„Доставка на компютърно оборудване AIO (All in One)“

Български пощи ЕАД

Предметът на обществената поръчка е „Доставка на компютърно оборудване AIO (All in One)“.
В рамките на поръчката трябва да бъдат доставени 2000 (две хиляди) броя компютърни конфигурации.
Подробна информация се съдържа в Техническата спецификация на Възложителя – Приложение № 1 към настоящата документация. В предмета на обществената поръчка е включено и осигуряване на гаранционно поддържане на техниката за срок от 36 (тридесет и шест) месеца.
Срокът за изпълнение е до 120 (сто и двадесет) календарни дни. Срокът за изпълнение на дейностите по договора започва да тече, след осигуряване на финансиране от страна на възложителя, за което възложителят уведомява писмено изпълнителя и представяне от изпълнителя на определената гаранция за изпълнение.

Краен срок
Срокът за получаване на офертите беше 2023-12-18. Обществената поръчка беше публикувана на 2023-11-15.

Кой?

Какво?

Къде?

История на обществените поръчки
Дата Документ
2023-11-15 Обявление за поръчка
Обявление за поръчка (2023-11-15)
Възлагащ орган
Име и адреси
Име: Български пощи еад
Национален регистрационен номер: 121396123
Пощенски адрес: Студентски град АКАД. СТЕФАН МЛАДЕНОВ №.1 бл.31
Пощенски град: гр. София
Пощенски код: 1700
Държава: България 🇧🇬
Лице за контакт: Жулиета Любомирова Калчева-Урумова
Телефон: +359 29493188 📞
Електронна поща: zh.urumova@bgpost.bg 📧
Регион: София (столица) 🏙️
URL: https://www.bgpost.bg/ 🌏
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/14878 🌏
Комуникация
URL на документите: https://app.eop.bg/today/340600 🌏
URL адрес за участие: https://app.eop.bg/today/340600 🌏

Обект
Обхват на обществената поръчка
Заглавие: „Доставка на компютърно оборудване AIO (All in One)“
Продукти/услуги: Компютърно оборудване и принадлежности 📦
Кратко описание:
“Предметът на обществената поръчка е „Доставка на компютърно оборудване AIO (All in One)“. В рамките на поръчката трябва да бъдат доставени 2000 (две хиляди)...”    Покажи повече
Очаквана стойност без ДДС: BGN 2 600 000 💰

1️⃣
Място на изпълнение: България  🏙️
Основен обект или място на изпълнение:
“Компютърното оборудване следва да се достави до Централно управление и отдалечени офиси на Възложителя, съгласно Техническата спецификация.”
Описание на обществената поръчка:
“Предметът на обществената поръчка е „Доставка на компютърно оборудване AIO (All in One)“. В рамките на поръчката трябва да бъдат доставени 2000 (две хиляди)...”    Покажи повече
Критерии за награждаване
Цена
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 2 600 000 💰
Продължителност на договора, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Описание
Продължителност: 40

Правна, икономическа, финансова и техническа информация
Условия за участие
Списък и кратко описание на условията: Възложителят не поставя изисквания.
Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“Участниците в настоящата обществена поръчка следва да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, равняващ се на размера на...”    Покажи повече
Условия за участие

“Под "оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката" следва да се разбира сумата, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейност,...”    Покажи повече
Технически и професионални способности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“Участниците в настоящата обществена поръчка следва да са изпълнили минимум 1 (една) дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за...”    Покажи повече
Условия за участие
Списък и кратко описание на правилата и критериите:
“Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, техни...”    Покажи повече
Изисквани депозити и гаранции:
“Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от общата стойност на договора без ДДС и се освобождава съгласно проекта на договор. Гаранцията...”    Покажи повече
Основни условия за финансиране и условия за плащане и/или позоваване на съответните разпоредби, които ги уреждат: Плащанията ще се извършват съгласно Раздел II, чл. 5 от проекта на договора.
Правна форма, която трябва да бъде приета от групата икономически оператори, на които ще бъде възложена поръчката: Възложителят не поставя изисквания.

Процедура
Вид процедура
Открита процедура
Административна информация
Срок за получаване на офертите или заявленията за участие: 2023-12-18 23:59 📅
Езици, на които могат да се подават офертите или заявленията за участие: български 🗣️
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Минимален срок, през който оферентът трябва да поддържа офертата: 6
Условия за отваряне на офертите: 2023-12-19 14:00 📅
Условия за отваряне на офертите (място): В системата

Допълнителна информация
Допълнителна информация

“Освен на основанията по чл. 54 и посочените основания по чл. 55 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата:  участник, за който са налице забранителните...”    Покажи повече
Орган за преглед
Име: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Пощенски град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България 🇧🇬
Телефон: +359 29356113 📞
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg 📧
Факс: +359 29807315 📠
URL: http://www.cpc.bg 🌏
Процедура за преглед
Точна информация за крайния срок (крайните срокове) за процедурите за преразглеждане:
“Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за...”    Покажи повече
Източник: OJS 2023/S 223-703009 (2023-11-15)