Поръчки: Медицинско оборудване

>20 активни обществени поръчки

Неотдавнашни обществени поръчки на медицинско оборудване в България

2023-11-28   Deadline 2024-01-04   Периодична доставка с вкл. монтаж на мед. оборудване, системи за съхранение на стерилни и нестер. изделия, моб.... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка с включен монтаж на медицинско оборудване, системи за съхранение на стерилни и нестерилни изделия, мобилни устройства и платформи, предназначени за използване в операционни зали и стерилни помещения за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя на следнитe адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. "Св. Г. Софийски" № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-27   Deadline 2024-01-02   Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на дигитален графично-скопичен рентгенов апарат (Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД)
Предметът на поръчката включва доставка на един брой дигитален графично-скопичен рентгенов апарат, подробно описан в Приложение № 1 Техническа спецификация от документацията. Оферираните рентгенови апарати трябва да отговарят на изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация. Поръчката е за доставка под условие, тъй като при откриване на процедурата не е осигурено финансиране. Изпълнението започва след потвърждение от възложителя за осигурено финансиране и представяне от изпълнителя на … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-27   Deadline 2023-12-28   „Доставка на болнични легла и други елементи на болничния инвентар за нуждите на УМБАЛ „Канев“ АД“ (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД)
Предметът на обществената поръчка е Доставка на болнични легла и други елементи на болничния инвентар за нуждите на УМБАЛ “Канев” АД. В Техническа спецификация (Приложение №2) са посочени наименование, технически характеристики, мерни единици и прогнозни количества за всяка една от номенклатурите. Прогнозната стойност е определена за максималната продължителност на договора от 24 месеца. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-27   Deadline 2024-01-04   ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА СБАЛИПБ „ПРОФ. ИВАН КИРОВ” ЕАД” (СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ "ПРОФ. ИВАН КИРОВ" ЕАД)
Поръчката включва доставка на медицински изделия, които са посочени изчерпателно в техническата спецификация. Поръчката включва 68 номенклатурни единици.Участниците могат да подават предложения за една или повече номенклатурни единици, включени в поръчката /пар.47 от ПЗР ППЗОП/, като за част от номенклатурните единици е въведено изискване за комплексност. Участниците могат да кандидатстват за отделни номенклатурни единици от поръчката, като съобразяват следното изискване: за номенклатурните единици, … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-27   Deadline 2023-12-28   Доставка на медицински изделия – консуматив за лабораторна диагностика (допълваща поръчка) (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия - консуматив за лабораторна диагностика, групирани в 3 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификацията в т. II. от раздел I. от документацията за участие. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация по т. II от раздел I от документацията за участие. Поради прогнозния характер на … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-27   Deadline 2023-12-28   Доставка на превързочни и други неспецифични медицински консумативи (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Предметът на обществената поръчка e доставката на превързочни и други неспецифични медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „НКБ” ЕАД, групирани в броя 7 обособени позици, подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация - т.ІІ от раздел І на документацията за участие, представляващо неразделна част от нея. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-24   Deadline 2024-01-02   “Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория при „ДКЦ XXV - София” ЕООД по обособени... (ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XXV-СОФИЯ ЕООД)
“Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория при „ДКЦ XXV - София” ЕООД по обособени позиции от № 1 до № 16 за срок от две години” Преглед на обществените поръчки »
2023-11-22   Deadline 2024-01-02   „Доставка на мобилна рентгенова система С-рамо за съдова хирургия“ (Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД)
Доставка, монтаж, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на мобилна рентгенова система С-рамо за съдова хирургия; Изпълнението на поръчката обхваща: 1. Доставка на апаратурата, придружена с оригинална техническа документация и пълната останала необходима документация, вкл. сертификати за качество, ръководство /инструкция/ за експлоатация, гаранционна карта; 2. Извършване на монтаж, настройки и техническо изпитване на апаратурата, съгласно изискванията на производителя и пускане в експлоатация; 3. … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-22   Deadline 2024-01-08   ,,ДОСТАВКА НА СИСТЕМА ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ХИПОКСИЯ ЗА ЖИВОТИНСКИ МОДЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ..... пълното наименование се... (Медицински Университет - София)
Предметът на обществената поръчка включва доставка на система за експериментална хипоксия за животински модели за изпълнение на Проект BG-RRP-2.004-0004-C01: „Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие на Медицински университет – София“, финансиран от НПВУ. Подробно описание по вид, количество и технически характеристики на системата за експериментална хипоксия за животински модели са посочени в Техническата спецификация на Възложителя – Приложение № 1. Срок за извършване на … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-22   Deadline 2023-12-27   Доставка на медицински консумативи за нуждите на „Многопрофилна болница за активно лечение - Пирдоп“ АД по три... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПИРДОП АД)
Доставка на медицински консумативи за нуждите на „Многопрофилна болница за активно лечение - Пирдоп"АД. Пълното описание на предмета на поръчката и съответно на медицинските консумативи са описани подробно по вид, количество и единица мярка в приложената към документацията Техническа спецификация. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-22   Deadline 2023-12-22   Доставка на медицински изделия – консумативи за ендоваскуларно лечение (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на мед. изделия - консумативи за ендоваскуларно лечение, групирани в 27 броя об. поз., подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификацията в т. II от раздел І на документацията за участие. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните об. позиции, са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификацията в т. II от раздел І на документацията за участие. Поради прогнозния характер на посочените количества същите не … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-21   Deadline 2023-12-22   „Доставка на Система за инжектиране на контрастни вещества в катетеризационна лаборатория за нуждите на УМБАЛ „Проф.... (Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Александър Чирков" ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва доставки на медицинска апаратура, представляваща: система за инжектиране на контраст, съгласно приложената Техническа спецификация, с цел избор на изпълнител и сключване на договор при най-благоприятни за УМБАЛ „Проф. д-р Ал. Чирков“ ЕАД условия. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-21   Deadline 2023-12-21   Доставка на медицински изделия – консумативи за инвазивни процедури при деца (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия - консумативи за инвазивни процедури при деца, групирани в 41 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение №1 към Техническата спецификация по т.ІІ от раздел І на документацията за участие в процедурата. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение №1 към Техническата спецификация. Поради прогнозния характер на посочените количества същите не … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-20   Deadline 2023-12-21   „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за функционална магнитна стимулация с високоиндуктивно... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД)
Предметът на обществената поръчка включва доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура за нуждите на УМБАЛ „Канев“ АД, както и обучение на персонала за работа с апаратурата предмет на поръчката и гаранционна поддръжка, описан в „Техническа спецификация” към документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-17   Deadline 2023-12-18   Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на лабораториите и Отделение по трансфузионна хематология... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ АД)
Настоящата обществена поръчка е с предмет доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на лабораториите и Отделение по трансфузионна хематология към МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е до 12 месеца, съгласно проекта на договора. Настоящата обществена поръчка, включваща 9 броя обособени позиции, съгласно Техническа спецификация - Приложение № 1 от обособена позиция № 1 до № 9 вкл. Посочените … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-17   Deadline 2023-12-19   „Доставка и гаранционна поддръжка на лабораторна хладилна техника за нуждите на химико-токсикологичната лаборатория... (Министерство на вътрешните работи)
Доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на лабораторната хладилна техника, както следва: - 2 (два) броя лабораторен хладилник с полезен обем не по-малък от 250 литра; - 1 (един) брой лабораторен хладилник с фризер с полезен обем на хладилника не по-малък от 140 литра и с полезен обем на фризера не по-малък от 80 литра; - 2 (2) броя лабораторен фризер вертикарен с полезен обем не по-малък от 250 литра. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-17   Deadline 2023-12-20   Доставка на медицинска апаратура за нуждите на „КОЦ-Бургас“ ЕООД (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - БУРГАС ЕООД)
Доставка на медицинска апаратура за нуждите на „КОЦ-Бургас“ ЕООД Предметът на поръчката включва доставка, монтаж, обучение на персонала(без ОП 1 и ОП 13) и въвеждане в експлоатация на общо 24 медицински изделия(МИ)/медицинска апаратура(МА), разпределени в 14 обособени позиции. На основание изискванията на Закона за медицинските изделия(ЗМИ) и на Наредба № 7 на МЗ от 31.03.2021 г. Възложителят изисква предлаганите от участниците МИ да бъдат включени в Списъка по чл.30а от ЗМИ, поддържан на интернет … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-16   Deadline 2023-12-18   Доставка на неонатологични термолегла (Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД)
Поръчката е с предмет: Доставка на неонатологични термолегла за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД“ и включва доставка на две неонатологични термолегла. Предметът на поръчката включва доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционен сервиз в рамките на гаранционния срок на неонатологичните легла. Характеристиките на неонатологичните легла са подробно описани в Техническата спецификация от документацията. Предлаганите неонатологичните легла трябва да бъдат … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-15   Deadline 2023-12-18   „Доставка на апаратура и оборудване по седем обособени позиции за научна група 3.1.3. „Хранене и невроразвитие“, по... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала за работа с апаратура/оборудване за обезпечаване изпълнението на работната програма на научна група 3.1.3. „Хранене и невроразвитие“, по договор №BG-RRP-2.004-0009-C02. Поръчката включва доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала за работа, с предварително заявена и конкретизирани по вид и количества, общо 27 броя от 14 вида апаратура/оборудване, разделени в … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-14   Deadline 2023-12-28   „Доставка на медицинска апаратура и оборудване за Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Света... (Община Бургас)
Предмет на настоящата поръчка е доставката на медицинска апаратура и оборудване за Многопрофилна болница за лечение на детски болести и включва следните дейности:Доставка на медицинската апаратура до мястото на доставка, посочено в документацията за обществената поръчка;Монтаж и инсталация или монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на доставената Медиц.апаратура, изискваща разрешителен режим;За ОП1–В обхвата на дейностите се включва и изготвяне на проектна документация,съгл.Наредба … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-13   Deadline 2023-12-18   „Доставка на реактиви и консумативи за PCR, химичен и биохимичен анализ в изпълнение на проект към ФНИ... (Тракийски университет)
Предмет на обществената поръчка е: „Доставка на реактиви и консумативи за PCR, химичен и биохимичен анализ в изпълнение на проект към ФНИ КП-06-ПМ67/6-СУНИ BG-175467353-2022-03-0019, за нуждите на Факултет „ Техника и технологии“ - Ямбол при Тракийски университет - гр. Стара Загора“ Поръчката е обособена в позиции, както следва: Обособена позиция №1 Консумативи за PCR и микроскопски изследвания Обособена позиция №2 Реактиви, консумативи за химичен и биохимичен анализ 1.2. Възложителят подробно е описал … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-13   Deadline 2023-12-14   Доставка на три броя генератор на Галий 68, с активност от 50 mCi/1850 MBq, валидиран за работа с 0,05 М концентрация на HCl (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Предмет на обществената поръчката е доставката на три броя генератор на Галий 68, с активност от 50 mCi/1850 MBq, валидиран за работа с 0,05 М концентрация на HCl и флакони солна киселина. Генераторите трябва да са напълно съвместими със синтезния модул в лабораторията на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД – Fully Automated Radio Synthesis system Modular Lab Easy, EC 519. Генераторът да е сертифициран съгласно GMP – Правилата за добра медицинска практика. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-13   Deadline 2023-12-14   "Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранц. сервизно обслужване на медицинска... (Многопрофилна Болница за Активно Лечение-Д-Р Атанас Дафовски АД)
Определените изпълнители доставят, монтират, инсталират, тестват и пускат в експлоатация апаратура по обособени позиции за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали. Извършват задължително обучение на отговорния персонал за работа с въведените в експлоатация апарати и гаранционно сервизно обслужване в предложения гаранционен срок. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-13   Deadline 2023-12-15   ДОСТАВКА НА СПЕЦИФИЧНИ КОМПОНЕНТИ ЗА ПЪРВИЧНО И РЕВИЗИОННО ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ, ВКЛЮЧВАЩИ ЦИМЕНТНО И БЕЗЦИМЕНТНО ЗАКРЕПВАНЕ (УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ "ПРОФ. БОЙЧО БОЙЧЕВ" ЕАД)
ДОСТАВКА НА СПЕЦИФИЧНИ КОМПОНЕНТИ ЗА ПЪРВИЧНО И РЕВИЗИОННО ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ, ВКЛЮЧВАЩИ ЦИМЕНТНО И БЕЗЦИМЕНТНО ЗАКРЕПВАНЕ, ПОДРОБНО ОПИСАНИ ПО ВИДОВЕ И КОЛИЧЕСТВА В ДОКУМЕНТА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-10   Deadline 2023-12-13   "Доставка на нов хирургичен инструментариум /инструменти/ за нуждите на УМБАЛ "Канев" АД по три обособени позиции" (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД)
"Доставка на нов хирургичен инструментариум /инструменти/ за нуждите на УМБАЛ "Канев" АД по три обособени позиции" разделена на 3 обособени позиции и включени в тях номенклатурни единици, подробно описани в Част II Техническа спецификация, неразделна част от Документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-10   Deadline 2023-12-13   ”Медицински изделия/консумативи за нуждите на Клиника по неврохирургия за възрастни и ендоваскуларна неврохирургия... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва доставка на различни видове медицински изделия. Код на поръчката, съгласно Общ терминологичен речник: 33140000 – Медицински консумативи. Възложителят разделя поръчката на 2 (две ) обособени позиции. Обособени позиции №№ 1÷2 са подробно посочени в Техническата спецификация – Приложение № 1, неразделна част от настоящата документация за възлагане. Всяка обособена позиция съдържа в себе си самостоятелни номенклатури. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-10   Deadline 2023-12-12   "ДОСТАВКА НА ХИМИКАЛИ, РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ ..... пълното наименование... (Медицински Университет - София)
Предметът на настоящата обществената поръчка е доставка на химикали, реактиви и консумативи за извършване на дейностите по изпълнение на Научна програма 3.1.11 от Проект BG-RRP-2.004-0004-C01: „Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие на Медицински университет – София“, финансиран от НПВУ и включва 6 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 с предмет: ,,Доставка на химикали, реактиви и консумативи за клетъчно култивиране“; Обособена позиция № 2 с предмет: … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-09   Deadline 2023-12-11   Доставка и монтаж на Мини автоклав за нуждите на проект BG-RRP-2.004-0008 (SUMMIT) (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка, монтаж и обучение на служителите на възложителя за работа с Мини автоклав - 1 брой, за изпълнение на дейностите, предвидени в административен договор № BG-RRP-2.004-0008 за финансиране на проект „Софийски Университет – Маркер за Иновации и Технологичен Трансфер (SUMMIT)“ по стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища“ в рамките на компонент „Иновативна България“ от НПВУ към Програмата за ускоряване на икономическото … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-09   Deadline 2023-12-15   Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви за нуждите на "КОЦ- В. Търново" ЕООД (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД)
Поръчката съдържа общо 148 об позиции, съгласно Техническа спецификация. Три от обособените позиции - 146, 147 и 148 ще бъдат възложени по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП - директно възлагане. Обособени позиции от № 1 до № 145 вкл. ще бъдат възложени с настоящата поръчката чрез провеждане на открита процедура. Участниците могат да подават оферти за една, няколко или всички обособени позиции. Част от обособените позиции включват номенклатурни … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-09   Deadline 2023-12-11   ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ИНСТАЛАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ В МИ-МВР (Медицински институт на МВР)
Предмет на възлагане на откритата процедура за възлагане на обществената поръчка е доставка, монтаж и инсталация на на медицинска апаратура за диагностика и лечение в Медицински институт на МВР по двадесет и три обособени позиции, посочени в настоящото Обявление. Предметът, обхватът и основните параметри на медицинската апаратура, предмет на откритата процедура, са подробно описани в „Техническа спецификация“ от документацията за участие – Приложение № 1. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-08   Deadline 2023-12-11   „ДОСТАВКА НА УСТРОЙСТВА ЗА АКТИГРАФИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА НАУЧНА ГРУПА 3.1.15 .... /пълното наименование се съдържа в... (Медицински Университет - София)
Предметът на обществената поръчка включва доставка на устройства за актиграфия за целите на Научна група 3.1.15 за изпълнение на Проект BG-RRP-2.004-0004-C01: „Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие на Медицински университет – София“, финансиран от НПВУ. Подробното описание и технически характеристики на устройствата, както и изискванията към изпълнението са подробно описани в Техническата спецификация на Възложителя -Приложение № 1. Срок за извършване на доставка, … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-08   Deadline 2023-12-11   ДОСТАВКА НА СИСТЕМИ ЗА ТОТАЛНО КОЛЯННО И РАМЕННО ПРОТЕЗИРАНЕ (УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ "ПРОФ. БОЙЧО БОЙЧЕВ" ЕАД)
ДОСТАВКА НА СИСТЕМИ ЗА ТОТАЛНО КОЛЯННО И РАМЕННО ПРОТЕЗИРАНЕ, ПОДРОБНО ОПИСАНИ ПО ВИДОВЕ И КОЛИЧЕСТВА В ДОКУМЕНТА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-08   Deadline 2023-12-08   Доставка на медицински изделия – консумативи за електрофизиология в кардиологията (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия – консумативи за електрофизиология в кардиологията, групирани в 28 обособени позиции, подробно описани по технически характеристики и количество в Техническата спецификацията в т. II от раздел І на документацията за участие. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции, са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация. Поради прогнозния характер на посочените количества същите не представляват нито … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-07   Deadline 2023-12-08   „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатац., обуч. на персонал и гаранц. обслуж. на мед. апаратура за оборудване на... (Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Александър Чирков" ЕАД)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала за работа и гаранционно обслужване на фабрично нови операционни маси (2 броя), операционни лампи (4 броя), таванни колони (общо 8 броя), анестезиологични апарати (4 броя), подробно описани в Техническата спецификация – Приложение № 2 от документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-07   Deadline 2023-12-08   „ДОСТАВКА НА СИМУЛАТОРИ И ТРЕНАЖОРИ ЗА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ (Медицински университет)
Предметът на поръчката включва доставка, монтаж/инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз в рамките на гаранционния срок на симулатори и тренажори за практическо обучение на студенти, и обучение на персонал за работа, подробно описани в Техническа спецификация ОП1-№1 (Приложение № 1), Техническа спецификация ОП2-№2 (Приложение № 2), Техническа спецификация ОП3- №3 (Приложение № 3) Техническа спецификация ОП4- №4 (Приложение № 4). Обществената поръчка е разделена на четири обособени … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-07   Deadline 2023-12-08   „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на стъклена модулна система за четири операционни зали в обект... (Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Александър Чирков" ЕАД)
Предметът на поръчката включва доставка и монтаж на Система от субструктура за стени, покрити с единични стенни панели, вкл. крепежните материали; Система от стъклени панели (в т.ч. Система от стъклени панели с цветно покритие; Система от стъклени панели без цветно покритие; Рентгенова защита мин. Pb 2,0 mm на две операционни зали; Отвеждащи въздуховоди за система от стъклени стени; Мултимедийни панели за монтаж в стъклен панел; Шкафове за вграждане; Прозорец за монтиране в стъклен стенен панел; Щори); … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-06   Deadline 2023-12-08   Доставка, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционно обслужване на два броя апарати за темпериране... (Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Александър Чирков" ЕАД)
"Доставка, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционно обслужване на два броя апарати за темпериране на кръв и кръвни продукти за нуждите на Операционен блок в УМБАЛ "Проф. д-р Александър Чирков" ЕАД" Техническите параметри, на които трябва да отговаря апаратурата са описани в документацията за участие в процедурата. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-06   Deadline 2023-12-05   Доставка на медицински изделия и консумативи към Отделение по ортопедия и травматология за нуждите на МБАЛ Христо... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХРИСТО БОТЕВ АД)
Периодични доставки на медицински изделия и консумативи към Отделение по ортопедия и травматология за нуждите на МБАЛ Христо Ботев АД гр. Враца по две обособени позиции за срок от 12 месеца. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-06   Deadline 2023-12-08   Периодична доставка на специфични медицински изделия, консумативи за специализирани ендоскопски процедури и... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на специфични медицински изделия, консумативи за специализирани ендоскопски процедури и лапароскопски операции за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следнитe адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. "Св. Г. Софийски" № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. "Христо Смирненски" № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. "Христо Ботев" № 81; МБАЛ … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-03   Deadline 2023-12-05   Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на КОЦ - ВРАЦА ЕООД (Комплексен Онкологичен Център - Враца ЕООД)
Периодични доставки на медицински изделия и консумативи за нуждите на КОЦ - ВРАЦА ЕООД по 13 обособени позиции за срок от 24 месеца. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-03   Deadline 2023-12-04   Периодична доставка на реактиви, реагенти, консумативи и аксесоари за Пловдивски университет „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ по... (ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ")
Предметът на поръчката включва периодична доставка на реактиви, реагенти, консумативи и аксесоари за Пловдивски университет „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ по проект „ДИГИТАЛНИ УСТОЙЧИВИ ЕКОСИСТЕМИ – ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ И СОЦИАЛНИ МОДЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА ЕКОСИСТЕМИ (ДУЕкоС)“ по 11 обособени позиции: ОП № 1: "Разтворители с висока чистота“; ОП № 2: „Хроматографски консумативи“; ОП № 3: „Апаратно специфични консумативи“; ОП № 4: „Апаратно специфични консумативи за електрохимична система Autotab 302 N“; ОП № 5: … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-02   Deadline 2023-12-05   ДОСТАВКА НА АПАРАТИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ - ХАСКОВО“ АД (Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково АД)
Предметът на възлагане на настоящата поръчка е: „Доставка на апарати за хемодиализа за нуждите на МБАЛ - Хасково АД“. Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности: доставка на Медицинската апаратура до МБАЛ - Хасково АД, с адрес: гр Хасково, бул. ”Съединение” №49; монтаж/инсталация и въвеждане в експлоатация на доставената медицинска апаратура; обучение на персонала на Възложителя за работа с доставената медицинска апаратура; гаранционна поддръжка на доставената медицинска … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-02   Deadline 2023-12-05   ДОСТАВКА НА ИНКУБАТОРИ БЕЗ ПОВДИГАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ - ХАСКОВО“ АД (Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково АД)
Предметът на възлагане на настоящата поръчка е: „Доставка на инкубатори без повдигане за нуждите на МБАЛ - Хасково АД“. Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности: доставка на Медицинската апаратура до МБАЛ - Хасково АД, с адрес: гр Хасково, бул. ”Съединение” №49; монтаж/инсталация и въвеждане в експлоатация на доставената медицинска апаратура; обучение на персонала на Възложителя за работа с доставената медицинска апаратура; гаранционна поддръжка на доставената … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-02   Deadline 2023-12-08   “Доставка на медицински изделия и консумативи” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ АД)
Доставка на медицински изделия и консумативи” за нуждите на МБАЛ ”Д-р Н.Василиев”АД, гр.Кюстендил. Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл.20, ал.1, т.1, във връзка с чл. 73 и следващите от ЗОП Преглед на обществените поръчки »
2023-11-01   „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ИНСТАЛАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА НЕОБХОДИМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА МИ - МВР“ (Медицински институт на МВР)
Предмет на възлагане на обществената поръчка е доставка, монтаж и инсталация на специализирана медицинска апаратура за клиники и отделения на Медицински институт на МВР по обособени позции, както следва: Обособена позиция № 1 – ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ИНСТАЛАЦИЯ НА АВТОМАТИЧЕН МОБИЛЕН ДИСПЕНСИРАЩ ИНЖЕКТОР НА РАДИОФАРМАЦЕВТИЦИ; Обособена позиция № 2 – АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕН АПАРАТ; Обособена позиция № 3 –ОПЕРАЦИОННА МАСА ЗА ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ; Обособена позиция № 4 –ВИСОК КЛАС ДИГИТАЛНА РЕНТГЕНОВА СИСТЕМА ТИП … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-01   Доставка и въвеждане в експлоатация на нов Дигитален графично скопичен рентгенов апарат за нуждите на Отделение по... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДОБРИЧ АД)
Доставка и въвеждане в експлоатация на нов Дигитален графично скопичен рентгенов апарат за нуждите на Отделение по образна диагностика на „МБАЛ – Добрич“ АД, съгласно техническа спецификация. Както и съпътстващите дейности по изпълнение на поръчката, подробно описани в документацията за участие в настоящата поръчка. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-01   Deadline 2023-12-06   „Доставка на система за вътресъдов ултразвук за нуждите на „УМБАЛ „Проф. д-р Ал. Чирков“ ЕАД (Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Александър Чирков" ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва доставки на медицинска апаратура, представляваща: система за вътресъдов ултразвук, съгласно приложената Техническа спецификация, с цел избор на изпълнител и сключване на договор при най-благоприятни за УМБАЛ „Проф. д-р Ал. Чирков“ ЕАД условия. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-01   Deadline 2023-12-06   „Доставка на медицински изделия за сърдечносъдова хирургия, за които няма подадени оферти от проведени процедури“ (Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД)
Периодични доставки по предварителни заявки по вид и количество на медицински изделия и консумативи за сърдечносъдова хирургия, подробно описани в Приложение №1– Техническа спецификация.Поръчката е разделена на 13 обособени позиции. ОП №№1,3,5,7 и 13 съдържат номенклатури в количествената спецификация. Участниците представят предложение за всички номенклатури на обособената позиция. Оценката е комплексна, оценява се по обща стойност на цялата обособена позиция. Договорът влиза в сила от датата на … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-31   Доставка на оборудване за нуждите на Факултет по дентална медицина към Медицински университет – Пловдив по обособени позиции (Медицински университет - Пловдив)
Обществената поръчка включва доставка, монтаж, гаранционна поддръжка и обучение за работа с 2 бр. парно-вакуумни стерилизатори и 10 бр. стоматологични комплекти, включващи стоматологичен стол, юнит с горно окачване на шланговете и периферия. Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции, както следва: ОП № 1 „Доставка на стоматологични комплекти, включващи стоматологичен стол, юнит с горно окачване на шланговете и периферия“ ОП № 2 „Доставка на стерилизационна техника за нуждите на ФДМ“ Преглед на обществените поръчки »
2023-10-31   Deadline 2023-12-04   „Периодична доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на отделение по диализно лечение“ (Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД)
Периодични доставки по предварителни заявки по вид и количество на медицински изделия и консумативи за нуждите на отделение по диализно лечение, подробно описани в Приложение №1– Техническа спецификация.Поръчката е разделена на 11 обособени позиции. ОП №1,2,7,8,9,10 и 11 съдържат номенклатури в количествената спецификация. Участниците представят предложение за всички номенклатури на обособената позиция. Оценката е комплексна, оценява се по обща стойност на цялата обособена позиция. Договорът влиза в сила … Преглед на обществените поръчки »
Свързани търсения 🔍