Поръчки: „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД

>20 архивирани обществени поръчки

Неотдавнашни обществени поръчки от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД

2021-07-23   Предоставяне на застрахователни услуги по застраховки „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Каско“ и... („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
Обществената поръчка е за предоставяне на застрахователни услуги по застраховки „Гражданска Отговорност на автомобилистите“, „Каско“ и "Злополука на местата в моторни превозни средства" за моторните превозни средства, пътните превозни средства и специализирана техника, собственост на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, за срок от 48 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК...
2021-07-08   Доставка на офис мебели за „ЕСО“ ЕАД („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
Поръчка е за дoставка чрез покупка на офис мебели по конкретна поръчка за доставка на възложителя за срок от 36 месеца. Поръчката включва доставка на посетителски и офис столове, контейнери за бюро, офис шкафове, етажерки, гардероби, модулно обзавеждане, офис бюра, кухненски маси, кухненски шкафове, триместни дивани, кухненски столове, метални архивни шкафове, заседателни маси, метални стелажи. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Смарт Бизнес Къмпани ЕООД
2021-06-30   Доставка на оборудвани шкафове за подстанции („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
Поръчката е за сключване на рамково споразумение с потенциални изпълнители на обществени поръчки и последващо провеждане въз основа на сключените рамкови споразумения на вътрешен конкурентен избор съгласно чл. 82 от ЗОП. По договорите, сключени след провеждане на конкретните ВКИ (вътрешен конкурентен избор) ще бъдат доставяни чрез покупка оборудвани шкафове за подстанции. Предметът на поръчката включва доставка на напълно окомплектовани, съгласно спецификация на материали, апаратура НН и проводникови … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВЕНИ - 97 ЕООД ДЗЗД "ВЕ - ЕЛ" Ел Контрол ЕООД Ел-Тест ЕООД ЕЛПРОМ - ЕТ АД Т и Д Инженеринг ЕООД
2021-06-25   Доставка на автотрансформатори 250 000 и 350 000 kVa, 400/121/31,5 kV („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
Поръчката е с обект доставка чрез покупка, която се осъществява чрез поръчки за доставки от възложителя за срока на договора. Поръчката включва първоначална доставка на 2 броя автотрансформатори 350 000 kVA, 400/121/31,5 kV и последващи доставки (с предшестващи приемни изпитания), поставяне на фундамент, монтаж, провеждане на 72-часови проби и въвеждане в експлоатация на всеки поръчан и доставен автотрансформатор. Ще се извършват контролни, типови и специални изпитванията на предлаганите трансформатори в … Преглед на обществените поръчки »
2021-06-21   Подмяна на охладителни системи на силови трансформатори до 110 kV („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
Поръчката е за извършване на услуги — подмяна на охладителни системи на силови трансформатори до 110 kV: — с нови радиатори с щамповани плочи (или подобен тип), нови двигател-вентилатори, нови кабели и нов шкаф за управление на охлаждането за трансформатори с охладителни системи ONAN, ONAF и ONAN/ONAF, — с нови радиатори с щамповани плочи (или еквивалентен тип) при реконструиране на охладителни системи ONAF и ONAN/ONAF в ONAN. Очакван обем — 31 броя силови трансформатори до 110 kV. Възложителят си … Преглед на обществените поръчки »
2021-06-17   Доставка на климатична техника колонен тип („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
Обществената поръчка включва доставка, монтаж на място и демонтаж на съществуващи климатични системи (ако има такива). За срока на действие на договора от 36 месеца ще бъдат доставени и монтирани климатични системи с мощност ≥ 55000 BTU и климатични системи с мощност ≥ 36000 BTU. Доставките ще се осъществяват след изпращане на поръчка за доставка от страна на възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Темпекс ЕООД
2021-06-04   Доставка на източник на напрежение с регулируема ниска честота за сушене на силови трансформатори до 110 kV в режим... („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
Доставка чрез покупка на източник на напрежение с регулируема ниска честота за сушене на силови трансформатори до 110 kV в режим на късо съединение, включително въвеждане в експлоатация и провеждане на обучение на техническия персонал на възложителя за работа и поддръжка на доставеното оборудване. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Хитачи Енерджи България ЕООД
2021-06-02   Доставка на мобилни устройства („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
Обществената поръчка включва доставка чрез покупка на мобилни апарати, таблети, мобилна точка за достъп и USB модем за интернет за нуждите на служителите на ЕСО ЕАД. За срока на договора — 24 месеца, доставките ще се осъществяват по отделни поръчки за доставка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Екосол България“ АД Екосол България АД
2021-06-02   Изпълнение на компл. дейности по възст. експлоат. състояние, промяна на съществуващотo положение и/или изгр. на нови... („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
Изпълнение на комплексни дейности по възстановяване експлоатационното състояние, промяна на съществуващото положение и/или изграждане на нови елементи от техническата инфраструктура (електропроводи) или ново строителство на електропроводи. Поръчката ще се изпълнява в 2 обособени позиции, както следва: — обособена позиция № 1 „Електропроводи с напрежение 60 и 110 kV“, — обособена позиция № 2 „Електропроводи с напрежение 220 и 400 kV“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕМУ АД Импулс Ко ООД
2021-05-26   Доставка на товарни автомобили — бордови, с повишена проходимост 4х4, с кран за самонатоварване („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на 9 бр. товарни автомобили — бордови, с повишена проходимост 4х4, с кран за самонатоварване, монтиран зад кабината, категория N3. Изделията ще бъдат използвани за манипулации по самонатоварване и разтоварване на материали, консумативи, оборудване и транспорт при обслужване, експлоатация и ремонт на съоръжения до и в обектите, собственост на ЕСО ЕАД, както и при обслужване на въздушни линии (ВЛ) в пресечени и гористи местности. В прогнозната стойност на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ ООД
2021-05-25   Лицензионна поддръжка на софтуер за изчисляване и анализ на потокоразпределението PSS/E и на конвертиращ софтуер ODMS („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
Удължаване срока на лицензионната поддръжка и обслужване на софтуерите PSS/E и ODMS за периода от 1.01.2022 г. до 31.12.2023 г. за нуждите на ЦДУ и четирите ТДУ при ЕСО ЕАД. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Сименс ЕООД
2021-05-20   Изготвяне на технически паспорти на обекти от електропреносната мрежа и на сгради, собственост на „Електроенергиен... („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
Изготвяне на технически паспорти на съществуващи сгради и/или открити разпределителни уредби (ОРУ) — собственост на ЕСО ЕАД, включително обследване на съществуващите сгради и/или конструкции/съоръжения в ОРУ, за установяване на техническите им характеристики, съгласно Наредба № 5 от 28. 12. 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Преглед на обществените поръчки »
2021-05-20   Реновиране на резервни силови трансформатори до 110 kV при заводски условия („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
ЕСО ЕАД разполага с 33 броя изведени от експлоатация силови трансформатори до 110 kV, които се съхраняват на площадки в подстанциите и на които ще се извършва реновиране по избор съгласно нуждите на възложителя. На трансформаторите трябва да се извърши реновиране, като се достигнат техническите показатели необходими за нормалната им експлоатация в съответствие с изискванията на приложимите стандарти, нормативни документи и инструкциите за монтаж и експлоатация. При възстановяването на трансформаторите … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Централна енергоремонтна база ЕАД
2021-05-19   Доставка на високочестотни канали („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
Доставка чрез покупка на 6 типа конфигурации високочестотни канали (ВЧК), които могат да бъдат окомплектовани с устройства за ускорение на релейни защити (УРЗ), в зависимост от възложената поръчка от страна на възложителя. Доставка чрез покупка на модули за разширение на високочестотната апаратура след възложена поръчка от страна на възложителя. Доставка чрез покупка на 8 броя преносими работни станции след възложена поръчка от страна на възложителя. Обучение на специалисти от персонала на ЕСО ЕАД в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Балкантел ООД
2021-05-19   Доставка на преградни бобини („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
Поръчката включва доставка чрез покупка на високочестотни преградни бобини за ВЛ 110 kV, 220 kV и 400 kV. За срока на договора — 48 месеца, доставките ще се осъществяват по отделни поръчки за доставка, като при всяка поръчка ще се заявяват основна бобина и окомплектовка. Прогнозното количество за доставка за срока на договора е 40 комплекта, включващи основна бобина и окомплектовка. Преглед на обществените поръчки »
2021-05-10   Техническо обслужване и ремонт, включително доставка на части, консумативи и материали на леки автомобили,... („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
Поръчката е за извършване на техническо обслужване, диагностика, текущ и основен ремонт, автотеникеджийски и бояджийски услуги, включително доставка и/или подмяна на авточасти, възли, детайли, материали и консумативи на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, репатриране на аварирали автомобили в рамките на гр. София и извън рамките на гр. София. За срока на договора, изброените дейности ще се извършват по заявка на възложителя, съобразно реалните нужди на ЕСО ЕАД Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Тара-Кар ООД
2021-05-05   Документоборотна система „Архимед“ — лицензионна поддръжка („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
Обществената поръчка е за осигуряване на софтуерна и техническа поддръжка за период от три години на следните лицензи: — 100 бр. лиценза Windows Native клиент за модул eProcess, — unlimited (неограничен) конкурентни лиценза за работа през web с модул eProcess, — 81 бр. лиценза Windows Native клиент за модул eDocs, — 1 бр. лиценз Archimed OCR Archimed eProcess OCR — 25 000 стр./месец. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Давид Холдинг АД
2021-04-26   Доставка на работни и предпазни обувки („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка се обявява със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на предпазни обувки“; Обособена позиция № 2: „Доставка на работни обувки”. Обувките са предназначени за предпазване стъпалата и краката на персонала на ЕСО ЕАД при извършване на специфични трудови дейности. Изискванията, които всеки работодател трябва да спазва за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при използване на лични предпазни средства (ЛПС) се … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Олимп - Предпазни екипировки ЕООД ТРУД И БЕЗОПАСНОСТ ЕООД
2021-04-26   Доставка на периферна техника („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
Поръчката е за доставка чрез покупка на цветни мултифункционални и монохромни мултифункционални устройства, по вид и с параметри, подробно описани в раздел I „Технически спецификации“ от документацията за участие. В предмета на поръчката се включва и доставка на лицензи SafeQ5 License Embedded Suite с включена софтуерна поддръжка за 36 месеца, както и удължаване с 1 година на софтуерната поддръжка на налични при възложителя лицензи SafeQ5 License Embedded Suite и SafeQ5 License no Embedded … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диджитъл Солюшънс Къмпани ЕООД
2021-04-23   Доставка на резервни части за телемеханични системи и комуникационна апаратура, производство на АББ („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
ЕСО ЕАД експлоатира цифрови релейни защити, локални контролери, телемеханична и комуникационна апаратура, произведени от фирма АББ. Експлоатационното обслужване и техническата поддръжка на устройствата се извършваt от персонал на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД). То включва замяна на повредени устройства, промяна на конфигурация и настройки на устройства и на връзките между тях, при която се запазват работоспособността и функционалните характеристики на вече изградените в обектите … Преглед на обществените поръчки »
2021-04-15   Доставка на комуникационни и защитни устройства за нуждите на АСДУ („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
Обществената поръчка е разделена на 2 обособени позиции и включва: — доставка на комуникационни модеми, — доставка на комуникационни устройства с функция защитна стена. В резултат на обществената поръчка ще се сключат 2 договора за срок от 48 месеца, по които доставките ще се осъществяват по отделни поръчки за доставка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Контракс АД РИТБУЛ ЕООД
2021-03-30   Доставка на тръби („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
Поръчката е за доставка чрез покупка на тръби и фасонни части към тях — пластмасови, гладки, тип: HDPE (полиетилен тръби с размери от ф20 до ф400 LDPE тръби с размери от ф20 до ф200; PP (полипропилен) тръби с размери от ф20 до ф40; PEAL тръби (PE с алуминиева вложка) с размери от ф16 до ф32 и адаптори към тях; PVC (поливинилхлорид) тръби с размери от ф16 до ф355; STRI (стъклоровингови) тръби; тръби, пластмасови, гофрирани тип: HDPE тръби с размери от ф40 до ф200; HDPE-LDPE тръби с размери от ф40 до ф160; … Преглед на обществените поръчки »
2021-03-26   Подмяна на възд.задв. с ел.задв. на разединители 31.5 kV, подм. на разед. 110 kV, изготвяне на инв. проекти и... („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
Предметът на настоящата поръчка включва: — доставка и подмяна на въздушни задвижвания на разединители 31,5 kV с електрически задвижвания, доставка и подмяна на разединители 110 kV, проектиране и изпълнение на ремонт на сградата за ЗРУ 31,5 kV в електрическа подстанция „Столник“, и — доставка и подмяна на въздушни задвижвания на разединители 31,5 kV с електрически задвижвания и доставка, подмяна на разединители 110 kV, проектиране и изпълнение на ремонт на сградата за ЗРУ 31,5 kV в електрическа подстанция … Преглед на обществените поръчки »
2021-03-26   Реконструкция на ОРУ 31,5 kV в п/ст „Марица-изток“ („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект за реконструкция на ОРУ 31,5 kV, обхващаща подмяна на съществуващи съоръжения и изграждане на 2 нови полета за присъединяване на 2 броя шунтови реактори, доставка на съоръжения и изпълнение на предвидените в проекта дейности Преглед на обществените поръчки »
2021-03-25   Доставка на модули за разширение на телемеханична апаратура от серия SICAM 1703 („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
Поръчката включва доставка на модули за разширение на телемеханична апаратура от серия SICAM 1703, посочени в т. 1 от раздел I „Технически спецификации“ от документацията за участие; осигуряването на гаранционната им поддръжка и ъпгрейд на конфигурационния софтуер и фърмуера на телемеханични системи от серията SICAM 1703 в съответствие с т. 2 от технически спецификации. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Сименс ЕООД
2021-03-22   Доставка на чай, кафе и захар („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
Доставките на чай, кафе и захар, предназначени за консумация от работници и служители в структурата на ЕСО ЕАД, съгласно Наредба № 11 от 21 декември 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея. Срокът на договора е 4 години. Доставките ще бъдат специфицирани по видове и количества във всяка конкретна поръчка за доставка на възложителя за срока на договора. Конкретните стоки се доставят до 5 (пет) работни дни след получаване на поръчка за доставка … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВИ ТИ ЕН ПИ Тийм ЕООД
2021-03-10   Доставка на комбиниран багер-товарач („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
Обществената поръчка включва доставка на 8 броя комбинирани багер-товарачи с опция за доставка на още 5 броя, регистрация в областна дирекция „Земеделие“ и гаранционно (сервизно) обслужване по време на гаранционния срок. Преглед на обществените поръчки »
2021-02-18   Доставка на апарат за определяне на механични примеси в минерални изолационни масла („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
Централната лаборатория за енергетични масла (ЦЛЕМ) — София извършва изпитвания на трансформаторни масла за експлоатационен контрол на силовите трансформатори в МЕР на ЕСО ЕАД по утвърден годишен график. По обществената поръчка се предвижда доставка чрез покупка, инсталиране, въвеждане в експлоатация на 1 бр. апарат за определяне на механични примеси в минерални изолационни масла в ЦЛЕМ — София. Изпълнителят трябва да проведе инструкция за работа на персонала на възложителя на ЦЛЕМ — София за работа с … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Хидак“ ЕООД ХИДАК ЕООД
2021-02-15   Доставка на сигнални релета („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
Доставка чрез покупка на сигналните релета, предназначени да индикират настъпили промени по отношение на нормалната работа на съоръженията в подстанциите на електроенергийната система. Възложителят планира да достави 1 200 бр. сигнални релета за срок от 4 години. Посочените количества са ориентировъчни. Доставките ще бъдат извършвани след подавана на поръчка за доставка от страна на възложителя с описание на бройките и места на доставка. За място на доставка се определят централните складове на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Елтомс“ ООД
2021-02-09   „Производство и доставка на стоманорешетъчни стълбове, други стоманени конструкции и детайли“ („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
Предмет на поръчката е производство и доставка на стоманорешетъчните стълбове, други стоманени конструкции, части от тях и детайли, които се предвиждат за възстановяване на въздушни линии при аварии или превантивно предотвратяване на такива по електропреносната мрежа на БЪЛГАРИЯ, както и за изграждане, ремонт, рехабилитация и/или реконструкция на уредби, сгради и обекти на територията на електрически подстанции, експлоатирани от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД за срока на договора. Преглед на обществените поръчки »
2021-02-08   Доставка на устройства за централна сигнализация — сигнални модули („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
Доставка чрез покупка на сигнални модули, които са предназначени да индикират настъпили промени по отношение на нормалната работа на съоръженията в подстанциите на електроенергийната система. При постъпване на сигнал на някой от оперативните входове модулът трябва да реагира с мигащо светлинно поле и да стартира предупредителна звукова сигнализация. Възложителят планира да достави 1500 сигнални модула за централна сигнализация за период от 4 (четири) години. Посочените количества са … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „ТСЛ Металхим“ ЕООД Донка Милева
2021-02-04   Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти на „ЕСО“ ЕАД („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
Доставка чрез покупка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти на „ЕСО“ ЕАД. Прогнозното количество електроенергия, което ще се доставя ежемесечно за срока на договора, е определено на база средномесечна консумирана електрическа енергия от 400 мВтч. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД
2021-02-03   Доставка, ъпгрейд (осъвременяване) и поддръжка на приложен софтуер за оразмеряване строителни конструкции SAP 2000 („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
Поръчката е за доставка чрез покупка на специализиран софтуерен продукт и софтуерна поддръжка на приложен софтуер за оразмеряване на строителни конструкции. След сключване на договора ще бъдат поръчани до 3 бр. лицензирани софтуерни продукти (по един от всеки вид). След изтичане на включения едногодишен абонамент (след първата година) еднократно ще бъде закупена поддръжка за срок от 3 години на закупените софтуерни продукти. В прогнозната стойност на обществената поръчка е предвиден финансов резерв за … Преглед на обществените поръчки »
2021-01-21   Доставка на мълниезащитно въже с вградени оптични влакна OPGW, самоносещ оптичен кабел за монтаж на въздушни линии с... („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
Поръчката е за доставка чрез покупка на мълниезащитно въже с вградени оптични влакна OPGW, самоносещ оптичен кабел за монтаж на въздушни линии с напрежение 110 kV и по-високо, арматура и аксесоари, която се осъществява чрез поръчки за доставки от възложителя за срока на договора. Един път годишно, с участие или без участие на представители на възложителя, ще се извършват приемни изпитания на доставка включваща OPGW, ADSS и арматура. Провеждането на изпитванията се извършва в акридитирана за целта … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Тракабел“ ООД ТРАКАБЕЛ ООД
2021-01-05   Доставка на устройства за пренос на команди за ускоряване на действието на релейните защити по ВЛ 110 kV („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
Поръчката е за доставки чрез покупка на конфигурации на устройства с функции за пренос на команди за ускорение на релейни защити по оптично влакно по ВЛ 110 kV и работни станции за конфигуриране на устройствата за пренос на команди за УРЗ. Доставките ще бъдат извършвани след подаване на поръчка за доставка от страна на възложителя за срока на договора с описание на бройките от различните конфигурации или модули и места на доставка. Възложителят има право след поръчка да възлага организиране на приемни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „ЕкоКоМС“ ООД
2021-01-04   Ремонт и поддръжка на климатични системи в сгради на ЕСО ЕАД, гр. София („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
Поръчката е обособена в 2 позиции: — обособена позиция № 1 „Ремонт и поддръжка на централна климатична система (VRF) Sanyo в сградата на централно управление на ЕСО ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 201“, — обособена позиция № 2 „Ремонт и поддръжка на климатични сплит системи в сградите на ЦУ, дирекция „Инвестиции“, ЦПК, ЦЛЕМ, СТ и ИЕЕОД на ЕСО ЕАД, гр. София“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Зефир — Климатични системи“ ЕООД
2020-12-16   Доставка на средства за защита при работа на височина („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
Предметът на поръчка включва доставка на лични предпазни средства за работа на височина: сбруи и окомплектовка към тях; позициониращи колани и окомплектовка към тях, необходими за височинно обезопасяване на служители на „ЕСО“ ЕАД, които работят на височина. За срока на договора — 4 години, доставките ще се осъществява по отделни поръчки за доставка. Прогнозните количества на доставка за срок на договора: сбруи и окомплектовка към тях — 48 комплекта, средства за аварийно спасяване при работа на височина — … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Пик 3000“ ООД
2020-12-14   Следгаранционна поддръжка на релейни защити, локални контролери и централни станции на управляващи системи,... („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
Поръчката е за следгаранционна поддръжка на релейни защити, локални контролери и централни станции на управляващи системи, производство на Siemens, за срок на договора 48 месеца и състояща се в изпълнение на конкретни заявки за ремонт или поръчки за доставка от възложителя, с които ще се извършва ремонт на повредени устройства или доставка на устройства, с които ще се подменят повредените такива. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Сименс“ ЕООД
2020-12-11   Доставка на защитни каски и аксесоари към тях („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
Защитните каски ще се използват за предпазване на експлоатационния персонал при извършване на манипулации и работи в разпределителните уредби на електрическите подстанции и при извършване на работи по електропроводите на преносната електроенергийната система. Челната LED лампа за глава (челник) ще се използва за работа на неосветени места. Трябва да е ефективна, удобна, многофункционална, лесна за използване и да може да се използва закрепена върху каска. Стоките, които са предмет на доставка по … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Олимп — Предпазни екипировки“ ЕООД
2020-12-08   Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за наблюдение, контрол и управление (SCADA) за опорен пункт София („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
Обществената поръчка включва: — Доставка на необходимите хардуер, SCADA софтуерни пакети, мрежово оборудване и изграждане на компютърна мрежа, — Обучение на персонала, — Монтаж на системата, — Изграждане на SCADA база данни, — Създаване на човеко-машинния интерфейс, — Въвеждане на системата в експлоатация, — Конфигуриране на управлявани към момента подстанции от опорен пункт София — минимум 10 броя, но не повече от 15, — Супервизия на обучения персонал на възложителя при конфигуриране за управление на 2 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Т и Д Инженеринг“ ЕООД
2020-11-24   Изпълнение на компл. дейности по възст. експлоат. състояние, промяна на съществуващото положение и/или изгр. на нови... („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
Сключване на рамково споразумение за всяка обособена позиция поотделно с до 5 (пет) потенциални изпълнители за изпълнение на комплексни дейности по възст. експлоат. състояние, промяна на съществ. положение и/или изгр. на нови елементи от техн. инфраструктура в подстанции, част от електропрен. мрежа. За всяка от обособените позиции възложителят си запазва правото да сключи рамково споразумение с всички лица, които са класирани, в случай че те са по-малко от пет. Когато рамковото споразумение е сключено с … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВЕНИ - 97 ЕООД Вени-97 ЕООД ГД "Консорциум Електро Импулс" ГД Консорциум Електро Импулс Дружество по ЗЗД "2021" Дружество по ЗЗД 2021 ЕЛ Изграждане България ЕООД ЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ-БЪЛГАРИЯ ЕАД Ел Контрол ЕООД ЕЛ КОНТРОЛ ООД Ел-Тест ЕООД Електролукс Табаков и синове ООД ЕМУ АД ЕТРА - ЕЛ ООД ЕТРА-ЕЛ ООД Импулс Ко ООД Интеркомплекс ООД Кабел Трейд ЕООД Красин ООД ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" Обединение ПСЖ - ГРУП ПОДСТАНЦИИ-2020 Подстанции-2020 ДЗЗД ПРО АРМ ЕООД ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД Рудин ООД Старт Инженеринг АД СТАРТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД Т и Д Инженеринг ЕООД
2020-11-18   „Монтаж на повдигателни съоръжения върху товарни автомобили шаси-кабина с повишена проходимост с колесна формула на... („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
Обект на настоящата обществена поръчка е услуга, включваща монтаж на съществуващите повдигателни уредби „Socage 39TJJ“ — 4 бр. и „Socage 35TJ“ — 2 бр. върху предоставени от възложителя 6 бр. товарни автомобили шаси-кабина с повишена проходимост с колесна формула на задвижване 6Х6 Scania P 370 B, които ще бъдат използвани при работа по електропроводи, въздушни линии-високо напрежение, в условията на равнинен, планински и пресечен терен. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ ООД
2020-11-05   Доставка на трапезна вода за ЕСО ЕАД в галони с вместимост от 19 литра („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
Обществената поръчка включва периодични доставки на бутилирана трапезна вода, доставка на пластмасови чаши, както и предоставяне за ползване на оборотни галони и на диспенсъри с възможност за подгряване и охлаждане на водата. Преглед на обществените поръчки »
2020-11-03   Почистване на сервитути на електропроводи от преносната мрежа на Р БЪЛГАРИЯ, обслужвани от ЕСО ЕАД („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
Предметът на настоящата поръчка включва почистването на сервитутните зони, засягащи поземлени имоти в горски и извън горски (урбанизирани, земеделски, защитени, нарушени територии за възстановяване) територии, на електропроводите от преносната мрежа на Р БЪЛГАРИЯ, обслужвани от ЕСО ЕАД: — с номинални напрежения 60, 110, 220 и 400 kV, — с 1 или 2 тройки на стълбовна линия, — разположение на фазовите проводници — всички възможни. Възложителят прогнозира почистване на 68 555 дка просеки за периода на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Граово Транс Лес ЕООД Диджиталсървис ЕООД Дружество по ЗЗД ,,Граово Просеки" Дружество по ЗЗД ,,Почистване на сервитути 2020" Дружество по ЗЗД ,,Транс Лес Просеки 2020" ЕЛ СИСТЕМС АД ЕМУ АД ЕНЕРГОИНВЕСТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ПОЛИ - КА ЕООД ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД ПРОСЕКА 2020 Просеки 2020 СА.И.Е. ЕООД ТИ енд ТИ ООД ФУТУРА СИСТЕМС АД
2020-10-19   Доставка на плавно регулируеми дъгогасителни реактори („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
За срока на договора възложителят предвижда доставка на следните прогнозни количества: 62 броя плавно регулируеми дъгогасителни реактори и 64 броя устройства за автоматично управление с приложен софтуер за работа, настройка и конфигурация на устройствата и комуникациите им. Устройствата — предмет на доставка по процедурата, са подробно описани по вид и количества в документацията на обществената поръчка. Доставките ще бъдат извършвани след подаване на поръчка за доставка от страна на възложителя с … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Сименс Енерджи“ ЕООД СИМЕНС ЕНЕРДЖИ ЕООД
2020-10-07   Доставка на специализирана техника („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
Поръчката е за доставка на специализирана техника по обособени позиции, както следва: — обособена позиция № 1 „Доставка на многофункционални багери 4x4“ — включва доставка на 8 броя многофункционални багери 4x4 и опция за доставка на още 5 броя, — обособена позиция № 2 „Доставка на булдозер“ — включва доставка на 1 брой булдозер. Предметът на поръчката включва и регистрация на специализираната техника в областна дирекция „Земеделие“ и гаранционно (сервизно) обслужване на техниката по време на гаранционния срок. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Инжконсулт“ ЕООД
2020-09-29   Подмяна на възд. задв. с ел. задв. на разединители 31.5 kV, подм. на разед. 110 kV, изготвяне на инв. проекти и... („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
Предметът на настоящата поръчка включва: доставка и подмяна на въздушни задвижвания на разединители 31,5 kV с електрически задвижвания, доставка и подмяна на разединители 110 kV; проектиране и изпълнение на ремонт на сградата за ЗРУ 31,5 kV в електрическа подстанция „Столник“ и доставка и подмяна на въздушни задвижвания на разединители 31,5 kV с електрически задвижвания и доставка, подмяна на разединители 110 kV; проектиране и изпълнение на ремонт на сградата за ЗРУ 31,5 kV в електрическа подстанция „Мизия“. Преглед на обществените поръчки »
2020-09-15   Доставка на мълниезащитно въже с вградени оптични влакна OPGW, самоносещ оптичен кабел за монтаж на въздушни линии с... („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
Поръчката е за доставка на мълниезащитно въже с вградени оптични влакна OPGW, самоносещ оптичен кабел за монтаж на въздушни линии с напрежение 110 kV и по-високо, арматура и аксесоари, която се осъществява чрез поръчки за доставки от възложителя за срока на договора. Един път годишно, с участие или без участие на представители на възложителя, ще се извършват приемни изпитания на доставка включваща OPGW, ADSS и арматура. Провеждането на изпитванията се извършва в акридитирана за целта лаборатория/лаборатории. Преглед на обществените поръчки »
2020-09-02   Доставка на командни и комуникационни шкафове („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
Поръчката включва доставка на командни и комуникационни шкафове, монтажни панели, крепежни елементи и аксесоари. Шкафовете са предвидени за неподвижно монтиране на закрито, в командни и релейни зали на електрически подстанции. Доставките ще се осъществяват по конкретна поръчка за доставка от възложителя. Поръчката е разделена на 2 обособени позиции както следва: — обособена позиция № 1 „Доставка на специални командно релейни шкафове“, — обособена позиция № 2 „Доставка на стандартни комуникационни шкафове“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Елком 2008“ АД „Инженеринг“ ЕАД Инженеринг ЕАД
2020-08-27   Доставка на изолатори СрН с обособени позиции („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка чрез покупка на изолатори СрН. за нуждите на Електроенергиен системен оператор по следните обособени позиции: — обособена позиция № 1 „Доставка на порцеланови изолатори СрН“, — обособена позиция № 2 „Доставка на изолатори Ср. Н. от лята смола“. Доставките ще се извършват чрез изпращане на отделни поръчки за доставка за срока на договора — 4 години. Прогнозните количества и точното описание на изолаторите са посочени в документацията на обществената … Преглед на обществените поръчки »
Свързани търсения 🔍