„Доставка на електрическа енергия – ниско напрежение (НН) по свободно договорени цени за нуждите на община Каолиново"

Община Каолиново

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение (НН) по свободно договорени цени за нуждите на община Каолиново”.
Обществената поръчка има за цел да бъде избран доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група, съгласно разпоредбите на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), като се сключи договор за комбинирани услуги по смисъла на чл. 20 от ПТЕЕ, а именно покупка на електрическа енергия и плащане на всички използвани от възложителя, като краен клиент услуги: „достъп до електропреносната и/или електроразпределителната мрежа“, „пренос на електрическа енергия през електропреносната и/или електроразпределителната мрежа“ и „отговорност за балансиране“, както и уреждане на отношенията във връзка с плащането на дължимите суми за мрежови услуги за съответния ценови период.

Краен срок
Deadline 2023-12-18

Кой?

Какво?

Къде?

История на обществените поръчки
Дата Документ
2023-11-14 Обявление за поръчка
Обявление за поръчка (2023-11-14)
Възлагащ орган
Име и адреси
Име: Община каолиново
Национален регистрационен номер: 000931881
Пощенски адрес: пл. УКРАЙНА №.4
Пощенски град: гр.Каолиново
Пощенски код: 9960
Държава: България 🇧🇬
Лице за контакт: Незиха Сюлейман Исмаил
Телефон: +359 888439997 📞
Електронна поща: kaolin_edu@kaolinovo.bg 📧
Регион: Шумен 🏙️
URL: www.kaolinovo.bg 🌏
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/2389 🌏
Комуникация
URL на документите: https://app.eop.bg/today/341529 🌏
URL адрес за участие: https://app.eop.bg/today/341529 🌏

Обект
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“„Доставка на електрическа енергия – ниско напрежение (НН) по свободно договорени цени за нуждите на община Каолиново"”
Продукти/услуги: Електрическа енергия 📦
Кратко описание:
“Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение (НН) по свободно договорени цени за нуждите на община...”    Покажи повече
Очаквана стойност без ДДС: BGN 1092602.88 💰

1️⃣
Място на изпълнение: Шумен 🏙️
Основен обект или място на изпълнение:
“Предметът на процедурата касае доставка на електрическа енергия на обектите на възложителя – на територията на Община Каолиново”
Описание на обществената поръчка:
“Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение (НН) по свободно договорени цени за нуждите на община...”    Покажи повече
Критерии за награждаване
Цена
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 1092602.88 💰
Продължителност на договора, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Описание
Продължителност: 24
Допълнителна информация:
“Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3% (три на сто) от стойността на договора без вкл. ДДС. Може да се представи под...”    Покажи повече

Правна, икономическа, финансова и техническа информация
Условия за участие
Списък и кратко описание на условията:
“1. Участникът следва да притежава лицензия, издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия“, съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката...”    Покажи повече
Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“Възложителя НЕ поставя минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците!!!”
Условия за участие

“Възложителя НЕ поставя минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците!!!”
Технически и професионални способности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем идентични или сходни с тези на обществената поръчка, за последните 3 (три) години от датата на...”    Покажи повече
Условия за участие
Условия за участие (технически и професионални способности):
“1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем идентични или сходни с тези на обществената поръчка, за последните 3 (три) години от датата на...”    Покажи повече

Процедура
Вид процедура
Открита процедура
Административна информация
Срок за получаване на офертите или заявленията за участие: 2023-12-18 23:59 📅
Езици, на които могат да се подават офертите или заявленията за участие: български 🗣️
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Минимален срок, през който оферентът трябва да поддържа офертата: 6
Условия за отваряне на офертите: 2023-12-19 13:30 📅
Условия за отваряне на офертите (място): В системата

Допълнителна информация
Информация за повторение на заболяването
Това е повтаряща се обществена поръчка
Очаквани срокове за публикуване на допълнителни известия: 2025 г.
Допълнителна информация

“Продължава от Раздел III.1.1. Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или...”    Покажи повече
Орган за преглед
Име: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Пощенски град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България 🇧🇬
Телефон: +359 29356113 📞
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg 📧
Факс: +359 29807315 📠
URL: http://www.cpc.bg 🌏
Процедура за преглед
Точна информация за крайния срок (крайните срокове) за процедурите за преразглеждане:
“Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата или решението за одобряване...”    Покажи повече
Източник: OJS 2023/S 222-698410 (2023-11-14)