„Доставка на апаратура и оборудване по седем обособени позиции за научна група 3.1.3. „Хранене и невроразвитие“, по договор №BG-RRP-2.004-0009-C02, финансиран от ЕС – NextGenerationEU, чрез НПВУ“

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ"

Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала за работа с апаратура/оборудване за обезпечаване изпълнението на работната програма на научна група 3.1.3. „Хранене и невроразвитие“, по договор №BG-RRP-2.004-0009-C02.
Поръчката включва доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала за работа, с предварително заявена и конкретизирани по вид и количества, общо 27 броя от 14 вида апаратура/оборудване, разделени в седем обособени позиции.
Минималните технически характеристики и окомплектоване на апаратурата/оборудването са подробно описани в Техническата спецификация (Приложение №1) за съответната обособена позиция. Предлаганата апаратура/оборудване трябва да бъде с параметри идентични или по-добри от минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение №1).

Краен срок
Deadline 2023-12-18

Кой?

Какво?

Къде?

История на обществените поръчки
Дата Документ
2023-11-15 Обявление за поръчка
Обявление за поръчка (2023-11-15)
Възлагащ орган
Име и адреси
Име: Медицински университет-варна "проф. д-р параскев ив.стоянов"
Национален регистрационен номер: 000083633
Пощенски адрес: ул. МАРИН ДРИНОВ №.55
Пощенски град: гр. Варна
Пощенски код: 9002
Държава: България 🇧🇬
Лице за контакт: Светлана Стойчева
Телефон: +359 52677091 📞
Електронна поща: svetlana.stoycheva@mu-varna.bg 📧
Факс: +359 52643116 📠
Регион: Варна 🏙️
URL: www.mu-varna.bg 🌏
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/18416 🌏
Комуникация
URL на документите: https://app.eop.bg/today/332943 🌏
URL адрес за участие: https://app.eop.bg/today/332943 🌏

Обект
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“„Доставка на апаратура и оборудване по седем обособени позиции за научна група 3.1.3. „Хранене и невроразвитие“, по договор №BG-RRP-2.004-0009-C02,...”    Покажи повече
Продукти/услуги: Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия) 📦
Кратко описание:
“Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала за работа с...”    Покажи повече
Очаквана стойност без ДДС: BGN 143 500 💰
Информация за партиди
Оферти могат да се подават за всички партиди

1️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие: „Преносима система за изследване на слуховия апарат и нервната система“
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 1
Описание
Допълнителни продукти/услуги: Записващи системи и уреди за изследвания 📦
Допълнителни продукти/услуги: Услуги по обучение на персонала 📦
Място на изпълнение: Варна 🏙️
Основен обект или място на изпълнение:
“гр. Варна, на конкретно посочен в писмената заявка от Възложителя адрес на негови основни звена.”
Описание на обществената поръчка:
“Предмет на обособената позиция е избор на изпълнител за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала за работа с един брой преносима...”    Покажи повече
Критерии за награждаване
Цена
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 62 000 💰
Продължителност на договора, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Описание
Продължителност: 26
Обхват на обществената поръчка
Информация за фондовете на Европейския съюз:
“Обществената поръчка се осъществява с финансиране от Европейския съюз-NextGenerationEU, чрез Националния план за възстановяване и устойчивост на Република...”    Покажи повече
Описание
Допълнителна информация:
“Посочената в раздел II.2.7) продължителност на поръчката включва предвидения мин. гаранционен срок-24м., максималния срок за доставка-45к.д. от получаване...”    Покажи повече

2️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие: „Термошейкър за плаки“
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 2
Описание
Допълнителни продукти/услуги: Механични шейкъри 📦
Описание на обществената поръчка:
“Предмет на обособената позиция е избор на изпълнител за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала за работа с един брой термошейкър...”    Покажи повече
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 3 800 💰
Описание
Продължителност: 27
Допълнителна информация:
“Посочената в раздел II.2.7) продължителност на поръчката включва предвидения мин. гаранционен срок-24м., максималния срок за доставка-60к.д. от получаване...”    Покажи повече

3️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие: „ELISA четец“
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 3
Описание
Допълнителни продукти/услуги: Имунологични анализатори 📦
Описание на обществената поръчка:
“Предмет на обособената позиция е избор на изпълнител за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала за работа с един брой ELISA...”    Покажи повече
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 12 700 💰

4️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие: „Нискотемпературен хоризонтален фризер“
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 4
Описание
Допълнителни продукти/услуги: Фризери 📦
Описание на обществената поръчка:
“Предмет на обособената позиция е избор на изпълнител за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала за работа с два броя...”    Покажи повече
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 30 000 💰
Описание
Продължителност: 28
Допълнителна информация:
“Посочената в раздел II.2.7) продължителност на поръчката включва предвидения мин. гаранционен срок-24м., максималния срок за доставка-90к.д. от получаване...”    Покажи повече

5️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие: „Преносим апарат за определяне на телесния състав“
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 5
Описание
Описание на обществената поръчка:
“Предмет на обособената позиция е избор на изпълнител за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала за работа с един брой преносим...”    Покажи повече
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 13 300 💰
Описание
Продължителност: 14
Допълнителна информация:
“Посочената в раздел II.2.7) продължителност на поръчката включва предвидения мин. гаранционен срок-12м., максималния срок за доставка-30к.д. от получаване...”    Покажи повече

6️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие: „Надграждане на инвертен микроскоп“
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 6
Описание
Допълнителни продукти/услуги: Видеопринадлежности за микроскопи 📦
Описание на обществената поръчка:
“Предмет на обособената позиция е избор на изпълнител за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала за работа с камера, бинокулярен...”    Покажи повече
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 16 400 💰
Описание
Продължителност: 15
Допълнителна информация:
“Посочената в раздел II.2.7) продължителност на поръчката включва предвидения мин. гаранционен срок-12м., максималния срок за доставка-70к.д. от получаване...”    Покажи повече

7️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие: „Измервателна апаратура и оборудване“
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 7
Описание
Допълнителни продукти/услуги: Измервателни инструменти 📦
Описание на обществената поръчка:
“Предмет на обособената позиция е избор на изпълнител за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала за работа с 8 (осем) вида...”    Покажи повече
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 5 300 💰
Описание
Допълнителна информация:
“Посочената в раздел II.2.7) продължителност на поръчката включва предвидения мин. гаранционен срок-12м., максималния срок за доставка-45к.д. от получаване...”    Покажи повече

Правна, икономическа, финансова и техническа информация
Условия за участие
Списък и кратко описание на условията:
“Критерият за подбор – изискване за годност е приложим само за обособени позиции №1, №2, №3 и №5. Участникът следва да притежава валидно разрешение за...”    Покажи повече
Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор: Възложителят няма поставени изисквания по отношение на критерия.
Условия за участие
Възложителят няма поставени изисквания по отношение на критерия.
Технически и професионални способности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, дейности с предмет идентичен или сходен с...”    Покажи повече
Условия за участие
Условия за участие (технически и професионални способности):
“1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години минимум една доставка с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, респ....”    Покажи повече
Условия, свързани с договора
Условия за изпълнение на договора:
“Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение при подписване на договора в размер на 5% (пет процента) от стойността му без ДДС за...”    Покажи повече

Процедура
Вид процедура
Открита процедура
Административна информация
Срок за получаване на офертите или заявленията за участие: 2023-12-18 23:59 📅
Езици, на които могат да се подават офертите или заявленията за участие: български 🗣️
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Минимален срок, през който оферентът трябва да поддържа офертата: 4
Условия за отваряне на офертите: 2023-12-19 13:00 📅
Условия за отваряне на офертите (място): В системата

Допълнителна информация
Допълнителна информация

“В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, и...”    Покажи повече
Орган за преглед
Име: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Пощенски град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България 🇧🇬
Телефон: +359 29356113 📞
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg 📧
Факс: +359 29807315 📠
URL: http://www.cpc.bg 🌏
Процедура за преглед
Точна информация за крайния срок (крайните срокове) за процедурите за преразглеждане:
“Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по...”    Покажи повече
Източник: OJS 2023/S 223-702080 (2023-11-15)