Доставчик: Професионал ЕООД

10 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Професионал ЕООД

2023-07-17   Периодични доставки на ВиК материали и други за нуждите на Технически университет – Габрово и неговия разпоредител с бюджет (ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО)
Доставките, предмет на настоящата поръчка, включват доставка по заявка на възложителя, в която са посочени вида и количеството на заявените материали. Посочените в Техническата спецификация прогнозни количества са приблизителни и възложителят си запазва правото да ги увеличава и/или намалява в зависимост от конкретно възникналите нужди. В този смисъл възложителят има право в срока на договора да не заяви в пълен обем даденото прогнозно количество стока, както и да заявява доставки на стоки след достигане … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Професионал ЕООД
2023-06-22   Доставка на строителни материали за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби (Главна дирекция "Изпълнение на наказанията")
Предмет на поръчката е доставка на строителни материали за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби“. Подробно описание на видовете строителни материали, които ще се доставят, включително прогнозни количества са посочени в Раздел ІІ от документацията за обществената поръчка – „Технически спецификации”. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Професионал ЕООД
2023-04-10   Доставка на строителни материали за нуждите на ДПФЗД по обособени позиции (ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО ДП)
Предмет на обществената поръчка поръчката е доставка на строителни материали, , изделия и ръчни инструменти, материали, изделия и оборудване част В и К и отопление и материали и изделия част Електро за нуждите на Държавно предприятие „Фонд затворно дело“. Поръчката е разделена на три обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Строителни материали, изделия и ръчни инструменти“; Обособена позиция № 2 „Материали, изделия и оборудване част В и К и отопление“ и Обособена позиция № 3 „Материали и изделия част … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Професионал ЕООД ФИНКОМ ООД
2023-03-22   „Доставка на общостроителни материали за нуждите на Предприятие „Язовири и каскади“ (Национална електрическа компания ЕАД)
Предметът на поръчката е доставка на общостроителни материали за нуждите на Предприятие „Язовири и каскади“, като видовете, техническите характеристики и максималните количествата на стоките са посочени в техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Професионал ЕООД
2022-12-07   Периодични доставки на строителни материали за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет по... (Община Габрово)
Обществената поръчка за всяка една от обособените позиции е изпълнима при условията, описани в Указания, Техническа спецификация и Проект на договор за съответната обособена позиция, част от документацията за участие в настоящата процедура. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Жози 2009 ЕООД ЛАЗАР ДОДОВ-ЛТ ООД Професионал ЕООД ФИНКОМ ООД
2022-06-02   „Доставка на строителни материали за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби“ (Главна дирекция "Изпълнение на наказанията")
Предмет на поръчката е доставка на строителни материали за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби“. Подробно описание на видовете строителни материали, които ще се доставят, включително прогнозни количества са посочени в Раздел ІІ от документацията за обществената поръчка – „Технически спецификации”. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Професионал ЕООД
2022-03-24   „Доставка на материали, свързани със строителството в обособени позиции за нуждите на НЕК ЕАД“ (Национална електрическа компания ЕАД)
„Доставка на материали, свързани със строителството в обособени позиции за нуждите на НЕК ЕАД“: Обособена позиция 1: „Доставка на строителни материали за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“; Обособена позиция 2: „Доставка на електрически изолатори и електроизолационни материали за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“; Обособена позиция 3: „Доставка на дограма и обков за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“; Обособена позиция 4: „Доставка на цимент, сухи смеси … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Парт Инженеринг Логистик ЕООД Професионал ЕООД Топ Елана ООД
2022-02-15   Доставка на строителни материали за нуждите на ДПФЗД по обособени позиции (ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО ДП)
Предмет на обществената поръчка поръчката е доставка на строителни материали, , изделия и ръчни инструменти, материали, изделия и оборудване част В и К и отопление и материали и изделия част Електро за нуждите на Държавно предприятие „Фонд затворно дело“. Поръчката е разделена на три обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Строителни материали, изделия и ръчни инструменти“; Обособена позиция № 2 „Материали, изделия и оборудване част В и К и отопление“ и Обособена позиция № 3 „Материали и изделия … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Професионал ЕООД ФИНКОМ ООД
2021-12-30   Периодични доставки на строителни материали за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет по... (Община Габрово)
Периодични доставки на строителни материали за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет по обособени позиции“: Обособена позиция №1: „Периодични доставки на покривни и тенекеджийски материали, изделия от метал и други“ Обособена позиция № 2: „Периодични доставки на строителни и крепежни материали“ Обособена позиция № 3: „Периодични доставки на ВиК материали и други части“ Обособена позиция № 4: „Периодични доставки на eл. материали“ Обособена позиция № 5: „Периодични доставки на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Жози 2009 ЕООД Професионал ЕООД ФИНКОМ ООД
2018-08-17   Доставка на строителни материали за нуждите на ДПФЗД (ДП „Фонд затворно дело“)
Доставка на строителни материали за нуждите на ДПФЗД по обособени позиции, както следва: Поз. 1 „Доставка на строителни материали, изделия и ръчни инструменти“; Поз. 2 „Доставка на материали, изделия и оборудване, част „ВиК и отопление“; Поз. 3 „Доставка на материали и изделия, част „Електро“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електро плюс ООД Професионал ЕООД