – Шумен (ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ - ШУМЕН)
1. Тор със съдържание: общ азот: (мин. 34,4%), в амониева форма (мин. 17,2%) и в нитритна форма (мин. 17,2%); Хидроскопиче, взривоопасен 100 тона; 2. Комбиниран тор със съдържание на азот (N) и фосфор (P) в съотношение 20:20+13S ЕО ТОР еднокомпонентно неорганично вещество; на амонячен азот – (мин) 19%; Общ Р2О5 - (мин) 20% Сяра - 13 до 15% - 138 тона; 3. Тор - Съдържание на Азот – (мин) 46% - 3,6 тона. Доставката ще се осъществява периодично, след предварителни писмени или устни заявки от страна на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Нитроферт ЕООД
2022-12-13   „Доставка, чрез покупка на торове за нуждите на ТП „ДЛС Паламара” за срок от една година, считано от датата на... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ПАЛАМАРА")
„Доставка, чрез покупка на торове за нуждите на ТП „ДЛС Паламара” за срок от една година, считано от датата на подписване на договора“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Нитроферт ЕООД
2022-11-21   „Доставка на стабилизиран азотен тор за нуждите на ТП ДЛС „Черни Лом” гр.Попово ” (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ЧЕРНИ ЛОМ"-ПОПОВО)
Предметът на обществената поръчка включва доставка чрез покупка по заявка на стабилизиран азотен тор-амониев нитрат - нетоксичен твърд продукт под формата на гранули в чували или гъвкави контейнери с предназначение за наторяване с необходимо общо количество за доставка на продукта от 18000 кг., определено на база потребностите на ТП ДЛС "Черни Лом" , съобразно културите, които произвежда. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Нитроферт ЕООД
2022-09-26   „Доставка на торове, съгласно техническа спецификация за нуждите на ТП „ДГС Търговище” гр. Търговище“ (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ТЪРГОВИЩЕ)
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на торове, съгласно техническа спецификация за нуждите на ТП „ДГС Търговище” гр. Търговище”. Целта на обществената поръчка е доставка чрез покупка на торове за селскостопанска дейност на ТП „ДГС Търговище“ гр. Търговище, които да отговарят на поставенте изисквания от възложителя и посочените в „Техническата спецификация “- Амониевият нитрат , N-P-K, Троен суперфосфат, Калиев сулфат. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Нитроферт ЕООД
2022-09-19   Доставка на стоки зa селскостопанската дейност нa „Ceвeрнoцентрално държавно предприятие” ДП (Северноцентрално държавно предприятие ДП)
Доставка на стоки зa селскостопанската дейност нa „Ceвeрнoцентрално държавно предприятие” ДП Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Нитроферт ЕООД
2022-08-12   Доставка чрез покупка на Амониев нитрат , Комплексен тор NPK 15-15-15+10S, Течни комбинирани торове за маслодайни и... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТЕРВЕЛ)
Доставка чрез покупка на: Обособена позиция №1 - Амониев нитрат с прогнозно количество от 17,5 тона; Обособена позиция №2-Комплексен тор NPK 15-15-15+10S с прогнозно количество от 7,5 тона; Обособена позиция №3 - Течен комбиниран тор за маслодайни култури с прогнозно количество от 150 литра и зърнено-житни култури; Обособена позиция №4 - Течен комбиниран тор за зърнено-житни култури с прогнозно количество от 180 литра; Обособена позиция №5 - Универсален тор с прогнозно количество от 1,5 тона; Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИВЕНА ООД Нитроферт ЕООД
2022-06-07   Доставка на торове за есенно наторяване за нуждите на ТП гр. Белене на ДПФЗД за календарната 2022 година (ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО ДП)
Доставка на торове за есенно наторяване за нуждите на ТП гр. Белене на ДПФЗД за календарната 2022 година: Тор с високо съдържание на усвоим азот под формата на нитрат NH4NO₃ - 72 500 кг. Комбиниран тор със съдържание на азот -(N), фосфор-(P) и калий-(K), в съотношение - 15% : 15% : 15% - 72 500 кг. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Нитроферт ЕООД
2022-05-21   „Доставка, чрез покупка на торове за нуждите на ТП „ДЛС Паламара” за срок от една година, считано от датата на... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ПАЛАМАРА")
„Доставка, чрез покупка на торове за нуждите на ТП „ДЛС Паламара” за срок от една година, считано от датата на подписване на договора в две обособени позиции - I -ва - торене месец април; II- ра - торене месец май“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Нитроферт ЕООД
2022-01-28   Доставка на торове за пролетно наторяване и препарати за растителна защита за нуждите на ТП на ДПФЗД за 2022 година (ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО ДП)
„Доставка на торове за пролетно наторяване и препарати за растителна защита за нуждите на ТП на ДПФЗД за 2022 година“ по две обособени позиции, както следва: ОП1: „Доставка на торове за пролетно наторяване за нуждите на ТП гр. Белене на ДПФЗД за 2022 г.“, с прогнозна стойност в размер на 288 200,00 лв. без ДДС; ОП2: „Доставка на препарати за растителна защита за нуждите на ТП гр. Белене на ДПФЗД за 2022 г.“, с прогнозна стойност в размер на 202 210,00 лв. без ДДС; На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП ОП 3 и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БУЛАГРО АД Нитроферт ЕООД
2021-12-23   „Доставка на минерални торове за нуждите на Институт по полски култури гр. Чирпан“ (Институт по полски култури)
„Доставка на минерални торове за нуждите на Институт по полски култури гр. Чирпан“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Нитроферт ЕООД
2021-08-03   Доставка на торове за есенно наторяване за нуждите на ТП на ДП „Фонд затворно дело“ (ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО ДП)
Доставка на торове за есенно наторяване за нуждите на ТП на ДП „Фонд затворно дело“: - Комбиниран тор със съдържание на азот -(N), фосфор-(P) и калий-(K), в съотношение - 15% : 15% : 15% - 75 800 кг.; - Тор с високо съдържание на азот под формата на карбамид /урея/ - 4000 кг.; - Тор с високо съдаржание на фосфор, под формата на дифосфорен пентаоксид - 4400 кг.; Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Нитроферт ЕООД
2021-07-20   Доставка на стоки зa селскостопанската дейност нa „Сeвeрнoцентрално държавно предприятие“ ДП („Северноцентрално държавно предприятие“ ДП)
Доставка на стоки зa селскостопанската дейност нa „Сeвeрнoцентрално държавно предприятие“ ДП Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Нитроферт ЕООД
2018-12-10   „Доставка на минерални торове за нуждите на ДП „Кабиюк“ през 2019 год. в 3 обособени позиции“ (Държавно предприятие „Кабиюк“)
„Доставка на минерални торове за нуждите на ДП „Кабиюк“ през 2019 год. в 3 обособени позиции“. 1. „Доставка на амониев нитрат“ — 525 т. със съдър. на: Общ Азот (N) — мин. 34,4 %; влага не повече от 0,6 %; големина на гранулите от 1,0 мм до 4,0 мм — мин. 90 %, под. 1,0 мм — макс. 5,0 %; 2. Втора позиция: „Доставка на ТIMAC START 20-10-5 MPPA DUO“ — 192 т. със съдър. на: Общ Азот (N) — 20%; Фосфор (P2O5) — 10%, водоразтворим Калий (K2O) — 5 %; водоразтворим Серен триоксид (SО3) — 26 %; общ Бор (B) — 0,1 %; … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Пестицид“ ЕООД Нитроферт ЕООД