Поръчки: Столичен Автотранспорт ЕАД

8 активни обществени поръчки

Неотдавнашни обществени поръчки от Столичен Автотранспорт ЕАД

2023-11-27   Deadline 2024-01-04   „Абонаментно сервизно обслужване на газови съоръжения и компресори за компресиран природен газ, модели SW160 F6, SW... (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по абонаментно сервизно обслужване на газови съоръжения към компресори за сгъстен природен газ, модели SW160 F6, SW 90 F6, B30-30 и SW 110 F6, производство на „SAFE S.p.A“ Италия“ на територията на Автобусно поделение „Малашевци“ и Автобусно поделение „Земляне“ на Столичен автотранспорт ЕАД, отговарящи на изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническа спецификация (Приложение № 1, неразделна част от настоящата документация). Преглед на обществените поръчки »
2023-11-23   Deadline 2024-01-03   „Доставка на възли и детайли за автоматични предавателни кутии ZF“ (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за „Доставка на резервни части за предавателни кутии ZF“ за срок от 1 (една) година, от датата на сключване на договора или до достигане на сумата по договора, съгласно изискванията на Възложителя. Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по доставка на резервни части за предавателни кутии ZF, отговарящи на изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническа спецификация (Приложение № 1), неразделна … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-22   Deadline 2024-01-03   „Доставка на резервни части за предавателни кутии VOITH“ (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за „Доставка на резервни части за предавателни кутии VOITH“ за срок от 1 (една) годиаи, от датата на сключване на договора или до достигане на сумата по договора, съгласно изискванията на Възложителя. Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по доставка на резервни части за предавателни кутии VOITH, отговарящи на изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническа спецификация (Приложение № 1), … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-22   Deadline 2024-01-09   „ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО И ШУБИ ЗА ВОДАЧИ НА АВТОБУСИ“ (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка по „ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО И ШУБИ ЗА ВОДАЧИ НА АВТОБУСИ“ за нуждите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, съгласно изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническа спецификация (Приложение № 1, неразделна част от документацията към поръчката). Настоящата поръчка е запазена обществена поръчка по смисъла на чл.12 и е предназначена за възлагане на участници по чл.12 ал.1 т.1 от ЗОП, тъй като в предмета й са включени стоки и … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-21   Deadline 2024-01-08   Доставка на обувки и PVC ботуши за нуждите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД” (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва доставка на обувки и PVC ботуши за нуждите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, съгласно изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническа спецификация (Приложение № 1, неразделна част от настоящата документация). Преглед на обществените поръчки »
2023-11-21   Deadline 2024-01-03   „Ремонт на възли и агрегати за компресори за сгъстен природен газ, модел TDE.30 TWIN и 2ТDЕ30, производство на... (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по ремонт на възли и агрегати за компресори за сгъстен природен газ, модел TDE.30 TWIN и 2ТDЕ30, производство на Idromeccanica s.r.l. Италия, отговарящи на изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническа спецификация (Приложение № 1, неразделна част от настоящата документация). Преглед на обществените поръчки »
2023-11-14   Deadline 2023-12-14   „Абонаментно сервизно обслужване на газови съоръжения и компресори за компресиран природен газ, по две обособени... (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по „Абонаментно сервизно обслужване на газови съоръжения и компресори за компресиран природен газ, по две обособени позиции, на територията на АП „Дружба“ както следва:Обособена позиция №1 - „Абонаментно сервизно обслужване на газови съоръжения и компресори за компресиран природен газ, производство на "Idromeccanica" s.r.l. Италия“ Обособена позиция №2 - „Абонаментно сервизно обслужване на газови съоръжения и компресор за … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-07   Deadline 2023-12-11   „Доставка на резервни части и консумативи за автомивки собственост на „Столичен автотранспорт“ ЕАД по две обособени позиции" (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по доставка на резервни части и консумативи за автомивки, отговарящи на изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническите спецификации за всяка от обособените позиции (Приложение № 1.1, Приложение № 1.2, към Документацията за участие). Преглед на обществените поръчки »
2023-10-26   „Доставка на почистващи препарати и кофи“ - запазена поръчка по смисъла на чл.12, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по доставка почиставащи препарати и кофи за нуждите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, отговарящи на изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническа спецификация (Приложение № 1, неразделна част от настоящата документация). ВАЖНО:Настоящата поръчка е запазена по смисъла на чл.12 и е предназначена за възлагане на участници по чл.12 ал.1 т.1 от ЗОП, тъй като в предмета й са включени стоки и услуги от Списъка на стоките и … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-11   "Доставка на рез.части за автобуси по 2об.п.", както следва: Об.п.№1:Дост. на възли и детайли за автобуси BMC Belde... (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по доставка на резервни части за автобуси по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: "Доставка на възли и детайли за автобуси BMC Belde 220 SLF", Обособена позиция № 2: "Доставка на възли и детайли за автобуси BMC 320 procity CNG", отговарящи на изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническа спецификация (Приложение № 1.1 и/или Приложение № 1.2, неразделна част от настоящата документация). Преглед на обществените поръчки »
2023-09-28   „Доставка на слепващи и смазващи материали за автотранспортна техника ” (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по доставка слепващи и смазващи материали за автотранспортна техника ”.за нуждите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, отговарящи на изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническа спецификация (Приложение № 1, неразделна част от настоящата документация). Преглед на обществените поръчки »
2023-09-26   „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ И НЕИМУЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД” (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на: Имуществено застраховане на сгради, мащини, съоръжения и електронно обрудване; Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”; Задъжителна застраховка „Злополука” на пътниците в средствата за обществения превоз; Доброволна застраховка „Злополука на местата в МПС”; Застраховка „Каско” на МПС; Застраховане на служителите на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД със задължителна застраховка „Трудова злополука“, за срок от 24 месеца, съгласно … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-12   „ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА РАБОТНО И СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБЛЕКЛО“ (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва изработването и доставката на работно и специализирано облекло за нуждите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, съгласно изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническа спецификация (Приложение № 1, неразделна част от документацията към поръчката). Настоящата поръчка е запазена обществена поръчка по смисъла на чл.12 и е предназначена за възлагане на участници по чл.12 ал.1 т.1 от ЗОП, тъй като в предмета й са включени стоки и услуги от Списъка на стоките и … Преглед на обществените поръчки »
2023-08-25   „Доставка и монтаж на 2 устройства за проверка на окачването на осите и колелата на линията за извършване на... (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва всички дейности по доставка и монтаж на два броя нови устройства за проверка на окачването на осите и колелата на линията за извършване на периодични технически прегледи в следните поделения на „Столичен автотранспорт ЕАД“: АП Малашевци и АП Дружба. Подробно, предметът на поръчката е описан в Приложение № 1 – Техническа спецификация. Преглед на обществените поръчки »
2023-06-26   „Доставка на възли и детайли за автобуси YUTONG ZK6128 BEVG” (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на възли и детайли за автобуси YUTONG ZK6128 BEVG, съгласно Техническата спецификация (Приложение № 1), неразделна част от документацията. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Авто Трак 2014 ЕООД
2023-06-21   „Доставка на резервни части за автобуси по2обособени позиции, както следва: Об.п.№ 1: "Дост. на възли и дет. за... (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по доставка на резервни части за автобуси по две обособени позиции, както следва : Обособена позиция № 1: "Доставка на възли и детайли за автобуси BMC Belde 220 SLF", Обособена позиция № 2: "Доставка на възли и детайли за автобуси BMC 320 procity CNG", отговарящи на изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническа спецификация (Приложение № 1.1 и Приложение № 1.2, неразделна част от настоящата документация). Преглед на обществените поръчки »
2023-06-15   „Доставка на лакобояджийски материали и консумативи” (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по доставка на лакобояджийски материали и консумативи за нуждите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, отговарящи на изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническа спецификация (Приложение № 1, неразделна част от настоящата документация). Преглед на обществените поръчки »
2023-06-09   „Доставка на специализирани инструменти“ (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по доставка на специализирани инструменти. Всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка са подробно описани в Техническата спецификация по в (Приложение № 1), неразделна част от настоящата документация. Преглед на обществените поръчки »
2023-06-05   „ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА АВТОБУСИ YUTONG ZK6126HGA CNG” (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставката на резервни части за автобуси YUTONG ZK6126HGA CNG, подробно описани в Техническата спецификация (Приложение № 1), неразделна част от настоящата документация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Авто Трак 2014 ЕООД
2023-05-29   „Доставка на цялостна система за пътническа информация за 58 броя автобуси BMC 320 Procity CNG“ (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за „Доставка на цялостна система за пътническа информация за 58 броя автобуси BMC 320 Procity CNG“, за срок от 30 (тридесет) работни дни, съгласно изискванията на Възложителя. Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по доставка на цялостна система за пътническа информация за 58 броя автобуси BMC 320 Procity CNG, отговарящи на изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническа спецификация (Приложение … Преглед на обществените поръчки »
2023-05-26   „Доставка на резервни части и консумативи за автомивки собственост на „Столичен автотранспорт“ ЕАД по три обособени позиции" (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Предметът на обществената поръчка е доставка на резервни части и консумативи за автомивки, собственост на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, съобразно обособени позиции както следва: Обособена позиция №1 – доставка на резервни части и консумативи за Автомивка„Autoequip-DE345“, Обособена позиция №2 - доставка на резервни части и консумативи за автомивка „Crist Magnum C5000-3“, Обособена позиция №3 – доставка на резервни части и консумативи за автомивка „Istobal 4HW- P100“. Изпълнението на предмета на … Преглед на обществените поръчки »
2023-05-26   „Доставка резервни части за автобуси по 3 обособени позиции” (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по доставка на резервни части за автобуси по три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - „Доставка на резервни части за автобуси MAN SG 262“, Обособена позиция № 2 – „Доставка на резервни части за автобуси Mercedes”, Обособена позиция № 3 – „Доставка на резервни части за автобуси Man lion`s City G“, отговарящи на изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническата спецификация по всяка обособена позиция … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТЕС-9 ООД
2023-05-10   „Доставка и монтаж на 3 устройства за проверка на окачването на осите и колелата на линията за извършване на... (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Предметът на обществената поръчка е доставка и монтаж на 3 устройства за проверка на окачването на осите и колелата на линията за извършване на периодични технически прегледи в трите автобусни поделения на Столичен автотранспорт ЕАД по 2 обособени позиции. Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва всички дейности по ​​​​​​​доставка и монтаж на 3 устройства за проверка на окачването на осите и колелата на линията за извършване на периодични технически прегледи в трите автобусни … Преглед на обществените поръчки »
2023-04-13   „Ремонт на агрегати и възли за автобуси по 4 обособени позиции“ (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по ремонт на агрегати и възли за автобуси по 4 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Ремонт на цилиндрова глава за автобусни двигатели; Обособена позиция № 2: Ремонт на горивонагнетателна-помпа за автобусни двигатели; Обособена позиция № 3: Ремонт на щанги за управление на автобуси; Обособена позиция № 4: Ремонт на торсионни щанги за автобуси. Всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка са подробно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Авторемонтни заводи АД Адимекс 2000 ООД
2023-04-12   „Доставка на две нови автомивки за нуждите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД по две обособени позиции" (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Предметът на обществената поръчка е доставка на две нови автомивки за нуждите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, както следва: доставка на една нова автомивка в АП Дружба; доставка на една нова автомивка в АП Малашевци“. Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва всички дейности по доставка на две нови автомивки, отговарящи на изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническата спецификация по всяка от обособените позиции (Приложение № 1.1 и Приложение № 1.2, неразделна част … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕМВЕКО АД
2023-04-07   "Ремонт на възли и агрегати за автобуси по 4 обособени позиции" (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по ремонт на възли и агрегати за автобуси по 4 обособени позиции, както следва: ремонт на вал карданен за автобуси; ремонт на главина и ръкав за двигателен и среден мост; ремонт на мотовилка и кобилица за автобусните двигатели; ремонт накомпресор въздушен за автобуси. Всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка са подробно описани в Техническите спецификации по всяка от обособените позиции (Приложение № 1.1, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Авторемонтни заводи АД Адимекс 2000 ООД
2023-04-04   „Доставка на охлаждаща течност (антифриз) за автобуси” (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по доставка на охлаждаща течност (антифриз) за автобуси за нуждите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, отговарящи на изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническа спецификация (Приложение № 1, неразделна част от настоящата документация). Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Приста Ойл Холдинг ЕАД
2023-03-30   "Извършване на диагностика на основни възли и агрегати на 60 броя единични автобуси марка BMC PROCITY TR 320 CNG" (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по извършване на диагностика на основни възли и агрегати на 60 броя единични автобуси марка BMC PROCITY TR 320 CNG доставени през 2018 г. в „Столичен автотранспорт“ ЕАД.“, отговарящи на изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническа спецификация (Приложение № 1, неразделна част от настоящата документация) Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БМС СЕРВИЗ ООД
2023-02-27   „Доставка на автомобилни гуми“ (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за „Доставка на автомобилни гуми“, за срок от 2 (две) години, съгласно изискванията на Възложителя. Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по доставка на автомобилни гуми, отговарящи на изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническа спецификация (Приложение № 1, неразделна част от настоящата документация). Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диана ООД
2023-02-24   „Доставка на резервни части и консумативи за автомивки „Autoequip-DE345“ „Crist Magnum C5000-3“, „Istobal 4HW- P100“ (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по доставка на резервни части и консумативи за автомивки „Autoequip-DE345“ „Crist Magnum C5000-3“, „Istobal 4HW- P100“, отговарящи на изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническа спецификация (Приложение № 1, неразделна част от настоящата документация). Преглед на обществените поръчки »
2023-02-17   „Доставка на ремъци за автобуси и вътрешно-ведомствен транспорт (ВВТ)“ (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по доставка на ремъци за автобуси и вътрешно-ведомствен транспорт (ВВТ). Всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка са подробно описани в Техническата спецификация (Приложение № 1), неразделна част от настоящата документация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Панавтотрейд АД
2023-02-17   „Доставка на резервни части и консумативи за двигатели и газова система на автобуси MAN Lion's City G CNG“ (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по доставка на резервни части и консумативи за двигатели и газова система на автобуси MAN Lion's City G CNG, отговарящи на изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническа спецификация (Приложение № 1, неразделна част от настоящата документация). Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: МВБ ТРАК ЕНД БЪС БЪЛГАРИЯ ЕАД
2023-01-30   „Доставка на специализирани инструменти“ (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по доставка на специализирани инструменти. Всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка са подробно описани в Техническata спецификациq по в (Приложение № 1), неразделна част от настоящата документация. Преглед на обществените поръчки »
2023-01-13   „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ“ (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Обхватът на настоящата обществена поръчка включва доставка на канцеларски материали, съгласно посоченото в Техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2022-11-15   "ДОСТАВКА НА 10 БРОЯ НОВИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОБУСИ С ДЪЛЖИНА ОТ 7.6-9.6 М. И ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ КЪМ ТЯХ" (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по доставка на 10 броя нови електрически автобуси с дължина 7.6-9.6 м. и допълнително оборудване към тях (зарядните станции са част от допълнителното оборудване). Всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка са подробно описани в Техническа спецификация (Приложение № 1), неразделна част от документацията към процедурата.ВАЖНО! Възложителят предвижда договорът по настоящата обществена поръчка да се сключи под условие, … Преглед на обществените поръчки »
2022-11-08   „Доставка на универсални и специализирани инструменти по две обособени позиции, както следва: ОП № 1 „Доставка на... (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по доставка на универсални и специализирани инструменти по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка на универсални инструменти” Обособена позиция № 2 „Доставка на специализирани инструменти“ . Всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка са подробно описани в Техническите спецификации по всяка от обособените позиции (Приложение № 1), неразделна част от настоящата документация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БОЛШЕВИК ООД
2022-11-02   „ДОСТАВКА НА 6 БРОЯ УПОТРЕБЯВАНИ АВТОБУСИ“ (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по доставка на 6 (шест) броя употребявани автобуси, отговарящи на изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническа спецификация (Приложение № 1, неразделна част от настоящата документация). Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БУСКАР ЕООД
2022-11-01   „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ И НЕИМУЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА „СТОЛ. АВТОТР.” ЕАД”, ЗА НОВИ... (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по предоставяне науслуги по застраховане на имуществените и неимуществените интереси на "Стол. автотранспорт" ЕАД, за нови електрически единични автобуси по 2 обособени позиции, както следва: Об. п. № 1: „Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените и неимуществените интереси на "Стол автотранспирт" ЕАД за 30 бр. нови електрически единични автобуси с дължина от 5.5-7.5 м. и допълнително оборудване към тях", за срок от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО... ЗД "Бул инс" АД
2022-10-25   „Абонаментно сервизно обслужване на газови съоръжения и компресори за компресиран природен газ, производство на... (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по абонаментно сервизно обслужване на газови съоръжения и компресори за компресиран природен газ, производство на "Idromeccanica" s.r.l. Италия“ и „CUBOGAS“ Италия на територията на АП „Дружба“, отговарящи на изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническа спецификация (Приложение № 1, неразделна част от настоящата документация). Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Таси ООД
2022-10-21   „Доставка на автомобилни гуми“ (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за „Доставка на автомобилни гуми“, за срок от 1 (една) година, съгласно изискванията на Възложителя. Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по доставка на автомобилни гуми, отговарящи на изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническа спецификация (Приложение № 1, неразделна част от настоящата документация). Преглед на обществените поръчки »
2022-10-17   „Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД” (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Предмет на настоящата обществена поръчка и избор на изпълнител за предоставяне на услугата: „Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД”, за срок от 24 месеца, съгласно изискванията на Техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
2022-10-17   „Доставка на лакобояджийски материали и консумативи” (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по доставка на лакобояджийски материали и консумативи за нуждите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, отговарящи на изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническа спецификация (Приложение № 1, неразделна част от настоящата документация). Преглед на обществените поръчки »
2022-10-17   „Доставка на спомагателни материали за почистване“ (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по доставка на спомагателни материали за почистване за нуждите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, отговарящи на изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническа спецификация (Приложение № 1, неразделна част от настоящата документация). Преглед на обществените поръчки »
2022-10-13   „Доставка на почистващи препарати и кофи“ - запазена поръчка по смисъла на чл.12, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по доставка почиставащи препарати и кофи за нуждите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, отговарящи на изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническа спецификация (Приложение № 1, неразделна част от настоящата документация). Настоящата поръчка е запазена по смисъла на чл.12 и е предназначена за възлагане на участници по чл.12 ал.1 т.1 от ЗОП, тъй като в предмета й са включени стоки и услуги от Списъка на стоките и услугите … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2022-10-11   “Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т. 1 от ЗОП“ (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т. 1 от ЗОП; Всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка са подробно описани в Техническата спецификация (Приложение № 1), неразделна част от настоящата документация. В обхватът на поръчката са включени стоки, които попадат в Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В тази връзка процедурата следва да … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2022-10-10   „Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника по две обособени позиции" (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника по 2 обособени позиции“, както следва: Доставка на канцеларски материали; Доставка на консумативи за офис техника. Всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка са подробно описани в Техническата спецификация (Приложение № 1), неразделна част от настоящата документация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2022-09-20   „Доставка на акумулаторни батерии за автобуси и ВВТ” (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по доставка на акумулаторни батерии за автобуси и ВВТ за нуждите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, отговарящи на изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническа спецификация (Приложение № 1, неразделна част от настоящата документация). Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Карио ООД
2022-09-16   „Доставка на слепващи и смазващи материали за автотранспортна техника ” (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по доставка слепващи и смазващи материали за автотранспортна техника ”.за нуждите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, отговарящи на изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническа спецификация (Приложение № 1, неразделна част от настоящата документация). Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВД Консулт 09 ООД
2022-09-15   „Доставка на филтри за автомобили” (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по доставка на филтри за автомобили, подробно описан в Приложение №1 - Техническа спецификация ВАЖНО: Настоящата поръчка е запазена обществена поръчка по смисъла на чл.12 и е предназначена за възлагане на участници по чл.12 ал.1 т.1 от ЗОП, тъй като в предмета й са включени стоки и услуги от Списъка на стоките и услугите съобразно Общия терминологичен речник, приет с ПМС № 591/18.07.2016г. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Карина Ф ООД
2022-09-15   „Доставка на консумативи и материали за автобуси и ВВТ по 4 обособени позиции“ (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по доставка на консумативи и материали за автобуси и вътрешно ведомствен транспорт (ВВТ) по 4 обособени позиции“, както следва: Доставка на спирачни накладки; Доставка на автомобилни осветителни тела и консумативи; Доставка на релета и електроматериали; Доставка на други материали за автобуси ( в това число облицовка под и крепежни лайсни за автобуси). Всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка са подробно описани в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Карина Ф ООД Людал Фрикшън ЕООД ТЕС-9 ООД