Доставчик: СТАНИТО ЕООД

Една архивирана обществена поръчка

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът СТАНИТО ЕООД

2023-03-22   „Услуги по изгребване, товарене, извозване, стифициране и разстилане на течна и узряла торова фракция за нуждите на... (Тракийски университет)
Обществената поръчка е с предмет възлагане на услуги по изгребване, товарене, извозване, стифициране и разстилане на течна и узряла торова фракция за нуждите на АТК при ТрУ, разделена на две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Услуги по изгребване, товарене, извозване и стифициране на полутечна и течна торова фракция за нуждите на Академичен технологичен комплекс при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Предметът на обособената позиция включва услугите по изгребване, товарене, извозване и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СТАНИТО ЕООД