Поръчки: Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети

>20 активни обществени поръчки

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети са били закупени от организации като Министерство на вътрешните работи, Столична община и Технически университет.

Неотдавнашни обществени поръчки на компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети в България

2023-11-28   Deadline 2024-01-08   „Доставка на компютърно оборудване“ (ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ)
Доставка на 40 броя мобилен компютър тип 1; 2 броя мобилен компютър тип 2; 4 броя мобилен компютър тип 3; 20 броя лазерно мултифункционално устройство; 14 броя таблет; 130 броя флаш памет. Гаранционна поддръжка на мобилните компютри тип 1 и лазерни монохромни мултифункционални устройства. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-24   Deadline 2023-12-27   Периодична доставка на компютри, периферни устройства и консумативи за нуждите на Югозападно държавно предприятие"... (Югозападно държавно предприятие ДП)
Периодична доставка на компютри, периферни устройства и консумативи за нуждите на централно управление и териториалните поделения към Югозападно държавно предприятие" ДП гр. Благоевград. В предмета на поръчката се включва и осъществяване на гаранционна поддръжка в съответствие с предварително обявените условия и изисквания на Възложителя. Обхватът на дейностите е съгласно техническа спецификация към документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-24   Deadline 2023-12-28   Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на проект: „Създаване на център за интегрирани социални и... (Община Пловдив)
Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на проект: „Създаване на център за интегрирани социални и здравни услуги на едно гише в кв. Столипиново по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021г.“, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Мебелировка Обособена позиция № 2: Електроуреди Обособена позиция № … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-21   Deadline 2024-01-08   „Доставка на компютърна и периферна техника в изпълнение на научни програми и проекти при Тракийски университет гр.... (Тракийски университет)
„Доставка на компютърна и периферна техника в изпълнение на научни програми и проекти при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Поръчката е обособена в позиции, както следва: Обособена позиция №1 „Компютърна техника по научни проекти за СФ“ Обособена позиция №2 „Компютърна техника по НП Дог.КП-06-Н65/1 за СФ“ Преглед на обществените поръчки »
2023-11-20   Deadline 2023-12-20   „Осигуряване на сървъри, съвременно ИТ оборудване и лицензи“ (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
Предметът на обществената поръчка е: „Осигуряване на сървъри, съвременно ИТ оборудване и лицензи“. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-17   Deadline 2023-12-20   Модернизация на автоматична система за определяне на нуклидния състав и концентрацията на радиоактивни благородни... (АЕЦ Козлодуй ЕАД)
Предметът на поръчката включва: проектиране, доставка, демонтаж на стари и монтаж на нови компоненти, разработване на нова версия на управляващия софтуер за управление на новата конфигурация и софтуерни приложения за четене на данни, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на aвтоматична система за определяне на нуклидния състав и концентрацията на радиоактивни благородни газове в газообразните изхвърляния през вентилационните тръби в атмосферата от ЕП-2 по време на нормална експлоатация тип … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-17   Deadline 2023-12-18   „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Технически университет-Габрово и неговия разпоредител с бюджет“ (ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО)
В предмета на обществената поръчка се включват следните дейности: доставка на канцеларски материали за нуждите на Технически университет-Габрово и неговия разпоредител с бюджет, подробно посочени в Техническите спецификации към Документацията. Изпълнението ще се извършва по писмени заявки, подадени от Възложителя. Доставката следва да бъде извършена от Изпълнителя в срок от 3 (три) работни дни, считано от получаване на конкретна заявка от Изпълнителя по електронна поща, с конкретно посочени продукти … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-17   Deadline 2023-12-18   „Доставка на оригинални тонери с марка HP (Ейч Пи)“ (Министерство на вътрешните работи)
Тонерите са необходими за дейностите по издаване на български лични документи на български и чужди граждани в Дирекция „Български документи за самоличност“ (ДБДС), отделите „Български документи за самоличност“ и „Пътна полиция“ при СДВР и секторите „Български документи за самоличност“ в ОДМВР в страната през 2024 г. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-16   Deadline 2023-12-21   „ДОСТАВКА НА НОВО КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТ BG-RRP-2.004-0005-C01 ПОДОБРЯВАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ... (Технически университет)
Предметът на поръчката е: ДОСТАВКА НА НОВО КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТ BG-RRP-2.004-0005-C01 ПОДОБРЯВАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ КАПАЦИТЕТ И КАЧЕСТВО ЗА МЕЖДУНАРОДНА РАЗПОЗНАВАЕМОСТ И УСТОЙЧИВОСТ НА ТУ – СОФИЯ“. Доставеното оборудване трябва да бъде оригинално, т.е. същото следва да бъде продукт на производителя на съответната марка. Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано, в оригинални фабрични опаковки. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-15   Deadline 2023-12-18   „Доставка на компютърно оборудване AIO (All in One)“ (Български пощи ЕАД)
Предметът на обществената поръчка е „Доставка на компютърно оборудване AIO (All in One)“. В рамките на поръчката трябва да бъдат доставени 2000 (две хиляди) броя компютърни конфигурации. Подробна информация се съдържа в Техническата спецификация на Възложителя – Приложение № 1 към настоящата документация. В предмета на обществената поръчка е включено и осигуряване на гаранционно поддържане на техниката за срок от 36 (тридесет и шест) месеца. Срокът за изпълнение е до 120 (сто и двадесет) календарни дни. … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-15   Deadline 2023-12-15   „Доставка на компютърно и мрежово оборудване за нуждите на Технически университет – София” (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „Доставка на компютърно и мрежово оборудване за нуждите на Технически университет – София” по обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на нови сървъри, настолни компютри и плоски дисплеи; Обособена позиция 2: Доставка на нови мултифункционални устройства, принтери и скенери; Обособена позиция 3: Доставка на нова компютърна периферия и нови компоненти за компютри; Обособена позиция 4: Доставка на ново мрежово оборудване; Обособена позиция 5: Доставка на нови преносими … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-15   Deadline 2023-12-15   „Доставка на нови оригинални консумативи за копирна и печатаща техника за нуждите на ТУ-София и звена“ (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „Доставка на нови оригинални консумативи за копирна и печатаща техника за нуждите на ТУ-София и звена. Предлаганите консумативи трябва да са оригинални, нови, неупотребявани и нерециклирани, в оригинални фабрични опаковки, със стикер - удостоверяващ произхода на съответния консуматив. Под „оригинални“ да се разбират консумативи, които са произведени от производителя на съответната марка техника, в оригинална опаковка с ненарушена цялост. В случай на спиране на производството на … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-13   Deadline 2023-12-14   „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали и сувенири, свързани с осигуряване на информираност,... (Министерство на образованието и науката)
продължава от поле II 1.1 ... при изпълнението на функциите на Министерството на образованието и науката, както и по проекти и програми с бенефициент Министерството на образованието и науката“ запазена поръчка на основание чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП. С провеждането на обществената поръчка се цели склюването на договор с един изпълнител за изпълнение на дейности по изработка и доставка на рекламно-информационни материали и сувенири, свързани с осигуряване на информираност, публичност и визуализация при … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-10   Deadline 2023-12-11   Доставка, монтаж, въвеждане в експлоат. и гаранц. поддръжка на мебелно обзавеж., спец. оборудване и комп. техника за... (ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА)
Предметът на поръчката включва доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на мебелно обзавеждане, специализирано оборудване и компютърна техника за нуждите на Професионална гимназия по механотехника – Сливен по обособени позиции, съгласно Техническата спецификация на Възложителя (Приложение №1). Преглед на обществените поръчки »
2023-11-10   Deadline 2023-12-11   Доставка на компютърно оборудване (Български пощи ЕАД)
Настоящата процедура се провежда на основание чл. 18, ал. 1, т.1, във вр. с чл.20, ал.1, т.3, б. „б“ от ЗОП. Възложител, по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 1 от ЗОП на настоящата поръчка е Главният изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД. Предметът на обществената поръчка е: „Доставка на компютърно оборудване“. В рамките на поръчката трябва да бъдат доставени 320 (триста и двадесет) броя компютърни конфигурации. Подробна информация се съдържа в Техническата спецификация на Възложителя – Приложение № 1 … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-09   Deadline 2023-12-12   “Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служители на „МБАЛ – Благоевград” АД (Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД)
Услугата, предмет на възлагане на обществената поръчка обхваща осигуряване на храна на служители на лечебното заведение, чрез ваучери за храна. Изпълнението на поръчката следва да се осъществява чрез ежемесечно отпечатване и доставка на ваучери за храна от “оператор” по смисъла на §. 1, т. 2 от ДР на Наредба № 7 на МТСП и МФ от 09.07.2003г. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-08   Deadline 2023-12-11   "Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за Младежки център гр. Монтана“ (Община Монтана)
За нуждите на потребителите на Младежки център се предвижда, доставка на оборудване и обзавеждане, свързано с осигуряване на основни функции и дейности в помещенията. Предвиденото обзавеждане и оборудване е съобразено с функционалността на всяко помещение, така че да се осигури удобство и комфорт на неговите потребители. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-07   „Развитие и модернизация на системите за съхранение на данни в национален статистически институт (НСИ)“ в две... (Национален статистически институт)
Предметът на настоящата обществена поръчка е да осигури „Развитие и модернизация на системите за съхранение на данни в национален статистически институт (НСИ)“ в две обособени позиции: Обособена позиция 1 – „Доставка на система за съхранение на данни“; В рамките на обхвата на обособената позиция следва да бъде извършена: - Подмяна на наличните XtremIO и Unity 500 с модерна All-Flash дискова система - Услуги по внедряване на техническото решение и гаранционна поддръжка. Обособена позиция 2 – „Доставка на … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-07   Deadline 2023-12-07   „Доставка на специализирани компютърни терминали за нуждите на Технически университет – София по проект... (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „Доставка на специализирани компютърни терминали за нуждите на Технически университет – София по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Доставеното оборудване трябва да бъде оригинално, т.е. същото следва да бъде продукт на производителя на съответната марка. Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано и в оригинални фабрични … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-07   Deadline 2023-12-11   “ ДОСТАВКА НА ПОЩЕНСКИ ПЛИКОВЕ И БЛАНКИ“ (Национален осигурителен институт)
Поръчката включва доставка на пощенски пликове и бланки за нуждите на ЦУ и ТП на НОИ с общо прогнозно количество 1550408 бр. Видовете артикули, както и техните прогнозни количества, които трябва да бъдат доставени за срока на изпълнение на договора са посочени в техническите спецификации. Обществена поръчка «Доставка на пощенски пликове и бланки» е с прогнозна стойност на поръчката в размер на 164 684,00 без ДДС и срок 12 месеца. Посочената стойност е максималният финансов ресурс, който възложителят е … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-06   Deadline 2023-12-07   „Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали за нуждите на ТП... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-АКАД.НИКОЛАЙ ХАЙТОВ"")
Предметът на обществената поръчка включва периодични заявки на канцеларски материали, принадлежности, консумативи и оборудване, вкл. рекламни материали. Пълно описание на поръчката по обособени позиции се съдържа в приложената Техническата спецификация - Приложение № 1 от документацията. Доставки по поръчката се извършват до изчерпване на договорената сумата или до изтичане срока на договора. Възложителят няма задължение за цялостно количествено и стойностно усвояване на посочените в Техническата … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-03   Deadline 2023-12-04   ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО по три обособени позиции: (ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО)
Обхватът на дейностите по всяка обособена позиция включва доставка и гаранционно обслужване на оборудване, подробно описано в Техническите спецификации. Доставката по Обособена позиция 1: „Доставка на компютърна техника по Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“: 1.1. Преносим компютър - Тип Н1 /Преносим компютър/- 4 броя 1.2. Таблет - Тип Т1 /Таблет/- 1 брой 1.3. МФУ – Тип П1 /Мултифункционално устройство – лазерно … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-03   Deadline 2023-12-05   „Доставка и гар. под-ка на хард. обор. - компютърни конф., етикиращи терм. принтери, лазерни четци и монохромни... (ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ)
Настоящото възлагане има за цел избор на изпълнител за доставка и гаранционна поддръжка на хардуерно оборудване - компютърни конфигурации, етикиращи термотрансферни принтери, лазерни четци и монохромни лазерни мултифункционални устройства, за складове за веществени доказателства в досъдебното производство. Хардуерното оборудване е с технически параметри посочени в техническата спецификация на възложителя. Финансирането е осигурено по Програма „Вътрешни работи" по НФМ Дейност 4 от проект на Главна … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-03   Deadline 2023-12-04   Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на ВСС (Висш съдебен съвет)
В обхвата на обществената поръчка е включена доставка и гаранционна поддръжка на 130 броя компютърни конфигурации за нуждите на ВСС, като всяка конфигурация се състои от настолен компютър с ОЕМ лиценз за операционна система, монитор, клавиатура, мишка. Подробно описание на минималните технически изисквания към конфигурациите се съдържа в Техническите спецификации, които са част от документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-03   Deadline 2023-12-14   „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ (МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - ЦЕНТРАЛЕН ОРГАН ЗА ПОКУПКИ)
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“, с 6 обособени позиции: ОП 1 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг; ОП 2 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон); ОП 3 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-02   Deadline 2023-12-04   „Доставка на обзавеждане и IT оборудване на учебни зали за обучение по контрол на пътното движение в ЦСПП при АМВР“... (Министерство на вътрешните работи)
„Доставка на обзавеждане и IT оборудване на учебни зали за обучение по контрол на пътното движение в ЦСПП при АМВР“ по две обособени позиции Обособена позиция № 1: „Доставка на обзавеждане за учебни зали по контрол на пътното движение в ЦСПП при АМВР“ Обособена позиция № 2: „Доставка на IT и офис оборудване на учебни зали за обучение по контрол на пътното движение в ЦСПП при АМВР“ Преглед на обществените поръчки »
2023-11-01   „Осигуряване на решение за автоматизирано получаване на класифицирана информация за нуждите на Министерство на... (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
В предмета на поръчката е включено извършването на доставка, монтаж, инсталация, конфигурация, провеждане на онлайн обучение и гаранционна поддръжка на устройства за криптиране Тип 1 и Тип 2, сървър за управление, специализиран софтуер за управление на криптиращите устройства и преносими компютри/таблет за управление, съгласно параметрите, посочени в техническата спецификация. Срокът за доставка, монтаж, инсталация, конфигурация и провеждане на онлайн обучение е до 17.04.2024 г. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-31   „Доставка на работни станции и монитори за нуждите на Технически университет – София, по проект ........ продължава... (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „Доставка на работни станции и монитори за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Доставеното оборудване трябва да бъде оригинално, т.е. същото следва да бъде продукт на производителя на съответната марка. Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано и в оригинални фабрични опаковки. … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-31   Deadline 2023-12-04   „Доставка на компютърно оборудване и периферни устройства за нуждите на Държавно предприятие „Управление и... (Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ ДП)
Предмет на обществената поръчка е: „Доставка на компютърно оборудване и периферни устройства за нуждите на ДПУСЯ. Предметът на поръчката обхваща: - извършване доставка на компютърно оборудване и периферни устройства за нуждите на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ (ДПУСЯ), наричана по-нататък „доставката“, в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя, условията на Проекта на договор и настоящата Документация. - монтаж и въвеждане в експлоатация, за които артикули, … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-30   Deadline 2023-12-05   „Доставка и гаранционно обслужване на специализирани преносими компютри за нуждите на ГДБОП-МВР“ (ГДБОП)
Доставка и гаранционно обслужване на 12 броя специализирани преносими компютри за нуждите на ГДБОП-МВР“. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-27   „Доставка на допълнително дисково пространство за дискова система IBM за нуждите на Национална агенция за приходите (НАП)“ (,,ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ'' АД)
Предметът на обществената поръчка включва доставка на допълнително дисково пространство за дискова система IBM за нуждите на Национална агенция за приходите (НАП), подробно описано по вид, количество и технически характеристики в Техническата спецификация на Възложителя - Приложение № 1, част от документацията за обществената поръчка. Срок за доставка на допълнителното дисково пространство за дисковата система IBM - до 15.12.2023 г. В случай, че Договорът се сключи след 15.12.2023 г., срокът за … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-27   „Доставка на мобилни устройства за нуждите на дирекциите на националните паркове „Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“ (Министерство на околната среда и водите)
В изпълнение на обособена позиция № 1 от поръчката изпълнителят следва да осъществи доставка и гаранционна поддръжка на 60 броя мобилни нефискални принтери, чиито минимални технически характеристики са посочени в Техническата спецификация за ОП 1 – Приложение № 1.1 към документацията на обществената поръчка. В изпълнение на обособена позиция № 2 от поръчката изпълнителят следва да осъществи: доставка и гаранционна поддръжка на 60 комплекта таблети и външни батерии, чиито минимални технически … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-27   Deadline 2023-12-04   „Доставка на хартиени пликове за опаковане на веществени доказателства" (ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка на следните артикули по вид и количества, за опаковане на иззети следи и веществени доказателства при проведени действия по разследване с цел запазване автентичността им до назначаването им за анализ или за съхраняването им в складове за веществени доказателства, съгласно Приложение № 1 - техническа спецификация: - Хартиен плик с правоъгълно дъно и фалти, без дръжки - 100 000 броя; - Хартиен плик с правоъгълно дъно, без дръжки - 50 000 броя; - … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-24   Доставка на хардуер - компютърно оборудване и софтуер - ГИС за общ. собст. за обез. работата на служители на Общ.... (Община Самоков)
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на хардуер - компютърно оборудване и софтуер - ГИС за общинска собственост за обезпечаване работата на служители на Община Самоков във връзка с подготовка и изпълнение на проекти по ПРР 2021 - 2027 г.по 2 / две / обособени позиции, съгласно изискванията на Възложителя, обективирани в технически спецификации–Приложения № 1и № 2, неразделна част от настоящата документация. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-20   Доставка на канцеларски материали, за нуждите на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и филиалите в гр.... (ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ")
Пълният обхват на поръчката включва избор на доставчик за доставка на канцеларски материали за нуждите на ПУ “Паисий Хилендарски” и филиалите в гр. Смолян и гр. Кърджали, в това число: блок за флипчарт "Блокноти",вертикална поставка за бюро „кутии за подреждане и подобни изделия“, визитник "Папки за сортиране", джоб за документи, кабари, касова книга, кашон за архив „кашон“, кламер, класьор, книга за ежедневен инструктаж, книга за начален инструктаж, книга за периодичен инструктаж, кутия „кашон“ и … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-20   „Доставка на специализирана изчислителна система със средства за дистанционен контрол“ за нуждите на ... продължава... (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „Доставка на специализирана изчислителна система със средства за дистанционен контрол“ за нуждите на Технически университет – София, по проект BG-RRP-2.004-0005-С01 „Подобряване на научноизследователския капацитет и качество за международна разпознаваемост и устойчивост на ТУ-София“. Доставеното оборудване трябва да бъде оригинално, т.е. същото следва да бъде продукт на производителя на съответната марка. Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано, в оригинални … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-20   „Доставка на канцеларски материали, копирна и принтерна хартия за нуждите на ТУ-София и изнесените звена“ (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „Доставка на канцеларски материали, копирна и принтерна хартия за нуждите на ТУ-София и изнесените звена“, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали за ТУ– София” Обособена позиция № 2: „Доставка на копирна и принтерна хартия за ТУ-София“ Видовете канцеларски материали са посочени в Приложение към Техническата спецификация за съответната обособена позиция, част от документацията на поръчката. Доставяните канцеларски материали трябва да … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-20   „Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТУ-София и изнесените звена, запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“ (Технически университет)
Предметът на поръчката е „Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТУ-София и изнесените звена, запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“. Видовете канцеларски материали, предмет на доставка, са посочени в Приложение към Техническата спецификация, част от документацията на поръчката. Доставяните канцеларски материали трябва да бъдат: нови и неупотребявани, да бъдат произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация и да отговарят на Европейските стандарти за … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-20   „ДОСТАВКА НА ЕТНОГРАФСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА КЪЩАТА НА... (Община Самоков)
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на етнографско оборудване за изпълнение на проект „Закупуване на оборудване и обзавеждане за къщата на самоковските зографи за представяне и експониране на местното културно наследство“, съгласно Техническата спецификация, представляваща неразделна част от настоящата документация за участие. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-19   „Доставка на картонени кутии за опаковане на веществени доказателства” (ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ)
Доставка на картонени кутии за опаковане на веществени доказателства - 10 000 броя. Картонена кутия с капак отгоре: Размери: - дължина 350 мм ( ± 50 мм) - ширина 250 мм ( ± 50 мм) - височина 150 мм ( ± 50 мм) Преглед на обществените поръчки »
2023-10-18   "Доставка на хартия" (Държавна агенция "Национална сигурност")
Доставка на хартия формат А4 с прогнозно количество 37 000 пакета. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-17   „Доставка на автоматизирана система за експерименти с участието на хора - хардуер“ за нуждите на Технически... (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „Доставка на автоматизирана система за експерименти с участието на хора - хардуер“ за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано, в оригинални фабрични опаковки (където е приложимо). Доставеното оборудване да е комплектувано с необходимите … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-17   Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане в ОУ „Христо Ботев“ кв. Сарафово по три обособени позиции (Община Бургас)
Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане в ОУ „Христо Ботев“ кв. Сарафово за нуждите на проект №: BG-RRP-1.012-0001-C01 „Надграждане на образователната инфраструктура в Община Бургас, чрез изграждане на нови сгради към училища“, финансиран по Механизма за възстановяване и устойчивост Процедура BG-RRP-1.012 - "Изграждане на нови сгради на училища и детски градини" по три обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на компютърно оборудване и мултифункционални устройства; Обособена … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-17   Доставка на компютърна техника за нуждите на ЛТУ по проект BG05M2OP001-2.016-0022 (Лесотехнически университет)
Предметът на поръчката включва: 1) доставка на настолен компютър + монитор /комплект/ - 16 броя, със следните параметри: КОМПЮТЪР: Процесор: минимум i5, 10 физически ядра/16 нишки, основна честота минимум 3,4 GHz, с възможност до поне 4,9 GHz в турбо режим на ядрото, минимум 20 MB кеш; Памет 16 GB DDR4 RAM памет с възможност за ъпгрейд; HDD – 1 TB SSD - 500 MB NVMe Видео карта – отделна, минимум 6GB GDDR6 Дъно – съвместимо с останалите параметри Клавиатура – с кирилизация Мишка Захранващ … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-16   Закупуване и доставка на 70 броя КУ за измерване на обемното съдържание на CO2 и други вредни емисии в отработените... (Министерство на вътрешните работи)
Предмета на поръчката включва закупуване и доставка на 70 броя комбинирани уреди за измерване на обемното съдържание на CO2 и други вредни емисии в отработените газове на бензиновите двигатели и степен на димност при дизеловите двигатели, монтаж (при необходимост), инсталация и тестване с цел въвеждане в пълна експлоатация на същите. Провеждане на еднодневно теоретично и практично обучение на 140 (сто и четиридесет) обучители – потребители от СДВР и ОДМВР в страната, с цел запознаване с работата и … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-13   „ДОСТАВКА НА МОБИЛНИ ПРИНТЕРИ, ЦИФРОВИ ФОТОАПАРАТИ И ДРОНОВЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА РАБОТАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ... (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
„ДОСТАВКА НА МОБИЛНИ ПРИНТЕРИ, ЦИФРОВИ ФОТОАПАРАТИ И ДРОНОВЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА РАБОТАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 – 2020“, С ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ДОСТАВКА НА 14 БРОЯ МОБИЛНИ ПРИНТЕРА СЪС СОФТУЕР, С НЕЗАВИСИМО ЗАХРАНВАНЕ (НА БАТЕРИЯ), ПОДСИГУРЕНИ С ВСИЧКИ СЪПЪТСТВАЩИ КОНСУМАТИВИ“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ДОСТАВКА НА 14 БРОЯ ЦИФРОВИ ФОТОАПАРАТА, ПОДСИГУРЕНИ С ВСИЧКИ СЪПЪТСТВАЩИ КОНСУМАТИВИ“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 „ДОСТАВКА НА 7 БРОЯ ДРОНОВЕ, ПОДСИГУРЕНИ С ВСИЧКИ … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-13   „Доставка на оборудване по проекти“ (Югозападен университет "Неофит Рилски")
Предмет на обществената поръчка чрез открита процедура е доставка на оборудване по проекти по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1. Доставка на компютърна техника; Обособена позиция № 2. Доставка нa софтуер; Обособена позиция № 3. Доставка на аудио оборудване; Обособена позиция № 4 . Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на STEM пакет. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-13   „Доставка на оборудване за измерване и регулиране на неелектрически величини за нуждите на предприятие... (Национална електрическа компания ЕАД)
Обхвата на поръчката включва доставка на оборудване за измерване и регулиране на неелектрически величини за нуждите на предприятие „Водноелектрически централи“. Всички видове, количества и изискванията към доставката са подробно описани в техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-13   „Доставка на специализирано принтиращо устройство за нуждите на Министерство на външните работи (МВнР)“ ("ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ" АД)
Изискванията към изпълнението са подробно описани в Техническата спецификация на Възложителя - Приложение № 1. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-12   Доставка на хардуерно оборудване и компютърна техника по проекта за интегрираната статистика за земеделските... (Министерство на земеделието и храните)
Доставка на хардуерно оборудване и компютърна техника по проекта за интегрираната статистика за земеделските стопанства 2023 г.“ по Споразумение № 101093815 – 2022-BG-IFS2023, по две обособени позиции: Обособена позиция 1 – Доставка на компютърни конфигурации (компютърни конфигурации – 74 броя и допълнителни монитори – 18 броя); Обособена позиция 2 – Доставка на преносими компютри – 12 броя. Преглед на обществените поръчки »
Свързани търсения 🔍