Доставчик: Сименс ЕООД

11 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Сименс ЕООД

2023-03-22   Доставка на модули за разширение на телемеханична апаратура от серия SICAM 1703 (Електроенергиен Системен Оператор ЕАД)
Поръчката включва доставка чрез покупка на модули за разширение на телемеханична апаратура от серия SICAM 1703, посочени в т. 1 от раздел I Технически спецификации от документацията за участие; осигуряването на гаранционната им поддръжка; ъпгрейд на конфигурационния софтуер и фърмуера на телемеханични системи от серията SICAM 1703 в съответствие с т. 2 от Техническите спецификации. За срока на договора – 24 месеца, доставките ще се осъществяват по отделни поръчки за доставка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Сименс ЕООД
2023-01-10   Изграждане на единна система за управление на енергийни обекти SCADA за железопътни енергийни обекти и... (НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП)
В обхвата на обществената поръчка ще се изпълнят дейности, обособени в Етапи, както следва: ЕТАП I: Функционален проект на предлаганата система; ЕТАП II: Проектиране; Етап III: Доставка, монтаж, изпитания и пуск на СИСТЕМАТА; Етап IV: Обучение; Етап V: Въвеждане в експлоатация на единната СИСТЕМА, ТРЕНАЖОР и КОНТРОЛЕН ЦЕНТЪР. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЛОКОР ЕАД Сикор Сименс ЕООД
2022-12-22   Доставка на основните компоненти от SCADA на облекчителните съоръжения на язовирна стена „Цанков камък“, реф. № 22РП-В60А067 (Национална електрическа компания ЕАД)
Доставка на основните компоненти от SCADA на облекчителните съоръжения на язовирна стена „Цанков камък“, съгласно техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Сименс ЕООД
2022-09-28   Инженеринг, доставка, тр-рт, монтаж и въвеждане в експлоатация на метално капсуловани елегазово изолирани КРУ... (Електроразпределение Юг ЕАД)
Дейностите, предмет на възлагане, се изразяват в инженеринг, доставка, транспорт, монтаж и въвеждане в експлоатация на метално капсуловани елегазово изолирани КРУ 20(24)kV и вторични съоръжения за оборудване на трафопостове и възлови станции 20(24)kV, подробно описани в документацията на поръчката (Параметри на поръчката - Кратко описание/документация; Ценово предложение), поради факта, че настоящото поле е с ограничен брой символи, които не позволяват да бъдат подробно описани всички артикули, предмет … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Сименс ЕООД
2022-04-18   Доставка на КРУ съгласно техническо задание и КРУ с SF6 изолирана шинна система по обособени позиции за нуждите на... (Електроразпределение Север АД)
Настоящата поръчка предвижда да се достави чрез закупуване нови, неупотребявани комплектни разпределителни уредби съгласно технически задания и комплектни разпределителни уредби с SF6 изолирана шинна система по обособени позиции, както следва: I. Обособена позиция: Доставка на КРУ СрН съгласно техническо задание, ВС Балтата, гр. Русе II. Обособена позиция: Доставка на КРУ СрН съгласно техническо задание, ТП „ГРУ Солар про“, гр. Девня III. Обособена позиция: КРУ с SF6 и изолирана шинна система IV. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ПС електрик ООД Сименс ЕООД
2021-05-25   Лицензионна поддръжка на софтуер за изчисляване и анализ на потокоразпределението PSS/E и на конвертиращ софтуер ODMS („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
Удължаване срока на лицензионната поддръжка и обслужване на софтуерите PSS/E и ODMS за периода от 1.01.2022 г. до 31.12.2023 г. за нуждите на ЦДУ и четирите ТДУ при ЕСО ЕАД. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Сименс ЕООД
2021-03-25   Доставка на модули за разширение на телемеханична апаратура от серия SICAM 1703 („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
Поръчката включва доставка на модули за разширение на телемеханична апаратура от серия SICAM 1703, посочени в т. 1 от раздел I „Технически спецификации“ от документацията за участие; осигуряването на гаранционната им поддръжка и ъпгрейд на конфигурационния софтуер и фърмуера на телемеханични системи от серията SICAM 1703 в съответствие с т. 2 от технически спецификации. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Сименс ЕООД
2019-08-06   Доставка на КРУ СрН („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
Предмет на настоящата поръчка е доставка чрез покупка по поръчка за доставка на комплектни разпределителни устройства (КРУ), предвидени за монтаж в закрити разпределителни уредби (ЗРУ), с номинално напрежение 20 kV, с номинално напрежение 10 kV и номинално напрежение 6 kV и необходимите принадлежности към тях, с включени приемни изпитания и обучение в ориентировъчен обем 191 бр. Доставката по отделните поръчки ще се извършва до определен/и във всяка конкретна поръчка склад/складове на възложителя: 1. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Сименс“ ЕООД Сименс ЕООД
2018-05-02   Доставка на релейни защити по обособени позиции за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД („Електроразпределение Север“ АД)
Настоящата поръчка предвижда да се доставят диференциални цифрови релейни защити и цифрови релейни защити за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД по обособени позиции, както следва: — Обособена позиция № 1 „Доставка на диференциални цифрови релейни защити за тринамотъчен трансформатор“, — Обособена позиция № 2 „Доставка на диференциални цифрови релейни защити за двунамотъчен трансформатор“, — Обособена позиция № 3 „Доставка на цифрови релейни защити на извод/въвод СрН в подстанции“, — Обособена … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ел грид ЕООД Сименс ЕООД
2012-02-24   Закупуване на Гама камера в Клиниката по Нуклеарна медицина в СБАЛ по Онкология-ЕАД, включващо ("Специализирана болница за активно лечение по онкология" ЕАД)
Закупуване на Гама камера в Клиниката по Нуклеарна медицина в СБАЛ по Онкология-ЕАД, включващо: — Доставка на Хибридна SPECT/CT система комбинираща гама камера с два детектора и16-срезов компютърен томогроф и интегрирано гентри, — Монтаж, инсталация и пускане в експоатация,обучение за работа и гаранционна поддръжка на медицинската апаратура. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Сименс ЕООД
Свързани търсения 🔍