„Доставка на електрическа енергия за нуждите на Министерство на земеделието и храните (МЗХ)“

Министерство на земеделието и храните

Предметът на настоящата поръчка е сключването на договор с един изпълнител след провеждане на процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), за избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и на координатор на балансираща група за обекти, предоставени за управление на Министерство на земеделието и храните (М3Х), както и изпълнение на всички дейности, съгласно изискванията на възложителя, подробно описани в Техническата спецификация.
Поръчката се обявява във връзка с Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО и Глава девета, Раздел VII „Сделки при свободно договорени цени“ от Закона за енергетиката ЗЕ/2003 г.

Краен срок
Срокът за получаване на офертите беше 2023-12-15. Обществената поръчка беше публикувана на 2023-11-15.

Кой?

Какво?

Къде?

История на обществените поръчки
Дата Документ
2023-11-15 Обявление за поръчка
Обявление за поръчка (2023-11-15)
Възлагащ орган
Име и адреси
Име: Министерство на земеделието и храните
Национален регистрационен номер: 831909905
Пощенски адрес: бул. ХРИСТО БОТЕВ № 55
Пощенски град: гр. София
Пощенски код: 1040
Държава: България 🇧🇬
Лице за контакт: Борислав Динов
Телефон: +359 298511346 📞
Електронна поща: bdinov@mzh.government.bg 📧
Регион: София (столица) 🏙️
URL: http://www.mzh.government.bg/bg/ 🌏
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1174 🌏
Комуникация
URL на документите: https://app.eop.bg/today/340777 🌏
URL адрес за участие: https://app.eop.bg/today/340777 🌏

Обект
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“„Доставка на електрическа енергия за нуждите на Министерство на земеделието и храните (МЗХ)“”
Продукти/услуги: Електрическа енергия 📦
Кратко описание:
“Предметът на настоящата поръчка е сключването на договор с един изпълнител след провеждане на процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените...”    Покажи повече
Очаквана стойност без ДДС: BGN 800 000 💰

1️⃣
Място на изпълнение: България  🏙️
Основен обект или място на изпълнение: На територията на Република България.
Описание на обществената поръчка:
“Предметът на настоящата поръчка е сключването на договор с един изпълнител след провеждане на процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените...”    Покажи повече
Критерии за награждаване
Цена
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 800 000 💰
Продължителност на договора, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Описание
Продължителност: 12

Правна, икономическа, финансова и техническа информация
Условия за участие
Списък и кратко описание на условията:
“1. Участникът следва да притежава валидна лицензия за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на...”    Покажи повече
Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“Възложителят няма изисквания към участниците за икономическо и финансово състояние.”
Технически и професионални способности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем идентични или сходни с тези на настоящата поръчка през последните 3 години от датата на подаване...”    Покажи повече
Условия за участие
Условия за участие (технически и професионални способности):
“Участниците следва да са изпълнили минимум една дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката през последните 3 (три) години, считано от...”    Покажи повече

Процедура
Вид процедура
Открита процедура
Административна информация
Срок за получаване на офертите или заявленията за участие: 2023-12-15 23:59 📅
Езици, на които могат да се подават офертите или заявленията за участие: български 🗣️
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Минимален срок, през който оферентът трябва да поддържа офертата: 6
Условия за отваряне на офертите: 2023-12-18 11:00 📅
Условия за отваряне на офертите (място): В системата

Допълнителна информация
Допълнителна информация

“В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, който отговаря на условията на чл. 10,...”    Покажи повече
Орган за преглед
Име: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Пощенски град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България 🇧🇬
Телефон: +359 29356113 📞
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg 📧
Факс: +359 29807315 📠
URL: http://www.cpc.bg 🌏
Процедура за преглед
Точна информация за крайния срок (крайните срокове) за процедурите за преразглеждане:
“Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от Закон за обществените поръчки решението за откриване на процедурата може да се обжалва в срок от 10 дни, считано от датата...”    Покажи повече
Източник: OJS 2023/S 223-702700 (2023-11-15)