"Доставка и монтаж на обзавеждане за складово помещение на Столична дирекция на вътрешните работи"

Столична дирекция на вътрешните работи

Доставка и монтаж на обзавеждане за складово помещение на Столична дирекция на вътрешните работи“ по 4 обособени позиции:
1. Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на метални стелажи и шкафове”
2. Обособена позиция № 2: „Доставка на фризерна ракла”
3. Обособена позиция № 3: „Доставка на складова техника”
4. Обособена позиция № 4: "Доставка на пластмасови бокс палети и кутии"
Място на изпълнение: гр. София, кв. Бенковски, ул. "Лазар Михайлов" 147, складово помещение на СДВР. Складовото помещение е предмет на предстоящо строителство ("преустройство на част от склад в хранилище за веществени доказателства). Данни относно обусловеността на споменатото строителство с доставките по настоящата процедура се съдържат в проекта на договор.

Краен срок
Срокът за получаване на офертите беше 2023-12-13. Обществената поръчка беше публикувана на 2023-11-13.

Кой?

Какво?

Къде?

История на обществените поръчки
Дата Документ
2023-11-13 Обявление за поръчка
2023-12-15 Допълнителна информация
2024-01-16 Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за поръчка (2023-11-13)
Възлагащ орган
Име и адреси
Име: Столична дирекция на вътрешните работи
Национален регистрационен номер: 129009938
Пощенски адрес: ул. "Антим I-ви" 5
Пощенски град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България 🇧🇬
Лице за контакт: Николай Абаджиев
Телефон: +359 29820386 📞
Електронна поща: nsabadzhiev@mvr.bg 📧
Регион: София (столица) 🏙️
URL: www.mvr.bg/sdvr 🌏
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/26493 🌏
Комуникация
URL на документите: https://app.eop.bg/today/338319 🌏
URL адрес за участие: https://app.eop.bg/today/338319 🌏

Обект
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“"Доставка и монтаж на обзавеждане за складово помещение на Столична дирекция на вътрешните работи"”
Продукти/услуги: Складови модули 📦
Кратко описание:
“Доставка и монтаж на обзавеждане за складово помещение на Столична дирекция на вътрешните работи“ по 4 обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1:...”    Покажи повече
Очаквана стойност без ДДС: BGN 109 748 💰
Информация за партиди
Оферти могат да се подават за всички партиди

1️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие: "Доставка и монтаж на метални стелажи и шкафове"
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 1
Описание
Допълнителни продукти/услуги: Складови модули 📦
Място на изпълнение: София (столица) 🏙️
Основен обект или място на изпълнение: Гр. София, кв. Бенковски, ул. "Лазар Михайлов" 147
Описание на обществената поръчка:
“Доставка и монтаж на метални стелажи и шкафове, съгласно изискванията на техническата спецификация, както следва: 1.Метален стелаж с В/Ш/Д – 270/200/120 см....”    Покажи повече
Критерии за награждаване
Цена
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 44 748 💰
Продължителност
Крайна дата: 2024-03-31 📅
Информация за опциите
Опции
Описание на опциите:
“Предвижда се възможност за реализиране на опция за удължаване на срока на договора при изпълнение на следните условия, регламентирани в проекта на договор:...”    Покажи повече
Описание
Допълнителна информация:
“Обществената поръчка се предвижда и провежда в изпълнение на партньорство по проект „Подобряване на капацитета на полицейската и съдебната дейност, свързана...”    Покажи повече

2️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие: "Доставка на фризерна ракла"
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 2
Описание
Допълнителни продукти/услуги: Фризери ракли 📦
Основен обект или място на изпълнение: гр. София, кв. Бенковски, ул. "Лазар Михайлов" 147
Описание на обществената поръчка:
“Доставка на фризерна ракла - 2 бр. , съгласно изискванията на техническата спецификация.”
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 2 980 💰
Продължителност
Крайна дата: 2024-02-29 📅

3️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие: "Доставка на складова техника"
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 3
Описание
Допълнителни продукти/услуги: Транспортно оборудване и помощни продукти за транспортиране 📦
Основен обект или място на изпълнение: гр. София, кв. Бенковски, ул. "Лазар Михайлов" 147.
Описание на обществената поръчка:
“Доставка на складова техника, съгласно изискванията на техническата спецификация, както следва: 1. Електрически стакер - 1 бр. 2. Платформена ръчна...”    Покажи повече
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 6 800 💰

4️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие: "Доставка на пластмасови бокс палети и кутии"
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 4
Описание
Допълнителни продукти/услуги: Пластмасови продукти 📦
Описание на обществената поръчка:
“Доставка на пластмасови бокс палети и кутии, съгласно изискванията на техническата спецификация, както следва: 1. Пластмасов бокс палет - 100 бр. 2....”    Покажи повече
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 55 220 💰

Правна, икономическа, финансова и техническа информация
Условия за участие
Списък и кратко описание на условията: Не е приложимо.
Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор: Не е приложимо.
Технически и професионални способности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“По обособена позиция (ОП1):Участниците да са изпълнили дейност/и с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните три години от...”    Покажи повече
Условия за участие
Условия за участие (технически и професионални способности):
“За ОП 1: Участниците следва да са изпълнили минимум 1 (една) дейност с идентичен или сходен предмет и обем за последните три години от датата на подаване на...”    Покажи повече

Процедура
Вид процедура
Открита процедура
Административна информация
Срок за получаване на офертите или заявленията за участие: 2023-12-13 23:59 📅
Езици, на които могат да се подават офертите или заявленията за участие: български 🗣️
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Минимален срок, през който оферентът трябва да поддържа офертата: 6
Условия за отваряне на офертите: 2023-12-15 14:00 📅
Условия за отваряне на офертите (място): В системата

Допълнителна информация
Допълнителна информация

“1. За всяка обособена позиция: Размер на гаранцията за изпълнение на договора: 5 % от стойността му без ДДС. Форма на гаранцията- съобразно проекта на...”    Покажи повече
Орган за преглед
Име: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Пощенски град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България 🇧🇬
Телефон: +359 29356113 📞
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg 📧
Факс: +359 29807315 📠
URL: http://www.cpc.bg 🌏
Процедура за преглед
Точна информация за крайния срок (крайните срокове) за процедурите за преразглеждане:
“Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).”
Източник: OJS 2023/S 222-699550 (2023-11-13)
Допълнителна информация (2023-12-15)

Допълнителна информация
Оригинал на известието
Номер на известието в ОВ Д: 2023/S 222-699550

Промени
Текст, който трябва да се коригира в първоначалното известие
Номер на раздела: IV.2.2)
Място на текста, който трябва да бъде променен: Дата
Стара стойност
Дата: 2023-12-13 📅
Нова стойност
Дата: 2024-01-02 📅
Текст, който трябва да се коригира в първоначалното известие
Номер на раздела: IV.2.7)
Място на текста, който трябва да бъде променен: Дата
Стара стойност
Дата: 2023-12-15 📅
Нова стойност
Дата: 2024-01-04 📅
Текст, който трябва да се коригира в първоначалното известие
Номер на раздела: VI.3)
Стара стойност
Текст:
“1. За всяка обособена позиция: Размер на гаранцията за изпълнение на договора: 5 % от стойността му без ДДС. Форма на гаранцията- съобразно проекта на...”    Покажи повече
Нова стойност
Текст:
“Възложителят удължава срока за получаване на оферти по обособени позиции 2, 3 и 4 до 02.01.2024 г. Отварянето на офертите по тези позиции ще се състои на...”    Покажи повече
Източник: OJS 2023/S 245-771825 (2023-12-15)
Обявление за възлагане на поръчка (2024-01-16)
Възлагащ орган
Име и адреси
Пощенски код: 1303
Лице за контакт: Веселка Василева
Телефон: +359 29820984 📞
Електронна поща: vgvasileva@mvr.bg 📧

Обект
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“Доставка и монтаж на обзавеждане за складово помещение на Столична дирекция на вътрешните работи”
Информация за партиди
Този договор е разделен на части
Описание
Описание на обществената поръчка:
“Доставка на складова техника, съгласно изискванията на техническата спецификация, както следва: 1. Ръчен товароповдигач - 1 бр. 2. Платформена ръчна...”    Покажи повече

Процедура
Административна информация
Предишна публикация относно тази процедура: 2023/S 222-699550

Възлагане на договор

1️⃣
Идентификационен номер на партидата: 2
Заглавие: "Доставка на фризерна ракла"
Информация за продукти, които не са предмет на награда
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са отхвърлени

2️⃣
Идентификационен номер на партидата: 3
Заглавие: "Доставка на складова техника"

Допълнителна информация
Допълнителна информация

“За обособени позиции 2 и 3 не са получени оферти и след удължаване срока за получаване на оферти.”
Източник: OJS 2024/S 014-036094 (2024-01-16)