Поръчки: Фармацевтични продукти

15 активни обществени поръчки

Неотдавнашни обществени поръчки на фармацевтични продукти в България

2023-11-28   Deadline 2024-01-03   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания... (СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - СОФИЯ ОБЛАСТ ЕООД)
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област" ЕООД, по 11 обособени позиции: Обособена позиция 1 – Антинеопластични и имуномодулиращи средства Обособена позиция 2 - Храносмилателна система и метаболизъм Обособена позиция 3 – Кръв и кръвотворни органи Обособена позиция 4 – Сърдечно-съдова система Обособена позиция 5 – Дерматологични средства Обособена позиция 6 – Антиинфекциозни средства за системно приложение Обособена … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-24   Deadline 2024-01-03   Доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ „Света Анна” – София АД – Част Седма (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД)
Предмет на поръчката е периодичната доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ „Света Анна“ - София АД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е от нейното възлагане до 30.12.2024 година, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 24 часа от получаване на писмена заявка от Възложителя. Процедурата … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-21   Deadline 2024-01-03   Доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ „Света Анна” – София АД – Част Шеста (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД)
Предмет на поръчката е периодичната доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ „Света Анна“ - София АД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е от нейното възлагане до 30.12.2024 година, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 24 часа от получаване на писмена заявка от Възложителя. Процедурата … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-20   Deadline 2023-12-21   Доставка на реактиви и лабораторни консумативи за нуждите на “Диагностично – консултативен център V – Пловдив – Св.... (Диагностично - консултативен център V - Пловдив ЕООД)
„Доставка на реактиви и лабораторни консумативи за нуждите на “Диагностично – консултативен център V – Пловдив – Св. Архиеп. Лука“ ЕООД по обособени позиции“, при количества и характеристики, подробно описани в Приложение № 2 - Техническа спецификация, публикувана в профила на купувача на Възложителя и чрез посочената прогнозна стойност, определена за максималния срок на договора от 24 месеца. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-17   Deadline 2023-12-18   Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на лабораториите и Отделение по трансфузионна хематология... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ АД)
Настоящата обществена поръчка е с предмет доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на лабораториите и Отделение по трансфузионна хематология към МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е до 12 месеца, съгласно проекта на договора. Настоящата обществена поръчка, включваща 9 броя обособени позиции, съгласно Техническа спецификация - Приложение № 1 от обособена позиция № 1 до № 9 вкл. Посочените … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-16   Deadline 2023-12-18   Доставка на реактиви и консумативи за имунологичен анализатор CL1200i за Клинична лаборатория към „Комплексен... (Комплексен онкологичен център - Пловдив ЕООД)
Поръчката включва доставка на реактиви и консумативи за имунологичен анализатор модел CL1200i за Клинична лаборатория към „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД”, подробно описани в Техническата спецификация на поръчката. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-16   Deadline 2024-01-02   „ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ /СЪГЛАСНО СПЕЦИФИКАЦИЯ/ ЗА НУЖДИТЕ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА... (Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас АД)
Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ – Бургас” АД. Лекарствените продукти са описани подробно в спецификацията, която се явява неразделна част от настоящата документация, по генерични наименования (INN) или други непатентни наименования, лекарствени форми и съдържание на активното лекарствено вещество, обособени като 200 отделни обособени позиции. При условие, че в техническата спецификация е налице посочване на стандарт, спецификация, … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-15   Deadline 2023-12-15   „Доставка на лекарствени продукти, включени в приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък за нуждите на „МБАЛ–... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - АЙТОС ЕООД)
Обект на поръчката e доставката на лекарствени продукти, включени в приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък за нуждите на МБАЛ - Айтос, конкретизирани по видове и показатели в техническата спецификация. Доставката ще се осъществява периодично, след предварителни писмени или устни заявки от страна на Възложителя. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-13   Deadline 2023-12-18   „Доставка на реактиви и консумативи за PCR, химичен и биохимичен анализ в изпълнение на проект към ФНИ... (Тракийски университет)
Предмет на обществената поръчка е: „Доставка на реактиви и консумативи за PCR, химичен и биохимичен анализ в изпълнение на проект към ФНИ КП-06-ПМ67/6-СУНИ BG-175467353-2022-03-0019, за нуждите на Факултет „ Техника и технологии“ - Ямбол при Тракийски университет - гр. Стара Загора“ Поръчката е обособена в позиции, както следва: Обособена позиция №1 Консумативи за PCR и микроскопски изследвания Обособена позиция №2 Реактиви, консумативи за химичен и биохимичен анализ 1.2. Възложителят подробно е описал … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-13   Deadline 2023-12-14   Доставка на лекарствен продукт с международно непатентно наименование /INN/ - Gadobutrol за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД (Комплексен онкологичен център - Русе ЕООД)
Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на лекарствен продукт с международно непатентно наименование /INN/ - Gadobutrol с количество на активното лекарствено вещество 1 mmol/ml - 7,5 ml и ориентировъчно количество 500 флакона. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-10   Deadline 2023-12-12   "ДОСТАВКА НА ХИМИКАЛИ, РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ ..... пълното наименование... (Медицински Университет - София)
Предметът на настоящата обществената поръчка е доставка на химикали, реактиви и консумативи за извършване на дейностите по изпълнение на Научна програма 3.1.11 от Проект BG-RRP-2.004-0004-C01: „Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие на Медицински университет – София“, финансиран от НПВУ и включва 6 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 с предмет: ,,Доставка на химикали, реактиви и консумативи за клетъчно култивиране“; Обособена позиция № 2 с предмет: … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-09   Deadline 2023-12-11   „Доставка на лекарствен продукт с международно непатентно наименование /INN/: Piracetam за нуждите на МБАЛ-Свиленград ЕООД” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВИЛЕНГРАД ЕООД)
„Доставка на лекарствен продукт с международно непатентно наименование /INN/: Piracetam за нуждите на МБАЛ-Свиленград ЕООД” Преглед на обществените поръчки »
2023-11-06   Deadline 2023-12-07   Периодична доставка на общи и лабораторни медицински изделия и консумативи за нуждите на ВМА и подчинените й структури (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на общи и лабораторни медицински изделия и консумативи за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следниятe адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. "Св. Г. Софийски" № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. "Христо Смирненски" № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. "Христо Ботев" № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. "Георги Кочев" № … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-31   Deadline 2023-12-04   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ Христо Ботев АД гр. Враца (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХРИСТО БОТЕВ АД)
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ Христо Ботев АД гр. Враца по 54 обособени позиции за срок от 24 месеца. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-31   Периодична доставка на реагенти и консумативи за Пловдивски университет „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, включваща 8 (осем)... (ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ")
Поръчката с предмет: „Периодична доставка реагенти и консумативи за Пловдивски университет „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ е разделена на 8 (осем) обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Реагенти с общо предназначение“; Обособена позиция № 2: „Хроматографски консумативи“; Обособена позиция № 3: „Разтворители“; Обособена позиция № 4: „Реагенти за органичен синтез“; Обособена позиция № 5: „Химически аналитични стандарти“; Обособена позиция № 6: „Газове“; Обособена позиция № 7: „Молекулярна биология“ Обособена … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-30   „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "КОЦ-Шумен" ЕООД" (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД)
Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на лекарствени продукти за нуждите на „КОЦ-Шумен” ЕООД. Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в Техническата спецификация. Обществената поръчка е с 2/две/ обособени позиции, съдържаща номенклатури, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - Лекарствени продукти за общоболнично лечение, включваща 309 номенклатури с прогнозна стойност в размер на 3 … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-30   Доставка на химикали и реактиви за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД (Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на химикали и реактиви по 75 номенклатури (номенклатурни единици), съгласно приложената Техническа спецификация (Приложение № 1), с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и при най-благоприятни за СБАЛХЗ ЕАД условия. Част от номенклатурите включват подноменклатури, като участниците следва задължително да оферират всички подноменклатури, съдържащи се в тази номенклатура. Неоферирането на всички подноменклатури в дадената … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-27   Доставка на лекарствени продукти (ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО ЕАД)
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка“ по смисъла на чл. 3,ал.1, т.2 от ЗОП. Предметът на възлагане по откритата процедура е за периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти, съгласно приложената техническа спец, с цел избор на доставчик за посочените номенклатури и скл. на договор за доставка при условията и по реда на ЗОП.Лекарствените продукти са по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина:включени в Приложение2 на ПЛС, съгласно чл.262, ал.6, т.2 от … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-26   Доставка по заявка на реактиви и консумативи за нуждите на „Втора МБАЛ – София“ ЕАД (ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ ЕАД)
„Доставка по заявка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Отделение по клинична патология и Лаборатория по трансфузионна хематология“ за нуждите на „Втора МБАЛ – София“ ЕАД. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-26   „Закупуване на техническо оборудване, консумативи и реактиви за нуждите на лабораториите по токсикохимия“ с пет... (Министерство на вътрешните работи)
Поръчката включва закупуване на техническо оборудване, консумативи и реактиви за нуждите на лабораториите по токсикохимия по 5 (пет) обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – „Закупуване на 4 (четири) броя напълно автоматизирани системи за твърдофазна екстракция на биологични проби в комплект с азотен генератор с вграден въздушен компресор“; Обособена позиция № 2 – „Закупуване на 3 (три) броя системи за ултра чиста вода“; Обособена позиция № 3 – „Закупуване на стандарти на наркотични … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-25   „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, предназначени за лечение на... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка на лекарствени продукти за нуждите на лечебното заведение, подробно описани в Техническата спецификация – Приложение № 2 от документацията за участие. Прогнозна стойност на обществената поръчка – 194 719 322.50 лв. без ДДС, която стойност се отнася за максималния срок на договора от 36 месеца. Прогнозната стойност на поръчката за първоначалния срок от 24 месеца възлиза на 129 812 881.67 лв. без ДДС, а при реализиране на опцията за увеличение – … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-25   Доставка на лекарствени и помощни фармацевтични продукти и хранителни добавки за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван... ("Многопрофилна болница за активно лечение д - р Иван Селимински - Сливен" АД)
Периодични доставки на лекарствени и помощни фармацевтични продукти и хранителни добавки за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" Поръчката е разделена на 220 номенклатурни единици и се допуска участниците да оферират доставка на част от номенклатурните единици. Обща прогнозна стойност на поръчката:за 24 /двадесет и четири/ месеца - 1 096 312,08 лв. без ДДС. Място на изпълнение : Аптека на МБАЛ ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД, гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. Срокът на изпълнение на поръчката … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-25   Deadline 2023-12-11   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Княгиня Клементина - София“ ЕАД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА" - СОФИЯ ЕАД)
Предметът на обществената поръчка e периодично повтарящи се дoставки на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на МБАЛ „Княгиня Клементина – София” ЕАД, които са подробно описани по номенклатури в Техническата спецификация - Приложение № 1. Участникът може да оферира една, няколко или всички номенклатури от Техническата спецификация съгл. § 47 от Преходни и Заключителни разпоредби на ППЗОП и Постановление № 39 от 15 март 2023 г. за изменение и … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-25   Доставка на ин витро диагностични медицински изделия за нуждите на „МБАЛ „Княгиня Клементина”- София” ЕАД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА" - СОФИЯ ЕАД)
Доставка на ин витро диагностични медицински изделия (диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати) за: клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, лаборатория по трансфузионна хематология и клинична патология" за нуждите на „МБАЛ „Княгиня Клементина”- София” ЕАД.Доставка на ин витро диагностични медицински изделия (диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати) за: клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, лаборатория по трансфузионна хематология и клинична … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-25   „Доставка на лекарствени продукти, необходими за дейността на „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД,... (Комплексен онкологичен център - Пловдив ЕООД)
Поръчката включва доставка на лекарствени продукти, необходими за дейността на „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД, предназначени за лечение на онкологични заболявания, като предметът на обществената поръчка е подробно описан в Техническата спецификация на поръчката. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-24   „ Доставка на лекарствени продукти, Обособена позиция 2 - Лекарствени продукти извън Приложение № 2 на ПЛС” за УМБАЛ... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
„ Доставка на лекарствени продукти, Обособена позиция 2 - Лекарствени продукти извън Приложение № 2 на ПЛС” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, Референтен номер 46/2023,.Лекарствени продукти, които не са включени в Приложение № 2 на ПЛС със 195 номенклатурни единици, които са подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества. Участниците следва да подадат оферта за една или … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-24   Открита процедура „ Доставка на лекарствени продукти, Обособена позиция 3 - Лекарствени продукти по Приложение № 2... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
Доставка на лекарствени продукти по Обособена позиция 3 - Лекарствени продукти по Приложение № 2 на ПЛС с 313 номенклатурни единици, които са подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества. Участниците следва да подадат оферта за една или повече номенклатурни единици. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-24   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД. Възложителят разделя поръчката на 3 (три) обособени позиции, подробно описани в Техническата спецификация – Приложение № 1. За Обособена позиция 1 – Лекарствени продукти включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък и Обособена позиция 2 – Лекарствени продукти извън Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък, участниците могат да подават оферта, както за двете позиции, … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-24   „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД по обособени позиции – II част“ (Многопрофилна Болница за Активно Лечение - Д-Р Братан Шукеров АД)
„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД по обособени позиции – II част“, съгласно Приложение № 2 от документацията за участие. Участниците могат да представят предложение за една, няколко или всички номенклатурни единици от обособените позиции от спецификацията на възложителя – Приложение №2 от документацията за участие, съгласно разпоредбата на §47а от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. Посочените … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-24   ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ / ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, ЛЕЧЕБНИ ХРАНИ, ДИАГНОСТИЧНИ СРЕДСТВА И ДРУГИ НЕТЕРАПЕВТИЧНИ... (Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД)
„Доставка на лекарствени продукти / лекарствени продукти, лечебни храни, диагностични средства и други нетерапевтични продукти / за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово” разделена на номенклатурни единици, подробно описани в ГЛАВА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-24   Доставка на тест- серуми и реагенти за лаборатория по трансфузионна хематология (Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом ЕАД)
Периодични доставки на тест-серуми и реагенти за лаборатория по трансфузионна хематология по 2 обособени позиции за срок до 11.09.2025 г. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-24   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД (Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД)
Доставка на лекарствени продукти включва 2 обособени позиции: 1. Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 на Позитивен лекарствен списък 2. Лекарствени продукти, които не са включени в Приложение № 2 на Позитивен лекарствен списък Лекарствените продукти са подробно описани в Техническа спецификация от документацията. Допуска представяне на оферти за една или повече от номенклатурите в съответната обособена позиция. Източник на финансиране: Възложителят ще използва собствени приходи и средства от … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-24   Доставка на антибиотици, обезболяващи и други лекарствени продукти (Военномедицинска академия)
Доставка на антибиотици, обезболяващи и други лекарствени продукти. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следнитe адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. "Св. Г. Софийски" № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. "Христо Смирненски" № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. "Христо Ботев" № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. "Георги Кочев" № 6; МБАЛ – Сливен – гр. Сливен 8800, ул. "Пушкин" № 2. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-20   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД (Комплексен онкологичен център - Русе ЕООД)
Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на лекарствени продукти за нуждите на лечебния процес в КОЦ-Русе ЕООД по приложена спецификация. Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в Техническата спецификация. На основание § 47а от ПЗР на ПМС № 167/22.04.2021 г. за изменение и допълнение на ППЗОП, с оглед предмета на обществената поръчка - доставка на лекарствени продукти по Закона за … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-20   „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив“ (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка на лекарствени продукти за нуждите на лечебното заведение, подробно описани в Техническата спецификация – Приложение № 2 от документацията за участие. Прогнозна стойност на обществената поръчка – 33 743 461,40 лв. без ДДС, която стойност се отнася за максималния срок на договора от 36 месеца. Прогнозната стойност на поръчката за първоначалния срок от 24 месеца възлиза на 22 495 640,90 лв. без ДДС, а при реализиране на опцията за увеличение – при … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-20   Доставка на противотуморни лекарствени продукти за лечение на солидни тумори за нуждите на СБАЛОЗ Проф.д-р Марин... (СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ ЕООД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка по заявка на противотуморни лекарствени продукти за лечение на солидни тумори за нуждите на СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ”ПРОФ.Д-Р МАРИН МУШМОВ ЕООД ГРАД СОФИЯ (СБАЛОЗ Проф.д-р Марин Мушмов ЕООД) по 27 обособени позиции, заплащани от бюджета на НЗОК Преглед на обществените поръчки »
2023-10-20   „Доставка на лекарствени продукти необходими за дейността на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД - гр. Велико Търново по... (Многопрофилна областна болница за активно лечение "Д-р Стефан Черкезов" АД)
Доставка на лекарствени продукти необходими за дейността на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД - гр. Велико Търново по две обособени позиции за срок от 6 месеца по общо 65 номенклатурни единици, разделени в 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция 1 „Лекарствени продукти по ПЛС” и Обособена позиция 2 „Лекарствени продукти извън ПЛС”. Номенклатурните единици включени във всяка обособена позиция са подробно описани в Техническа спецификация, която е неразделна част от документацията за участие. Всеки … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-19   „ Доставка на лекарствени продукти, Обособена позиция 1 - Лекарствени продукти за хематология и онкология” за УМБАЛ... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
Доставка на лекарствени продукти по Обособена позиция 1 - Лекарствени продукти за хематология и онкология с 186 номенклатурни единици, които са подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества. Участниците следва да подадат оферта за една или повече номенклатурни единици. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-19   Доставка на неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти (Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД)
Доставка на неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти и включва 10 номенклатури, подробно описани в Техническа спецификация, неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти за лечение на конкретен пациент по чл. 1, ал. 1 от Наредба № 10/17.11.2011г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, лекарствени продукти, прилагани извън условията на разрешението за употреба, и лекарствени продукти за състрадателна … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-19   „Доставка на лекарствени продукти за операционен блок и очно отделение за нуждите на “Специализирана болница по очни... (СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ВАРНА ЕООД)
Предметът на поръчката е избор на изпълнител за извършване на периодични доставки на лекарствени продукти за операционен блок и очно отделение за нуждите на СБОБАЛ-Варна, съгласно Техническа спецификация (Приложение № 1), след предварителна заявка от страна на Възложителя, наричани за краткост „стоки“. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-18   „Доставка на лабораторни консумативи, реактиви, лабораторна стъклария, Обособена позиция 1” за УМБАЛ „Св. Иван... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
Доставка на лабораторни консумативи, реактиви, лабораторна стъклария, Обособена позиция 1"Клинична лаборатория и общи консумативи” с номенклатурни единици от 1 до 345, които са подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества. Участниците следва да подадат оферта за една или повече номенклатурни единици. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-17   „Периодична доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория към “МБАЛ - ШУМЕН” АД” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН АД)
Лабораторните реактиви и консумативи, предмет на настоящата обществена поръчка са описани подробно в техническата спецификация, приложена към настоящата документация. Участниците в откритата процедура трябва да подадат оферта за всички номенклатури, включени в Обособена позиция № 1, съобразно Техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-17   „Доставка на лабораторни консумативи и реактиви - част 2“ (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
„Доставка на лабораторни консумативи и реактиви - част 2“- подробно описани в Приложение 1- техническа спецификация Преглед на обществените поръчки »
2023-10-17   Закупуване на стоки за новородени деца по процедура за директно предоставяне на БФП BG05SFPR003-1.003 Закупуване на... (Агенция за социално подпомагане)
Закупуване на стоки за новородени деца по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.003 „Закупуване на стоки за новородени деца“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, по 12 обособени позиции Преглед на обществените поръчки »
2023-10-17   Доставка на онкологични и общоболнични лекарствени продукти (Военномедицинска академия)
Доставка на онкологични и общоболнични лекарствени продукти. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следниятe адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. "Св. Г. Софийски" № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. "Христо Смирненски" № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. "Христо Ботев" № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. "Георги Кочев" № 6; МБАЛ – Сливен – гр. Сливен 8800, ул. "Пушкин" № 2. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-16   Доставка на медикаменти, съгласно спецификация за нуждите на МБАЛ “Свети Николай Чудотворец” ЕООД, гр. Лом (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ ЕООД)
Предметът на обществената поръчка включва периодични доставки на медикаменти, съгласно номенклатурни единици, в съответствие с техническата спецификация и образецът на ценовото предложение. Настоящата поръчка е разделена на 355 (триста петдесет и пет) номенклатурни единици, като участниците могат да подават предложения както за всички, така и за всяка една номенткатурна единица от спецификацията отделно. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-16   Доставка на лекарствени продукти по обособени позиции, чрез периодични доставки по заявка за нуждите на "МБАЛ - Добрич АД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДОБРИЧ АД)
Предмет на поръчката съгласно общият номенклатурен речник е с код по CPV 33600000 за ДОСТАВКА (покупка) на лекарствени продукти при провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител с предмет „Доставка на лекарствени продукти по обособени позиции, чрез периодични доставки по заявка за нуждите на "МБАЛ - Добрич" АД”. Място на доставяне - Болнична аптека на МБАЛ Добрич АД. Прогнозна стойност: 355 800, 00 лв. без ДДС Обособени позиции: Позиция №1 - „Доставка на лекарствени продукти, чрез периодични … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-16   Доставка на лекарства за нуждите на „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ“ ЕАД (ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ ЕАД)
Предметът на поръчката e периодични дoставки на лекарства по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на Втора МБАЛ - София“ ЕАД, подробно описани в Техническата спецификация - Приложение № 1. Поръчката включва 133 номенклатурни единици. Възложителят допуска представяне на оферти за една или повече от номенклатурите, включени в предмета на обществената поръчка. Оценяването се извършва поотделно за всяка номенклатура. Срокът на изпълнение на обществената поръчка е 24 … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-13   ,,ДОСТАВКА НА ХИМИКАЛИ И РЕАКТИВИ ЗА АНАЛИЗ И СИНТЕЗ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАУЧНА.......... (Медицински Университет - София)
Предметът на настоящата обществената поръчка е доставка на химикали и реактиви за анализ и синтез за извършване на дейностите по изпълнение на научна програма ,,MUS 3.1.2 DЕFENDER‘‘ за изпълнение на Проект BG-RRP-2.004-0004-C01: „Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие на Медицински университет – София“, финансиран от НПВУ и включва 7 обособени позиции. Подробното описание по вид, количество и технически характеристики на стоките/изделията са посочени в Техническата … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-12   Доставка на материали, консумативи, реактиви и китове за нуждите на проект BG05M2OP001-1.002-0012, за партньор БФ на... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
ОП 1: Лабораторна стъклария, инструментариум и принадлежности; ОП 2: Еднократни консумативи за биоексперименти и принадлежности с общо и специфично предназначение; ОП 3: Специализирани реактиви и китове за биологични изследвания; Подробните изисквания към изпълнението на поръчката са посочени в част IVта „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИ“ от документацията за участие и в ПРИЛОЖЕНИЕ - Технически спецификации – ОП1–ТХ; ОП2–ТХ; ОП3-ТХ (таблици MS excel формат), публикувано на … Преглед на обществените поръчки »
Свързани търсения 🔍