Доставчик: ПРОМЕТРИКС ООД

Една архивирана обществена поръчка

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ПРОМЕТРИКС ООД

2023-03-20   Разработване на нов инструментариум за оценка на риска за правонарушители и софтуерна платформа, гаранционна... (Главна дирекция "Изпълнение на наказанията")
В рамките на настоящото възлагане следва да бъдат изпълнени следните три дейности: Дейност 1. Проверка на валидността на използвания в момента инструмент за оценка на риска и разработване на актуализирана версия или нов инструмент Дейност 2. Разработване на софтуер за компютърно администриране и автоматично оценяване на системата за оценка на риска, вкл. доставка на хардуер. Дейност 3. Разработване на ръководство и провеждане на обучения за прилагане на инструмента за оценка на риска и софтуерната платформа. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ПРОМЕТРИКС ООД