Доставчик: ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД

2023-11-13   Доставка на лекарствен продукт с международно непатентно наименование /INN/ - Gadobutrol за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД (Комплексен онкологичен център - Русе ЕООД)
Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на лекарствен продукт с международно непатентно наименование /INN/ - Gadobutrol с количество на активното лекарствено вещество 1 mmol/ml - 7,5 ml и ориентировъчно количество 500 флакона. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-10-20   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД (Комплексен онкологичен център - Русе ЕООД)
Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на лекарствени продукти за нуждите на лечебния процес в КОЦ-Русе ЕООД по приложена спецификация. Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в Техническата спецификация. На основание § 47а от ПЗР на ПМС № 167/22.04.2021 г. за изменение и допълнение на ППЗОП, с оглед предмета на обществената поръчка - доставка на лекарствени продукти по Закона за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД АЛУМЕД ООД Б. Браун Медикал ЕООД БУЛГЕРМЕД ВЕ ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екофарм ЕООД Мармит Юнайтед ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД Топ Хоспитал Сървис ЕАД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД Фармнет ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-10-16   Доставка на лекарствени продукти по обособени позиции, чрез периодични доставки по заявка за нуждите на "МБАЛ - Добрич АД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДОБРИЧ АД)
Предмет на поръчката съгласно общият номенклатурен речник е с код по CPV 33600000 за ДОСТАВКА (покупка) на лекарствени продукти при провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител с предмет „Доставка на лекарствени продукти по обособени позиции, чрез периодични доставки по заявка за нуждите на "МБАЛ - Добрич" АД”. Място на доставяне - Болнична аптека на МБАЛ Добрич АД. Прогнозна стойност: 355 800, 00 лв. без ДДС Обособени позиции: Позиция №1 - „Доставка на лекарствени продукти, чрез периодични … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Медекс ООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-09-28   „Периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на “МБАЛ - ШУМЕН” АД по обособени позиции” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН АД)
Лекарствените продукти, чиято доставка е предмет на настоящата обществена поръчка, са подробно описани в Техническата спецификация. Участниците в откритата процедура могат да подават оферти за Обособени позиции с №№ от 1 до 15 включително, съобразно Техническата спецификация. Доставките по Обособени позиции с №№ от 16 до 21 ще бъдат възложени по реда на съответните им индивидуални стойности на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП чрез директно възлагане на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Медекс ООД Про Фармация ЕООД Софарма Трейдинг АД Топ Хоспитал Сървис ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-09-18   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Княгиня Клементина - София“ ЕАД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА" - СОФИЯ ЕАД)
Предметът на обществената поръчка e периодични дoставки на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на МБАЛ „Княгиня Клементина - София“ ЕАД, по прогнозни количества от Техническата спецификация - Приложение № 1 . Предметът на поръчката включва периодично повтарящи се доставки на 17 лекарствени продукти по номенклатури описани в Техническата спецификация. Всеки участник има право да представи оферта за една, повече или всички номенклатури. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Соломед ЕООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-09-15   Доставка на противотуморни лекарствени средства за нуждите на "КОЦ- В. Търново" ЕООД (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД)
Поръчката съдържа 1 обособена позиция с 92 номенклатурни единици, описани подробно в Техническа спецификация. Всяко лекарство представлява отделна номенклатурна единица. Участниците могат да подават оферта за една, няколко или всички номенклатурни единици. Оценката се извършва по номенклатурни единици. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД АЛУМЕД ООД БУЛГЕРМЕД ВЕ ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екофарм ЕООД Медекс ООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД Фармнет ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-09-13   "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ-Своге“ ЕООД“, за периода от 01.01.2024г. до 31.12.2024г.“ (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВОГЕ ЕООД)
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ-Своге“ ЕООД“, за периода от 01.01.2024г. до 31.12.2024г. Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции и включва доставката на лекарствени продукти по 218 номенклатурни единици. Всеки участник по негова преценка определя броя номенклатурни единици за които ще участва. Количествата са посочени в Техническата спецификация, те са ориентировъчни и зависят от текущите потребности на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Медофарма ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-09-11   "Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за хемодиализно лечение за нуждите на “МБАЛ Пазарджик... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК АД)
Предмет на обществената поръчка: Периодична доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за хемодиализно лечение съгласно приложената спецификация за нуждите на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК АД”. Срок за изпълнение на обществената поръчка: в срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагането на обществената поръчка чрез периодични предварителни заявки по вид и количество. Ако след изтичането му не са сключени нови договори по ЗОП със същият предмет, действието … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Истлинк България ООД Капамед ЕООД Медекс ООД Софарма Трейдинг АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-08-29   Доставка на лекарствени продукти (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на лекарствени продукти по общо 614 бр. номенклатурни единици (номенклатури), групирани в 2 обособени позиции: - Обособена позиция № 1 – лекарствени продукти, които са включени в Позитивния лекарствен списък (379 бр. номенклатурни единици); - Обособена позиция № 2 – лекарствени продукти, които не са включени в Позитивния лекарствен списък (235 бр. номенклатурни единици); Лекарствените продукти и по двете обособени позиции са подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Диагностик Имиджинг ООД Екос-Медика ООД МагнаФарм България ЕАД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Топ Хоспитал Сървис ЕАД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-08-28   Доставка на лекарствени продукти, съгласно техническа спецификация (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - БУРГАС ЕООД)
Доставка на лекарствени продукти(ЛП), съгласно техническа спецификация. В специф. са посочени: - 131(сто тридесет и една) номенклатури ЛП, групирани в 17 самостоятелни обособени позиции(ОП), с посочени: АТС, INN, лекарствена форма, количество на активното лекарствено вещество(мярка) и прогнозни количества. Предложените ЛП да фигурират в Позитивния лекарствен списък – Приложение 2, актуален към датата, определена като краен срок за подаване на оферти; - 41(четиридесет и една) номенклатури ЛП, групирани в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Медекс ООД Софарма Трейдинг АД Фаркол АД Фармимпорт АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-08-25   „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ-Свиленград ЕООД” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВИЛЕНГРАД ЕООД)
„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ-Свиленград ЕООД” Лекарствените продукти, предмет на настоящата поръчка са обособени в две позиции: Обособена позиция № 1 „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък, която включва 262 номенклатурни единици. Обособена позиция № 2 „Други лекарствени и помощни фармацевтични продукти“, която включва 180 номенклатурни единици. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-08-25   Доставка на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания за нуждите на „КОЦ-Бургас“ ЕООД (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - БУРГАС ЕООД)
Доставка на лекарствени продукти(ЛП) за лечение на онкологични заболявания за нуждите на „КОЦ-Бургас“ ЕООД. Определените в спецификацията прогнозни количества не задължават Възложителя да ги закупи. Закупените количества ЛП ще са съобразно реалните нужди на Възложителя. Всеки участник има право да представи по едно предложение за изпълнение на поръчката за всяка една, няколко или всички номенклатури ЛП от всяка отделна ОП, на основание §47а от Преходните и заключителни разпоредби на ПМС № 167 от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД АЛУМЕД ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екофарм ЕООД Медекс ООД НОВАМЕД ТРЕЙДИНГ ООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД Фармнет ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-08-15   „Доставка на ваксини за извършване на зад. и целеви имунизации и реимунизации,биопродукти за извършване на... (Министерство на здравеопазването)
Целта на обществената поръчка е осигуряването на необходимото количество ваксини за извършване на задължителни и целеви имунизации и реимунизации, биопродукти за извършване на постекспозиционна профилактика и медицинските изделия за приложението им, включваща 14 обособени позиции. Министерството на здравеопазването е юридическо лице и има право на собственост и самостоятелен бюджет. Орган на изпълнителната власт в министерството е министърът. Министърът на здравеопазването е публичен възложител по … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Суикс Биофарма ЕООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-08-08   ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ / ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, ЛЕЧЕБНИ ХРАНИ, ДИАГНОСТИЧНИ СРЕДСТВА И ДРУГИ НЕТЕРАПЕВТИЧНИ... (Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД)
„Доставка на лекарствени продукти / лекарствени продукти, лечебни храни, диагностични средства и други нетерапевтични продукти / за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово” разделена на номенклатурни единици, подробно описани в ГЛАВА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ от приложената документация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Медекс ООД Про Фармация ЕООД Софарма Трейдинг АД Фаркол АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-08-07   Доставка на лекарствен продукт - калциев фолинат с количество на активното лекарствено вещество 10 mg/ml-50 ml за... (СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ"СВЕТИ МИНА" ЕООД)
В предмета на поръчката е включена доставката на лекарствен продукт калциев фолинат с количество на активното лекарствено вещество 10 mg/ml-50 ml с ориентировъчно количество 900 флакона. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-08-07   Дост. на лек. прод. за лечение на солидни злок. заболявания,на лек. прод. от ПЛС за лечение на др. заболявания,на... (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА ЕООД)
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на възложителя по обособени позиции всяка от които съдържа самостоятелно обособени номенклатури по АТС (Анатомо-терапевтичен код), INN (Международно непатентно наименование) и лекарствена форма, подробно описани в "технически спецификации" от документацията на ОП. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД Булфарма ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Диагностик Имиджинг ООД Мармит Юнайтед ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД Топ Хоспитал Сървис ЕАД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД Фармимпорт АД Фармнет ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-08-04   ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - СОФИЯ по две обособени позиции (Център за спешна медицинска помощ - София)
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Център за спешна медицинска помощ - София по две обособени позиции. Точните артикули и количества са посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка. Поради големия си брой не могат да се поберат в настоящото поле. В съответствие с параграф 47а от Преходните и Заключителни разпоредби към Постановление 167 от 22 април 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, всеки един участник в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булфарма ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-08-03   Доставка на медикаменти и консумативи за Отделение по хемодиализа при МБАЛ “Свети Николай Чудотворец”ЕООД, гр. Лом (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ ЕООД)
Предметът на обществената поръчка включва периодични доставки на медикаменти и консумативи за отделение по хемодиализа при МБАЛ "Свети Николай Чудотворец" ЕООД, гр. Лом, съгласно обособените позиции, в съответствие с техническата спецификация и образецът на ценовото предложения за обособените позиции. Настоящата поръчка е разделена на 19 (деветнадесет) обособени позиции, като участниците могат да подават оферти за една или повече обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Истлинк България ООД Капамед ЕООД Медекс ООД Софарма Трейдинг АД Фрезениус медикъл кеър България ЕООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-08-01   „Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Ямбол” АД – част 1” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН" - ЯМБОЛ АД)
Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол” АД – част 1, съгласно „Техническа спецификация на лекарствените средства“ Срок на договорите – 1 година или до сключването на нов със същия предмет от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Обществената поръчка е разделена на 81/осемдесет и една/ обособени позиции, като за всички обособени позиции се участва за цялата обособена позиция - участник не подал оферта за някоя от номенклатурните единици в обособената позиция ще бъде отстранен. В част 1 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Медекс ООД Про Фармация ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-07-27   Доставка на лекарствени продукти и хранителни добавки необходими за дейността на УМБАЛ "ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ" АД,... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД)
Всички видове лекарствени продукти са описани подробно в техническата спецификация – Приложение № 1 към настоящата документация. Техническата спецификация е съобразена с поддържания на интернет страницата на МЗ Регистър - Позитивен лекарствен списък, Приложение № 2 към дата 02.07.2023г., Регистър пределни цени на лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание и Регистър на максималните продажни цени на лекарствени продукти, отпускани без лекарско предписание, актуални към същата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Медекс ООД Софарма Трейдинг АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-07-26   Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ – Първомай” ЕООД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПЪРВОМАЙ ЕООД)
Доставките на лекарствени продукти се извършват до болничната аптека на възложителя с транспорт на доставчика. Доставките са периодични и се извършват въз основа на писмени заявки на възложителя в съответствие с оферираните единични цени. Доставяните лекарствени продукти трябва да отговарят на изискванията на ЗЛПХМ, да имат маркировка (партиден номер, дата на производство, производител, срок на годност и други). За срока на обществената поръчка изпълнителят е длъжен да осигури и да поддържа складова … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Медофарма ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-07-25   ,,Доставка на медицински изделия за диализа, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в „МБАЛ –Самоков”ЕООД” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - САМОКОВ ЕООД)
Предметът на поръчката включва доставка чрез покупка на медицински изделия за диализа, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в „МБАЛ –Самоков” ЕООД, гр.Самоков, разделена на 22 /двадесет и две/ самостоятелно обособени позиции с по едно медицинско изделие със съответното наименование. Всеки участник може да участва за една, повече или всички обособени позиции. Всеки участник има право да представи само една оферта. Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Истлинк България ООД Капамед ЕООД Софарма Трейдинг АД Фрезениус медикъл кеър България ЕООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Хелмед България ЕООД
2023-07-25   ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО... (УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ "АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ" ЕАД)
Предмет на настоящата обществена поръчка включва доставка на лекарствени продукти, които не са разделени в обособени позиции. Всеки участник има право да представи оферта за една, няколко или за всички номентклатури. Възложителят не поставя ограничение за броя на номенклатури, които ще се възложат на един изпълнител. Оценяването ще се извършва поотделно за всяка номенклатура. За лекарствените продукти включени в Позитивния лекарствен списък, оферираните цени за опаковка не следва да надвишават … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Про Фармация ЕООД Софарма Трейдинг АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-07-25   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение на хематологични... (Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва доставки на лекарствени продукти по 78 номенклатури (номенклатурни единици).Лекарствените продукти са описани подробно, за всяка номенклатурна единица - международно непатентно наименование на лекарствения продукт, количество активно лекарствено вещество, лекарствена форма, мярка, прогнозно количество и прогнозна стойност, в Техническата спецификация (Приложение № 1), която е неразделна част от настоящата документация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД Булфарма ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД Фармимпорт АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-07-23   Доставка на лекарства по смисъла на ЗЛПХМ за нуждите на МБАЛ ”Югозападна болница“ ООД, гр.Сандански, по периодични... (МБАЛ "ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА" ООД)
Доставка на лекарства по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на МБАЛ ”Югозападна болница“ ООД, гр.Сандански, по периодични заявки, в зависимост от нуждите на Възложителя, съгласно Спецификация Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Диагностик Имиджинг ООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-07-21   „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "ЧЕТВЪРТА МБАЛ - СОФИЯ" ЕАД за едногодишен период /2023-2024г/” (ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ ЕАД)
Обект на обществената поръчка е доставка на лекарствени продукти за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МБАЛ - СОФИЯ“ ЕАД за период от 12 /дванадесет/ месеца франко болничната аптека на Възложителя, гр.София, бул.Македония №38. Поръчката включва 150 /сто и петдесет/ номенклатурни единици, подробно описани и специфицирани в техническата спецификацията и обявлението към поръчката. На основание §47а от Преходните и заключителни разпоредби на ППЗОП, Възложителят допуска участие по отделни номенклатурни единици включени в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-07-17   ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА НА МБАЛ „Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ“ ЕООД ГР.... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ" ЕООД)
Поръчката включва 13 /тринадесет/ обособени позиции, седем от които с едно медицинско изделие, а останалите с две и повече, описани в Техническата спецификация – Приложение № 1, както и в Приложение № 2 – Техническа характеристика на консумативи за провеждане на диализно лечение на болни с хронична бъбречна недостатъчност. В обхвата й се включва: » доставка до Болничната аптека на Възложителя; » разтоварване на доставеното по дадена заявка количество продукти. за период от 24 (двадесет и четири) месеца, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дъчмед Интернешанъл ЕООД Интергаленика ООД Истлинк България ООД Капамед ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Софарма Трейдинг АД Фрезениус медикъл кеър България ЕООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Хелмед България ЕООД
2023-07-07   Доставки на медикаменти (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ АД)
Периодично повтарящи се доставки на медикаменти съгласно прогнозно-количествена спецификация - Приложение към документацията, съобразно нуждите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД - гр. Монтана за 12 месеца Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД МагнаФарм България ЕАД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-07-06   Доставка на лекарствени продукти (ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "Д-Р ГЕОРГИ КИСЬОВ")
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на възложителя по обособени позиции, всяка от които съдържа самостоятелно обособени номенклатури по ATC (анатомо-терапевтичен код), INN (международно непатентно наименование) и лекарствена форма, подробно описани в "техническите спецификации" от документацията на ОП. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-07-03   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД (Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД)
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД и включва 2 /две/ обособени позиции: Обособена позиция 1. Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 на Позитивен лекарствен списък Обособена позиция 2. Лекарствени продукти, които не са включени в Приложение № 2 на Позитивен лекарствен списък Предметът на поръчката включва доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД. Лекарствените продукти са подробно описан … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Про Фармация ЕООД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-07-03   Доставка на лекарствени продукти (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВ. ИВАН РИЛСКИ ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЕООД)
С провеждането на настоящата обществена поръчка, МБАЛ „Св. Иван Рилски Горна Оряховица” ЕООД цели да избере изпълнител или изпълнители, които да му доставят лекарствени продукти, които са му нужни за предоставяне на медицинска помощ на хоспитализираните в лечебното заведение пациенти, в изпълнение на задълженията си съгласно Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и Закона за здравното осигуряване.провеждането на настоящата обществена поръчка, МБАЛ „Св. Иван Рилски Горна Оряховица” ЕООД цели да … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-06-30   ”Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ Христо Ботев АД гр. Враца” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХРИСТО БОТЕВ АД)
Периодична доставка по предварителна заявка на лекарствени продукти за нуждите на лечебния процес в МБАЛ „Христо Ботев“ АД по приложена спецификация за период от 24 /двадесет и четири/ месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД МагнаФарм България ЕАД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-06-23   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на отделения към МБАЛ"проф.д-р.П.Стоянов"АД Ловеч чрез периодично... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ АД)
Доставка на лек.продукти за нуждите на отделения към МБАЛ"проф.д-р.П.Стоянов"АД Лч чрез периодично повтарящи се доставки.Настоящата обществена поръчка е разделена на 2 об.позиции, както следва : Об.поз.№ 1–Доставка на лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 от ПЛС Об.поз.№ 2–Доставка на лекарствени продукти, извън Приложение № 2 от ПЛС На основание чл.47, ал.4 от ППЗОП при еднакви критерий за подбор на две или повече обособени позиции, възложителят допуска документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП да … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-06-22   „Доставка на храни за специални медицински цели за нуждите на „Университетска многопрофилна болница за активно... (Университетска Многопрофилна Болница за Активно Лечение - Пловдив АД)
Обект на обществената поръчка по чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки е доставка. Предмет на обществената поръчка е периодични доставки на храни за специални медицински цели за нуждите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив” АД, по обособени позиции”, с изисквания съгласно Техническата спецификация и проекта на договор неразделна част от документацията за обществена поръчка. Посочените в техническата спецификация прогнозни количества за съответните храни за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-06-15   „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД по обособени позиции – I част“ (Многопрофилна Болница за Активно Лечение - Д-Р Братан Шукеров АД)
„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД по обособени позиции – I част“, съгласно Приложение № 2 от документацията за участие. Участниците могат да представят предложение за една, няколко или всички номенклатурни единици от обособените позиции от спецификацията на възложителя – Приложение №2 от документацията за участие, съгласно разпоредбата на §47а от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки Посочените … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булфарма ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Медекс ООД Фармимпорт АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-06-15   “Доставка на лекарствени продукти и субстанции" (Военномедицинска академия)
Доставка на лекарствени продукти и субстанции. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следниятe адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. "Св. Г. Софийски" № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. "Христо Смирненски" № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. "Христо Ботев" № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. "Георги Кочев" № 6; МБАЛ – Сливен – гр. Сливен 8800, ул. "Пушкин" № 2. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Медекс ООД Софарма Трейдинг АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Химакс Фарма ЕООД
2023-06-09   Доставка на лекарствени средства и медицински изделия за нуждите на „КОЦ - В. Търново” ЕООД (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД)
Поръчката съдържа една обособена позиция с 22 номенклатурни единици, описани подробно в Техническа спецификация, неразделна част от документацията. Участниците могат да подават оферта за една, няколко или всички номенклатурни единици. Оценката се извършава по номенклатурни единици. Няма изискване за комплексност на поръчката. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Про Фармация ЕООД Софарма Трейдинг АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-06-08   „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ''СВЕТА ПЕТКА'' АД)
Предметът на поръчката включва периодични доставки на лекарствени продукти, необходими за дейността на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин за период от 12 месеца по предварителни писмени заявки. Пълно описание на предмета на поръчката е подробно представен в тръжната документация и Техническата спецификация към тръжната документация и в обявлението за откриване на процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. Предметът на поръчката е обособен на две обособени позиции, както следва: 1. Обособена … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Диагностик Имиджинг ООД МагнаФарм България ЕАД Медекс ООД Медофарма ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-06-05   „ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ /СЪГЛАСНО СПЕЦИФИКАЦИЯ/ ЗА НУЖДИТЕ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА... (Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас АД)
Предмет на доставка са лекарствени продукти съгласно Приложение №2 на ПЛС. Лекрствата са обединени в една обособена позиция, включваща в състава си 182 номенклатурни единици. Кандидатите или участниците могат да подадат предложение за участие в една, няколко или всички номенклатурни единици. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Диагностик Имиджинг ООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД Фармимпорт АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-05-29   „Периодична доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група N за нуждите на “МБАЛ - ШУМЕН” АД по... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН АД)
Лекарствените продукти, чиято доставка е предмет на настоящата обществена поръчка, са подробно описани в Техническата спецификация. Участниците в откритата процедура могат да подават оферти за Обособени позиции с №№ от 1 до 40 включително, съобразно Техническата спецификация. Доставките по Обособени позиции с №№ от 41 до 44 ще бъдат възложени по реда на съответните им индивидуални стойности на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП чрез директно възлагане на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Медекс ООД Про Фармация ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-05-29   „Периодична доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтични групи R, S и V за нуждите на “МБАЛ - ШУМЕН” АД... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН АД)
Лекарствените продукти, чиято доставка е предмет на настоящата обществена поръчка, са подробно описани в Техническата спецификация. Участниците в откритата процедура могат да подават оферти за Обособени позиции с №№ от 1 до 38 включително, съобразно Техническата спецификация. Доставките по Обособени позиции с №№ от 39 до 40 ще бъдат възложени по реда на съответните им индивидуални стойности на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП чрез директно възлагане на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Медекс ООД Про Фармация ЕООД Софарма Трейдинг АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-05-29   Доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ „Света Анна” – София АД – Част Пета (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на поръчката е периодичната доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ "Света Анна" - София АД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е от нейното възлагане до 30.12.2024 година, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 24 часа от получаване на писмена заявка от Възложителя. Процедурата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Соломед ЕООД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФАРМА ТРЕЙД БГ ЕООД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-05-25   Доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ „Света Анна” – София АД – Част Четвърта (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на поръчката е периодичната доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ "Света Анна" - София АД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е от нейното възлагане до 30.12.2024 година, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 24 часа от получаване на писмена заявка от Възложителя. Процедурата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диагностик Имиджинг ООД ЕТ ДВН-ГАЛИНА ЙОРДАНОВА МагнаФарм България ЕАД Маримпекс - 7 ЕООД Про Фармация ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-05-23   Доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ „Света Анна” – София АД – Част Трета (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на поръчката е периодичната доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ "Света Анна" - София АД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е от нейното възлагане до 30.12.2024 година, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 24 часа от получаване на писмена заявка от Възложителя. Процедурата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Медекс ООД Про Фармация ЕООД Соломед ЕООД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-05-19   Доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ „Света Анна” – София АД – Част Втора (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на поръчката е периодичната доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ "Света Анна" - София АД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е от нейното възлагане до 30.12.2024 година, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 24 часа от получаване на писмена заявка от Възложителя. Процедурата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екофарм ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Соломед ЕООД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-05-19   „Доставка на медицински изделия - консумативи за нуждите на МБАЛ-Свиленград ЕООД по обособени позиции” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВИЛЕНГРАД ЕООД)
„Доставка на медицински изделия - консумативи за нуждите на МБАЛ-Свиленград ЕООД по обособени позиции” Медицинските изделия - консумативи, предмет на настоящата поръчка са обособени в две позиции: Обособена позиция №1 „Общоболнични консумативи“, която включва 246 номенклатурни единици. Обособена позиция № 2 „Други“, която включва 51 номенклатурни единици. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Електро Мед България ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Интергаленика ООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД Медикард ООД Софарма Трейдинг АД Уелкеър ЕООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Хелмед България ЕООД Юнимедика ЕООД
2023-05-19   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД (Комплексен онкологичен център - Русе ЕООД)
Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на лекарствени продукти за нуждите на лечебния процес в КОЦ-Русе ЕООД по приложена спецификация. Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в Техническата спецификация. На основание § 47а от ПЗР на ПМС № 167/22.04.2021 г. за изменение и допълнение на ППЗОП, с оглед предмета на обществената поръчка - доставка на лекарствени продукти по Закона за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Медекс ООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
Свързани търсения 🔍