Доставчик: Уейст солюшънс България ЕООД

17 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Уейст солюшънс България ЕООД

2023-10-12   „Зимно поддържане на улици, булеварди, тротоари, подлези, надлези, спирки на МГТ и други места за обществено... (Община град Добрич)
Дейностите по зимно поддържане се изпълняват в периода от датата на сключване на договора до 10 април, в зависимост от метеорологичните условия. Зимното поддържане обхваща общинската улична мрежа, общинските пътища, тротоари, подлези, надлези, спирки на МГТ и други места за обществено ползване, както и премахване на ледени висулки от мостови съоръжения на територията на община град Добрич. То включва подготвителни работи: прегледи на заявените за използване машини и съоръжения от Възложителя, осигуряване … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Уейст солюшънс България ЕООД
2023-04-21   “Сметосъбиране и сметoизвозване на твърди битови отпадъци от територията на Община град Добрич“ (Община град Добрич)
При изпълнение на поръчката ще се извършват следните дейности: 1. Събиране и транспортиране на отпадъци от контейнери и улични кошчета до съоръжение за третиране. 2. Събиране и транспортиране на биоотпадъци до съоръжение за третиране (отпадъци от кухни). 3. Транспортиране на отпадъци до съоръжение за третиране. 4. Товарене и транспортиране на отпадъци до съоръжение за третиране. 5. Събиране и транспортиране на зелени отпадъци (събиране, раздробяване и транспорт до Регионално депо с. Стожер). Обхватът, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Уейст солюшънс България ЕООД
2023-04-10   Събиране и извозване на твърди битови отпадъци от населените места на територията на община Генерал Тошево,... (Община Генерал Тошево)
Обособена позиция №1-„Събиране и извозване на твърди битови отпадъци от 40 населени места на територията на община Генерал Тошево” Обособена позиция №2-„Събиране и извозване на твърди битови отпадъци и почистване на териториите за обществено ползване в град Генерал Тошево” Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Уейст солюшънс България ЕООД
2023-04-06   "ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТ: РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ РАЗГРАД, ЛОЗНИЦА, ИСПЕРИХ, ЗАВЕТ, КУБРАТ,... (Община Разград)
Експлоатацията и поддръжката на регионално депо за неопасни отпадъци следва да се осъществи при спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците, Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (Издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ,бр.80 от 13.09.2013 г.), Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Уейст солюшънс България ЕООД
2023-03-13   „Сметосъбиране и сметоизвозване на битови, строителни и биоразградими отпадъци от населените места на територията на... (Община Ветово)
В предметния обхват на настоящата обществена поръчка се включват дейности по сметосъбиране и сметоизвозване на битови, строителни и биоразградими отпадъци от населените места на територията на Община Ветово – гр. Ветово, гр. Глоджево, гр. Сеново, с. Смирненски, с. Кривня и с. Писанец. Срок за изпълнение: 48 (четиридесет и осем) месеца от датата, която ще бъде посочена изрично във възлагателно писмо от Възложителя. Начинът и условията, касаещи плащанията при изпълнение на настоящата обществена поръчка са … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Уейст солюшънс България ЕООД
2023-01-06   “Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на Община Етрополе и почистване на местата... (Община Етрополе)
Предметът на обществената поръчка е: “Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на Община Етрополе и почистване на местата за обществено ползване”.Общото количество отпадъци, които се очаква да се генерират средногодишно за периода на поръчката са около 3 000 тона.Посоченото количество отпадъци е прогнозно. В тази връзка представените данни могат да послужат на участниците в настоящата процедура единствено като ориентировъчни, и по никакъв начин не обвързват Община Етрополе … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Уейст солюшънс България ЕООД
2022-10-10   „Поддържане на чистотата – метене, миене на улици, тротоари, площадни пространства, спирки на обществения транспорт,... (Община Плевен)
Дейности, включени в обхвата на поръчката са: Ръчно почистване включващо ръчно метене, уборка, уборка на прилежащите тревни площи и почистване на кошчетата за отпадъци; Автометене; Автомиене; Оросяване; Товарене на отпадъци с челен товарач; Превозване на събраните отпадъци с автомобил; Автометене с малогабаритна метачка; Почистване на отводнителни оттоци; Събиране на сгур в контейнери и извозване с контейнеровоз; Доставка и поставяне на кошчета за отпадъци 40 литра; Извозването на събраните отпадъци ще … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСА КЛИЙНИНГ ЕКОСЕРВИЗ БЪЛГАРИЯ ООД Уейст солюшънс България ЕООД Чистота ООД
2022-09-07   „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на община Руен и почистване на местата за... (Община Руен)
Сметосъбирането и сметоизвозването ще се извършва на територията на община Руен по населени места, описани подробно в Техн. спецификация. Битовите отпадъци, генерирани на територията на община Руен, следва да се извозват за депониране на РСУО на регион Бургас, в която влизат общините Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе в землището на с. Братово. Средното разстояние от населените места на общината до РСУО на регион Бургас е 60 км. Предвиденият минимален брой здрави … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Уейст солюшънс България ЕООД
2022-08-15   „Почистване на улици, тротоари и места за обществено ползване на територията на Община град Добрич“ (Община град Добрич)
„Почистване на улици, тротоари и места за обществено ползване на територията на Община град Добрич“, с граници на райони: Район I: бул. "25-ти септември" включително /от бул. Добруджа до об. път/, обиколен път, ул. "Калиакра" включително, ул. "Петър Алексиев", ул. "Стефан Караджа", ул. "Ген. Столетов", ул. "Разлог", бул. "Добруджа" /до бул. "Добричка епопея"/, кв. "Рилци", Промишлена зона "Запад" и бул. „Трети март“. Район II: от бул. "25-ти септември", ЖК "Иглика", ЖК "Строител", ЖК "Изгрев", ЖК … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Уейст солюшънс България ЕООД
2022-04-20   „Сметосъбиране, сметоизвозване и предоставяне на услуги по предварително третиране и оползотворяване на смесени... (Община Попово)
„Сметосъбиране, сметоизвозване и предоставяне на услуги по предварително третиране и оползотворяване на смесени битови отпадъци, генерирани на територията на община Попово”, съгласно Документацията и Техническата спецификация на Възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСА - ЕКО Екоинвест Асетс АД ПЪТТРАНС ООД Уейст солюшънс България ЕООД
2021-11-16   Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на Община Плевен (Община Плевен)
Обектът на поръчката е услуга с предмет сметосъбиране и сметоизвозване до Регионален център за управление на отпадъците Плевен в землището на с. Буковлък, Община Плевен, на твърди битови отпадъци от територията на община Плевен. Сметосъбирането и сметоизвозването ще се извършва от 25-те населени места – Беглеж, Бохот, Брестовец, Бръшляница, Буковлък, Върбица, Горталово, Гривица, Дисевица, Коиловци, Къртожабене, Къшин, Ласкар, Мечка, Николаево, Опанец, Пелишат, Плевен, Радишево, Ралево, Славяново, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕКОСЕРВИЗ БЪЛГАРИЯ ООД Уейст солюшънс България ЕООД Чистота ООД
2021-10-11   „Почистване на улици, тротоари и места за обществено ползване на територията на Община град Добрич“ (Община град Добрич)
Почистване на улици, тротоари и места за обществено ползване на територията на Община град Добрич, с граници на райони: Район I: бул. "25-ти септември" включително /от бул. Добруджа до об. път/, обиколен път, ул. "Калиакра" включително, ул. "Петър Алексиев", ул. "Стефан Караджа", ул. "Ген. Столетов", ул. "Разлог", бул. "Добруджа" /до бул. "Добричка епопея"/, кв. "Рилци", Промишлена зона "Запад" и бул. „Трети март“. Район II: от бул. "25-ти септември", ЖК "Иглика", ЖК "Строител", ЖК "Изгрев", ЖК "Модерна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Уейст солюшънс България ЕООД
2021-08-06   „Зимно поддържане на улици, булеварди, тротоари, подлези, надлези, спирки на МГТ и други места за обществено... (Община град Добрич)
Дейностите се изпълняват от 01.11 до 31.03 (за два зимни периода), в зависимост от метеорологичните условия. Зимното поддържане обхваща общинската улична мрежа, пътища, тротоари, подлези, надлези, спирки на МГТ и други места за обществено ползване, както и премахване на ледени висулки от мостови съоръжения. Включва: прегледи на заявените машини и съоръжения, осигуряване на материали, превоз на сандъчета и фигуриране на купчинки от инертни материали на определени места и др.; снегочистене на улиците до … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Уейст солюшънс България ЕООД
2021-07-05   Сметосъбиране и сметoизвозване на твърди битови отпадъци от територията на община град Добрич (Община град Добрич)
При изпълнение на поръчката ще се извършват следните дейности: 1. Събиране и транспортиране на отпадъци от контейнери и улични кошчета до съоръжение за третиране. 2. Събиране и транспортиране на биоотпадъци до съоръжение за третиране. 3. Транспортиране на отпадъци до съоръжение за третиране. 4. Товарене и транспортиране на отпадъци до съоръжение за третиране. 5. Събиране и транспортиране на зелени отпадъци (събиране, раздробяване и транспорт до депо Стожер) от контейнери. Обхватът, основните параметри и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Уейст солюшънс България ЕООД
2020-06-11   Сметосъбиране и сметoизвозване на твърди битови отпадъци от територията на община град Добрич (Община град Добрич)
При изпълнение на поръчката ще се извършват следните дейности: 1) Събиране и транспортиране на отпадъци от контейнери и улични кошчета до съоръжение за третиране. 2) Събиране и транспортиране на биоотпадъци /хранителни и кухненски/ до съоръжение за третиране. 3) Транспортиране на отпадъци до съоръжение за третиране. 4) Товарене и транспортиране на отпадъци до съоръжение за третиране. 5) Събиране и транспортиране на зелени отпадъци (събиране, раздробяване и транспорт до депо Стожер) от контейнери. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Уейст Солюшънс България“ ЕООД Уейст солюшънс България ЕООД
2020-03-09   Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на община Етрополе и почистване на местата... (Община Етрополе)
Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на община Етрополе и почистване на местата за обществено ползване. Общото количество отпадъци, които се очаква да се генерират средногодишно за периода на поръчката, е около 3 000 тона. Посоченото количество отпадъци е прогнозно. В тази връзка представените данни могат да послужат на участниците в настоящата процедура единствено като ориентировъчни и по никакъв начин не обвързват Община Етрополе с осигуряването им. Всеки участник в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Еф Си Си България“ ЕООД ЕФ СИ СИ БЪЛГАРИЯ ЕООД Уейст солюшънс България ЕООД
2019-08-16   Почистване на улици, тротоари и места за обществено ползване на територията на община град Добрич (Община град Добрич)
Предметът на поръчката ще се изпълнява в граници на отделните райони, както следва: — район I: бул. „25-и септември“ включително (от бул. „Добруджа“ до об. път), обиколен път, ул. „Калиакра“ включително, ул. „Петър Алексиев“, ул. „Стефан Караджа“, ул. „Ген. Столетов“, ул. „Разлог“, бул. „Добруджа“ (до бул. „Добричка епопея“), кв. „Рилци“, Промишлена зона „Запад“ и бул. „Трети март“, — район II: от бул. „25-и септември“, ЖК „Иглика“, ЖК „Строител“, ЖК „Изгрев“, ЖК „Модерна махала“, до бул. „Добруджа“, — … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Еф Си Си България“ ЕООД „Уейст Солюшънс България” ЕООД Уейст солюшънс България ЕООД