Доставка на лекарствен продукт с международно непатентно наименование /INN/ - Gadobutrol за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД

Комплексен онкологичен център - Русе ЕООД

Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на лекарствен продукт с международно непатентно наименование /INN/ - Gadobutrol с количество на активното лекарствено вещество 1 mmol/ml - 7,5 ml и ориентировъчно количество 500 флакона.

Краен срок
Deadline 2023-12-14

Кой?

Какво?

Къде?

История на обществените поръчки
Дата Документ
2023-11-13 Обявление за поръчка
Обявление за поръчка (2023-11-13)
Възлагащ орган
Име и адреси
Име: Комплексен онкологичен център - русе еоод
Национален регистрационен номер: 117527022
Пощенски адрес: ул.НЕЗАВИСИМОСТ №.2
Пощенски град: гр. Русе
Пощенски код: 7002
Държава: България 🇧🇬
Лице за контакт: Венцислава Апостолова
Телефон: +359 82819928 📞
Електронна поща: kocruse@abv.bg 📧
Факс: +359 82834339 📠
Регион: Русе 🏙️
URL: https://kocruse.com/ 🌏
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/18122 🌏
Комуникация
URL на документите: https://app.eop.bg/today/342541 🌏
URL адрес за участие: https://app.eop.bg/today/342541 🌏

Обект
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“Доставка на лекарствен продукт с международно непатентно наименование /INN/ - Gadobutrol за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД”
Продукти/услуги: Контрастни продукти за рентгенологията 📦
Кратко описание:
“Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на лекарствен продукт с международно непатентно наименование /INN/ - Gadobutrol с...”    Покажи повече
Очаквана стойност без ДДС: BGN 30391.67 💰

1️⃣
Място на изпълнение: Русе 🏙️
Основен обект или място на изпълнение: Аптека на КОЦ-Русе ЕООД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2.
Описание на обществената поръчка:
“Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на лекарствен продукт с международно непатентно наименование /INN/ - Gadobutrol с...”    Покажи повече
Критерии за награждаване
Цена
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 30391.67 💰
Продължителност на договора, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Описание
Продължителност: 12

Правна, икономическа, финансова и техническа информация
Условия за участие
Списък и кратко описание на условията:
“1. Участниците следва да са вписани от Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/ в един от регистрите по реда на Закона за лекарствените продукти в...”    Покажи повече
Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците.”
Технически и професионални способности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“Възложителят не поставя изисквания към техническите и професионални способности на участниците.”
Условия, свързани с договора
Условия за изпълнение на договора:
“Срокът за доставяне на заявен лекарствен продукт е до 24 часа след получаване на заявка. Заявката се подава по избор на Възложителя по телефон, факс или на...”    Покажи повече

Процедура
Вид процедура
Открита процедура
Административна информация
Срок за получаване на офертите или заявленията за участие: 2023-12-14 23:59 📅
Езици, на които могат да се подават офертите или заявленията за участие: български 🗣️
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Минимален срок, през който оферентът трябва да поддържа офертата: 6
Условия за отваряне на офертите: 2023-12-15 13:00 📅
Условия за отваряне на офертите (място): В системата

Допълнителна информация
Допълнителна информация

“Процедурата се провежда по реда на чл. 104, ал. 2 от ЗОП (т.нар. „обърнат ред“ на разглеждане - оценката на техническите и ценовите предложения на...”    Покажи повече
Орган за преглед
Име: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Пощенски град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България 🇧🇬
Телефон: +359 29356113 📞
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg 📧
Факс: +359 29807315 📠
URL: http://www.cpc.bg 🌏
Процедура за преглед
Точна информация за крайния срок (крайните срокове) за процедурите за преразглеждане: 10-дневен от изтичането на срока по чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП.
Източник: OJS 2023/S 222-699816 (2023-11-13)