Поръчки: Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници

>20 активни обществени поръчки

Неотдавнашни обществени поръчки на нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници в България

2023-11-28   Deadline 2024-01-02   Доставка на горива и авто консумативи за нуждите на Община Велико Търново и нейните структури, чрез система за... (Община Велико Търново)
В обхвата на поръчката се включват следните дейности: - Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин, газ пропан бутан за автомобили и авто консумативи за нуждите на Община Велико Търново и нейните структури, чрез система за безкасово зареждане на територията на Република България; - Зареждането на МПС ще се извършва денонощно в търговските обекти (бензиностанции) на участника, определен за изпълнител, на територията на Република България. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-28   Deadline 2023-12-28   Доставка на нетна ел.енергия от изпълнител, координатор на стандартна баланс. група, с пълно администриране на... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА АННА-ВАРНА АД)
Предметът на обществената поръчка е сключване на договор за срок от 12 месеца за покупко-продажба на електрическа енергия по свободно договорени цени съгласно чл. 100-103 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и Правилата на търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), за снабдяване на сградите на МБАЛ „Света Анна-Варна“АД. Доставката включва: доставка на ел. енергия , оформяне на документи; планиране и прогнозиране от името на възложителя; изготвяне и подаване на почасови товарови графици от името на Възложителя, … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-27   Deadline 2023-12-28   „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на... (Община Ихтиман)
„Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на територията на Община Ихтиман” Преглед на обществените поръчки »
2023-11-24   Deadline 2024-01-03   Доставка на масла (АЕЦ Козлодуй ЕАД)
Предмет на настоящата обществена поръчка са масла, които в зависимост от тяхната специфика са групирани в следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: Масла моторни; Обособена позиция № 2: Масла трансмисионни; Обособена позиция № 3: Масла хидравлични; Обособена позиция № 4: Масла индустриални /машинни с общо предназначение/; Обособена позиция № 5: Масло турбинно. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-24   Deadline 2024-01-02   „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ")
Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде сключен договор за доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на TП "ДГС Котел" за осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на Възложителя. Откритата процедура се провежда с цел … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-24   Deadline 2024-01-08   „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на... (Община Бойница)
Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на обекти на Община Бойница, Област Видин. Целта на поръчката е избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Бойница, за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на регистрация на първата доставка. Прогнозното количество на електрическа енергия за 12 месеца е приблизително до 900 МWh ± 25% нетна активна електрическа енергия. … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-23   Deadline 2024-01-02   "Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за... (РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - ХАСКОВО)
Доставка на активна нетна електрическа енергия за нуждите на РЗОК-Хасково, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на Възложителя. Доставката на ел. енергия трябва да е в съответствие с действащите нормативни документи: Закон за енергетиката (ЗЕ), … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-23   Deadline 2024-01-02   ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛ, КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЕКТИТЕ НА ЛТУ (Лесотехнически университет)
Пълният обхват на поръчката включва избор на доставчик за доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група с пълно администриране на информационния поток с есо и поемане на разходите за небаланси за обекти на лесотехнически университет, и плащането на всички използвани от лесотехнически университет услуги: "достъп до електропреносната и/или електро-разпределителната мрежа, и/или затворената електро-разпределителна мрежа", "пренос на електрическа … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-23   Deadline 2023-12-28   “Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор... (Териториално Поделение "Държавно ловно стопанство Борово")
Настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка се провежда по реда на чл.73, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл.18, ал.1,т.1 и чл.20, ал.1,т.1, б. „б” от ЗОП. Директорът на ТП ДЛС „Борово”, е упълномощен в качеството му на възложител, да обяви и проведе процедурата със Заповед № З-01-18/06.01.2023 г., на Директора на ЮЦДП – гр.Смолян. Предметът на поръчката е доставка на нетна активна електрическа енергия. Участниците следва да се съобразят с Техническата … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-22   Deadline 2024-01-04   „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на община Полски Тръмбеш“ (Община Полски Тръмбеш)
Обществената поръчка включва доставка на електроенергия с прогнозно количество от 1 300 MWh. Следва да се доставя електрическа енергия с качество и по ред, съгласно предвиденото в Закона за енергетиката (ЗЕ) и останалите нормативни актове, които уреждат обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия (в т.ч. наредбите към Закона за енергетиката), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на количествата електрическа енергия (ПИКЕЕ). В качеството на … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-22   Deadline 2023-12-22   Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Столична РЗИ (Столична регионална здравна инспекция)
Предметът на поръчката е доставка на нетна активна електрическа енергия от координатор на балансираща група за нуждите на Столична РЗИ. Обществената поръчка има за цел да бъде избран доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група, като се сключи договор за комбинирани услуги по смисъла на чл. 20 от ПТЕЕ, за срок от 12 месеца. Прогнозното количество нетна активна електрическа енергия на ниво средно напрежение, което ще се доставя за срок от 12 /дванадесет/ месеца е 658 Mwh, … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-21   Deadline 2023-12-22   ,,Доставка на лекарствен продукт - радиоизотоп Fludeoxyglucose (18F) за УМБАЛ ,,Александровска” ЕАД (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Предметът на настоящата поръчка включва доставка при необходимост на лекарствен продукт Fludeoxyglucose (18F), многодозова опаковка с активност на опаковката не по-малко от 16 GBq лекарствен продукт Fludeoxyglucose (18F) за срок от 24 месеца, считано от датата на подписване на договора. Радиоактивната концентрация не трябва да бъде по-ниска от 700 МBq/ml към часа на доставката. Активност над посочената не се заплаща от Възложителя. Доставките ще се извършват при необходимост по предварителни заявки на … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-21   Deadline 2023-12-21   “Доставка на горива за нуждите на Община Кюстендил и звената на бюджетна издръжка“ (Община Кюстендил)
В предмета на обществената поръчка са включени следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на автомобилен бензин А95Н, дизелово гориво и газ пропан бутан“ обхваща доставки на следните видове автомобилно гориво: Автомобилен Бензин А 95Н с БИОКОМПОНЕНТ, Дизелово гориво с БИОКОМПОНЕНТ и Газ пропан бутан марка Б. Обособена позиция № 2 „Доставка на Дизелово гориво за нуждите на ОП „Чистота“ гр. Кюстендил“ обхваща доставка на дизелово гориво с БИОКОМПОНЕНТ за нуждите на ОП „Чистота“ гр. … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-21   Deadline 2023-12-21   „Доставка на нетна активна електрическа енергия – средно и ниско напрежение и изпълнение на функциите на координатор... (Община Челопеч)
„Доставка на нетна активна електрическа енергия – средно и ниско напрежение и изпълнение на функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на обекти на Община Челопеч“. Обхватът на обществената поръчка включва доставка на електрическа енергия за 38 (тридесет и осем) броя обекти и съответните измервателни точки за нуждите на имотите, предоставени за управление на Община Челопеч. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-17   Deadline 2023-12-18   Доставка на нетна електрическа енергия за средно и ниско напрежение за потребители от Командване КИПКО (Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана /военно формирование 38040/)
Доставка на нетна електрическа енергия за средно и ниско напрежение за потребители от Командване КИПКО и предоставяне на услуги, чрез извършване на дейност като координатор на балансираща група, съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). Възлагането на обществената поръчка има за цел сключване на договор за комбинирани услуги по смисъла на чл. 20 от ПТЕЕ, а именно покупка на електрическа … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-16   Deadline 2023-12-18   Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на НВУ „Васил Левски” (Национален военен университет (НВУ) "Васил Левски")
Предметът на обществената поръчка е доставка на нетни количества активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение до обектите на НВУ „Васил Левски“ и предоставяне на услуги чрез извършване на дейност като координатор на стандартна балансираща група, съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). Прогнозното количество нетна активна електрическа енергия за нуждите на НВУ „Васил Левски“ … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-16   Deadline 2023-12-18   Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия - ниско напрежение, и координатор на балансираща група за... (Областна дирекция на МВР (ОДМВР) - Монтана)
„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия - ниско напрежение, и координатор на балансираща група за обекти, захранвани с електроенергия, ползвани от ОДМВР - Монтана“. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-15   Deadline 2023-12-15   „Доставка на електрическа енергия за нуждите на Министерство на земеделието и храните (МЗХ)“ (Министерство на земеделието и храните)
Предметът на настоящата поръчка е сключването на договор с един изпълнител след провеждане на процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), за избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и на координатор на балансираща група за обекти, предоставени за управление на Министерство на земеделието и храните (М3Х), както и изпълнение на всички дейности, съгласно изискванията на възложителя, подробно описани в Техническата спецификация. Поръчката се обявява във връзка с … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-14   Deadline 2023-12-18   „Доставка на електрическа енергия – ниско напрежение (НН) по свободно договорени цени за нуждите на община Каолиново" (Община Каолиново)
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение (НН) по свободно договорени цени за нуждите на община Каолиново”. Обществената поръчка има за цел да бъде избран доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група, съгласно разпоредбите на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), като се сключи договор за комбинирани услуги по смисъла на чл. 20 от ПТЕЕ, а именно покупка на електрическа енергия и плащане на всички използвани от … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-13   Deadline 2023-12-19   Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Русенски университет... (Русенски университет "Ангел Кънчев")
Предметът на обществената поръчка е доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на възложителя. Мястото на изпълнение на поръчката се отнася до обекти на възложителя, разположени в град Русе, съответните филиали и бази - съгласно техническата спецификация на поръчката. Допълнителни разяснения са предоставени в указанията на възложителя. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-10   Deadline 2023-12-11   "Доставка на балансирана електрическа енергия от доставчик и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ... (Многопрофилна Болница за Активно Лечение-Д-Р Атанас Дафовски АД)
Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД, гр. Кърджали, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на възложителя за срок от 12 месеца. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-09   Deadline 2023-12-11   „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на... (Многопрофилна областна болница за активно лечение "Д-р Стефан Черкезов" АД)
Предметът на обществената поръчка предвижда доставка, осъществявана чрез покупка на активна електрическа енергия на ниско напрежение и изпълнение на функциите на координатор на стандартна балансираща група от търговец на електроенергия.Доставката на електрическата енергия трябва да бъде в съответствие с действащите нормативни документи: Закон за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на количествата електрическа енергия (ПИКЕЕ) и всички приложими … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-09   „Избор на дост-к на нетна активна ел. енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Шумен и... (Община Шумен)
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка и балансиране на определени количества нетна активна електрическа енергия за обектите на Община Шумен, на образователни институции и на „Диагностично – консултативен център I Шумен“ ЕООД, присъединени на ниво средно и ниско напрежение, подробно описани в Техническата спецификация, от лицензиран доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО ЕАД, както и поемане на … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-09   Deadline 2023-12-11   Доставка на електрическа енергия от координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Военномедицинска... (Военномедицинска академия)
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са описани и регламентирани в Техническата спецификация, ЧАСТ II от документацията за участие. Изпълнителят ще осъществява възложените му доставки съгласно изискванията на Възложителя и законовите и подзаконови нормативни актове, регламентиращи дейностите, включени в конкретната обществена поръчка. Предметът на поръчката включва доставка на … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-09   Deadline 2023-12-11   „Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП „ДГС Гърмен” за срок от 36 месеца” (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГЪРМЕН")
Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка на нетна електроенергия на ниско напрежение до обекти, собственост на ТП „ДГС Гърмен“ и избор на координатор на стандартна балансираща група съгласно Закона за енергетиката, Правилата за търговия на електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). Преглед на обществените поръчки »
2023-11-08   Deadline 2023-12-04   Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за... (Многопрофилна болница за активно лечение - Червен бряг ЕООД)
Тази процедура се провежда за определяне на изпълнител, който ще извършва доставка на нетна електрическа енергия и ще бъде оператор на балансираща група за „Многопрофилна болница за активно лечение - Червен бряг“ ЕООД за срок от 12 /дванадесет/ месеца. Прогнозното количество електроенергия, което ще се доставя за срока на договора, е определено на база разходваните количества за предходните 12 месеца от Възложителя и е в размер до 500 MWh. Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 90 000 … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-08   Deadline 2023-12-08   „Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП „ДГС Елешница” за срок от 36 месеца“ (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЕЛЕШНИЦА")
„Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП „ДГС Елешница” за срок от 36 месеца“, съгласно техническа спецификация към настоящата документация Преглед на обществените поръчки »
2023-11-07   Deadline 2023-12-07   „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за... (Национална здравноосигурителна каса)
Предметът на настоящата поръчка е „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за обекти на ЦУ на НЗОК, СЗОК и РЗОК – София област“. Доставката на електрическа енергия трябва да бъде в съответствие с действащите нормативни документи: Закон за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). По отношение на планирането и договарянето на конкретни … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-06   Deadline 2023-12-12   Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти, за нуждите на... (АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СОФИЙСКА ОБЛАСТ)
Предмет на поръчката е доставка на нетна активна електрическа енергия „ниско напрежение“ и осъществяване на задълженията на координатор на балансираща група. При доставката следва да се доставя електрическа енергия с качество и по ред, съгласно предвиденото в Закона за енергетиката (ЗЕ) и останалите нормативни актове, които уреждат обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия (в т.ч. наредбите към ЗЕ, Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-03   Deadline 2023-12-07   „Доставка на материали за собствено производство на битумни асфалтови смеси за ОП „БКС- Търговище“ по обособени позиции” (Община Търговище)
Предметът на обществената поръчка обхваща доставка на материали, предназначени за влагане в собствено производство на битумни (асфалтови) смеси, произведени под контрола на внедрена, действаща, документирана и поддържана система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели по отношение на съществените характеристики на продукта и според предвидената употреба, в съответствие с изискванията на хармонизираните спецификации и стандарти. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-02   Deadline 2023-12-05   “Избор на доставчик на нетна активна ел. енергия на средно и ниско напрежение и координатор на балансираща група за... (Министерство на външните работи)
Предметът на обществената поръчка е доставка на нетни количества активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение, до обектите на Министерство на външните работи (МВнР/възложител) и предоставяне на услуги чрез извършване на дейност като координатор на стандартна балансираща група съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). Преглед на обществените поръчки »
2023-11-02   Deadline 2023-12-04   „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група и администриране на... (Министерство на образованието и науката)
Целта на поръчката е избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група и администриране на разходите за пренос и достъп за сградата на Министерството на образованието и науката, с адрес: град София, бул. ”Княз Александър Дондуков” № 2А. Сградата на Министерството на образованието и науката разполага с 2 (два) електромера – първият с № 62001557 (НН), вторият с № 84030015 (НН). Сградата на Министерството на образованието и науката е присъединена като участник на … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-31   „Доставка и монтаж на съоръжения и оборудване за съществуваща лодкостоянка в акваторията северно от кв. 54, по плана... (Община Бургас)
„Доставка и монтаж на съоръжения и оборудване за съществуваща лодкостоянка в акваторията северно от кв. 54, по плана на кв. „Крайморие“, гр. Бургас, ПИ с идент. 07079.10.1331 по КК на гр. Бургас” по 2 обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1: Преместваем обект „Ремонтна работилница за рибарски лодки на територията на защитена лодкостоянка в акваторията северно от кв. 54, по плана на кв. „Крайморие“, гр. Бургас, ПИ с идент. 07079.10.1331 по КК на гр. Бургас“ Обособена позиция № 2: … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-24   "Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на... (Община Кирково)
Предметът на поръчката включва доставка на нетна активна електрическа енергия за обектите на територията на Община Кирково, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на възложителя. Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-23   „ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ВЪВЕЖДАНЕ/ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ЗАСТРАХОВАНЕ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА... (Столична община)
„Проектиране, доставка, монтаж, въвеждане/пускане в експлоатация, застраховане и гаранционна поддръжка на фотоволтаични системи за собствено потребление”. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-23   Доставка на нетна активна електрическа енергия средно напрежение от координатор на стандартна балансираща група за... (ГДБОП)
Предметът на обществената поръчка включва доставка на нетни количества активна електрическа енергия на средно напрежение за нуждите на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и предоставяне на услуги чрез извършване на дейност като координатор на стандартна балансираща група, съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). Преглед на обществените поръчки »
2023-10-20   Доставка на природен газ за нуждите на обект отдел „Логистика и контрол“ към „Мини Марица-изток“ ЕАД, гр. Раднево (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Доставка на природен газ за нуждите на обект отдел „Логистика и контрол“ към „Мини Марица-изток“ ЕАД, гр. Раднево, ул. „Заводска“ № 26, имот № 61460.506.6 по одобрена кадастрална карта гр. Раднево, с качество и количество, посочени в техническата спецификация Преглед на обществените поръчки »
2023-10-19   „Доставка на нетна електрическа енергия за ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за сградите... (Община Свищов)
Предметът на поръчката включва: - доставка на активна електрическа енергия за ниско напрежение за имотите, собственост и ползвани от Община Свищов, ОбС „Социални Дейности”, Други дейности по образованието, Разпоредител „Култура“, ОП „Чистота – Свищов”, ОП „Пазари – Свищов”, ОП „Обреди – Свищов“; - включване на обектите в стандартна балансираща група с координатор Изпълнителя, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, изготвяне и подаване на почасови дневни графици от координатора на … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-18   Доставка (чрез покупка) на електрическа енергия на свободния пазар от координатор на балансираща група за нуждите на... (Градски Транспорт ЕАД)
Чрез поръчката се цели избор на доставчик - координатор на стандартна балансираща група на електрическа енергия по свободно договорени цени, който да предложи най - изгодни условия за доставка на електрическа енергия до обектите на "Градски транспорт" ЕАД гр. Варна, включени в Техническата спецификация, които са присъединени на ниво средно и ниско напрежение. Процедурата по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите се извършва по реда на чл. 104 от ЗОП и на глава V, раздел VIII от ППЗОП. На … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-16   „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Стражица“ (Община Стражица)
Обществената поръчка включва доставка на електроенергия с прогнозно количество от 3 200 МВтч. В качеството на "координатор на балансираща група" Изпълнителят следва да поеме отговорността за балансиране, да включи Възложителя в пазара на балансирана енергия като участник (непряк член) в стандартна балансираща група, без Възложителя да заплаща такса за участие, както и да осигури прогнозиране на потреблението на Възложителя, включително администриране на часовите графици за потребление на Възложителя. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-16   Доставка на електрическа енергия – средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите... (Държавна агенция "Национална сигурност")
Предметът на поръчката обхваща доставка на електрическа енергия – средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност”. Прогнозното количество за доставка на електрическа енергия за средно и ниско напрежение за срока на изпълнение на договора – 24 месеца, изчислено на база разхода на електрическа енергия на възложителя за предходните дванадесет месеца, е: - 3 000 000 kWh или 3 000 MWh за средно напрежение; - 5 400 000 kWh или 5 400 … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-13   Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ЦСМП-София (Център за спешна медицинска помощ - София)
Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на ЦСМП – Сoфия, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-10   „Доставка на електроенергия“ (ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ" ТПП)
Предмет и обем на обществената поръчка: 1. Доставка на нетна активна електрическа енергия за обекти на ДП РВД с инсталирани електромери за отчитане на електрическа енергия по периоди на сетълмент, описани в Приложение № 1 от Техническите спецификации към обществената поръчка; 2. Доставка на нетна активна електрическа енергия за обекти на ДП РВД по стандартизиран товаров профил и заплащане на услугите за достъп до и пренос през електропреносната и електроразпределителна мрежа и отговорност за балансиране … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-10   Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско и средно напрежение и избор на координатор на балансираща група... (НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО "КРЪСТЮ САРАФОВ")
Настоящата обществена поръчка е за доставка на нетна електрическа енергия на свободния пазар по свободно договорени цени съгласно чл.100, чл.101, чл.102 и чл.103 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), за снабдяване на обектите на НАТФИЗ . Доставката включва: доставка на нетна електрическа енергия ниско и средно напрежение; оформяне на документи и регистрация при първоначалната смяна на доставчика; планиране и прогнозиране от името на клиента; изготвяне и … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-09   Доставка на нетна активна електрическа енергия - ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за... (Областна дирекция на МВР (ОДМВР) - София)
Доставка на нетна активна електрическа енергия - ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обекти, захранвани с електроенергия ползвани от ОДМВР - София Преглед на обществените поръчки »
2023-10-06   Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на обекти,... (Община Драгоман)
Предмет на настоящата обществената поръчка е доставка (продажба) на електрическа енергия и осъществяване задълженията на координатор на балансираща група и пълно администриране на информационния поток с ЕСО ЕАД и поемане разходите за небаланси за обектите на Община Драгоман. Прогнозна стойност: 450 000,00 /словом: четиристотин и петдесет хиляди/ лв. без ДДС. Прогнозно количество: Общински сгради Ел. енергия - 357 048 KW Улично осветление – 420 120 KW Преглед на обществените поръчки »
2023-10-06   Доставка и монтаж на соларно оборудване за захранване нуждите на рибарско пристанище Поморие - соларни пейки (Община Поморие)
Предметът на обществената поръчка включва доставка и монтаж на соларно оборудване за захранване нуждите на рибарско пристанище Поморие - соларни пейки. Техническите изисквания на оборудването са посочени в техническа спецификация към документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-05   „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „Северноцентрално... (Северноцентрално държавно предприятие ДП)
„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП - гр. Габрово за период от 12 месеца“ Преглед на обществените поръчки »
2023-10-05   „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия от изпълнител-координатор на стандартна балансираща група... (Община Раднево)
Предмет на обществената поръчка е доставка на нетни количества активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение за нуждите на обекти на Община Раднево, Улично осветление на територията на Община Раднево, Детски заведения и Млечна кухня. Поръчката е обособена в две отделни позиции. Всички обекти на Възложителя се намират на територията на мрежови оператор „Електроразпределение Юг“ ЕАД. В срока на изпълнение на поръчката Възложителят си запазва … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-05   Доставка на нетна електрическа енергия за нуждите на Община Перник и включване в стандартна балансираща група за... (Община Перник)
Предметът на поръчката включва доставка на нетна електрическа енергия за нуждите на община Перник и включване в стандартна балансираща група за срок от 24 месеца с ориентировъчно годишно потребление – 13 818 030 кВтч. Обектите за доставка са общински администрации, музей, училища, туристически обекти, улично осветление и други общински обекти.Доставките ще се извършват в съответствие със Закона за енергетиката, Правилата за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/ и Правилата за измерване на количеството … Преглед на обществените поръчки »
Свързани търсения 🔍