„Абонаментно сервизно обслужване на газови съоръжения и компресори за компресиран природен газ, по две обособени позиции, на територията на АП „Дружба“

Столичен Автотранспорт ЕАД

Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по „Абонаментно сервизно обслужване на газови съоръжения и компресори за компресиран природен газ, по две обособени позиции, на територията на АП „Дружба“ както следва:Обособена позиция №1 - „Абонаментно сервизно обслужване на газови съоръжения и компресори за компресиран природен газ, производство на "Idromeccanica" s.r.l. Италия“ Обособена позиция №2 - „Абонаментно сервизно обслужване на газови съоръжения и компресор за компресиран природен газ, производство на "„CUBOGAS“ ". Италия“ , отговарящи на изискванията на Възложителя, подробно описани в Технически спецификации (Приложение № 1.1 и Приложение 1.2, неразделна част от настоящата документация).

Краен срок
Deadline 2023-12-14

Кой?

Какво?

Къде?

История на обществените поръчки
Дата Документ
2023-11-14 Обявление за поръчка
Обявление за поръчка (2023-11-14)
Възлагащ орган
Име и адреси
Име: Столичен автотранспорт еад
Национален регистрационен номер: 121683408
Пощенски адрес: ул. "Житница" № 21
Пощенски град: гр. София
Пощенски код: 1612
Държава: България 🇧🇬
Лице за контакт: София Димитрова Урумова
Електронна поща: s.urumova@sofiabus.bg 📧
Регион: София (столица) 🏙️
URL: www.sofiabus.bg/ 🌏
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/2306 🌏
Комуникация
URL на документите: https://app.eop.bg/today/333132 🌏
URL адрес за участие: https://app.eop.bg/today/333132 🌏

Обект
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“„Абонаментно сервизно обслужване на газови съоръжения и компресори за компресиран природен газ, по две обособени позиции, на територията на АП „Дружба“”
Продукти/услуги: Услуги по ремонт и поддържане на компресори 📦
Кратко описание:
“Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по „Абонаментно сервизно обслужване на газови съоръжения и компресори за...”    Покажи повече
Очаквана стойност без ДДС: BGN 45 000 💰
Информация за партиди
Оферти могат да се подават за всички партиди

1️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“„Абонаментно сервизно обслужване на газови съоръжения и компресори за компресиран природен газ, производство на "Idromeccanica" s.r.l. Италия“”
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 1
Описание
Допълнителни продукти/услуги: Услуги по ремонт и поддържане на компресори 📦
Място на изпълнение: София (столица) 🏙️
Основен обект или място на изпълнение:
“Франкировка – Автобусно поделение „Дружба” гр. София, ул. „Кап. Любен Кондаков” № 7.”
Описание на обществената поръчка:
“Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по ОП 1 „Абонаментно сервизно обслужване на газови съоръжения и компресори за...”    Покажи повече
Критерии за награждаване
Критерий за качество (наименование):
“Показател Ср1 - Срок за пристигане на специалисти на мястото на аварията и започване на работа по нейното отстраняване”
Критерий за качество (тежест): 10 точки
Критерий за качество (наименование): Показател Ср2 - Срок за отстраняване на леки и средни аварии
Критерий за качество (тежест): 20 точки
Критерий за качество (наименование): Показател Ср3 - Срок за отстраняване на тежки аварии
Цена (тежест): 50 точки
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 30 000 💰
Продължителност на договора, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Описание
Продължителност: 12

2️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“„Абонаментно сервизно обслужване на газови съоръжения и компресор за компресиран природен газ, производство на "„CUBOGAS“ ". Италия“”
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 2
Описание
Описание на обществената поръчка:
“Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по ОП 2 „Абонаментно сервизно обслужване на газови съоръжения и компресор за...”    Покажи повече
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 15 000 💰

Правна, икономическа, финансова и техническа информация
Условия за участие
Списък и кратко описание на условията:
“Участникът следва да е вписан в съответен професионален регистър, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата...”    Покажи повече
Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.”
Технически и професионални способности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“Възложителят не поставя изисквания технически и професионални способности на участниците.”
Условия за участие
Изисквани депозити и гаранции:
“При сключване на договора, участникът, определен за изпълнител, представя гаранция, която обезпечава изпълнението на договора, в размер на 5 % (пет на сто)...”    Покажи повече
Основни условия за финансиране и условия за плащане и/или позоваване на съответните разпоредби, които ги уреждат:
“Финансирането на поръчката е със средства на „Столичен автотранспорт“ ЕАД. Плащанията по договора ще се извършват по банков път по банкова сметка на...”    Покажи повече
Правна форма, която трябва да бъде приета от групата икономически оператори, на които ще бъде възложена поръчката:
“Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма под която Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката. Когато...”    Покажи повече
Условия, свързани с договора
Условия за изпълнение на договора:
“Поддръжката ще се осъществява в съответствие с изискванията на Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните...”    Покажи повече

Процедура
Вид процедура
Открита процедура
Административна информация
Срок за получаване на офертите или заявленията за участие: 2023-12-14 23:59 📅
Езици, на които могат да се подават офертите или заявленията за участие: български 🗣️
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Минимален срок, през който оферентът трябва да поддържа офертата: 6
Условия за отваряне на офертите: 2023-12-15 14:05 📅
Условия за отваряне на офертите (място): В системата

Допълнителна информация
Допълнителна информация

“1.На основание чл.54, ал.1 от ЗОП, Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато:1) е осъден с влязла в...”    Покажи повече
Орган за преглед
Име: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Пощенски град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България 🇧🇬
Телефон: +359 29356113 📞
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg 📧
Факс: +359 29807315 📠
URL: http://www.cpc.bg 🌏
Процедура за преглед
Точна информация за крайния срок (крайните срокове) за процедурите за преразглеждане: Жалба може да се подава в 10-дневен срок съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Източник: OJS 2023/S 222-700193 (2023-11-14)