Поръчки: Тракийски университет

>20 архивирани обществени поръчки

Неотдавнашни обществени поръчки от Тракийски университет

2024-01-25   “Доставка на лабораторни апарати и обзавеждане по проект №BG-RRP-2.004-0006-C02„Развитие на научните изследвания и... (Тракийски университет)
“Доставка на лабораторни апарати и обзавеждане по проект № BG-RRP-2.004-0006-C02„Развитие на научните изследвания и иновациите в Тр в услуга на здравето и устойчивото благосъстояние“ Поръчката е обособена в позиции, както следва: №1„Система за Дигитален PCR“ №2„Система за накапване и подготовка на PCR реакции“ №3„Система за детекция и анализ на данни на нуклеинови киселини /НА/“ №4„Лангмюирова вана“ №5„Апарат за измерване на размера, молекулното тегло и зета потенциала на диспергирани частици и … Преглед на обществените поръчки »
2024-01-12   „Доставка на компютърна и периферна техника по проект № BG-RRP-2.004-0006-C02 „Развитие на научните изследвания и... (Тракийски университет)
Възложителят подробно е описал видовете компютърна и периферна техника с посочени минимални характеристики и параметри. Доставката ще се извърши чрез покупка на техниката, предмет на поръчката, и е предназначена за дейността по проект № BG-RRP-2.004-0006-C02 „Развитие на научните изследвания и иновациите в Тракийски университет в услуга на здравето и устойчивото благосъстояние“. Преглед на обществените поръчки »
2023-12-07   “ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ, ХИМИКАЛИ, КИТОВЕ, ТЕСТОВЕ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ... (Тракийски университет)
“ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ, ХИМИКАЛИ, КИТОВЕ, ТЕСТОВЕ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГР. СТАРА ЗАГОРА“ Поръчката е обособена в позиции, както следва: Обособена позиция №1 Химикали и реактиви Обособена позиция №2 Лабораторни тестове за изследване на мляко Обособена позиция №3 PCR китове за диагностика на заболявания при животните Обособена позиция №4 Консумативи за система BIOLOG Възложителят подробно е описал във файл Техническа спецификация, неразделна … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-21   „Доставка на компютърна и периферна техника в изпълнение на научни програми и проекти при Тракийски университет гр.... (Тракийски университет)
„Доставка на компютърна и периферна техника в изпълнение на научни програми и проекти при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Поръчката е обособена в позиции, както следва: Обособена позиция №1 „Компютърна техника по научни проекти за СФ“ Обособена позиция №2 „Компютърна техника по НП Дог.КП-06-Н65/1 за СФ“ Преглед на обществените поръчки »
2023-11-13   „Доставка на реактиви и консумативи за PCR, химичен и биохимичен анализ в изпълнение на проект към ФНИ... (Тракийски университет)
Предмет на обществената поръчка е: „Доставка на реактиви и консумативи за PCR, химичен и биохимичен анализ в изпълнение на проект към ФНИ КП-06-ПМ67/6-СУНИ BG-175467353-2022-03-0019, за нуждите на Факултет „ Техника и технологии“ - Ямбол при Тракийски университет - гр. Стара Загора“ Поръчката е обособена в позиции, както следва: Обособена позиция №1 Консумативи за PCR и микроскопски изследвания Обособена позиция №2 Реактиви, консумативи за химичен и биохимичен анализ 1.2. Възложителят подробно е описал … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-07   „Периодична доставка на електро-материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски... (Тракийски университет)
„Периодична доставка на електро-материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора” Описание: Периодична доставка на електро-материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора. Предметът на обществената поръчка ще се извършва чрез периодични доставки, в зависимост от потребностите на Възложителя, въз основа на писмени заявки според нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-26   “ДОСТАВКА НА АПАРАТИ ПО НАУЧНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГР. СТАРА ЗАГОРА“ (Тракийски университет)
“ДОСТАВКА НА АПАРАТИ ПО НАУЧНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГР. СТАРА ЗАГОРА“ Поръчката е обособена в позиции, както следва: Обособена позиция №1 „Инвертен микроскоп за преминаваща светлина с цветна цифрова микроскопска камера“ Обособена позиция №2 „Комплект за хоризонтална електрофореза“ Обособена позиция №3 „Дигитален клетъчен дисруптор + Сет автоматични пипети с променлив обем“ Възложителят подробно е описал в т.6 Техническа спецификация част от настоящите Указания изисквания … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-16   „Допълнителни обучения на студенти на водещата организация Тракийски университет - Стара Загора по проект... (Тракийски университет)
„Допълнителни обучения на студенти на водещата организация Тракийски университет - Стара Загора по проект BG05M2OP001-2.016-0009 - „Съвместен интегриран подход за модернизация и цифрова трансформация на обучението в приоритетни професионални направления от висшето образование чрез партньорство между Тракийския университет, УНСС, Русенския университет и Българска стопанска камара (СИПМО – ТрУ) Крайна дата за изпълнение на проекта е 31.12.2023 г. Обособена позиция 1 : Допълнителни обучения на студенти по … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Издателска къща АБ ЕООД
2023-09-21   “ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ, ХИМИКАЛИ, КИТОВЕ, ТЕСТОВЕ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ЗВЕНА ПРИ ТРАКИЙСКИ... (Тракийски университет)
“ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ, ХИМИКАЛИ, КИТОВЕ, ТЕСТОВЕ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ЗВЕНА ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГР. СТАРА ЗАГОРА“ Поръчката е обособена в позиции, както следва: ОП№1 Лабораторни консумативи - стъклария, еднократни и автоклавируеми ОП№2 Лабораторни материали ОП№3 Химикали и реактиви ОП№4 Хранителни среди и консумативи за бактериология ОП№5 Реагенти и консумативи за генетични анализи ОП№6 Химикали, среди и консумативи за клетъчни култури ОП№7 Реактиви и консумативи за HPLC ОП№8 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Вет сървиз България ЕООД Ветлаб България ЕООД Елта 90М ООД ЛАБИМЕКС АД Ридаком ЕООД СЕЛЕРА ХЕМИИ ЕООД Т.Е.А.М. ООД Фот ООД Химтекс ООД
2023-08-18   „Периодична доставка на ветеринарномедицински лекарствени продукти за нуждите на ВМФ и Университетска ветеринарна... (Тракийски университет)
Възлагането на настоящата обществената цели осигуряване на необходимите количества ветеринарномедицински продукти (лекарствени средства и тестове) за дейността на Факултета и Университетска ветеринарна болница с клиники.Поръчката е обособена в позиции, както следва: - Обособена позиция № 1: „Ветеринарни лекарствени средства“ - Обособена позиция № 2: „Анестетици и опиати“ - Обособена позиция № 3: „Ветеринарни клинични тестове“ Възложителят подробно е описал в Техническата спецификация – неразделна част от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ветлаб България ЕООД ДОНЕВ ЕООД ФАРМА - СИС ООД
2023-08-11   „Периодична доставка на хуманномедицински лек. препарати за нуждите на Ветеринарномедицински факултет и... (Тракийски университет)
Предмет на обществената поръчка е: „Периодична доставка на хуманномедицински лекарствени препарати за нуждите на Ветеринарномедицински факултет и Университетска ветеринарна болница с клиники при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Възлагането на настоящата обществена поръчка цели осигуряване на необходимите количества хуманномедицински продукти (лекарствени препарати) за дейността на Факултета и Университетска ветеринарна болница с клиники. 1.2. Възложителят подробно е описал в Техническата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Фаркол АД
2023-08-07   „Периодична доставка на комбиниран фураж за продуктивни животни за нуждите на Академичен технологичен комплекс при... (Тракийски университет)
Периодична доставка на комбиниран фураж за продуктивни животни за нуждите на Академичен технологичен комплекс при Тракийски университет Стара Загора Срок за изпълнение: 12 (словом: дванадесет) месеца Срокът за изпълнение започва да тече от датата на сключване на договора. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГРЕЙНСТОР ФИЙД АД
2023-06-29   „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на структурните звена при Тракийски... (Тракийски университет)
В обхвата на настоящата обществена поръчка се обособяват позиции, както следва: Оп.№1 „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане – меб-ка за нуждите на бл. 12 и бл. 13 – нова сграда Ректорат при Тр.У. гр. Ст.Загора“ Обзавеждането – меб-та е определено по вид и количество в Техн. сп-ция; Оп.№2 „Изработка, доставка и монтаж на щори за нуждите на бл. 12 и бл. 13 – нова сграда Ректорат при Тр.У. гр. Ст.Загора“ Щорите са определени по вид и количество в Техническата спецификация; Оп.№3 „Изработка, доставка … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Вестман ЕООД КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД ШИКОВИ РПМ ЕООД
2023-06-15   „Периодична доставка на хуманномедицински консумативи и санитарни материали за нуждите на Структурни звена и... (Тракийски университет)
Възлагането на настоящата обществена поръчка цели осигуряване на необходимите количества хуманномедицински продукти (консумативи и материали) за дейността на Факултета и Университетска ветеринарна болница с клиники. 1.2. Възложителят подробно е описал в Техническата спецификация – неразделна част от настоящата документация изискванията към отделните хуманномедицински консумативи и санитарни материали, необходими за дейността на Структурните звена и Университетската болница, с посочване на минималните … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Хелмед България ЕООД
2023-06-15   „Периодична доставка на ветеринарномедицински и клинични консумативи за нуждите на Структурни звена при Тракийски... (Тракийски университет)
Възлагането на настоящата обществената цели осигуряване на необходимите количества ветеринарномедицински консумативи за дейността на структурните звена и Университетска ветеринарна болница с клиники. Възложителят подробно е описал в Техническата спецификация – неразделна част от настоящата документация изискванията към отделните ветеринарномедицинските консумативи, необходими за дейността на Структурните звена и Университетската болница, с посочване на минималните задължителни характеристики и параметри … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВЪЗРАЖДАНЕ - КАСИС ООД
2023-06-02   „Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“ (Тракийски университет)
„Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Поръчката е обособ. в позиции, както следва: ОП№1 Настолни компютри, монитори и преносими компютри ОП№2 Мултимедийни проектори, принтери, многофункционални устройства, скенери, 3D принтер и UPS устройства ОП№3 Настолни компютри, монитори и преносими компютри за нуждите на проект финансиран от ФНИ ОП№4 Компютърна техника за Център за иновативни образователни технологии ОП№5 Компютърна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Вали Компютърс ООД Дартек ООД Контракс АД Кооперация Панда Сиенсис АД Специализирани Бизнес Системи АД
2023-05-30   "Доставка на реактиви, хранителни среди и други мед. консумативи,в изпълнение на проект към ФНИ КП-06-ПМ67/6-СУНИ... (Тракийски университет)
Поръчката е обособена в позиции, както следва: - Обособена позиция № 1: „Хранителни среди, консумативи за PCR, ензимни разтвори и антибиотици“ - Обособена позиция № 2: „Реактиви, консумативи и стъклария“ Възложителят подробно е описал в т. 6 от настоящите указания техническите спецификации на отделните артикули/продукти, необходими за дейността на Факултет „ Техника и технологии“ – Ямбол, с посочване на минимални задължителни характеристики и параметри на същите. Доставката ще се извърши франко на адреса … Преглед на обществените поръчки »
2023-04-27   „Доставка на реактиви, консумативи, хранителни среди, китове и др. медицински консумативи за нуждите на структурни... (Тракийски университет)
„Доставка на реактиви, консумативи, хранителни среди, китове и др. медицински консумативи за нуждите на структурни звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Настоящата поръчката е обособена в 23 обособени позиции. Възложителят подробно е описал в т. 6 от Указанията - техническите спецификации на отделните артикули/продукти, необходими за дейността на Структурните звена на Тракийски университет гр. Стара Загора, с посочване на минимални задължителни характеристики и параметри на същите. Доставката … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Фот ООД Химтекс ООД
2023-04-26   "Доставка на реактиви, консумативи, китове и тестове за изпълнение на РП по НП финансиран от ФНИ,... (Тракийски университет)
Предмет на обществената поръчка е: " Доставка на реактиви, консумативи, китове и тестове за изпълнение на РП по НП финансиран от ФНИ, Договор№КП-06-Н69/2, за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора" Поръчката е обособена в позиции, както следва: ОП№1: „Реактиви и консумативи за клетъчно култивиране“ ОП№2: „Реактиви, китове и консумативи за екстракция на нуклеинови киселини и PCR анализи“ ОП№3: „ELISA китове за човешки цитокини“ ОП№4: „Лабораторни консумативи“ Доставката … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Данс Фарма ЕООД
2023-04-13   Кариерно консултиране и ориентиране на студенти чрез организиране на кариерни борси, съвместно с партниращите... (Тракийски университет)
Продължение на т. II.1.1) Наименование: "...представителни организации на работодателите и на работниците и служителите по проект BG05M2OP001-2.016-0009 "Съвместен интегриран подход за модернизация и цифрова трансформация на обучението в приоритетни професионални направления от висшето образование чрез партньорство между Тракийския университет, УНСС, Русенския университет и Българска стопанска камара (СИПМО – ТрУ)" Проект BG05M2OP001-2.016-0009 “Съвместен интегриран подход за модернизация и цифрова … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Рин Консулт ЕООД
2023-03-29   „Доставка на реактиви, китове и др. медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски... (Тракийски университет)
Поръчката е обособена в позиции, както следва: -ОП№1:„Лабораторни химикали, реактиви и консумативи“ -ОП№2:„Реактиви за стандартна PCR и изолиране на ДНК“ -ОП№3:„Поликлонални антитела и реактиви за ИХХ срещу плъши протеини“ -ОП№4:„Антитела за неврогенеза“ -ОП№5:„ Реактиви от коза за имунохистохимия“ -ОП№6:„ Реактиви и консумативи за клетъчно култивиране“ -ОП№7:„ Реактиви за ИХХ - готови за използване“ -ОП№8: „Моноклонални антитела за ИХХ“ -ОП№9:„ Консумативи и реактиви за хистологична … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Елта 90М ООД Омнимед ООД Савимед ЕООД Фот ООД
2023-03-24   “Изработка и доставка на рекламни материали за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“ (Тракийски университет)
„Изработка и доставка на рекламни материали за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора.” Видовете артикули, включени в предмета на поръчката са подробно описани в Техническата спецификация. Договорът за изпълнение ще се сключи за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от неговото влизане в сила или до достигането на определената максимална прогнозна стойност на договора, което от двете обстоятелства настъпи първо. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД
2023-03-22   „Услуги по изгребване, товарене, извозване, стифициране и разстилане на течна и узряла торова фракция за нуждите на... (Тракийски университет)
Обществената поръчка е с предмет възлагане на услуги по изгребване, товарене, извозване, стифициране и разстилане на течна и узряла торова фракция за нуждите на АТК при ТрУ, разделена на две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Услуги по изгребване, товарене, извозване и стифициране на полутечна и течна торова фракция за нуждите на Академичен технологичен комплекс при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Предметът на обособената позиция включва услугите по изгребване, товарене, извозване и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СТАНИТО ЕООД
2023-03-16   „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И АПАРАТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СТРУКТУРНИ ЗВЕНА ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА ПО... (Тракийски университет)
Обществената поръчка включва доставка на различни видове апарати и оборудване по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Професионален настолен pH-метър- 1бр.“ Обособена позиция № 2: „Ръка за венепункция и инжектиране - 1бр.“ Обособена позиция № 3: „Костюм за симулация на стареене - 1 бр.“ Обособена позиция № 4: “Пълен манекен за сестрински умения - 1 бр.“ Обособена позиция № 5: „Модел за инжекции в коляното - 1 бр.“ Обособена позиция № 6: „Симулатор за съдов достъп с рамо за достъп до порт - … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ Медицинска Техника Инженеринг ООД
2023-03-10   „Определяне на оператор за отпечатване на ваучери за храна за нуждите на персонала при Тракийски университет гр.... (Тракийски университет)
Ваучерите за храна ще се поръчват и ползват от отделните структурни звена при Тракийски университет гр. Стара Загора. Доставката се извършва след предварително подадена писмена заявка за необходимите количества ваучери и номиналната им стойност от съответното структурно звено при Тракийски университет гр. Стара Загора. При подаване на заявките за отпечатване на ваучери, всяко структурно звено самостоятелно определя с каква номинална стойност да са ваучерите за съответния месец. Определеният за изпълнител … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
2023-02-27   Периодична доставка на фураж за нуждите на Тракийски университет Стара Загора (Тракийски университет)
Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Периодична доставка на фураж за нуждите на Тракийски университет Стара Загора“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Периодична доставка на фуражи за АФ, АТК, ВМФ и МФ при Тракийски университет Стара Загора“ Обособена позиция № 2: „Периодична доставка на сено за ВМФ при Тракийски университет Стара Загора“ Обособена позиция № 3: „Периодична доставка на люцерна за ВМФ при Тракийски университет Стара Загора“ Обособена позиция № 4: „Периодична доставка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: МЕЛХРАН ЕООД
2023-02-21   Предоставяне на у-ги за изграждане на системи за проследяване на реализацията на завършилите студенти и изграждане... (Тракийски университет)
Предмет на обществената поръчка е "Предоставяне на услуги за изграждане на системи за проследяване на реализацията на завършилите студенти и изграждане на общи информационни мрежи на кариерните центрове по проект BG05M2OP001-2.016-0009 "Съвместен интегриран подход за модернизация и цифрова трансформация на обучението в приоритетни професионални направления от висшето образование чрез партньорство между Тракийския университет, УНСС, Русенския университет и Българска стопанска камара (СИПМО – ТрУ)", … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИКС-Програма ЕООД
2023-02-13   Обучение на преподаватели в България и допълнителни обучения на студенти на водещата организация ТрУ - Стара Загора... (Тракийски университет)
Предмет на обществената поръчка е: Обучение на преподаватели в България и допълнителни обучения на студенти на водещата организация Тракийски университет - Стара Загора по проект BG05M2OP001-2.016-0009 -(СИПМО – ТрУ). Обособена позиция 1: Обучение на преподаватели в България по проект BG05M2OP001-2.016-0009. Придобиване на езикови компетенции, в т.ч. професионална терминология. Обособена позиция 2: Обучение на преподаватели в България по проект BG05M2OP001-2.016-0009. Придобиване на дигитални … Преглед на обществените поръчки »
2023-02-01   „Периодична доставка на семена за посев и пестициди за нуждите на Академичен технологичен комплекс при Тракийски... (Тракийски университет)
„Периодична доставка на семена за посев и пестициди за нуждите на Академичен технологичен комплекс при Тракийски университет гр. Стара Загора“, Поръчката е обособена в 2 (две) позиции, както следва: - обособена позиция № 1 „Периодична доставка на семена за посев за нуждите на Академичен технологичен комплекс при Тракийски университет гр. Стара Загора“; - обособена позиция № 2 „Периодична доставка на пестициди за нуждите на Академичен технологичен комплекс при Тракийски университет гр. Стара Загора“; 1.2. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Нитроферт ЕООД
2022-12-23   „Доставки на строителни материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр.... (Тракийски университет)
Периодични доставки на строителни материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора. Договорът за изпълнение на доставките ще се сключи за срок на действие от 9 (девет) месеца, считано от неговото подписване или до влизане в сила на окончателен акт на Комисията за защита на конкуренцията/Върховен административен съд на РБ по образувано производство № КЗК-786/30.11.2022 г., по описа на КЗК, което от двете обстоятелства настъпи първо. Възложителят … Преглед на обществените поръчки »
2022-12-16   „ДОСТАВКА НА АПАРАТИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ЗВЕНА ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА ПО... (Тракийски университет)
Обществената поръчка включва доставка на различни видове апарати и оборудване по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Ехограф“ Обособена позиция № 2: „Портативен ултразвуков апарат за изследване на продуктивни животни“ Обособена позиция № 3: „Безжична дигитална DR система 43 см.“ Обособена позиция № 4: „Кислороден концентратор“ Обособена позиция № 5: „Преносим цифров рефрактометър -2бр.“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Илан медицинска апаратура ООД ИНФИНИТА ООД
2022-10-26   „Доставка на компютърна техника, апаратура, уреди, реактиви, консумативи в изпълнение на научни програми и проекти... (Тракийски университет)
„Доставка на компютърна техника, апаратура, уреди, реактиви, консумативи в изпълнение на научни програми и проекти при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Поръчката е обособена в позиции, както следва: ОП №1“Компютърна техника в изпълнение на ННП "Интелигентно животновъдство"“ ОП №2 „Компютърна техника в изпълнение на ННП "Интелигентно растениевъдство"“ ОП №3 „Компютърна техника по научни проекти за АФ“ ОП №4 „Компютърна техника по научни проекти за ФТТ“ ОП №5 “Компютърна техника по научни проекти за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКТИМ ООД ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ Сиенсис АД СМАРТ СОФТ ЕООД
2022-08-19   „Периодична доставка на строителни материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски... (Тракийски университет)
1.1. „Периодична доставка на строителни материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора” Описание: Периодична доставка на строителни материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора. Предметът на обществената поръчка ще се извършва чрез периодични доставки, в зависимост от потребностите на Възложителя, въз основа на писмени заявки според нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БАГИРА ООД
2022-08-19   „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обект:... (Тракийски университет)
продължение на раздел Наименование: „Реконструкция на общежитие на „Тракийски университет“ с идентификатори 68850.502.121.1, 68850.502.121.6, 68850.502.121.7, 68850.502.121.8, 68850.502.121.9, 68850.502.121.10, 68850.502.121.11 и 68850.502.121.12, намиращо се в кв. Три чучура север, гр. Стара Загора“ В изпълнение на възлагането с настоящата обществена поръчка, определеният Изпълнител следва да извърши дейностите по проектиране във фаза „Технически проект”, строителство на одобрения проект, както и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГЕОКОНСТРУКТ ООД ДЗЗД "СТОР ГРУП" Стор Инвест АД
2022-08-19   „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обект:... (Тракийски университет)
продължение на раздел Наименование: „Реконструкция на общежитие на „Тракийски университет“ – филиал Хасково с идентификатор 77195.725.26.2, намиращо се на бул. „Съединение“ №48-50, гр. Хасково“ В изпълнение на възлагането с настоящата обществена поръчка, определеният Изпълнител следва да извърши дейностите по проектиране във фаза „Технически проект”, както и осъществяване на авторски надзор по време на строителството. Изпълнителят следва етапността (последователността) и технологията на изпълнение, в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: "ПЛАНТ - КОНСТРУКТ" ГЕОКОНСТРУКТ ООД Е - ПЛАНТ ООД
2022-08-03   „Доставка на апарати и оборудване нуждите структурните звена при Тракийски университет - Стара Загора по обособени позиции“ (Тракийски университет)
Обществ. поръчка вкл. доставка на различни видове апарати и оборудване по: Обособ. позиция № 1: „Ултразвукова спирометрична система“ Обособ. позиция № 2: „ЕКГ - апарат 6 канален модел“ Обособ. позиция № 3: Напълно автоматиз. система за изолиране на нуклеинови киселини от различни биолог. проби (Екстрактор) Обособ. позиция № 4: „Флоуцитометър с автоматичен семплер за 32 епруветки“ Обособ. позиция № 5: „Професионален преносим терапевтичен диоден лазер (с модул за лазерпунктура)“ Обособ. позиция № 6: … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД ЛАБИМЕКС АД Лабтех ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Медконсултинг ЕООД
2022-07-15   „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на структурните звена при Тракийски... (Тракийски университет)
Израб., дост. и монтаж на обз-не – меб-ка за нужд. на стр.звена при ТрУ гр.Ст.З., по об. п-ции“. В обхвата на наст. Общ. поръчка се обособяват п-ции, както следва: Оп№1„Израб., дост. и монтаж на обз-не – меб-ка за нужд. на Б-тека при ТрУ“; Оп№ 2„Израб., дост. и монтаж на обз-не – меб-ка за нужд. на Р-т и ФТТ при ТрУ“; Оп.№ 3„Израб., дост. и монтаж на обз-не – меб-ка за нужд. на АФ при ТрУ“; Оп№4„Израб., дост. и монтаж на обз-не - столове за нужд. на ВМФ при ТрУ“; Оп№5„Израб., дост. и монтаж на обз-не– … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЛЕГРО ПЛОВДИВ ООД ГАМЕО ЕООД КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД Офис Експрес Сървис АД
2022-06-16   „Периодична доставка на комбиниран фураж за продуктивни животни на Академичен технологичен комплекс при Тракийски... (Тракийски университет)
Обществената поръчка включва доставка на различни видове комбиниран фураж. Периодична доставка на комбиниран фураж за продуктивни животни за нуждите на Академичен технологичен комплекс при Тракийски университет Стара Загора Договорът за изпълнение на доставките ще се сключи за срок на действие от 12 (дванадесет) месеца, считано от неговото сключване. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГРЕЙНСТОР ФИЙД АД
2022-06-16   Инж.пр.изп. наСМРи упр. на авт н-р при изп.на рех. на покр.и изгр.на фот с-ми за пр.на е-я с ин. м-ст до1инад1МWза... (Тракийски университет)
Предмет на настоящата обществената поръчка е инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на рехабилитация на покриви и изграждане на фотоволтаични системи за производство на електроенергия с обща инсталирана мощност до 1 МW и над 1 МW (за собствени нужди и продаване на излишъка в мрежата), върху покриви или фасади на съществуващи сгради (II, III, IV, V и IV категория) или прилежащото им пространство (земя), собственост на Tракийски … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГЕОКОНСТРУКТ ООД КИК ИНЖИНЕРИНГ ЕООД СОЛАР ГРУП
2022-06-10   “Доставка на реактиви, химикали, китове, тестове и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски... (Тракийски университет)
“Доставка на реактиви, химикали, китове, тестове и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора по обособени позиции“ Възложителят подробно е описал във файл Техническа спецификация , неразделна част от настоящите Указания изисквания за отделните артикули/продукти,за всяка обособена позиции, необходими за дейността на структурните звена, с посочване на минимални задължителни характеристики и параметри на същите. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Вет сървиз България ЕООД Ветлаб България ЕООД ДРИЙМ МЕДИКАЛ ООД Ридаком ЕООД Савимед ЕООД Т.Е.А.М. ООД Фот ООД Химтекс ООД
2022-05-16   Доставка и внедряване на ДМА и ДНА за изпълнение дейностите на проект BG05M2OP001-2.016-0009-C01-Системи за... (Тракийски университет)
„Доставка и внедряване на дълготрайни материални активи (ДМА) и дълготрайни нематериални активи (ДНА) за изпълнение дейностите на проект BG05M2OP001-2.016-0009-C01 - Системи за управление и подпомагане на образователните процеси“. Обособена позиция 1: Доставка и внедряване на ДМА и ДНА за изпълнение дейностите на проект BG05M2OP001-2.016-0009-C01 - Системи за управление и наблюдение Обособена позиция 2: Доставка и внедряване на ДМА и ДНА за изпълнение дейностите на проект BG05M2OP001-2.016-0009-C01 - … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД
2022-05-03   „Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатици за нуждите на структурни звена при Тракийски университет гр.... (Тракийски университет)
„Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатици за нуждите на структурни звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Настоящата поръчка има за цел осигуряване на оптимални параметри на работна среда в структурните звена на Тракийски университет. В обхвата на настоящата обществената поръчка се включват дейностите по доставка на нова климатична техника с технически параметри, съгласно техническите спецификации, които са неразделна част от настоящата документация, демонтаж на съществуваща … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КАТРИНА СМАРТ 8 ООД
2022-04-13   „Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“ (Тракийски университет)
„Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Поръчката е обособена в позиции, както следва: Обособена позиция №1 „Доставка на настолни компютри, монитори и преносими компютри за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Обособена позиция №2 „Доставка на мултимедийни проектори, принтери, многофункционални устройства, скенери, копирни машини и UPS устройства за нуждите на структурните звена при … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Специализирани Бизнес Системи АД
2022-03-30   „Определяне на оператор за отпечатване на ваучери за храна за нуждите на персонала при Тракийски университет гр.... (Тракийски университет)
1.1. Определяне на оператор за отпечатване на ваучери за храна за нуждите на персонала при Тракийски университет гр. Стара Загора по структурни звена 1.2. Ваучерите за храна ще се поръчват и ползват от отделните структурни звена при Тракийски университет гр. Стара Загора. Доставката се извършва след предварително подадена писмена заявка за необходимите количества ваучери и номиналната им стойност от съответното структурно звено при Тракийски университет гр. Стара Загора. При подаване на заявките за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Томбоу-България ООД
2022-03-16   „Доставка на реактиви, китове и др. медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски... (Тракийски университет)
Поръчката е обособена в позиции, както следва: - Обособена позиция № 1: “ Лабораторни химикали, реактиви и консумативи” - Обособена позиция № 2: „ELISA китове за определяне в серум на цитокини“ - Обособена позиция № 3: „Лабораторни консумативи за еднократна употреба (пластмаси)“ - Обособена позиция № 4: „Антитела срещу клетъчни регулаторни молекули“ - Обособена позиция № 5:„ Консумативи за газов хроматограф“ - Обособена позиция № 6:„ Китове за определяне на Ig срещу паразити“ - Обособена позиция№ 7:„ … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД АСМ 2 ЕООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Елта 90М ООД Омнимед ООД Савимед ЕООД СЕЛЕРА ХЕМИИ ЕООД
2021-11-24   Доставка и внедряване на ДМА и ДНА за изпълнение дейностите на проект BG05M2OP001-2.016-0009-C01 - Диг. център с... (Тракийски университет)
Предмет на обществената поръчка е: „Доставка и внедряване на ДМА и ДНА за изпълнение дейностите на проект BG05M2OP001-2.016-0009-C01 – Диг. център с вирт.библиотека за създаване и внедряване в обуч. процес на физически и диг. ресурси“. Тр. У-тет, Ст Загора е бенефициент във връзка с Договор № BG05M2OP001-2.016-0009-C01 по проект „Съвместен интегриран подход за модернизация и цифрова трансформация на обучението в приоритетни профес. направления от висшето образование чрез партньорство между Тр. У-тет, … Преглед на обществените поръчки »
2021-11-05   „Доставка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на МК, ВМФ, АФ, Ректорат при Тракийски университет гр.... (Тракийски университет)
„Доставка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на МК, ВМФ, АФ, Ректорат при Тракийски университет гр. Стара Загора по обособени позиции“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Биопласт ЕООД Илан медицинска апаратура ООД Инфомед ЕООД ЛАБИМЕКС АД РСР ЕООД
2021-10-15   „Доставка на компютърна техника/оборудване/консумативи/химикали и хранителни среди/препарати за растителна защита/ в... (Тракийски университет)
„Доставка на компютърна техника/оборудване/консумативи/химикали и хранителни среди/препарати за растителна защита/ в изпълнение на ННП „Интелигентно растениевъдство“ Поръчката е обособена в позиции, както следва: Обособена позиция №1„ Компютърна техника“ Обособена позиция №2“Консумативи по Работен пакет 1.4“ Обособена позиция №3„Стъклария и консумативи по Работен пакет 2.1“ Обособена позиция №4„Преносим четириканален газ-анализатор“ Възложителят подробно е описал в т. 6 от настоящите указания … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Локатор-К ООД
2021-09-17   „Доставка на лабораторни апарати и оборудване за нуждите ВМФ и МК при Тракийски университет по обособени позиции“ (Тракийски университет)
„Доставка на лабораторни апарати и оборудване за нуждите ВМФ и МК при Тракийски университет по обособени позиции“ В Документацията на процедурата и в Техническата спецификация към нея, Възложителят подробно е описал обособените позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Биопласт ЕООД ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ Инфомед ЕООД ЛАБИМЕКС АД Лабтех ЕООД Медиклим ЕООД РСР ЕООД СЕЛЕРА ХЕМИИ ЕООД СТУДИО ЛАЙТ ООД Фот ООД