Поръчки: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ"

2 активни обществени поръчки

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ" в миналото е била купувач на медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи, медицинско оборудване и фармацевтични продукти.
В миналото доставчиците на МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ" са били ЛАБИМЕКС АД, Фот ООД, Елпак Лизинг ЕООД, РСР ЕООД, АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД, Ридаком ЕООД, Елта 90М ООД, Софарма Трейдинг АД, Аквахим 2020 ЕООД и АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД.

Неотдавнашни обществени поръчки от МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ"

2023-11-15   Deadline 2023-12-18   „Доставка на апаратура и оборудване по седем обособени позиции за научна група 3.1.3. „Хранене и невроразвитие“, по... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала за работа с апаратура/оборудване за обезпечаване изпълнението на работната програма на научна група 3.1.3. „Хранене и невроразвитие“, по договор №BG-RRP-2.004-0009-C02. Поръчката включва доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала за работа, с предварително заявена и конкретизирани по вид и количества, общо 27 броя от 14 вида апаратура/оборудване, разделени в … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-10   Deadline 2023-12-13   „Изработка, доставка и монтаж на корпусна мебел за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна“ (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за изработка, доставка и монтаж (при необходимост) на мебелировка – корпусна мебел за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов – Варна“, съгласно Техническа спецификация (Приложение № 1). Поръчката включва периодични доставки на мебелировка след предварителни заявки от Възложителя. Мебелировката, която Възложителят може да заявява се обособява в следните групи: 1. Мебелировка индивидуализирана по вид и размер в Техническата … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-24   „Доставка на апаратура за нуждите на Първа катедра по вътрешни болести“ (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка, монтаж/инсталиране, въвеждане в експлоатация на апаратура за сърдечно-съдова диагностика, обучение на специалисти на Възложителя и гаранционен сервиз в рамките на гаранционния срок, с цел обезпечаване на учебния процес и повишаване нивото на практическото обучение на студенти и докторанти в Първа катедра по вътрешни болести в Медицински университет - Варна. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-18   „Доставка на лабораторна апаратура за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна по... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала за работа (обучение не се предвижда за обособена позиция №1) с лабораторна апаратура нуждите на Медицински университет - Варна. Минималните технически характеристики и окомплектоване на апаратурата са подробно описани в Техническата спецификация (Приложение №1) за съответната обособена позиция. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-16   Доставка на дентално и лабораторно оборудване и софтуер за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предмет на общ.поръчка е избор на изпълнител за доставка на дентално и лабораторно оборудване и софтуер за нуждите на ФДМ и УМДЦ при МУ-Варна, по две обособени позиции, съгласно техн.спец-я (Прил. №1.1÷№1.2), с цел разширяване и модернизация на материално-техническата база за практическо обучение на студенти и докторанти, следдипломно обучение на лекари по дентална медицина, както и за извършване на изследователска дейност във ФДМ и УМДЦ. Посочените в техническата спецификация (ТС) кол-ва са прогнозни, … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-13   Доставка на протетични и отпечатъчни материали и консумативи за протетика и зъботехника за нуждите на ФДМ и УМДЦ при... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предмет на общ.поръчка е избор на изпълнител за периодични доставки на протетични и отпечатъчни материали и консумативи за протетика и зъботехника за нуждите на ФДМ и УМДЦ при МУ–Варна, съгл. техн. спец-я (Прил. №1), с цел обезпечаване на лечебната и диагностичната дейност при практическо обучение на студенти и докторанти, следдипломно обучение на лекари по дентална медицина, както и при извършване на научна дейност във ФДМ и в УМДЦ. Посочените в техническата спецификация (ТС) кол-ва са прогнозни, за 12 … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-26   Доставка на хранителни продукти за нуждите на Студентски общежития и столове при Медицински университет “Проф. д-р... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти (наричани още „стоки“) за нуждите на Студентски общежития и столове при Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, по две обособени позиции, съгласно техническа спецификация (Приложение №1.1÷1.2). При възникнала необходимост, Възложителят може за заявява стоки за нуждите на бази и филиали на МУ – Варна, като в този случай, в конкретната писмена заявка се посочват необходимите данни за издаване на … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-19   „Доставка на апаратура по проект TRANSTEM: ERA Chair in Translational Stem Cell Biology по програма Н2020-WIDESPREAD-2018-04“ (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала за работа с апаратура, включваща лабораторно оборудване, за изграждане на лаборатория по биология на стволовите клетки. Преглед на обществените поръчки »
2023-09-18   Доставка на хранителни продукти за нуждите на почивна станция „Зорница“ на Медицински университет "Проф. д-р... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предмет на общ. поръчка е избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти (наричани още „стоки“) за нуждите на почивна станция „Зорница“ на МУ–Варна, находяща се в с. Зорница, община Чепеларе, област Смолян, съгласно техническа спецификация (ТС) - Приложение №1. При необходимост, Възложителят може за заявява стоки за нуждите на филиали и направления на МУ–Варна, като в този случай, в конкретната писмена заявка се посочват необходимите данни за издаване на фактура. Посочените в ТС количества са … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-08   Доставка на санитарни и медицински материали и консумативи за нуждите на ФДМ и Университетски медико-дентален център... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предмет на общ. поръчка е избор на изпълнител за извършване на периодични доставки на санитарни и медицински материали и консумативи за нуждите на ФДМ и УМДЦ при МУ–Варна, съгласно техническа спецификация (ТС) - Приложение №1, с цел обезпечаване на лечебната и диагностичната дейност при провеждане на практическо обучение на студенти и докторанти, следдипломно обучение на лекари по дентална медицина, както и при извършване на научна дейност във ФДМ и в УМДЦ. Посочените в ТС количества са прогнозни, за 12 … Преглед на обществените поръчки »
2023-08-31   Доставка на микроскопи за нуждите на учебния процес по четири обособени позиции (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предметът на поръчката включва доставка, инсталиране/монтаж, въвеждане в експлоатация, и гаранционен сервиз в рамките на гаранционния срок на учебни мискроскопи за нуждите на учебния процес в Медицински университет – Варна по четири обособени позиции за практическо обучение на студенти, описани в Техническата спецификация (Приложение №1),разделена на четири обособени позиции (ОП), както следва: ОП №1 Учебен микроскоп с преминаваща светлина за светло поле; ОП №2 Двуокулярен учебен светлинен микроскоп с … Преглед на обществените поръчки »
2023-08-01   „Поддръжка и профилактика на изградена софтуерна платформа „е-университет“ в Медицински университет „Проф. д-р... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предметът на обществената поръчка е избор на Изпълнител за специализирана поддръжка и профилактика на основни модули на изградена софтуерна платформа „е-университет“ в МУ-Варна, съгласно приложена Техническа спецификация (Приложение № 1), наричана за краткост „система“. Съгласно конкретните си нужди и финансова обезпеченост, Възложителят си запазва правото да възлага изпълнение на разработване на допълнителни функционалности на системата или промени по съществуващите, наричани за краткост „допълнителни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИСПОКБРЕЙН ООД
2023-07-25   „Доставка чрез наем на техника за обезпечаване на събития, провеждани от Медицински университет – Варна“ (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предметът на поръчката включва периодични доставки чрез наем, монтаж/инсталиране и въвеждане в експлоатация, и демонтаж на техника за обезпечаване на събития, организирани от Възложителя, наричана за краткост „техника/оборудване“, подробно описани в Приложение № 1 Техническа спецификация (ТС). Дейностите се извършват според конкретните нужди на Възложителя и предварителна заявка с посочено място за провеждане на събитието и вид на техниката, която Изпълнителя следва да предостави. Посочените количества … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: МУЛТИМЕДИЯ.БГ ЕООД
2023-07-24   „Доставка на софтуер за 3D моделиране и симулации за медицински цели“ (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка, инсталиране и тестване на два броя софтуер за 3D моделиране и симулации за медицински цели, по проект №BG05M2OP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, съгласно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД
2023-07-12   Доставка на фармакопейни субстанции, галенови продукти и първични опаковки за лекарствени форми за нуждите на... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка на фармакопейни субстанции, галенови продукти и първични опаковки за лекарствени форми за нуждите на учебния процес на Факултет по фармация при Медицински университет - Варна. Поръчката включва доставка на стоките, предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества. Стоките са подробно описани в Приложение №1 Техническа спецификация - общо количество 1701 единици (килограм, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Химакс Фарма ЕООД
2023-07-07   „Изработка, доставка и монтаж на мебелировка за библиотека в сграда Ректорат“ (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за изработка, доставка и монтаж на мебелировка, за нуждите на библиотека в сграда Ректорат на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов – Варна“, съгласно Техническа спецификация (Приложение № 1). Поръчката включва изработка, доставка и монтаж на: - 33 вида модула индивидуализирана по вид и размери мебелировка от МДФ с дъбов радиален фурнир, натурален цвят, лакирана с матов финиш; - основа с облицовка от МДФ с дъбов радиален фурнир, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Мела ООД
2023-06-28   „Доставка на софтуер за 3D моделиране и симулации за медицински цели“ (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка, инсталиране и тестване на два броя софтуер за 3D моделиране и симулации за медицински цели, по проект №BG05M2OP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, съгласно … Преглед на обществените поръчки »
2023-06-26   „Доставка на резервни части и извънгаранционно обслужване на системи за ултрачиста вода“ (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за доставка на консумативи, резервни части и извънгаранционно обслужване на два броя системи за производство на ултрачиста вода Milli-Q® IQ 7005 на производителя Merck-Millipore, подробно описани в Приложение №1 - Техническа спецификация. Количеството и вида на доставките или услугите се определя от Възложителя в зависимост от конкретните му потребности и финансова обезпеченост. Посочените в Техническата спецификация – Приложение №1 количества са … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Фот ООД
2023-06-12   „Доставка на лабораторни камини“ (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала за работа с лабораторни камини, лабораторни маси и шкафове. Минималните технически характеристики и окомплектоване на оборудването са подробно описани в Техническата спецификация (Приложение №1). Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЛИАНС ХИМ ООД
2023-06-07   „Доставка на антитела и пептиди за обезпечаване на проект CHiP-BiD от Фонд „Научни изследвания“ по обособени позиции“ (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за доставка на антитела и пептиди (наричани още „стоки“) за осигуряване на качествено, в срок и в съответствие с договорните изисквания, провеждане на научни изследвания по проект ,,Circulating Histone Proteins as Biomarkers of Disease“ – CHiP-BiD, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ по договор № КП-06-ДВ/4 от 15.12.2021 г. Поръчката включва доставка на стоки, предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елта 90М ООД Фот ООД
2023-06-05   „Доставка на апаратура за обезпечаване на проекти на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна по... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала за работа с оборудване и апаратура за обезпечаване на проекти на Медицински университет - Варна, разделена на следните обособени позиции: Обособена позиция №1 – Допълнително оборудване за система за вакуумно разделяне; Обособена позиция №2 – Ретинален лазер; Обособена позиция №3 - Сензорен апарат за биологична обратна връзка ; Обособена позиция №4 – Офталмологични … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елпак Лизинг ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД
2023-05-18   Доставка на реактиви, хранителни среди, пипети, дезинфектанти и други за нуждите на Медицински университет – Варна... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за доставка на реактиви, хранителни среди, пипети, дезинфектанти и други за нуждите на Медицински университет – Варна по 11 обособени позиции, описани в Техническата спецификация (Приложение №1). Посочените в Техническата спецификация количества са прогнозни и ще послужат за оценяване на офертите. Възложителят си запазва правото да увеличи или намали обема им съобразно конкретните си потребности и финансова обезпеченост. Срок за изпълнение на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Лабекс Инженеринг ООД ЛАБИМЕКС АД Омнимед ООД Савимед ЕООД Хигиенно - Медицинска Индустрия ЕООД
2023-05-16   Доставка на резервни части и консумативи и предоставяне на услуги по извънгаранционно обслужване на апаратура и... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предмет на поръчката е избор на изп-л за доставка на рез. части и конс-ви и предоставяне на услуги по извънгаранционно обслужване на 647 бр. апаратура и оборудване към ФДМ, 143 бр. апаратура и обор-не към УМДЦ, 8 броя апаратура и обор-не (системи за медиц. газове) към ФДМ, 9 бр. апаратура и обор-не (климат. и вентилационни с-ми) към ФДМ, 229 бр. апаратура и обор-не към МК и 26 бр. обор-не (за медиц. козметика) към МК, описани в техн. спец-я (Прил-е №1, от №1.1 до №1.6 вкл.) от документацията. В предмета … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КРИЕЙТИВ ЛАЙТ ЕООД
2023-05-04   „Доставка на симулатори и мулажи за практическо обучение в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ –... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предметът на поръчката включва доставка, инсталиране/монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционен сервиз в рамките на гаранционния срок на симулатори и мулажи за практическо обучение на студенти, наричани за краткост „стоки“, подробно описани в Приложение № 1 Техническа спецификация. Обществената поръчка е разделена на четири обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 – Симулатори за неонатология и акушерство и гинекология; Обособена позиция №2 – Надграждане на наличен … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елпак Лизинг ЕООД НЕОТЕХ БЪЛГАРИЯ ЕООД
2023-05-02   Доставка на консумативи за нуждите на проект TransBrain по обособени позиции (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка на консумативи, с цел осигуряване провеждането на предвидените по проект „TransBrain” по Национална програма „Европейски научни мрежи“ научни изследвания, съгласно приложена техническа спецификация (Приложение №1). Посочените в Техническата спецификация количества са прогнозни и ще послужат за оценяване на офертите. Възложителят си запазва правото да увеличи или намали обема им съобразно конкретните си потребности и финансова … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Биомедика България ЕООД СЕЛЕРА ХЕМИИ ЕООД Фот ООД
2023-04-05   „Доставка на система за високоефективна тънкослойна хроматография“ (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка, монтаж, настройка, подробно изпитване, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала за работа със система за високоефективна тънкослойна хроматография („система“) за нуждите на Медицински университет - Варна. Минималните технически характеристики и окомплектоване са подробно описани в Техническата спецификация (Приложение №1). Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Лабприм ЕООД
2023-04-03   „Мигриране на платформа за електронно обучение в облачно пространство” (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Платформата за електронно обучение Blackboard Learn на Медицински университет – Варна се хоства на собствени сървъри (Self-Hosted System) и е с права на достъп на 10 000 потребители. Поради промени в начина на предоставяне на услугите към своите клиенти от 01.01.2024 г. компанията разработчик на платформа Blackboard спира поддръжката и обновяването на всички Self-Hosted System и е необходимо прехвърляне на същите в облачното пространство SaaS (Software-as-a-Service). Целта на обществената поръчка е … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Балистик сел ЕООД
2023-03-06   „Доставка на реактиви, китове, консумативи и др. за обезпечаване на проекти по Фонд „Наука“ на Медицински... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за доставката на реактиви, китове, консумативи и др. за осигуряване на качествено, в срок и в съответствие с договорните изисквания, провеждане на научни изследвания по одобрени за финансиране проекти от Фонд „Наука” към Медицински университет – Варна. Поръчката включва доставка на стоките, предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества. Стоките са подробно описани в Приложение №1 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Омнимед ООД СЕЛЕРА ХЕМИИ ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД
2023-02-28   „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на устройства за компютърна информационна и комуникационна система и... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предметът на обществената поръчката е доставка, монтаж/инсталиране и въвеждане в експлоатация, гаранционен сервиз на оборудване и софтуер за компютърна, информационна и комуникационна системи, включващи: компютърна техника, видео, мрежово и комуникационно оборудване, доставка на софтуерни продукти и лицензи за работа, удължаване на хардуерна и софтуерна поддръжка на налично оборудване за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, подробно описани в Техническата спецификация … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стемо ЕООД
2023-02-22   Доставка на реактиви, китове, хранителни среди, медицински консумативи и други за нуждите на Медицински университет... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за доставка на реактиви, китове, хранителни среди, медицински консумативи и други за нуждите на Медицински университет – Варна по 7 обособени позиции, описани в Техническата спецификация (Приложение №1). Посочените в Техническата спецификация количества са прогнозни и ще послужат за оценяване на офертите. Възложителят си запазва правото да увеличи или намали обема им съобразно конкретните си потребности и финансова обезпеченост. Срок за изпълнение … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Истлинк България ООД ЛАБИМЕКС АД Ридаком ЕООД
2023-02-21   Доставка на имплантати и дентален инструментариум за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предмет на общ. поръчка е избор на изпълнител за извършване на периодични доставки на имплантати и дентален инструментариум за ФДМ и УМДЦ при МУ „Проф. д-р П. Стоянов“–Варна, по две обос. поз-ии, съгл. техн. спец-я (ТС) - Приложение №1.1÷№1.2, с цел обезпечаване на лечебната и диагностичната дейност при провеждане на практическо обучение на студенти и докторанти, следдипломно обучение на лекари по дентална медицина, както и при извършване на научна дейност във ФДМ и в УМДЦ. Посочените в ТС количества са … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Патриция ООД
2023-02-20   „Доставка на консумативи, резервни части и извънгаранционно обслужване на аналитична апаратура за нуждите на... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за доставка на консумативи, резервни части и извънгаранционно обслужване на аналитична апаратура за нуждите на Медицински университет – Варна, подробно описани в Приложение №1 - Техническа спецификация. Поръчката е разделена в четири обособени позиции в зависимост от вида на апаратите, както следва: Обособена позиция №1 - Консумативи, резервни части и извънгаранционно обслужване на газов хроматограф Focus GC/Polaris Q; Обособена позиция №2 – … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД Фот ООД
2023-02-17   „Надграждане и разработване на нови функционалности в съществуваща софтуерна платформа „е-университет“ за нуждите на... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за надграждане и разработване на нови функционалности в съществуваща софтуерна платформа „е-университет“ (наричана по-долу „софтуер/а“ или „софтуерен/ия продукт“), внедряване и проверка функционалността на софтуерния продукт, обучение за работа и гаранционна поддръжка за нуждите на Медицински университет – Варна. Предвидени са дейности по създаване на нови функционалности в софтуера „е-университет“ за връзка с регистъра на всички действащи, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИСПОКБРЕЙН ООД
2023-02-14   „Следгаранционно профилактично и сервизно обслужване на микроскопска и друга оптична техника за нуждите на учебния... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предмет на поръчката е избор на изпълнител за следгаранционно профилактично и сервизно обслужване на: - за обособена позиция №1 - Микроскопи Zeiss: 316 броя микроскопска и друга оптична техника, произведени от Carl Zeiss (Германия), PZO (Полша), Ломо (Русия), подробно описани в Техническата спецификация (Приложение №1) - за обособена позиция №2 - Микроскопи Leica: 41 броя микроскопи, произведени от Leica Microsystems (Германия), подробно описани в Техническата спецификация (Приложение №1). Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Микрооптика ООД РСР ЕООД
2023-02-07   „Доставка на софтуер за организиране на научната дейност“ (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка, инсталиране, конфигуриране, обучение на персонала и гаранционна поддръжка за срок от 36 (тридесет и шест) месеца на уеб-базиран софтуер за организиране на научната дейност в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов – Варна“, подробно описан в Техническа спецификация (Приложение №1). Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Sages sp.zoo
2023-01-24   Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратура за обработка, предаване и съхранение на аудио и видео... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за извършване на доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратура за обработка, предаване и съхранение на аудио и видео материали, за нуждите на телевизия MU-Vi.tv към Медицински университет - Варна, разделен на три обособени позиции, както следва: ОП №1 Система за излъчване на телевизионна програма и видео оборудване, общо количество - 10 броя, съгласно приложена техническа спецификация за обособената позиция (Приложение №1.1); ОП №2 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АДСИС ЕООД Контракс АД
2023-01-23   Извънгаранционна абонаментна поддръжка, обслужване и доставка на резервни части и консумативи за анестезиологично... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за предоставяне на услуги по извънгаранционна абонаментна поддръжка, обслужване и, при необходимост, доставка на резервни части и консумативи за следното медицинско оборудване: анестезиологичен апарат Fabius plus XL - 2 броя, монитор Infinity Delta и Infinity Docking - 2 броя, монитор Vista 120 - 3 броя, пациент монитор Vista 120 (version 3) – 3 бр., газов модул Scio Four Oxi - 2 броя и подлежаща на присъединяване в рамките на срока на действие на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД
2023-01-19   „Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение за нуждите на Медицински университет – Варна от... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предметът на поръчката е доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение (НН) от координатор на стандартна балансираща група. Прогнозното количество електрическа енергия за срока на действие на договора (12 месеца) e 3 668,42 MWh. Количеството електрическа енергия се определя от Възложителя в зависимост от конкретните потребности. Посоченото количество е прогнозно за срока на договора е определено на база предходно потребление на Възложителя с включена опция и подновяване като … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЕР ТОКИ ПАУЪР АД
2022-12-29   Доставка на хранителни продукти за нуждите на Студентски общежития и столове при Медицински университет “Проф. д-р... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предмет на общ.поръчка е избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти (наричани още „стоки“) за нуждите на Студентски общежития и столове при МУ – Варна, по четири обособени позиции, съгласно техническа спецификация (ТС) - Приложения №1.1÷№1.4. При възникнала необходимост, Възложителят може за заявява стоки за нуждите на бази и филиали на МУ – Варна, като в този случай, в конкретната писмена заявка се посочват необходимите данни за издаване на фактура. Посочените в ТС за обособената позиция … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Варна Оборот ЕООД Мира фууд ЕООД
2022-12-23   Доставка на интерактивен клиничен дигитален симулатор за нуждите на Медицински университет - Варна (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за осигуряване на лиценз за персонален достъп до интерактивен клиничен дигитален симулатор и доставка на мултифокална двупосочна дигитална маса за обучение на студенти и докторанти във Факултет „Медицина“ и Факултет „Обществено здравеопазване“, с цел повишаване нивото на обучение в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна. Предлаганият интерактивен клиничен дигитален симулатор, наричан за краткост „симулатор“ трябва да бъде с … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екос-Медика ООД
2022-12-22   Доставка на апаратура за инвазивна електрофизиология за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Доставка,монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратура за инвазивна електрофизиология, обучение на специалисти на Възл-ля и гаранц.сервиз в рамките на гаранц.срок, с цел повишаване нивото на практическото обучение на студенти и докторанти в I катедра по вътрешни болести в МУ–Варна. Посочената апаратура е интегрирана модулна система,която включва следните апарати, оперативно съвместими помежду си за едновременна работа: 1бр. записваща система на електрофизиологични процедури, 1бр. стимулатор за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: РСР ЕООД
2022-11-24   Доставка на стъклария, реактиви, китове, стандарти и консумативи за нуждите на учебния процес при Медицински... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за доставка на стъклария, реактиви, китове, стандарти и консумативи за нуждите на учебния процес при Медицински университет – Варна по осем обособени позиции, наричани в документацията „стоки“, описани в Техническата спецификация (Приложение №1). Посочените в Техническата спецификация количества са прогнозни и ще послужат за оценяване на офертите. Възложителят си запазва правото да увеличи или намали обема им съобразно конкретните си потребности и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД Елпак Лизинг ЕООД ЛАБИМЕКС АД Химтекс ООД
2022-11-21   „Доставка на софтуер за организиране на научната дейност“ (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка, инсталиране, конфигуриране, обучение на персонала и гаранционна поддръжка за срок от 36 (тридесет и шест) месеца на уеб-базиран софтуер за организиране на научната дейност в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов – Варна“, подробно описан в Техническа спецификация (Приложение №1). Преглед на обществените поръчки »
2022-11-21   Доставка на материали за нуждите на учебния процес по специалност „Зъботехник“ в Медицински колеж при Медицински... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка на материали за нуждите на учебния процес по специалност „Зъботехник“ в Медицински колеж при Медицински университет - Варна. Поръчката включва доставка на стоките, предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества. Стоките са подробно описани в Приложение №1 Техническа спецификация, общо количество 3249 единици (комплект, опаковка и брой). Посочените в Техническата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Евгени Стефанов-ЕС ЕООД
2022-10-24   „Доставка на апаратура за обезпечаване на проекти по Фонд „Наука“ и за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала за работа с лабораторна и медицинска апаратура за обезпечаване на проекти по Фонд „Наука“ и за нуждите на Медицински университет - Варна. Минималните технически характеристики и окомплектоване на апаратурата са подробно описани в Техническата спецификация (Приложение №1) за съответната обособена позиция. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елпак Лизинг ЕООД Инфомед ЕООД ЛАБИМЕКС АД Локатор-К ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД
2022-10-03   Извънгаранционна абонаментна поддръжка, обслужване и доставка на резервни части за рентгенова техника за дентална... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за предоставяне на услуги по извънгаранционна абонаментна поддръжка, обслужване и, при необходимост, доставка на резервни части за рентгенова техника за дентална образна диагностика, както следва: 1 бр. дентален томограф за 3D изображения „Planmeca ProMax 3DMax”, 1 бр. рентгенов генератор (ортопантомограф за панорамна снимка на зъбите) „Planmeca ProMax” с цефалометрична приставка и 4 бр. интраорални рентгенови апарати (кугел) „Planmeca ProХ”, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Медиком 2000 ООД
2022-08-30   Доставка на оборудване за образна диагностика за нуждите на Факултет по дентална медицина при Медицински университет... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за извършване на доставка, монтаж/инсталация, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на панорамен дигитален рентген за нуждите на Факултет по дентална медицина, както и обучение на персонала за работа, с цел провеждане както на практическо обучение на студентите по дентална медицина и на преддипломните им стажове, така и на учебната и научно-изследователската дейност към Факултета по дентална медицина. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Евгени Стефанов-ЕС ЕООД
2022-08-25   „Доставка на реактиви, китове, консумативи и др. за обезпечаване на проекти по Фонд „Наука“ на Медицински... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставката на реактиви, китове, консумативи и др. за осигуряване на качествено, в срок и в съответствие с договорните изисквания, провеждане на научни изследвания по одобрени за финансиране проекти от Фонд „Наука” към Медицински университет – Варна. Поръчката включва доставка на стоките, предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества. Стоките са подробно описани в Приложение №1 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елта 90М ООД
2022-08-18   Доставка на оборудване за обезпечаване на проект CHiP-BiD по Фонд „Научни изследвания“ на Медицински университет... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за доставка на оборудване (наричано още „стоки“) за осигуряване на качествено, в срок и в съответствие с договорните изисквания, провеждане на научни изследвания по проект ,,Circulating Histone Proteins as Biomarkers of Disease“ – CHiP-BiD, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ по договор № КП-06-ДВ/4 от 15.12.2021 г. Поръчката включва доставка на стоки, предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД
2022-08-12   Доставка на стоматологични юнити за нуждите на ФДМ и УМДЦ при Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов – Варна (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за извършване на доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на 5 (пет) броя стоматологични юнити, както и обучение на персонала за работа, за нуждите на учебната, диагностичната и научна работа във Факултета по Дентална медицина. Предлаганите стоматологични юнити и 46 броя инструменти/периферия, наричани за краткост „оборудване“ трябва да бъдат с параметри идентични или по-добри от минималните изисквания на възложителя, посочени в техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дентатехника ЕООД