Поръчки: Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

20 активни обществени поръчки

Неотдавнашни обществени поръчки на архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги в България

2023-11-27   Deadline 2023-12-28   „Определяне на изпълнител за изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: ...продълж. в т. II.1.4) (Агенция "Пътна инфраструктура")
продълж. от т. II.1.1) ... „Възстановяване на нормалното експлоатационно състояние на мост над р. Златна Панега при км 142+580 на път I-3 „Луковит – Коритна – Ябланица“ Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител за изработване на технически проект и извършване на строително – монтажните работи, във връзка със строителството обекта и да се сключи договор за неговото изпълнение, с оглед изработването на цялостен и законосъобразен технически проект, който да послужи за качественото … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-27   Deadline 2024-01-25   „Оценка съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите, упражняване на строителен... (НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП)
Основни дейности, които трябва да се извършат са: Дейност 1 Оценка на съответствието на инвестиционния проект във фаза „Технически проект“ с основните изисквания към строежите. Дейност 2 Упражняване на независим строителен надзор по ЗУТ по време на изпълнение на строителномонтажните работи в т.ч.: изпълнение на функциите на координатор по безопасност и здраве и управление изпълнението на договорите за проектиране и строителство. Дейност 3 Изготвяне на Технически паспорт. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-24   Deadline 2024-01-11   „Изработване на технически проект за изграждане на трета лента на път II-86 „Асеновград – Смолян“, в участъци от км... (Агенция "Пътна инфраструктура")
Предмет на настоящата обществена поръчка е Изработване на технически проект за изграждане на трета лента на път II-86 „Асеновград – Смолян“, в участъци от км 68+800 до км 73+650, от км 80+800 до км 86+100 и от км 90+530 до км 94+300. Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител и да се сключи договор с него за изработване на технически проект за изграждане на трета лента на път II-86 „Асеновград – Смолян“, в участъци от км 68+800 до км 73+650, от км 80+800 до км 86+100 и от км 90+530 до … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-24   Deadline 2023-12-20   „Избор на изпълнители за осъществяване на консултантски услуги съгл. 166, ал.1, т.1 от ЗУТ при изпълнението на... (Община Асеновград)
Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в Документация за участие в процедурата, е с предмет: „Избор на изпълнители за осъществяване на консултантски услуги съгл. 166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията на при изпълнението на обекти, собственост на Община Асеновград по обособени позиции“ Обособена позиция №1: „Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти“ Обособена позиция №2: „Избор на изпълнители за упражняване на строителен … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-23   Deadline 2023-12-28   Изготвяне на анализ и оценка на носещата способност и на устойчивостта на яз. стени и съоръженията към тях на 19... (Министерство на земеделието и храните)
„Изготвяне на анализ и оценка на носещата способност и на устойчивостта на язовирните стени и съоръженията към тях на 19 комплексни и значими язовири - публична държавна собственост с предоставени права на Министерство на земеделието и храните.“ Преглед на обществените поръчки »
2023-11-23   Deadline 2024-01-03   „Проектиране и осъществяване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обекти на територията на община Стара... (ОБЩИНА - СТАРА ЗАГОРА)
Изпълнението на инвестиционния проект следва да допринесе за подобряване енергийните характеристики на жилищни сгради, чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки, намаление на енергийното потребление на страната, както и до редуциране на емисиите на парникови газове и подобряване на условията и качеството за живот на населението в страната чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд. Мерките за енергийна ефективност ще се изпълняват въз основа на засегнатите … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-22   Deadline 2024-01-03   Изготвяне на инвестиционни проекти за обекти общинска собственост по обособени позиции (Община Русе)
В обхвата на поръчката за всички обособени позиции се включват следните дейности: Проектиране – изготвяне на технически инвестиционни проекти за обекти по обособени позиции: Обособена позиция №1: Изготвяне на технически проект за противоерозионно укрепване, чрез изграждане на хидротехнически съоръжения – подпорна стена, стабилизиране откосите, чрез геосъоръжения, вертикална планировка на уличното платно. Обособена позиция №2: „Изготвяне на технически проект за противоерозионно укрепване чрез изграждане … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-21   Deadline 2023-12-21   Изпълнение на дейности за организация и провеждане на процеса на предоставяне на нови отоплителни устройства по... (Община Монтана)
Обществената поръчка е за изпълнение на дейности във връзка с организация и провеждане на процеса по кандидатстване за подмяна на уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, оценка и класиране на кандидатите и сключване на договори с получатели на нови отоплителни устройства в рамките на проект „Прилагане на мерки за подобряване качеството на въздуха в община Монтана“ Преглед на обществените поръчки »
2023-11-21   Deadline 2023-12-28   Упражняване на СНпо време на изпълнение на СМР на проект „Ремонт и благоустрояване на съществуващо игрище за... (Община Роман)
Упражняване на СН по време на изпълнение на СМР на проект „Ремонт и благоустрояване на съществуващо игрище за волейбол и обособяването му в комбинирано игрище за тенис на корт и волейбол“, УПИ I, пл.№991, кв.69 по рег. и кад. план на гр.РоманДейност 1. Строителен надзор по време на изпълнението на обекта, до приемането и въвеждането му в експлоатация, съгласно изискванията на ЗУТ и гарантиране прилагането на българските нормативни изисквания; Дейност 2. Изпълняване функцията на Координатор по безопасност … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-17   Deadline 2023-12-18   “Избор на изпълнител за изготвяне на оценки на съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен... (Община Хасково)
Строително-монтажните работи, върху които ще се осъществява строителен надзор са в обхвата на обществена поръчка с предмет „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СМР И АВТОРСКИ НАДЗОР) ЗА ОБЕКТИ: Обект 1: „Основно обновяване, преустройство, прилагане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда в ученическо общежитие – Блок №1 (сграда с ид. №77195.725.4.3 с неразделна част котелно и помощни помещения с ид. №77195.725.4.8), находящо се в ПИ №77195.725.4 по КК на гр. Хасковo, община … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-17   Deadline 2024-01-08   Изготвяне на Технически проект за основен ремонт и извършване на строителство на две обособени позиции (Агенция "Пътна инфраструктура")
А) Етап I – Дейност „Проектиране” – изпълнение на проектантски работи (ПР): Б) Етап II – Изпълнение на строително – монтажни работи (СМР): В) Етап III – Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове: Г) Всички останали дейности, необходими за изпълнението на предмета на обществената поръчка и гаранционното поддържане на строежа, посочени в настоящата документация и приложенията ѝ. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-14   Deadline 2023-12-19   Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на... (Община Перник)
онсултантска услуга по чл.166, ал. 1 отЗУТ и свързаните с него подзаконови нормативни актове, както и изпълнение задълженията на координатор по безопасност и здраве съгласно Наредба №2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, а именно:Оценяване на съответствието на изготвения инвестиционен проект, съгласно чл. 142 от ЗУТ;Осъществяване на строителен надзор, съгласно чл. 168 от ЗУТ;Контрол на качеството на … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-14   Deadline 2023-12-18   Извършване на проучвания, необходими за актуализиране на нормативните изисквания за проектиране на пречиствателните... (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
Продължава от II.1.1) Наименование: "при отчитане и на някои изисквания на Директива (ЕС) 2020/2184 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 г. относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека" Извършване на проучвания, необходими за актуализиране на нормативните изисквания за проектиране на пречиствателните станции за питейни води при отчитане и на някои изисквания на Директива (ЕС) 2020/2184 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 г. относно … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-14   Deadline 2023-12-18   „Извършване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по проект: „АВР на път VRC 1143... (Община Роман)
„Извършване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по проект: „Аварийно-възстановителни работи /АВР/ на път VRC 1143 Роман-Струпец - граница с община Мездра на км 6+850 до км 6+900“ по обособени позиции: ОП 1. Извършване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР на обект: Укрепване на свлачище № VRC 32.69972.01 на общински път VRC1143 Роман-Струпец - граница с община Мездра - І етап ОП 2. Извършване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР на обект: Авариен … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-13   Deadline 2023-12-18   „Изработване на технически проекти за извършване на ремонтно-възстановителни работи на пътни съоръжения по две... (Агенция "Пътна инфраструктура")
продълж. от поле II.1.1)... Обособена позиция № 1 - Мост над р. Струма при км 62+640 на път III-198 при село Тополница; Обособена позиция № 2 - Мост над река „Русенски лом” на Път І-5 „Русе - Велико Търново“ при км 2+654 /Дъгов мост/“ Преглед на обществените поръчки »
2023-11-09   Deadline 2023-12-15   „Извършване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по проект: „Реконструкция и... (Община Марица)
В обхвата на обществената поръчка по всяка една от трите обособени позиции е включено упражняването на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168, ал. 1 от ЗУТ. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-08   Deadline 2023-12-12   „Упражняване на строителен надзор на обект: „Енергийна ефективност на сградата на ДГ „Чиполино“ гр. Свищов“ (Община Свищов)
Настоящата обществена поръчка е свързана с осъществяването на консултантска дейност за упражняване на строителен надзор, по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и нормативните документи по неговото приложение на обект: „Енергийна ефективност на сградата на ДГ „Чиполино“ гр. Свищов“. Подробните изисквания за изпълнение са съгласно техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-03   Deadline 2023-12-04   „Проектиране и осъществяване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обекти на територията на община Стара Загора“ (ОБЩИНА - СТАРА ЗАГОРА)
Конкретните изисквания към частите на проекта да се формират с цел модернизация и обновяване на жилищния сграден фонд и в следствие на изводите и мерките, установени с Доклада за обследване на Енергийната ефективност и обследването на конструкцията, инсталациите и системите на сградата. В съответствие с предписанията, изводите и препоръките на Доклада за обследване на Енергийната ефективност и конструктивното обследване и изходните данни да се разработят работни проекти за обновяване на жилищния сграден … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-03   Deadline 2023-12-11   „Извършване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по проект: „Реконструкция на... (Община Съединение)
Обхват на обществената поръчка: Изпълнителят упражнява консултантски услуги /строителен надзор/ по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ /до въвеждане в експлотация/, в задължителния обхват, регламентиран в чл.168 от ЗУТ, а именно: - законосъобразно започване на строежа; - осъществяване на контрол по отношение пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; - контрол, относно спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; - … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-01   Deadline 2023-12-04   Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с осн. изиск-я към строежите и... (АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА", ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ПЛОВДИВ)
„Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ и упражняване строителен надзор по време на строителството на две обособени позиции: Обособена позиция I – „Изграждане на нов мост на река Черкезица при км 0+189 на път III-804 „Поповица- Асеновград“ Обособена позиция II – „Основен ремонт на обект: Път III – 862 „Пловдив – Първенец – Лилково“ от км 0+000 до км 4+820“ Преглед на обществените поръчки »
2023-10-31   Упражн.на СН по време на изпълн.на СМР по проект: „Осн.ремонт /подм.и реконстр./ проект., АН,СМР на водопр.и... (Община Велинград)
Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на изпълнението на СМР по проект: „Основен ремонт /подмяна и реконструкция/ проектиране, авторски надзор, СМР на водопроводната и канализационната мрежа на ул. „Еделвайс” в участъка между ул. „Никола Вапцаров” и ул. „Тарас Шевченко” в гр. Велинград”/«Реконструкция на Водопровод и Канализация по ул. Еделвайс, гр. Велинград, община Велинград, Област Пазарджик»/. Настоящата обществена поръчка е с предмет УСЛУГА … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-26   „Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост на надградената GSM-R мрежа“ по проект... (НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП)
Предмет на обществената поръчка е „Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост на надградената GSM-R мрежа“ по проект„ Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза2“. Модул 1: Оценка на съответствие на NSS(ядрото)на GSM-R системата след надграждането. Модул 2: Оценка на съответствие на параметрите на BSS в съществуващите участъци, след адаптацията на NSS. Модул 3: Оценка на съответствие на надгражданата система GSM-R. Пълното описание на изискванията на възложителя е … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-26   „Независима оценка на пригодността на прилагането на процедура за управление на риска за промяна на железопътната... (НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП)
ОП1. Независима оценка на пригодността на прилагането на процедура за упр.на риска за промяна на жп система при изпълн.на проект „Модернизация на тягова подстанция Варна с изгр.на система за телеупр.и телесигн.SCADA с подмяна на гаровите разединители в участъка Варна-Синдел“ ОП2. Независима оценка на пригодността на прилагането на процедура за упр.на риска за промяна на жп система при изпълн. на проект „Модернизация на тягова подстанция Разград, прилежащите и секционни постове Кривня и Самуил с изгр. и … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-26   Упражняване на СН по време на изпълнението на СМР по проект: „Основен ремонт на уличната настилка на ул."Тодор... (Община Велинград)
Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на изпълнението на СМР по проект „Основен ремонт на уличната настилка на ул."Тодор Каблешков" в участъка от ул."Димитър Талев" до ул."Бачо Киро", гр. Велинград”. Настоящата обществена поръчка е с предмет УСЛУГА и съгласно чл.20, ал.1, т.1, б.“б“ във вр. с чл.73, ал.1 и чл.74 и чл.99 и следващите от ЗОП, ще се възложи, чрез открита процедура за определяне на изпълнител на обществена поръчка. Навсякъде, където … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-24   “РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯТА / ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ“ (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
Процедура ще осигури адекватно проучване и анализ на опита на други организации и обществени структури по отношение на визуализацията на данни, както и анализ на типовете данни, които се използват за нуждите на визуализацията от различни източници и за различни приложения. На тази база чрез използването на визуални елементи като диаграми, графики и карти и др. ще се осигурят подходящи методични указания за условията и необходимите метаданни за онагледяване на съответната информация. Предложените в … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-23   Техническа подкрепа за: набиране на заявления от представители на целевата група (Столична община)
„Техническа подкрепа за: набиране на заявления от представители на целевата група за подмяна на топлоуреди, оказване на съдействие на потенциалните крайни получатели на помощта за попълване и подаване на изискуемите документи, посещения на място по домовете (обходи), както и за подписване на договори между Столична община и гражданите, крайни получатели на помощта, за подмяна на топлоуреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, разработване на електронен онлайн калкулатор, поддръжка и надграждане на … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-20   Техн.подкрепа за: набиране на заявления от представители на целевата група за подмяна на топлоуреди, съдействие на... (Община Несебър)
Техническа подкрепа за: набиране на заявления от представители на целевата група за подмяна на топлоуреди, оказване на съдействие на потенциалните крайни получатели на помощта за попълване и подаване на изискуемите документи, посещения на място по домовете (обходи), както и за подписване на договори между общината бенефициент и гражданите, крайни получатели на помощта, за подмяна на топлоуреди на твърдо гориво с екологични алтернативи Преглед на обществените поръчки »
2023-10-20   „Техническа подкрепа за набиране на заявления от представители на целевата група за подмяна на топлоуреди във връзка... (Община Хасково)
Предметът на настоящата поръчка е „Осигуряване на техническа подкрепа на община Хасково за: набиране на заявления от представители на целевата група за подмяна на топлоуреди, оказване на съдействие на потенциалните крайни получатели на помощта за попълване и подаване на изискуемите документи, посещения на място по домовете (обходи), както и за подписване на договори между общината бенефициент и гражданите, крайни получатели на помощта, за подмяна на топлоуреди на твърдо гориво с екологични алтернативи”. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-20   Техническа подкрепа по проект „Мерки за подобряване на качеството на атмосферен въздух в община Пловдив, чрез... (Община Пловдив)
Целта на поръчката е да се избере квалифициран изпълнител, който да подпомогне Община Пловдив в изпълнение на проекта чрез набиране на максимален брой окомплектовани заявления за кратък период, при осигуряване на публичност и прозрачност в процеса на набиране на заявления, класиране на подалите заявления, уведомяването им и подписването на договори между общината бенефициент и гражданите, крайни получатели на помощта, за подмяна на топлоуреди на твърдо гориво с екологични алтернативи. Техническата … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-20   Техническа подкрепа при изпълнение на проект „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на... (Община Велико Търново)
„Техническа подкрепа за набиране на заявления от представители на целевата група за подмяна на топлоуреди, оказване на съдействие на потенциалните крайни получатели на помощта за попълване и подаване на изискуемите документи, посещения на място по домовете (обходи) от технически екипи, както и за подписване на договори между общината бенефициент и гражданите, крайни получатели на помощта, за подмяна на топлоуреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, в рамките на проект „За по-чист въздух в община … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-19   „Проект за ремонт и рехабилитация на Морска кейова стена Дружба (южна) и Югозападно крило кейова стена, терминал Росенец” (ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП)
Предметът на обществената поръчка е изготвяне на работен проект за рехабилитация и ремонт на Морска кейова стена Дружба (южна) и Югозападно крило кейова стена, находящи се на терминал Росенец., както и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР до издаване на Разрешение за ползване на обекта. Проектът трябва да отразява съществуващото положение, да бъде съобразен с новите тенденции в развитието на хидротехническото строителство, в частност прилагане на нови технологии и материали за … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-19   Организация и управление на проект на Столична община по приоритет 5 „Въздух”, Процедура № BG16FFPR002-5.002 „За... (Столична община)
Организация и управление на проект на Столична община по приоритет 5 „Въздух”, Процедура № BG16FFPR002-5.002 „За по-чист въздух!“(2) по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-19   Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Обелиск на Толерантността - гр. Кърджали“ (Община Кърджали)
При изпълнение на настоящата обществена поръчка следва да се извърши: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Обелиск на Толерантността - гр. Кърджали“ В предметния обхват на възлагане в настоящата поръчка са включени дейностите: Дейност 1 : Проектиране- Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект “съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му на … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-17   Изготвяне на работен проект за обект: „Разрушаване съществуваща недовършена сграда в п/ст „Варна 750“ (ЕСО ЕАД УПРАВЛЕНИЕ МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН-ВАРНА)
Обществената поръчка включва ​​​изготвяне на инвестиционен проект, фаза: Работен проект за събаряне на опасна сграда и възстановяване на терена в п/ст "Варна 750", както и упражняване на авторски надзор при изпълнението на инвестиционния проект. ​​​​​​​Обхватът на работното проектиране да включва най-малко следните проектни части: 1. Технологично-конструктивна; 2. План за безопасност и здраве (ПБЗ); 3. План за управление на строителни отпадъци (ПУСО); 4. Сметна документация. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-16   Определяне на изпълнител за разработване на Методика за изготвяне на оценка на въздействието за обекти – ново... (Агенция "Пътна инфраструктура")
„Определяне на изпълнител за разработване на Методика за изготвяне на оценка на въздействието за обекти – ново строителство, извършване на оценка на въздействието върху пътната безопасност на АМ „Рила“ и анализ разходи-ползи за изграждането на АМ “Рила” Във връзка с планиране на инвестиционни намерения на Агенция „Пътна инфраструктура“ и по-конкретно предприемане на действия по изграждане на трасе на АМ „Рила“ е необходимо да се разработи Методика за изготвяне на оценка на въздействието за обекти – ново … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-13   „Извършване на дейности по кадастъра за имоти на ДП НКЖИ по 6 (шест) обособени позиции“ (НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП)
Обособена позиция № 1: „Извършване на дейности по кадастъра за имоти на ДП НКЖИ, находящи се на територията на Железопътна секция София“; Обособена позиция № 2: „Извършване на дейности по кадастъра за имоти на ДП НКЖИ, находящи се на територията на Железопътна секция Пловдив“; Обособена позиция № 3: „Извършване на дейности по кадастъра за имоти на ДП НКЖИ, находящи се на територията на Железопътна секция Горна Оряховица“; Обособена позиция № 4: „Извършване на дейности по кадастъра за имоти на ДП НКЖИ, … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-13   Техническа подкрепа за набиране на заявления от представители на целевата група за подмяна на топлоуреди, ......... (Община Асеновград)
Предметът на настоящата поръчка е „Осигуряване на техническа подкрепа на община Асеновград за: набиране на заявления от представители на целевата група за подмяна на топлоуреди, оказване на съдействие на потенциалните крайни получатели на помощта за попълване и подаване на изискуемите документи, посещения на място по домовете (обходи), както и за подписване на договори между общината бенефициент и гражданите, крайни получатели на помощта, за подмяна на топлоуреди на твърдо гориво с екологични … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-13   “Упражняване на строителен надзор и други консултантски услуги при изпълнение на строително ремонтни работи на... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Възложителят прилага открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „б“, чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Настоящата обществената поръчка се възлага чрез открита процедура по реда на ЗОП и ППЗОП. Обособени позиции: Обособена позиция 1 – „Упражняване на строителен надзор и други консултантски услуги при изпълнение на строително-ремонтни работи на сгради, собственост на СУ „Св. Климент Охридски““; Обособена … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-12   Устройствено планир. и израб. на ИП-фаза ТП за подмяна на участък от преносен газопровод DN1000 за Р.Гърция и... (Представляващият Булгартрансгаз ЕАД - изпълнителен директор)
Устройствено планиране и изработване на инвестиционен проект - фаза технически проект за подмяна на участък от преносен газопровод DN 1000 за Р. Гърция и Р. Северна Македония от възел за включване на преносен газопровод при КС "Ихтиман" до с. Венковец. Предметът на поръчката включва изпълнение на обхват от дейности, посочени в Техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-11   Ремонт на метални елементи на Комин №2, Н=325м (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Ремонт на метални елементи на Комин №2, Н=325м, съгласно обем дейности. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-11   „Техническа подкрепа за бенефициента Община Пазарджик при изпълнение на проект „Подобряване качеството на... (Община Пазарджик)
Целта на поръчката е да се избере квалифициран изпълнител, който да подпомогне община Пазарджик в изпълнение на проекта чрез набиране на максимален брой окомплектовани заявления за кратък период, при осигуряване на публичност и прозрачност в процеса на набиране на заявления, класиране на подалите заявления, уведомяването им и подписването на договори между общината бенефициент и гражданите, крайни получатели на помощта, за подмяна на топлоуреди на твърдо гориво с екол. алтернативи. ТП ще се осъществява … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-10   Изработване на проекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в Клиентските... (Електроразпределение Юг ЕАД)
Изработване на проекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в Клиентските енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” EАД - КЕЦ Сливен Предмет на настоящата поръчка са проектантски услуги за строежи трета, четвърта и/или пета категория, съгласно Закон за устройство на територията, като по-голяма част от обектите са строежи от трета категория. Обектите, които се изграждат или подлежат на основен ремонт представляват в по-голямата си част линейни обекти средно и ниско … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-06   Изготвяне на ОСИП и Упражняване СН на обект: „Модернизация на образователната среда в НУ „Климент Охридски“, гр.... (Община Пловдив)
Избор на лице, извършващо консултантска дейност и строителен надзор по време на строителството, което да изготви оценка за съответствие на инвестиционните проекти (ОСИП) и Упражняване на строителен надзор (СН) на обект: „Модернизация на образователната среда в НУ „Климент Охридски“, гр. Пловдив“, процедура BG-RRP-1.007 - „Модернизация на образователна среда” по Национален план за възстановяване и устойчивост“ Преглед на обществените поръчки »
2023-10-06   Скл-не на рамк.сп-е за изр. и/или прер. на инв.проекти във фазa “техн.проект” и ос. на авт. надзор по време на... (Община Иваново)
Сключване на Рамк споразумение, в което не са определени всички условия, за възлагане на договори за обществени поръчки за изпълнение на строително проектиране на обекти на територията на община Иваново и извършване на авторски надзор по време на строителството.Възложителят се стреми да избере един потенциален изпълнител на предмета на поръчката, притежаващ проф квалификация и опит в областта на строителното проектиране на обекти, сгради и съоръжения, който за период от четири години да осигури проектна … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-06   „Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към... (Агенция "Пътна инфраструктура")
Продължава от поле II.1.1) ...и упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Изграждане на шумозащитни съоръжения за жилищни територии с установено наднормено ниво на шум в близост до пътни участъци от републиканската пътна мрежа с трафик над 3 млн. МПС годишно за АМ „Струма“ в участък 1 от км 19+561 до км 19+931 и участък 2 от км 20+285 до км 22+144, жилищна територия на кв. „Църква“, гр. Перник“ Предмет на настоящата обществена поръчка е „Избор на изпълнител за изготвяне на … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-05   „Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към... (Агенция "Пътна инфраструктура")
прод. от II.1.1).....технически контрол по част „Конструктивна“ и упражняване на строителен надзор за обект: „Мост над р. Дунав (Дунав мост) между Русе и Гюргево на път I-2 „Русе – Разград“ от км 0+000 до км 1+057“. Целта на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да определи изпълнител и да сключи договор с него, за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ и упражняване строителен надзор по … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-04   Изготвяне на проект на окончателен доклад и доклад за оценка на въздействието от проект Floodguard (Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) - МВР)
Обществената поръчка обхваща дейност, свързана с изготвяне на проект на окончателен доклад и доклад за оценка на въздействието от проект Floodguard „Интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничния район“, финансиран по Програма Interreg V-A Гърция-България 2014-2020. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-03   Инвестиционно проектиране и упражняване на авторски надзор на недвижими имоти с предоставени права на управление на... (Министерство на културата)
Общ. поръчка в 4 обособени позиции: „Проектиране на „Реконструкция, консервация, реставрация и преустройство и упражняване на авторски надзор на СГРАДА с идентификатор 68134.405.11.1, находяща се в УПИ I – 11 за адм. сграда, кв. 506, р-н „Оборище“, бул."Княз Ал. Дондуков" № 16, гр. София”. „Проектиране и упражняване на авторски надзор на „Основен ремонт с консервационно-реставрационни работи и адаптация на съществуваща адм. сграда – паметник на културата, намираща се на 6ул.”Патриарх Евтимий” №2, гр. … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-03   Консултантски услуги по чл. 166 от Закона за устройство на територията за изпълнение на геотехнически дейности в... (ЕСО ЕАД УПРАВЛЕНИЕ МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН - ШУМЕН)
„Консултантски услуги по чл. 166 от Закона за устройство на територията за изпълнение на геотехнически дейности в електрически подстанции „Шумен изток“, „Шумен запад“ и „Кърджали“ обхваща изпълнение на услуги/дейности, отделени в три обособени позиции: Обособена позиция 1 (ОП1): „Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за изпълнение на геотехнически дейности в подстанция „Шумен изток“ Обособена позиция 2 (ОП2): „Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за изпълнение на геотехнически дейности в подстанция … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-03   „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционен проект, упражняване на строителен надзор и изпълнение на... (Министерство на вътрешните работи)
Поръчката обхваща изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционен проект, упражняване на строителен надзор и изпълнение на функциите на координатор по безопасност и здраве на обект на обект: „Изграждане, развитие и оптимизация на цифрова ТЕТРА система и радиорелейна мрежа, управлявана от МВР“, включващ следните подобекти: 1. РЕГИОН: Видин, Монтана, Плевен, Ловеч, Габрово - 30 броя обекти; 2. РЕГИОН: София град, София област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик - 20 броя обекти; 3. РЕГИОН: … Преглед на обществените поръчки »
Свързани търсения 🔍