„Доставка на компютърно и мрежово оборудване за нуждите на Технически университет – София”

Технически университет

Предметът на поръчката е: „Доставка на компютърно и мрежово оборудване за нуждите на Технически университет – София” по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Доставка на нови сървъри, настолни компютри и плоски дисплеи;
Обособена позиция 2: Доставка на нови мултифункционални устройства, принтери и скенери;
Обособена позиция 3: Доставка на нова компютърна периферия и нови компоненти за компютри;
Обособена позиция 4: Доставка на ново мрежово оборудване;
Обособена позиция 5: Доставка на нови преносими компютри.
Доставеното оборудване трябва да бъде оригинално, т.е. същото следва да бъде продукт на производителя на съответната марка. Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано, в оригинални фабрични опаковки. Доставеното оборудване трябва да бъде окомплектовано с всички необходими силови, интерфейсни и други кабели, адаптери и аксесоари, необходими за нормалната му работа.

Краен срок
Deadline 2023-12-15

Кой?

Какво?

Къде?

История на обществените поръчки
Дата Документ
2023-11-15 Обявление за поръчка
Обявление за поръчка (2023-11-15)
Възлагащ орган
Име и адреси
Име: Технически университет
Национален регистрационен номер: 831917834
Пощенски адрес: кв. ДЪРВЕНИЦА ул. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ №.8
Пощенски град: гр.София
Пощенски код: 1756
Държава: България 🇧🇬
Лице за контакт: Лучия Христова Фурнаджиева
Телефон: +359 29652031 📞
Електронна поща: luchiya@tu-sofia.bg 📧
Факс: +359 28683215 📠
Регион: София (столица) 🏙️
URL: www.tu-sofia.bg 🌏
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/20751 🌏
Комуникация
URL на документите: https://app.eop.bg/today/341985 🌏
URL адрес за участие: https://app.eop.bg/today/341985 🌏

Обект
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“„Доставка на компютърно и мрежово оборудване за нуждите на Технически университет – София””
Продукти/услуги: Компютърно оборудване и принадлежности 📦
Кратко описание:
“Предметът на поръчката е: „Доставка на компютърно и мрежово оборудване за нуждите на Технически университет – София” по обособени позиции: Обособена позиция...”    Покажи повече
Очаквана стойност без ДДС: BGN 661925.87 💰
Информация за партиди
Оферти могат да се подават за всички партиди

1️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие: Доставка на нови сървъри, настолни компютри и плоски дисплеи
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 1
Описание
Допълнителни продукти/услуги: Плоски дисплеи 📦
Допълнителни продукти/услуги: Настолен компютър 📦
Място на изпълнение: Сливен 🏙️
Място на изпълнение: Пловдив 🏙️
Място на изпълнение: София (столица) 🏙️
Основен обект или място на изпълнение:
“за ТУ - София-гр. София, бул. „Климент Охридски“ №8 за ФиК Сливен- гр. Сливен, ул. "Бургаско шосе" №59 за филиал Пловдив - гр. Пловдив, ул. "Цанко Дюстабанов" №25”    Покажи повече
Описание на обществената поръчка:
“Предметът на обособената позиция е: „Доставка на нови сървъри, настолни компютри и плоски дисплеи". Настоящата обществената поръчка по обособена позиция № 1...”    Покажи повече
Критерии за награждаване
Цена
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 394512.5 💰
Продължителност на договора, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Описание
Продължителност: 120

2️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие: Доставка на нови мултифункционални устройства, принтери и скенери
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 2
Описание
Допълнителни продукти/услуги: Части, аксесоари и принадлежности за компютри 📦
Описание на обществената поръчка:
“Предметът на обособената позиция е: „Доставка на нови мултифункционални устройства, принтери и скенери". Настоящата обществената поръчка по обособена...”    Покажи повече
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 36991.67 💰

3️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие: Доставка на нова компютърна периферия и нови компоненти за компютри
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 3
Описание
Основен обект или място на изпълнение:
“за ТУ - София,ТУЕС, Еразъм -София, бул. Климент Охридски,8 за ФиК Сливен- Сливен, ул.Бургаско шосе,59 за филиал Пловдив - Пловдив, ул. Цанко...”    Покажи повече
Описание на обществената поръчка:
“Предметът на обособената позиция е: „Доставка на нова компютърна периферия и нови компоненти за компютри". Настоящата обществената поръчка по обособена...”    Покажи повече
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 63080.85 💰

4️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие: Доставка на ново мрежово оборудване
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 4
Описание
Основен обект или място на изпълнение:
“за ТУ - София,ТУЕС, Технически колеж - София -гр. София, бул. „Климент Охридски“ №8 за ФиК Сливен- гр. Сливен, ул. "Бургаско шосе" №59 за филиал Пловдив -...”    Покажи повече
Описание на обществената поръчка:
“Предметът на обособената позиция е: „Доставка на ново мрежово оборудване". Настоящата обществената поръчка по обособена позиция № 4 включва доставка на 36...”    Покажи повече
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 19924.18 💰

5️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие: Доставка на нови преносими компютри
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 5
Описание
Описание на обществената поръчка:
“Предметът на обособената позиция е: „Доставка на нови преносими компютри". Настоящата обществената поръчка по обособена позиция № 5 включва доставка на 89...”    Покажи повече
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 147416.67 💰

Правна, икономическа, финансова и техническа информация
Условия за участие
Списък и кратко описание на условията: Не се поставят.
Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор: Не се поставят.
Условия за участие
Не се поставят.
Технически и професионални способности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“За всяка обособена позиция: Участниците трябва да прилага система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001 или еквивалентен –...”    Покажи повече
Условия за участие
Условия за участие (технически и професионални способности):
“За всяка обособена позиция: Участниците трябва да прилага система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001 или еквивалентен –...”    Покажи повече
Условия, свързани с договора
Условия за изпълнение на договора:
“За участника не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС (Закон за икономическите и финансовите...”    Покажи повече

Процедура
Вид процедура
Открита процедура
Административна информация
Срок за получаване на офертите или заявленията за участие: 2023-12-15 23:59 📅
Езици, на които могат да се подават офертите или заявленията за участие: български 🗣️
Офертата трябва да бъде валидна до: 2024-06-21 📅
Условия за отваряне на офертите: 2023-12-18 15:00 📅
Условия за отваряне на офертите (място): В системата

Допълнителна информация
Допълнителна информация

“Продължение от Раздел III.2.2.)Условия за изпълнение на поръчката: ..., на Съвета на ЕС от 08.04.2022 г. и Регламент (ЕС) 2022/1269 на Съвета на ЕС от...”    Покажи повече
Орган за преглед
Име: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Пощенски град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България 🇧🇬
Телефон: +359 29356113 📞
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg 📧
Факс: +359 29807315 📠
URL: http://www.cpc.bg 🌏
Процедура за преглед
Точна информация за крайния срок (крайните срокове) за процедурите за преразглеждане:
“Съгласно Част шеста, Глава двадесет и седма, раздел I от ЗОП. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на...”    Покажи повече
Източник: OJS 2023/S 223-702369 (2023-11-15)