Поръчки: Министерство на земеделието и храните

>20 архивирани обществени поръчки

Неотдавнашни обществени поръчки от Министерство на земеделието и храните

2024-01-16   „Дигитализация на процесите от фермата до трапезата“ (Министерство на земеделието и храните)
Проектът предвижда изграждане на цялостна Електронна информационна система в земеделието (ЕИСЗ) с отделни модули, чрез която да се постигне: Електронизация на информационните потоци от и за осъществяване на административната дейност; Електронизиране на услугите, предоставяни на земеделските стопани, тяхното централизиране и ползването им от бизнеса в хода на изпълнение на задълженията и изискванията в зависимост от вида селскостопанска дейност; Интегриране на информационните системи на администрацията и … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-23   Изготвяне на анализ и оценка на носещата способност и на устойчивостта на яз. стени и съоръженията към тях на 19... (Министерство на земеделието и храните)
„Изготвяне на анализ и оценка на носещата способност и на устойчивостта на язовирните стени и съоръженията към тях на 19 комплексни и значими язовири - публична държавна собственост с предоставени права на Министерство на земеделието и храните.“ Преглед на обществените поръчки »
2023-11-15   „Доставка на електрическа енергия за нуждите на Министерство на земеделието и храните (МЗХ)“ (Министерство на земеделието и храните)
Предметът на настоящата поръчка е сключването на договор с един изпълнител след провеждане на процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), за избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и на координатор на балансираща група за обекти, предоставени за управление на Министерство на земеделието и храните (М3Х), както и изпълнение на всички дейности, съгласно изискванията на възложителя, подробно описани в Техническата спецификация. Поръчката се обявява във връзка с … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-12   Доставка на хардуерно оборудване и компютърна техника по проекта за интегрираната статистика за земеделските... (Министерство на земеделието и храните)
Доставка на хардуерно оборудване и компютърна техника по проекта за интегрираната статистика за земеделските стопанства 2023 г.“ по Споразумение № 101093815 – 2022-BG-IFS2023, по две обособени позиции: Обособена позиция 1 – Доставка на компютърни конфигурации (компютърни конфигурации – 74 броя и допълнителни монитори – 18 броя); Обособена позиция 2 – Доставка на преносими компютри – 12 броя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Лирекс БГ ООД
2023-10-02   „Доставка на архивни сателитни изображения за нуждите на СИЗП и изготвяне на цветна цифрова ортофото карта от... (Министерство на земеделието и храните)
Предметът на настоящата поръчка е: „Доставка на архивни сателитни изображения за нуждите на Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) и изготвяне на цветна цифрова ортофото карта от сателитни изображения за част от територията на Република България“, чрез използване на сцени от осъществено/архивно сателитно заснемане във времевата рамка от 1 юни до 31 октомври 2023 г., с максимална площ от 20 224 км², разпределени в седем зони, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Техническата … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-02   „Извършване на подводен водолазен оглед със заснемане на всички съоръжения на язовирите – публична държавна собственост“ (Министерство на земеделието и храните)
Предметът на поръчката включва извършване на водолазен оглед под вода в изпълнение на изискванията на чл. 26, ал. 4 от Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние (Приета с ПМС № 12/28.01.2020 г., обн. ДВ бр. 9/31.01.2020 г., в сила от 31.01.2020 г.) на 19 (деветнадесет) комплексни и значими язовири - публична държавна собственост, както следва: язовир … Преглед на обществените поръчки »
2023-07-27   „Доставка на сателитни изображения за нуждите на СИЗП, изготвяне на ЦОФК от сателитни изображения за част от... (Министерство на земеделието и храните)
Доставка на сателитни изображения за нуждите на Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), изготвяне на цветна цифрова ортофото карта (ЦОФК) от сателитни изображения за част от територията на Република България и модели и алгоритми за обработка на растерните данни. Преглед на обществените поръчки »
2017-03-14   Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина... (Министерство на земеделието и храните)
„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на служители на Министерство на земеделието и храните“. В изпълнението на услугата влиза осигуряване и доставя самолетни билети за превоз на пътници и багаж и съпътстващи услуги /застраховки, онлайн чекиране, и др. съпътстващи услуги/ при служебни пътувания в страната и чужбина на Министерство на земеделието и храните. Преглед на обществените поръчки »
2017-03-02   „Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на КВС /до предоставяне поддържането на КВС на АГКК по... (Министерство на земеделието и храните)
Предмет на обществената поръчка е извършването на технически дейности за поддържане на картата на възстановена собственост, създадена при прилагането на ЗСПЗЗ, ППЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и ППЗВСГЗГФ, за територията на съдебен район и други дейности възлагани от Министерството на земеделието и храните. Поръчката включва следните технически дейности, съгласно Наредба № 49 от 5.11.2004 г. (изм. и доп. ДВ. бр. 59 от 4.8.2015 г.) за поддържане на картата на възстановената собственост. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Гега-1“ ЕООД „Геокадинженеринг“ ООД „Геокорп“ ООД „Геосад“ ЕООД „Спел — 96“ ООД „Сървей груп“ ЕООД ЕТ „Прогео-Павел Павлов“
2016-08-19   „Изграждане на информационна земеделска счетоводна система за въвеждане на данни, контрол, валидиране и анализ на... (Министерство на земеделието и храните)
Основна цел на проекта е подобряване на ефективността на системата за земеделската счетоводна информация чрез изграждане на интегрирана информационна компютърна система за въвеждане на данни, контрол, валидиране, анализ и представяне на данните на национално и регионално ниво. Системата трябва да обслужва управленските и технологични процеси в отдел „Агростатистика“ на МЗХ, експертите в областните структури на МЗХ, методически подчинени на отдела. В тази система ще се събира, обработва, контролира … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Контракс“ АД
2016-07-21   „Разработване и внедряване в експлоатация на интегрирана информационна компютърна система на отдел „Агростатистика“,... (Министерство на земеделието и храните)
Основната цел на обществената поръчка е да бъде създадена Информационна система, с което да се подобри ефективността на изследването на структурата на земеделските стопанства, отглежданите култури и животни, използваната работна ръка в земеделските стопанства, чрез въвеждане, контролиране, валидиране, съхранение, анализиране и представяне на данни на национално и регионално ниво. Разработената информационна система трябва да подобри информационната инфраструктура на отдел „Агростатистика“. Системата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „ЕСРИ–България“ ООД
2016-06-28   „Изработка на дизайн, отпечатване, брандиране и доставка на рекламни и печатни материали за нуждите на МЗХ“ (Министерство на земеделието и храните)
Основната цел на обществената поръчка е да бъде обезпечена необходимостта на възложителя от рекламни и печатни материали (наръчници; брошури; листовки; дипляни; книги; календари; тефтери; подаръчни торбички; подаръчни кутии; покани; табелки за маса; блака за меню за маса; бланки; картонени папки; химикалки; лента за бадж с клипс) за следващите 2 години или до изчерпване на предвидения от възложителя бюджет в размер на 200 000 BGN без ДДС. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „ЕА“ АД
2016-04-13   „Изработка на дизайн, брандиране, отпечатване и доставка на рекламно-информационни материали за нуждите на ПРСР... (Министерство на земеделието и храните)
Обхватът на дейността включва изработване на дизайн, брандиране, отпечатване и доставка на рекламно-информационни материали за нуждите на ПРСР (2014-2020 г.), във връзка с промотиране, представяне, информиране и популяризиране на Програмата, чрез различни публични събития като: семинари, кръгли маси, изложения, дискусии, представителни мероприятия и др. При заявка от страна на Възложителя, изпълнителят на проекта следва да осигури и разпространение на рекламно-информационните материали на територията на … Преглед на обществените поръчки »
2016-04-08   „Осигуряване на офис оборудване и офис техника за нуждите на дирекция РСР — УО на ПРСР (2014-2020 г.)“ (Министерство на земеделието и храните)
Настоящата поръчка обхваща закупуване, доставка, монтаж и инсталация на компютърна и офис техника, необходима за работата на служителите в дирекция „Развитие на селските райони“ — Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.). Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Гама/София“ ЕООД ЕИК 030232620
2016-03-22   „Закупуване и доставка на компютърна, офис и мрежова техника за нуждите на ЦУ на МЗХ“ обособена в 3 позиции: Позиция... (Министерство на земеделието и храните)
„Закупуване и доставка на компютърна, офис и мрежова техника за нуждите на ЦУ на МЗХ“ обособена в 3 позиции: Позиция 1: Закупуване и доставка на персонални компютри, монитори и преносими компютри за нуждите на МЗХ; Позиция 2: Закупуване и доставка на принтери, скенери и мултифункционални устройства за нуждите на МЗХ; Позиция 3: Закупуване и доставка на мрежови устройства за нуждите на МЗХ. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Рейб“ ЕООД, ЕИК 203434363 „Сапиент“ ЕООД, ЕИК 201171593 „Смарт Софт“ ЕООД, ЕИК 832069304
2016-03-07   „Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на КВС /до предоставяне поддържането на КВС на АГКК по... (Министерство на земеделието и храните)
Поръчката включва следните технически дейности, съгласно Наредба № 49 от 5.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост: 1. Технически дейности по изпълнение на услугите, посочени в Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост; 2. Технически дейности във връзка със служебното поддържане на картата на възстановената собственост, съгласно одобрена от министъра на земеделието и горите методика, включително технически дейности за изработване на планове за оземляване и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Геодезия и кадастър“ ЕООД, ЕИК 828050344 „Каруел“ ООД, ЕИК 160060896 ЕТ „Прогео Павел Павлов“, ЕИК 115281376
2015-10-05   Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на КВС (до предоставяне поддържането на КВС на АГКК по... (Министерство на земеделието и храните)
Поръчката включва следните технически дейности, съгласно Наредба № 49 от 5.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост: 1. технически дейности по изпълнение на услугите, посочени в Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост; 2. технически дейности във връзка със служебното поддържане на картата на възстановената собственост, съгласно одобрена от министъра на земеделието и горите методика, включително технически дейности за изработване на планове за оземляване и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ „Кирил Данаилов — Топ — Гео“
2015-10-02   „Разработване на географска информационна система (ГИС) за нуждите на ПРСР (2014—2020 г.)“ (Министерство на земеделието и храните)
Настоящата поръчка е свързана относно хардуерната обезпеченост с обществена поръчка на МЗХ с предмет: „Закупуване на хардуер — Позиция 1: Закупуване, доставка, инсталация и настройка на blade сървърна конфигурация за нуждите на МЗХ“, която е достъпна в Профила на купувача на адрес: http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/procurement/pr_procedures/Procedura119.aspx Следователно продуктът от изпълнението на настоящата поръчка, а именно разработеният софтуер, ще бъде инсталиран на сървърна конфигурация с … Преглед на обществените поръчки »
2015-10-02   „Закупуване на хардуер“. Позиция 1: Закупуване, доставка, инсталация и настройка на blade сървърна конфигурация за... (Министерство на земеделието и храните)
Относно обособена позиция 1: За продуктивната среда следва да бъде предложена конфигурация осигуряваща резервираност на сървърното оборудване. Конфигурацията следва да включи следните основни компоненти: — сървъри със следните функционалности: приложни (WEB и GIS) разположени върху виртуализационна платформа и за управление на база данни върху физическа машина; — система за съхранение на данни (Storage) — дисков масив с възможност за разширяване; — система за архивиране включваща необходимия софтуер, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Българска геоинформационна компания“ ЕООД „Контракс“ АД
2015-09-25   „Изготвяне на нова цифрова цветна ортофото карта на страната“ (Министерство на земеделието и храните)
Целта на настоящия проект е изготвяне, до 2019 г., чрез аерозаснемане на актуални ортоизображения, покриващи територията на България, за нуждите на Министерство на земеделието и храните. Проектът е предназначен за: — Обновяване на растерната цифрова цветна ортофото карта (ЦОФК), която служи за актуализация на Системата за идентификация на земеделските парцели, част от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), съгласно изискванията на Европейския съюз: — Инструкция за „Внедряване на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Обединение „Геореал-Геоконсулт“, ЕИК...
2015-09-03   Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на КВС (до предоставяне поддържането на КВС на АГКК по... (Министерство на земеделието и храните)
Поръчката включва следните технически дейности, съгласно Наредба № 49 от 5.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост: 1. Технически дейности по изпълнение на услугите, посочени в Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост; 2. Технически дейности, съгласно одобрена със Заповед № РД 09-513/21.7.2015 г. от министъра на земеделието и храните „Методика за определяне на цените на техническите дейности при служебно поддържане на картата на възстановената … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Благоевградски Териториален Кадастър“... „Геокорп“ ООД ЕИК 130122388 „Геопрециз инженеринг“ ООД ЕИК 831189927 „Геосад“ ЕООД ЕИК 175330301 „Инж. Тачо Чакъров“ ООД ЕИК 126675785 „Кадастър и геодезия“ ООД ЕИК 105553575 „Кадпроект“ ЕООД ЕИК 104594302 ЕТ „Кирил Данаилов — Топ — Гео“ ЕИК 121272595 СД „Геоид — 93 — Колев и сие“ ЕИК 817050193
2015-08-26   Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на КВС (до предоставяне поддържането на КВС на АГКК по... (Министерство на земеделието и храните)
Поръчката включва следните технически дейности, съгласно Наредба № 49 от 5.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост: 1. Технически дейности по изпълнение на услугите, посочени в Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост. 2. Технически дейности, съгласно одобрена със Заповед № РД 09-513/21.7.2015 г. от министъра на земеделието и храните „Методика за определяне на цените на техническите дейности при служебно поддържане на картата на възстановената … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Геобиб“ ООД ЕИК 112586718 „Геодезия и Кадастър“ ЕООД „Геолемс“ ЕООД ЕИК 121387585 „Геосад“ ЕООД ЕИК 175330301 „Зенит-Гео“ ЕООД ЕИК: 112580576 „Игео“ ООД ЕИК 200132445 „Консултантска Агенция Модекс“ ЕООД ЕИК: 831546701 „Строител“ ООД ЕИК 040314704 ЕТ „Интерфейс-Петко Казанлъклиев“ ЕИК 817051854 ЕТ „План Васил Петков“ ЕИК 831319146 ЕТ „Румен Георгиев — Глобал Гео“ ЕИК 123165528
2015-07-23   Изработка на дизайн и отпечатване на рекламни-информационни материали за нуждите на Министерство на земеделието и храните (Министерство на земеделието и храните)
Услугата ще включва дейности по изготвяне на дизайн, предпечатна подготовка, отпечатване и доставка на рекламни и информационни материали, необходими за дейността на Министерство на земеделието и храните. Преглед на обществените поръчки »
2015-06-29   Изработване на Национална стратегия за устойчиви оперативни програми на организации на производители на плодове и... (Министерство на земеделието и храните)
Изработване на Национална стратегия за устойчиви оперативни програми на организации на производители на плодове и зеленчуци в Република България за периода 2016—2020 година и на Национална рамка за екологични дейности. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Агенция Стратегма“ ООД, ЕИК 121026679
2015-06-16   „Изготвяне на работни проекти за извършване на ремонтно–възстановителни дейности по язовири публична държавна... (Министерство на земеделието и храните)
Язовирите „Тракиец“, „Тича“, „Ахелой“ и „Панчарево“ са съоръжения от първа категория съгл. чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „д“ от Закона за устройство на територията. Поръчката е финансирана по програма „Хидромелиорации“ на Министерството на земеделието и храните. Предмет на настоящата техническа спецификация е: За позиция 1: Извършване на проектни дейности в работна фаза, която да включва: проучване, геоложко обследване и необходими изчисления за изготвяне на технически мероприятия по стабилизиране на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Свеко Енергопроект“ АД ЕИК 200701882
2015-06-11   „Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на КВС (до предоставяне поддържането на КВС на АГКК по... (Министерство на земеделието и храните)
Поръчката включва следните технически дейности, съгласно Наредба № 49 от 5.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост: 1. Технически дейности по изпълнение на услугите, посочени в Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост; 2. Технически дейности във връзка със служебното поддържане на картата на възстановената собственост, съгласно одобрена от министъра на земеделието и горите методика, включително технически дейности за изработване на планове за оземляване и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Зенит — Гео“ ЕООД „Инвестиционно проектиране“ ЕООД „Сървей груп“ ЕООД ЕИК: 175199282
2015-05-12   „Определяне на Сертифициращ орган за извършване на сертификационен одит на Разплащателната агенция на Република... (Министерство на земеделието и храните)
В обхвата на поръчката се включва: — Осъществяване на финансов контрол по отношение на разходите на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (наричан по-нататък ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (наричан по-нататък ЕЗФРСР); — Гарантиране, че е изградена прозрачна и ефективна система за управление и контрол и добро функциониране на процедурите за вътрешен контрол в РА; — Гарантиране, че от европейското финансиране ще бъдат изключени разходите, които са възникнали при … Преглед на обществените поръчки »
2015-04-21   Закупуване, доставка и внедряване на система за електронен документооборот за нуждите на централната администрация на МЗХ (Министерство на земеделието и храните)
Доставка и внедряване в експлоатация на система за електронен документооборот за нуждите на Министерството на земеделието и храните в гр. София, бул. „Хр. Ботев“ № 55. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Енвизимо Внедряване и Поддръжка“ ЕООД...
2015-03-13   „Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на КВС (до предоставяне поддържането на КВС на АГКК по... (Министерство на земеделието и храните)
Поръчката включва следните технически дейности, съгласно Наредба № 49 от 5.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост: 1. Технически дейности по изпълнение на услугите, посочени в Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост; 2. Технически дейности във връзка със служебното поддържане на картата на възстановената собственост, съгласно одобрена от министъра на земеделието и горите методика, включително технически дейности за изработване на планове за оземляване и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Геодезическо проектиране“ ООД, 127053626 „Геокорп“ ООД, 130122388 „Геосад“ ЕООД, 175330301 „Зенит — Гео“ ЕООД „Кадастър — Ни“ ООД 115782138 „Консултантска Агенция Модекс“ ЕООД, 831546701 „Пазарджишки Териториален Кадастър“ ЕООД „Шуменски Кадастър“ ЕООД, 837068334 ЕТ „Кирил Данаилов — Топ — Гео“
2015-03-13   „Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на КВС (до предоставяне поддържането на КВС на АГКК по... (Министерство на земеделието и храните)
Поръчката включва следните технически дейности, съгласно Наредба № 49 от 5.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост: 1. технически дейности по изпълнение на услугите, посочени в Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост; 2. технически дейности във връзка със служебното поддържане на картата на възстановената собственост, съгласно одобрена от министъра на земеделието и горите методика, включително технически дейности за изработване на планове за оземляване и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Аквагон“ ООД, ЕИК 103243503 „Благоевградски Териториален Кадастър“... „Геодезия-97“ ЕООД, ЕИК 117036201 „Геоинженеринг“ ООД ЕИК 112586855 „Геоинженеринг“ ООД, ЕИК 112586855 „Геосад“ ЕООД, ЕИК 175330301 „Пазарджишки териториален кадастър“ ЕООД... „Рила Инфотех“ ЕООД, ЕИК 101636596 „Спел — 96“ ООД, ЕИК 115032492 „Топлофикация — Плевен“ ЕАД, ЕИК 114005624 ЕТ „Кирил Данаилов — Топ — Гео“, ЕИК 121272595
2015-03-06   „Осигуряване на въздушен транспорт, хотелски настанявания и медицински застраховки при служебни пътувания за... (Министерство на земеделието и храните)
Целта на обществената поръчка е осигуряване на въздушен транспорт, хотелски настанявания и медицински застраховки при служебни пътувания за служителите на Министерство на земеделието и храните. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Юнайтед Травъл Ейджънси“ ЕООД
2014-12-17   „Избор на независим регистриран одитор, негово предприятие или специализирано одиторско предприятие, вписано в... (Министерство на земеделието и храните)
Извършване на независим финансов одит на Годишния отчет на „Напоителни системи“ ЕАД за направените разходи при извършване на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите за предходната спрямо годината на извършване на одита година заедно с необходимите доказателства. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „АБВП — Одит Стандарт“ ООД
2014-12-09   „Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на КВС (до предоставяне поддържането на КВС на АГКК по... (Министерство на земеделието и храните)
Поръчката включва следните технически дейности, съгласно Наредба № 49 от 5.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост: 1. Технически дейности по изпълнение на услугите, посочени в Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост; 2. Технически дейности във връзка със служебното поддържане на картата на възстановената собственост, съгласно одобрена от министъра на земеделието и горите методика, включително технически дейности за изработване на планове за оземляване и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Геобиб“ ООД, с ЕИК 112586718 „Геосад“ ЕООД, ЕИК 175330301 „Ет Кирил Данаилов — Топ — Гео“ ЕООД, ЕИК... „Сървей Груп“ ЕООД, ЕИК 175199282 „Хидро Мап“ ЕООД, ЕИК 103825795 ЕТ „Кулчев — Янко Тодоров“ СД „Фалкор — Владимир Андонов и...
2014-10-24   „Външен одит на финансовия доклад на дейностите по Споразумение за безвъзмездно финансиране 40201.2012.-2012.973 за... (Министерство на земеделието и храните)
Външен одит на финансовия доклад на дейностите по изследването на структурата на земеделските стопанства през 2013 г. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Ада Софт Одит“ ООД
2014-10-22   „Изграждане на интегрирана информационна земеделска счетоводна система за въвеждане на данни, контрол, валидиране и... (Министерство на земеделието и храните)
Проучване, разработване и въвеждане на специализиран софтуер за въвеждане на данни, контрол, валидиране и анализ на резултатите на национално и регионално ниво от системата за земеделска счетоводна информация (СЗСИ). Преглед на обществените поръчки »
2014-10-22   „Разработване и внедряване в експлоатация на Информационна система за агростатистика“ (Министерство на земеделието и храните)
Проучване, разработване и въвеждане на специализиран софтуер за въвеждане на данни, контрол, валидиране и анализ на резултатите на национално и регионално ниво, отнасящи се за земеделските стопанства. Преглед на обществените поръчки »
2014-08-06   „Упражняване на строителен надзор при изпълнението на строежите Позиция № 1: „Реконструкция на селскостопански път... (Министерство на земеделието и храните)
Извършване на строителен надзор при изпълнението на строежите. Позиция № 1: „Реконструкция на селскостопански път с. Маноле, общ. Марица, обхващащ ПИ 47086.34.95, обл. Пловдив“. Позиция № 2: „Реконструкция на селскостопански път с. Маноле, общ. Марица, обхващащ ПИ 47086.35.101, обл.Пловдив“. Преглед на обществените поръчки »
2014-08-06   „Консултантски услуги за оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания към... (Министерство на земеделието и храните)
Извършване на консултантски услуги за оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите за обект: яз. „Порой“ — раб. проект за РВР по водния откос на яз. стена, монтаж на шибърен кран на отклонение на осн. изпускател и осветлението по короната, общ. Несебър, обл. Бургас. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Агроводинвест“ ЕАД, ЕИК 121758166
2014-06-30   „Функционален анализ на дирекция РСР в качеството й на Управляващ орган на ПРСР (2007-13 г.)” (Министерство на земеделието и храните)
Основните цели на проекта са да бъде извършен анализ на човешките ресурси (натовареност, квалификация и др.) в УО на ПРСР, на база на който дирекцията да разработи бъдещата си стратегия за развитие на персонала Преглед на обществените поръчки »
2014-06-30   „Доставка, конфигурация и внедряване на специализира-на система за управление на ресурси при работа по проекти“ (Министерство на земеделието и храните)
Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран Изпълнител, който да достави, конфигурира и внедри за нуждите на Министерство на земеделието и храните на Република България уеб-базирана информационна система за управление на ресурси при работа по проекти. Това ще доведе до по-добра проследимост и отчетност на отделните звена в МЗХ при работата им по проекти, както и до контрол върху качеството и производителността на работата на отделните екипи и служители. Преглед на обществените поръчки »
2014-06-30   „Организационно-техническа подготовка и провеждане на заседанията на Комитета по наблюдение на ПРСР (2014–2020 г.)” (Министерство на земеделието и храните)
Целта на настоящата обществена поръчка е организационно-техническа подготовка и провеждане на 10 броя заседания на Комитета по наблюдение на ПРСР (2014-2020 г.), което включва: - до две заседания до края на 2014 г.; - две заседания през 2015 г.; - две заседания през 2016 г.; - две заседания през 2017 г.; - две извънредни заседания, при необходимост от обсъждане на спешни въпроси; Организационно-техническата подготовка на заседанията на Комитета по наблюдение (КН) включва: - Техническа среща, предхождаща … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Екорис Саут Ийст Юроп“ ЕООД
2014-06-30   „Осигуряване на експерти за разясняване на възможностите по ПРСР (2014-2020 г.) в 28-те информационни центъра в страната” (Министерство на земеделието и храните)
„Осигуряване на минимум 28 експерти за разясняване на възможностите по ПРСР (2014-2020 г.) в 28-те информационни центъра в страната“ Преглед на обществените поръчки »
2014-06-30   „Яз. „Порой” – раб. проект за РВР по водния откос на яз. стена, монтаж на шибърен кран на отклонение на осн.... (Министерство на земеделието и храните)
Проучване и изготвяне на технически мероприятия по стабилизиране на водния откос на язовирната стена и възстановяване на каменната броня на язовир „Порой”, монтаж на шибърен кран на тръбопровода от отклонението на основния изпускател към ПС „Порой” и проектно решение за осветление по короната на язовирната стена, по която минава третокласен път от републиканската пътна мрежа – от Дюлински проход за Бургас. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Хидрогеокомплект“ ЕООД, с ЕИК 130299538
2014-06-26   Строителство на обект: Позиция №1: „Реконструкция на селскостопански път с. Маноле,общ. Марица, обхващащ ПИ... (Министерство на земеделието и храните)
На основание предложение на община Марица и ОДЗ гр. Пловдив и след изготвяне на работен проект и издадено Разрашение за строеж № 294/2013 от Община Марица на основание проведени мероприятия по чл. 8от ЗОЗЗ от МЗХ, следва да се възложи СМР. Разглеждания път е в лошо състояние без настилка, водостоци и окопи. Трудно проходим дори и за селскостопанска техника. Основното му предназначение е да осигури провеждане на селскостопанска техника и хора за обслужване на прилежащите селскостопански земи. Преглед на обществените поръчки »
2014-06-19   „Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на КВС /до предоставяне на поддържането на КВС на АГКК по... (Министерство на земеделието и храните)
Поръчката включва следните технически дейности, съгласно Наредба № 49 от 05.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост: 2.1. технически дейности по изпълнение на услугите, посочени в Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост; 2.2. технически дейности във връзка със служебното поддържане на картата на възстановената собственост, съгласно одобрена от министъра на земеделието и горите методика, включително технически дейности за изработване на планове за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Благоевградски Териториален Кадастър“... „Благоевградски Териториален Кадастър“... „Гега 1“ ООД, ЕИК: 128529302 „Гео Про Инженеринг“ ЕООД, ЕИК: 123743747 „Геоид -93-Колев и Сие“ СД ЕИК: 817050193 „Геопрециз Инженеринг“ ООД ЕИК: 831189927 „Геосад“ ЕООД, ЕИК: 175330301 „Глобал Гео“ ЕООД ЕИК: 123694595 „Интерфейс“ ЕООД ЕИК 107547101 „Кадастър и геодезия“ ООД „Сървей груп“ ЕООД „Топ Гео“ ООД, ЕИК: 130919996 „Хидро мап“ ЕООД, ЕИК: 103825795 „Шуменски кадастър“ ЕООД ЕИК: 837068334 ЕТ „Геосистемс — Татяна Ламбева“ ЕИК: 130951823 ЕТ „План — Васил Петков“, ЕИК 831319146 Ет „Румен Георгиев — Глобал Гео“ ЕИК: 123165528
2014-06-19   Изготвяне на технически паспорти за язовири публична държавна собственост, съгл. чл. 13, приложение 1 от Закона за... (Министерство на земеделието и храните)
Изготвяне на технически паспорти за язовири публична държавна собственост на основание чл. 176а, ал. 6 от Закона за устройство на територията, в съответствие с Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Предмет на обследване и изготвяне на технически паспорт са следните строителни конструкции и хидротехнически съоръжения: — Язовирна стена. — Инжекционни и дренажни съоръжения. — Преливно съоръжение, в това число преливник, бързоток, енергогасител. — Водовземни съоръжения. — … Преглед на обществените поръчки »
2014-06-13   Осигуряване на рекламни материали по ос 4 ЛИДЕР на ПРСР (2007-13г.) и за подхода ЛИДЕР за периода 2014-2020 г (Министерство на земеделието и храните)
Целта на вадноящата обществена поръчка е свързана с изработка и отпечатване на рекламно-информационни материали за обезпечаване нуждите на ос 4 ЛИДЕР на ПРСР (2007-13г.) и на подхода ЛИДЕР за периода 2014-2020 г. Информационните материали следва да дадат възможност за получаване на необходимата адекватна информация за процеса по изпълнението на ос 4 ЛИДЕР на ПРСР (2007-13 г.) през програмен период 2007-2013 г., както и за получаване на информация относно подхода ЛИДЕР през следващия програмен период – … Преглед на обществените поръчки »
2014-06-13   Анализ на състоянието на застраховането, идентифициране на основните нужди и извеждане на алтернативни схеми за... (Министерство на земеделието и храните)
Целта на настоящата обществена поръчка е извършване на анализ на състоянието на застраховането, идентифициране на основните нужди и извеждане на алтернативни схеми за застраховане на риска в земеделието за нуждите на Програма за развитие на селските райони за новия програмен период 2014-2020 г. Извършване на оценка на състоянието на застрахователния пазар и нуждите от застраховане на операторите в областта на земеделието в България. Преглед на обществените поръчки »
2014-06-11   „Извършване на сертификационен одит на Разплащателна агенция на Република България” (Министерство на земеделието и храните)
Целта на поръчката е избор на изпълнител, който да извърши сертификационен одит на РА по смисъла на чл. 6 на Регламент № 1290/2005 и чл. 5 на Регламент № 885/2006, както следва: — одит на годишните счетоводни сметки на акредитираната за страната РА по отношение на тяхната достоверност, пълнота и точност; — одит на съответствието на РА с критериите за акредитация, разписани в Приложение 1 на Регламент на Комисията № 885/2006, с оглед гарантиране на доброто функциониране на процедурите за вътрешен … Преглед на обществените поръчки »