2023-11-23   Deadline 2024-01-08   „Доставка на полиетиленови пликове с обособени позиции“ (Български пощи ЕАД)
Предметът на обществената поръчка е „Доставка на полиетиленови пликове с обособени позиции“, както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка на пликове за колетни пратки CP 91 и CP 91 BG; Обособена позиция № 2 - Доставка на полиетиленови пликове за услугата „РП“; Обособена позиция № 3 - Доставка на полиетиленови пликове с квитанции за банкноти, за нуждите на пощенските станции, пликове с цип, вакуумни пликове и пликове за ваучери за храна; Обособена позиция № 4 - Доставка на полиетиленови пликове за ценни … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-16   Deadline 2023-12-18   „ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ДИСТРИБУЦИЯ НА ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“ (Български пощи ЕАД)
Предметът на обществената поръчка е „Организиране на дейността по дистрибуция на печатни издания на територията на Република България“. Поръчката предвижда изпълнение на следните основни дейности: Дейност 1: Планиране на разпространението и продажбите на печатни издания; Дейност 2: Получаване на печатните издания от печатница и подготовката им за експедиция до складови бази, търговците на едро и пунктове за крайно разпространение; Дейност 3: Разпространение на печатните издания до пунктовете крайно … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-15   Deadline 2023-12-18   „Доставка на компютърно оборудване AIO (All in One)“ (Български пощи ЕАД)
Предметът на обществената поръчка е „Доставка на компютърно оборудване AIO (All in One)“. В рамките на поръчката трябва да бъдат доставени 2000 (две хиляди) броя компютърни конфигурации. Подробна информация се съдържа в Техническата спецификация на Възложителя – Приложение № 1 към настоящата документация. В предмета на обществената поръчка е включено и осигуряване на гаранционно поддържане на техниката за срок от 36 (тридесет и шест) месеца. Срокът за изпълнение е до 120 (сто и двадесет) календарни дни. … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-10   Deadline 2023-12-11   Доставка на компютърно оборудване (Български пощи ЕАД)
Настоящата процедура се провежда на основание чл. 18, ал. 1, т.1, във вр. с чл.20, ал.1, т.3, б. „б“ от ЗОП. Възложител, по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 1 от ЗОП на настоящата поръчка е Главният изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД. Предметът на обществената поръчка е: „Доставка на компютърно оборудване“. В рамките на поръчката трябва да бъдат доставени 320 (триста и двадесет) броя компютърни конфигурации. Подробна информация се съдържа в Техническата спецификация на Възложителя – Приложение № 1 … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-27   "Ремонт и сервизно обслужване на товарни автомобили над 3,5 тона и автобуси" (Български пощи ЕАД)
Предметът на обществената поръчка е "Ремонт и сервизно обслужване на товарни автомобили над 3,5 тона и автобуси", по две обособени позииции, както следва: - Обособена позиция № 1: "Северен централен регион"; - Обособена позиция № 2: "Югоизточен регион". Подробна информация се съдържа в Техническата спецификация - приложение № 1 към документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
2023-08-22   „ДОСТАВКА НА ХАРТИЕНИ АРТИКУЛИ С ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ (Български пощи ЕАД)
Предметът на обществената поръчка е „Доставка на хартиени артикули с обособени позиции“. Обособена позиция № 1: „Доставка на хартия за копирни машини, лазерни, мастиленоструйни принтери и мултифункционални устройства“; Обособена позиция № 2: „Доставка на различни хартии за канцеларски нужди“; Обособена позиция № 3: „Доставка на самозалепващи етикети“; Обособена позиция № 4: „Доставка на специални хартиени артикули (натронова хартия)“; Обособена позиция № 5: „Доставка на високочувствителна ролна … Преглед на обществените поръчки »
2023-08-07   "Избор на обслужващи банки на "Български пощи" ЕАД в четири обособени позиции" (Български пощи ЕАД)
Предметът на настоящата обществена поръчка е „Избор на обслужващи банки на „Български пощи” ЕАД в четири обособени позиции”: - Обособена позиция № 1 – „Услуги „Разплащания в лева. Касови операции в лева и евро“; - Обособена позиция № 2 – „Валутни операции и гаранции в чуждестранна валута“; - Обособена позиция № 3 – „Левови разплащания за дейността „Разпространение на печатни издания“. Депозити“; - Обособена позиция № 4 – „Обслужване на специални банкови сметки по Наредба 7 /09.03.2003г. и Наредба 11 на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД Централна кооперативна банка АД
2023-07-14   „Ремонт и сервизно обслужване на леки и лекотоварни автомобили до 3.5 тона по 5 (пет) обособени позиции“ (Български пощи ЕАД)
Предметът на настоящата обществената поръчка е „Ремонт и сервизно обслужване на леки и лекотоварни автомобили до 3.5 тона по 5 (пет) обособени позиции“, както следва: Обособена позиция № 1: „Западен регион“ Обособена позиция № 2: „Северен централен регион“ Обособена позиция № 3: „Североизточен регион“ Обособена позиция № 4: „Южен централен регион“ Обособена позиция № 5: „Югоизточен регион“. Подробна информация се съдържа в Техническата спецификация на Възложителя – Приложение № 1 към документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
2023-03-28   "Избор на обслужващи банки на "Български пощи" ЕАД в четири обособени позиции" (Български пощи ЕАД)
Предметът на обществената поръчка е „Избор на обслужващи банки на „Български пощи” ЕАД в четири обособени позиции”: Обособена позиция № 1 – „Услуги „Разплащания в лева. Касови операции в лева и евро“; Обособена позиция № 2 – „Валутни операции и гаранции в чуждестранна валута“; Обособена позиция № 3 – „Левови разплащания за дейността „Разпространение на печатни издания“. Депозити“; Обособена позиция № 4 – „Обслужване на специални банкови сметки по Наредба 7 /09.03.2003г. и Наредба 11 на МТСП и МЗ / … Преглед на обществените поръчки »
2023-03-17   "Доставка на полиетиленови пликове" (Български пощи ЕАД)
Предмет на поръчката е доставка на полиетиленови пликове с размери и индикативни количества, изброени подробно в Техническата спецификация на Възложителя. Всички посочени количества полиетиленови пликове по видове и размери са индикативни. Общите количества, които Възложителят може да заяви за доставка, се определят от предложените единични цени за всеки плик, като общата стойност на заявените количества не надхвърля стойността на обществената поръчка от 29 900 (двадесет и девет хиляди и деветстотин) … Преглед на обществените поръчки »
2023-03-02   „ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЕКТИТЕ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД... (Български пощи ЕАД)
Настоящата обществена поръчка цели избор на доставчик на електроенергия до обектите на "Български пощи" ЕАД, съгласно приложения списък към Техническата спецификация на Възложителя, по шест обособени позиции, с права и задължения на координатор на стандартна балансираща група на основание най-ниска цена за "Такса за администриране на доставката на един MWh активна нетна електрическа енергия средно и ниско напрежение". При доставката да се осигури непрекъснатост по реда, предвиден в Закона за енергетиката … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД
2023-02-16   „Доставка чрез наемане на мултифункционални устройства за нуждите на ОПС на „Български пощи” ЕАД” (Български пощи ЕАД)
Поръчката цели избор на изпълнител, който да предостави офис техника за печат и обработка на документи, която да бъде обезпечена с всички необходими консумативи (без хартия), резервни части и сервизно обслужване. Подробна информация се съдържа в Техническите спецификации за поръчката – Приложение № 1 към настоящата документация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Коника Минолта Бизнес Солюшънс България ЕООД
2023-02-08   „Предоставяне на фиксирани гласови (телекомуникационни) услуги за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“ (Български пощи ЕАД)
Услугата включва осигуряване на фиксирана телефонна услуга, съгласно специфичните условия и технически изисквания на възложителя, описани в Техническата спецификация за поръчката, заедно с определен пакет от допълнителни услуги. Повече информация е дадена в Техническата спецификация - Приложение № 1 към документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Виваком България ЕАД
2022-12-01   "Доставка на самозалепващи етикети" (Български пощи ЕАД)
Настоящата обществена поръчка цели осигуряване на доставки на различни видове самозалепващи етикети за нуждите на "Български пощи" ЕАД. Подробна информация се съдържа в Техническата спецификация на Възложителя - Приложение № 1 към документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2022-11-22   „ДОСТАВКА НА ХАРТИИ ЗА НУЖДИТЕ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД С ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ (Български пощи ЕАД)
Предметът на обществената поръчка е „Доставка на хартии за нуждите на „Български пощи“ ЕАД в обособени позиции“. Обособена позиция № 1: „Доставка на различни видове хартия за офис нужди“; Обособена позиция № 2: „Доставка на ролна обемна хартия за производствените нужди на СП „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи“ ЕАД“; Обособена позиция № 3: „Доставка на листови хартии и картон за производствените нужди на СП „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи“ ЕАД“; Обособена … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕМА ООД Мултико 92 ООД
2022-11-03   „РЕМОНТ И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ НАД 3.5 ТОНА И АВТОБУСИ” ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ" (Български пощи ЕАД)
Предметът на обществената поръчка е „Ремонт и сервизно обслужване на товарни автомобили над 3.5 тона и автобуси” по три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 Западен регион; Обособена позиция № 2 Северен централен регион; Обособена позиция № 3 Югоизточен регион. Подробна информация се съдържа в техническата спецификация за поръчката – Приложение № 1 към настоящата документация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ХМР ЕООД
2022-08-10   „Предоставяне на услуги по охрана на имущество и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на „Български пощи“ ЕАД“ (Български пощи ЕАД)
Предметът на обществената поръчка е „Предоставяне на услуги по охрана на имущество и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на „Български пощи“ ЕАД“. Подробна информация се съдържа в Техническата спецификация на Възложителя – Приложение № 1 към документацията за поръчката. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВИП СЕКЮРИТИ ЕООД
2022-06-07   „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обектите на „Български пощи“ ЕАД“... (Български пощи ЕАД)
Поръчката цели избор на доставчик на електрическа енергия за обекти на "Български пощи" ЕАД, съгласно приложен списък към Техническата спецификация за поръчката и съгласно изискванията на документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
2022-05-16   „Предоставяне на комуникационна свързаност за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“ (Български пощи ЕАД)
Поръчката цели избор на изпълнител за осигуряване на цялостна комуникационна свързаност на „Български пощи" ЕАД. За целта архитектурата на опорната комуникационна мрежа на участника следва да осигури цялостно решение за нуждите на „Български пощи" ЕАД и да предостави възможност за пренос на данни посредством използването на IP VPN между териториалните поделения на дружеството и с началните капацитети, посочени в Таблица № 2 от Приложение № 1 „Точки на свързаност“ от Техническата спецификация. Услугата за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Българска телекомуникационна компания ЕАД
2022-04-11   „Право на ползване на софтуерни продукти на Майкрософт и услуги от производителя“ (Български пощи ЕАД)
Поръчката цели предоставяне право на ползване за срок до 31.01.2025 г. на софтуерни продукти на Майкрософт чрез Корпоративно Абонаментно Лицензионно Споразумение (Microsoft Enterprise Agreement Subscription), предоставено от оторизирани Доставчици за Корпоративни клиенти (Large Account Resellers), както и ползване на Софтуерната осигуровка (гаранция) на продуктите при условията на същото споразумение като пакет услуги по професионална поддръжка. Повече информация е дадена в Техническата спецификация - … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД
Свързани търсения 🔍