2023-11-21   Deadline 2023-12-21   „Сметосъбиране на битови отпадъци от населените места на територията на Община Каолиново и извозването им до... (Община Каолиново)
Предмет на настоящата обществена поръчка е сметосъбиране на смесени битови отпадъци от населените места на територията на община Каолиново и извозването им до сепарираща инсталация находяща се в село Близнаци, община Хитрино, област Шумен, както и един път през зимния и двукратно през летния сезон измиване и дезинфекциране на всички съдове за БО. Настоящата поръчка касае сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от следните населени места на територията на Община Каолиново, а именно: с. … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-14   Deadline 2023-12-18   „Доставка на електрическа енергия – ниско напрежение (НН) по свободно договорени цени за нуждите на община Каолиново" (Община Каолиново)
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение (НН) по свободно договорени цени за нуждите на община Каолиново”. Обществената поръчка има за цел да бъде избран доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група, съгласно разпоредбите на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), като се сключи договор за комбинирани услуги по смисъла на чл. 20 от ПТЕЕ, а именно покупка на електрическа енергия и плащане на всички използвани от … Преглед на обществените поръчки »
2023-03-28   “Избор на изпълнител за превоз на служители и педагогическия персонал към детски градини на община Каолиново през... (Община Каолиново)
Предмет на настоящата обществена поръчка е превоз на служители и педагогическия персонал към детски градини на община Каолиново през 2023/2025 г. по три маршрутни линии: Маршрутна линия № 1 – Шумен – Царев брод – Долина – кв. Кус – Каолиново – Т. Икономово – Каолиново и обратно. Маршрутна линия № 2 – Шумен – Долина – Каолиново – Тъкач - Каолиново –Т. Икономово – Каолиново – Пристое – Загориче и обратно. Маршрутна линия № 3 – Загориче – Браничево – Пристое – Климент – Наум – Тъкач – Каолиново и обратно. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЕНИ ТРАНС 2012 ЕООД
2023-01-19   „Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение (НН) по свободно договорени цени за нуждите на община Каолиново” (Община Каолиново)
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение (НН) по свободно договорени цени за нуждите на община Каолиново”. Обществената поръчка има за цел да бъде избран доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група, съгласно разпоредбите на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), като се сключи договор за комбинирани услуги по смисъла на чл. 20 от ПТЕЕ, а именно покупка на електрическа енергия и плащане на всички използвани от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2022-10-05   „Доставка чрез покупка на железарски, ВиК, електрически, бояджийски и строителни материали за нуждите на община Каолиново” (Община Каолиново)
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка чрез покупка на железарски, ВиК, електрически, бояджийски и строителни материали за нуждите на Община Каолиново, по предварителни заявки с наименования и прогнозни количества посочени в Техническата спецификация, част от документацията за обществена поръчка. Доставките следва да се извършват периодично по предварителни заявки на възложителя, като срокът за доставяне на заявените количества е по предложение на участника, определен за изпълнител, но не … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВЕЛМЕТ 2012 ЕООД
2022-06-02   „Доставка чрез покупка на железарски, ВиК, електрически, бояджийски и строителни материали за нуждите на община Каолиново” (Община Каолиново)
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка чрез покупка на железарски, ВиК, електрически, бояджийски и строителни материали за нуждите на Община Каолиново, по предварителни заявки. Различните видове/артикули материали, както и прогнозни количества са посочени в Техн. спецификация, част от документацията за обществена поръчка. Доставките следва да се извършват периодично по предварителни заявки на възложителя като срокът за доставяне на заявените количества е по предложение на участника, … Преглед на обществените поръчки »
2022-03-21   „Доставка чрез покупка на железарски, ВиК, електрически, бояджийски и строителни материали за нуждите на община Каолиново” (Община Каолиново)
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка чрез покупка на железарски, ВиК, електрически, бояджийски и строителни материали за нуждите на Община Каолиново, по предварителни заявки. Различните видове/артикули материали, както и прогнозни количества са посочени в Техническата спецификация, част от документацията за обществена поръчка.Доставките следва да се извършват периодично по предварителни заявки на възложителя като срокът за доставяне на заявените количества е по предложение на участника, … Преглед на обществените поръчки »
2021-11-02   „Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение (НН) по свободно договорени цени за нуждите на община Каолиново" (Община Каолиново)
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение (НН) по свободно договорени цени за нуждите на община Каолиново”. Обществената поръчка има за цел да бъде избран доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група, съгласно разпоредбите на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), като се сключи договор за комбинирани услуги по смисъла на чл. 20 от ПТЕЕ, а именно покупка на електрическа енергия и плащане на всички използвани от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Чез Трейд България ЕАД
2020-02-10   Доставка чрез покупка на железарски, ВиК, електрически, бояджийски и строителни материали за нуждите на община Каолиново (Община Каолиново)
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка чрез покупка на железарски, ВиК, електрически, бояджийски и строителни материали за нуждите на община Каолиново по предварителни заявки. Преглед на обществените поръчки »
2014-06-26   „Строително монтажни работи по реконструкция, рехабилитация и изграждане на спортни обекти в с. Браничево, с.... (Община Каолиново)
Дейност I - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СПОРТНА БАЗА СЕЛО БРАНИЧЕВО Под дейност 1 – Изграждане на нова сграда, включващо: част Архитектурна, част Конструкции, част Пожарна безопасност, част ОВК и част ЕЛ. Под дейност 2 - Реконструкция и рехабилитация на футболно игрище Под дейност 3 - Реконструкция и рехабилитация на лекоатлетическа писта Под дейност 4 – Реконструкция и рехабилитация на трибуни Под дейност 5 - Изграждане на периферна ограда Дейност II - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СПОРТНА БАЗА СЕЛО КЛИМЕНТ Под дейност 1 - … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЗЗД „Каолиново — спортни площадки“
2013-08-29   „Строително монтажни работи по реконструкция и рехабилитация на 11,682 км /26,5 %/ от общинската пътна мрежа на... (Община Каолиново)
Предметът на настоящата поръчка е етап от реализацията на проект „Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез реконструкция и рехабилитация на общинска пътна инфраструктура“, който се изпълнява по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от „Програма за развитие на селските райони“ 2007-2013 г., включващ дейности по реконструкция и рехабилитация на 11,682 км /26,5 %/ от общинската пътна мрежа на територията на общината, включваща … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Консорциум „Хидро-ПМД”
2012-03-27   Консултантска услуга - проектиране с обект: Подготовка на инвестиционен проект „Изграждане на многофункционална зала... (Община Каолиново)
Консултантска услуга - проектиране с обект: Подготовка на инвестиционен проект „ Изграждане на многофункционална зала – квартал Кус, УПИ-X, кв. 7 по плана на гр. Каолиново, кв. Кус, област Шумен”, включващо дейности съгласно документацията за обществената поръчка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: "Деметра Проект" ООД
2012-01-24   „Подготовката на инвестиционен проект „Изграждане на канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата... (Община Каолиново)
„Подготовката на инвестиционен проект „Изграждане на канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа на с. Тодор Икономово, община Каолиново”, след получаване на средствата по договор за безвъзмездна финансова помощ по сметка на възложителя за Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” на ОП „Околна среда 2007 – 2013 г, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG161PO005/11/1.12/02/25 „Подобряване и развитие … Преглед на обществените поръчки »