Поръчки: Фармацевтични продукти

>20 архивирани обществени поръчки

Неотдавнашни обществени поръчки на фармацевтични продукти в България

2024-01-31   ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ , ВКЛЮЧЕНИ В ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ ЕООД)
Обект на настоящата обществена поръчка е: Поръчката е „доставка на стоки, осъществявана чрез покупка” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.2 от ЗОП. Поръчката се провежда с цел избор на изпълнител за периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти за нуждите на Лечебното заведение. Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV): 33600000 - описание: Лекарствени продукти Важно! Оферираната от участниците стойност за опаковка, не следва да надвишава референтната стойност посочена в Приложение № 2 от … Преглед на обществените поръчки »
2024-01-31   ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ АНАТОМО-ТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА С "СЪРДЕЧНО-СЪДОВА СИСТЕМА" ЗА НУЖДИТЕ НА... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ" ЕООД)
Обществената поръчка включва 62 обособени позиции, всяка по един лекарствен продукт от анатомо-терапевтична група С "Сърдечно-съдова система", които са описани в Техническата спецификация. Количествата са прогнозни за 12 месеца. Преглед на обществените поръчки »
2024-01-31   „Доставка на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, гр. Благоевград - втора... (СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ"СВЕТИ МИНА" ЕООД)
Предметът на обществената поръчка е „Доставка на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, гр. Благоевград - втора част“ по обособени позиции, разделен в 50 /петдесет/ обособени позиции. В техническата спецификация се съдържа информация относно АТС -код, международно непатентно наименование, мярка и количеството на лекарствените продукти, вкл. в съответната обособена позиция. Преглед на обществените поръчки »
2024-01-31   „Периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на “МБАЛ - ШУМЕН” АД по обособени позиции” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН АД)
Лекарствените продукти, чиято доставка е предмет на настоящата обществена поръчка, са подробно описани в Техническата спецификация. Участниците в откритата процедура могат да подават оферти за Обособени позиции с №№ от 1 до 3 включително, съобразно Техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
2024-01-31   „Доставка на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, гр. Благоевград - първа... (СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ"СВЕТИ МИНА" ЕООД)
Предметът на обществената поръчка е „Доставка на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, гр. Благоевград - първа част“ по обособени позиции, разделен в 43 /четиридесет и три/ обособени позиции. В техническата спецификация се съдържа информация относно АТС -код, международно непатентно наименование, мярка и количеството на лекарствените продукти, вкл. в съответната обособена позиция. Преглед на обществените поръчки »
2024-01-30   Доставка на лекарствени продукти за 2024 г., отпускани по реда на Наредба №34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане... (Министерство на здравеопазването)
Доставка на лекарствени продукти за 2024 г., отпускани по реда на Наредба №34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН, туберкулоза, психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на опиоиди, синдром на зависимост“, включваща 27 обособени позиции Преглед на обществените поръчки »
2024-01-30   ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ АНАТОМО-ТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА В "КРЪВ И КРЪВООБРАЗУВАЩИ ОРГАНИ" ЗА... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ" ЕООД)
Обществената поръчка включва 58 обособени позиции, всяка по един лекарствен продукт от анатомо-терапевтична група В "Кръв и кръвообразуващи органи", които са описани в Техническата спецификация. Количествата са прогнозни за 12 месеца. Преглед на обществените поръчки »
2024-01-30   Периодична доставка на химически изделия и лабораторни изделия с общо и специфично предназначение за нуждите на... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Подробните изисквания към изпълнението на поръчката са посочени в част II-ра „ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“ от документацията за участие, а АРТИКУЛИТЕ (химикали, реактиви, консумативи, филтри, стъклария и т.н.), предмет на отделните 25 обособени позиции, както и прогнозните им количества, разфасовки, мерни единици и допълнителни технически параметри са подробно описани в Приложение 1 - Технически спецификации (таблици MS excel формат), публикувано на Профила на купувача … Преглед на обществените поръчки »
2024-01-30   ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ АНАТОМО-ТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА А "ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА И МЕТАБОЛИЗЪМ"... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ" ЕООД)
Обществената поръчка включва 33 обособени позиции, всяка по един лекарствен продукт от анатомо-терапевтична група А "Храносмилателна система и метаболизъм", които са описани в Техническата спецификация. Количествата са прогнозни за 12 месеца. Преглед на обществените поръчки »
2024-01-30   Доставка на различни видове лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „ Света Екатерина“ ЕАД (Университетска многопрофилна болница за активно лечение "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД)
ДСП се създава за доставка на различни видове лекарствени продукти за УМБАЛ „ Света Екатерина“ "ЕАД. Посочените количества по Техническата спецификация са прогнозни и не пораждат задължения за Възложителя да ги възложи в прогнозния обем. Фактическото изпълнение на обществената поръчка ще се определи на базата на реално доставените лекарствени продукти, в рамките на финансовия ресурс.ДСП се провежда на два етапа.ПЪРВИ ЕТАП НА ДИНАМИЧНАТА СИСТЕМА ЗА ПОКУПКИ – СЪБИРАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ.Квалифициране … Преглед на обществените поръчки »
2024-01-30   „Доставка на радиоактивни лекарствени продукти, радиофармацевтици, радионуклидни генератори, китове и радионуклидни... (Министерство на здравеопазването)
„Доставка на радиоактивни лекарствени продукти, радиофармацевтици, радионуклидни генератори, китове и радионуклидни прекурсори за 2024г., отпускани по реда на Наредба 34/25.11.2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет за лечението на български граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване“ по 44 обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
2024-01-30   ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ АНАТОМО-ТЕРАПЕВТИЧНИ ГРУПИ D "ДЕРМАТОЛОГИЧНИ СРЕДСТВА",... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ" ЕООД)
Обществената поръчка включва 28 обособени позиции, всяка по един лекарствен продукт, както следва: от анатомо-терапевтична група D "Дерматологични средства" 12 вида, от анатомо-терапевтична група G " Пикочо-полова система и полови хормони" 5 вида и от анатомо-терапевтична група H " Хормонални препарати за системно приложение с изключение на полови хормони" 11 вида, които са описани в Техническата спецификация. Количествата са прогнозни за 12 месеца. Преглед на обществените поръчки »
2024-01-29   "Доставка на дезинфектанти - по обособени позиции за нуждите на УМБАЛ „ СВЕТА ЕКАТЕРИНА ЕАД" (Университетска многопрофилна болница за активно лечение "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва доставка на различни видове антисептични средства и дезинфектанти. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три) от стойността на договора, без включен ДДС и се освобождава съгласно проекта на договор. Преглед на обществените поръчки »
2024-01-23   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ– Карнобат” ЕООД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - КАРНОБАТ ЕООД)
Обект на поръчката e доставката на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ - Карнобат, конкретизирани по видове и показатели в техническата спецификация. Доставката ще се осъществява периодично, след предварителни писмени или устни заявки от страна на Възложителя. Обекта на обществената поръчка е разделен на шест обособени позиции: Обособена позиция № 1 Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък Обособена позиция № 2 Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 на … Преглед на обществените поръчки »
2024-01-22   Доставка на реактиви и консумативи за Клиника обща и клинична патология на УСБАЛO ЕАД по обособени позиции (УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ "ПРОФ. ИВАН ЧЕРНОЗЕМСКИ" ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на реактиви и консумативи за Клиника обща и клинична патология на УСБАЛO ЕАД, съгласно приложената Техническа спецификация, с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и при най-благоприятни за УСБАЛО ЕАД условия. Пълната информация относно техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в „Техническата спецификация“, неразделна част от документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
2024-01-19   „Доставка на разтвори и медицински изделия за хемодиализа по обособени позиции за нуждите на "МБАЛ - Силистра" АД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СИЛИСТРА АД)
„Доставка на разтвори и медицински изделия за хемодиализа по обособени позиции за нуждите на "МБАЛ - Силистра" АД включваща 11 обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
2024-01-19   ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО... (УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ "АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ" ЕАД)
Предмет на настоящата обществена поръчка включва доставка на лекарствени продукти, които са разделени в 10 обособени позиции. Посочените количества по Техническата спецификация са ориентировъчни и не пораждат задължения за УСБАЛЕ „Акад Ив. Пенчев” ЕАД да ги възложи в прогнозния обем. Фактическото изпълнение на обществената поръчка ще се определи на базата на реално доставените лекарствени продукти, в рамките на финансовия ресурс. Преглед на обществените поръчки »
2024-01-19   „Доставка на ваксини за извършване на зад. и целеви имунизации и реимунизации,биопродукти за извършване на... (Министерство на здравеопазването)
Целта на обществената поръчка е осигуряването на необходимото количество ваксини за извършване на задължителни и целеви имунизации и реимунизации, биопродукти за извършване на постекспозиционна профилактика и медицинските изделия за приложението им, включваща 3 обособени позиции. Министерството на здравеопазването е юридическо лице и има право на собственост и самостоятелен бюджет. Орган на изпълнителната власт в министерството е министърът. Министърът на здравеопазването е публичен възложител по смисъла … Преглед на обществените поръчки »
2024-01-17   Доставка на химически вещества и реактиви за осигуряване на учебния процес и научната дейност в Медицински... (Медицински университет - Пловдив)
Предметът на поръчката включва доставка на химически вещества, растителни масла и дроги, консумативи за апарат за хемостаза ACL Elite Pro, консумативи за биохимичен анализатор Dirui CS-T240, консумативи за йон-селективен анализатор Starlyte V, общи лабораторни консумативи, полиетилен гликоли, необходими за осигуряване на учебния процес и научната дейност в МУ-Пловдив, всички индивидуализирани по вид и прогнозно количество съгласно техническите спецификации на съответните обособени позиции. Обществената … Преглед на обществените поръчки »
2024-01-15   „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за едногодишен период /2024-2025г/” (ПЪРВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА СОФИЯ ЕАД)
​​​​​​Обект на обществената поръчка е доставка на лекарствени продукти за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за период от 12 /дванадесет/ месеца франко болничната аптека на Възложителя, гр.София, ул.Михалаки Ташев №2. Поръчката включва 20 /двадесет/ обособени позиции, подробно описани в техническата спецификация към настоящата обществена поръчка. Всеки участник може да участва, както за една, така и за повече или за всички обособени позиции. Подробно описание на предмета на обществената поръчка, … Преглед на обществените поръчки »
2024-01-11   Доставка на лекарствени продукти, включени в приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък за нуждите на "МБАЛ - Айтос" ЕООД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - АЙТОС ЕООД)
Обект на поръчката e доставката на лекарствени продукти, включени в приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък за нуждите на МБАЛ - Айтос, конкретизирани по видове и показатели в техническата спецификация. Доставката ще се осъществява периодично, след предварителни писмени или устни заявки от страна на Възложителя. Обекта на обществената поръчка е разделен в две обособени позиции: Обособена позиция№ 1 – „Лекарствени продукти, включени в приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък - кръв и … Преглед на обществените поръчки »
2024-01-11   Доставка на лабораторни консумативи и реактиви за дейността на Клинична Лаборатория в УМБАЛ "Света Екатерина " ЕАД,... (Университетска многопрофилна болница за активно лечение "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на диагностични консумативи и реактиви, съгласно приложената Техническа спецификация, с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и при най-благоприятни за УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, условия. Възложителят разделя поръчката на 25 (двадесет и пет) обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
2024-01-10   Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория в МТБ Пловдив (Многопрофилна транспортна болница - Пловдив)
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория в МТБ Пловдив по 13 обособени позиции за срок от 24 месеца Преглед на обществените поръчки »
2024-01-05   „Доставка на диагностични консумативи и реактиви за нуждите на лаборатория по клинична микробология и болнична... (Университетска многопрофилна болница за активно лечение "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на диагностични консумативи и реактиви, съгласно приложената Техническа спецификация, с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и при най-благоприятни за УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, условия. Възложителят разделя поръчката на 28 (двадесет и осем) обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
2024-01-05   „Доставка на консумативи и реактиви за дейността на лаборатория по Обща и клинична Патология в УМБАЛ „Света... (Университетска многопрофилна болница за активно лечение "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на диагностични консумативи и реактиви, съгласно приложената Техническа спецификация, с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и при най-благоприятни за УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД. Поръчката се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта при критерий за възлагане „най-ниска цена“, съгласно чл.70, ал.2, т. 1 от ЗОП. Оценяването на офертите и класирането на участниците се извършва в рамките на всяка отделна … Преглед на обществените поръчки »
2024-01-04   ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ (Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ))
„ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” Обособена позиция №1: Доставка на реактиви за синтез на пептиди Обособена позиция №2: Доставка на конструктивни материали и сплави Преглед на обществените поръчки »
2023-12-28   "Доставка на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК извън цената на клиничните пътеки и процедури, за нуждите на... (СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ-ВАРНА ЕООД)
Доставка на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК извън цената на клиничните пътеки и процедури, за нуждите на "СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна"ЕООД по пет обособени позиции Преглед на обществените поръчки »
2023-12-22   ,,ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ И НАГРЕВАТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАУЧНА ПРОГРАМА 3.1.20 ,,РЕПРОДУКТИВНА ГЕНЕТИКА‘‘... (Медицински Университет - София)
Предметът на обществената поръчка е доставка на реактиви и нагревател за изпълнение на Научна програма 3.1.20 ,,Репродуктивна генетика‘‘ по Проект BG-RRP-2.004-0004-C01: „Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие на Медицински университет – София“, финансиран от НПВУ по обособени позиции. Обществената поръчка включва следните обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 с предмет: ,,Доставка на реактиви за флуоресцентна детекция и измерване на двойно-верижна ДНК“ 2. Обособена … Преглед на обществените поръчки »
2023-12-22   ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УМБАЛ “ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД)
Всички видове лекарст.продукти са в техническата спецификация – Приложение №1 към документация.Техн. спецификация е съобразена с поддържания на интернет страницата на МЗ Регистър - Позитивен лекарствен списък, Приложение № 2 към дата 02.12.2023г., Регистър пределни цени на лекарст. продукти, отпускани по лекарско предписание и Регистър на максималните продажни цени на лекарст.продукти, отпускани без лекарско предписание,актуални към същата дата. Участникът може да подава оферта за една, повече или всички … Преглед на обществените поръчки »
2023-12-22   Доставка на медицински консумативи и разтвори за хемодиализа за нуждите на МБАЛ „ Д-р Димитър Павлович“ ЕООД - гр.... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ ЕООД)
Настоящата обществена поръчка е свързана с периодична доставка на медицински консумативи и разтвори за отделението по хемодиализа в МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД - гр. Свищов“ за срок от 1 / една/ година. Обществената поръчка е разделена на девет обособени позиции: Обособена позиция № 1 « Фистулни игли» Обособена позиция № 2 « Апирогенни филтри и дезинфектанти на диализни апарати» Обособена позиция № 3 « Катетри за временен съдов достъп» Обособена позиция № 4 « Диализатори» Обособена позиция № 5 « … Преглед на обществените поръчки »
2023-12-21   „ДОСТАВКА НА ХИМИКАЛИ И РЕАКТИВИ ЗА ФИТОХИМИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАУЧНА .... / пълното... (Медицински Университет - София)
Предметът на обществената поръчка включва доставка на химикали и реактиви за фитохимия за извършване на дейностите по изпълнение на Научна програма MUS_3.1_19 PHOENIX-NCD ОТ Проект BG-RRP-2.004-0004-C01: „Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие на Медицински университет – София“, финансиран от НПВУ със следните обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 с предмет: ,,Доставка на химикали и реактиви“; 2. Обособена позиция № 2 с предмет: ,,Доставка на химикали и реактиви за … Преглед на обществените поръчки »
2023-12-21   „Доставка на лекарствени продукти по Позитивен лекарствен списък за нуждите на „Комплексен онкологичен център –... (Комплексен онкологичен център - Пловдив ЕООД)
Предмет на настоящата процедура е доставка на лекарствени продукти по лекарствена форма и опаковка, включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС). В тях се съдържат наименованията на лекарствените продукти, тяхната група по АТС (Анатомо-терапевтичен код), INN (Международно непатентно наименование) и лекарствена форма/ форма на приложение (например: перорална, парентерална или др. форма). Качеството на лекарствените продукти следва да отговаря на изискванията, предявени със … Преглед на обществените поръчки »
2023-12-21   „Доставка на лекарствени продукти извън Позитивен лекарствен списък за нуждите на „Комплексен онкологичен център –... (Комплексен онкологичен център - Пловдив ЕООД)
Поръчката включва доставка на лекарствени продукти, необходими за дейността на „КОЦ - Пловдив” ЕООД”, подробно описани в Техническата спецификация на поръчката. Предмет на настоящата процедура е доставка на лекарствени продукти по лекарствена форма и опаковка, които не са включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС). В тях се съдържат наименованията на лекарствените продукти, INN (Международно непатентно наименование) и лекарствена форма/ форма на приложение (например: перорална, … Преглед на обществените поръчки »
2023-12-20   Доставка на реактиви и консумативи, затворена система и микроепруветки за вземане на кръв за отделение Клинична... (УМБАЛ "Света Анна" - София АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на реактиви и консумативи, затворена система и микроепруветки за вземане на кръв за отделение Клинична лаборатория при УМБАЛ „Света Анна“ - София АД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни … Преглед на обществените поръчки »
2023-12-20   „Доставка на реактиви, китове, консумативи и др. за обезпечаване на проекти по Фонд „Наука“ по десет обособени позиции“ (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за доставката на реактиви, китове, консумативи и др. за осигуряване на качествено, в срок и в съответствие с договорните изисквания, провеждане на научни изследвания по одобрени за финансиране проекти от Фонд „Наука” към Медицински университет – Варна. Поръчката включва доставка на стоките, предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества. Стоките са подробно описани в Приложение №1 … Преглед на обществените поръчки »
2023-12-20   „Доставка на реактиви и лабораторни консумативи за отделение по клинична патология и клинична лаборатория към... (Комплексен онкологичен център - Пловдив ЕООД)
Поръчката включва доставка на реактиви и лабораторни консумативи за отделение по клинична патология и клинична лаборатория необходими за дейността на „КОЦ - Пловдив” ЕООД”, подробно описани в Техническата спецификация на поръчката. Преглед на обществените поръчки »
2023-12-20   Доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория при МБАЛ „Свети Иван Рилски” ЕООД (МБАЛ „Свети Иван Рилски” ЕООД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория при МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД, град Дупница по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни дни, не по-дълъг от 5 календарни дни от получаване … Преглед на обществените поръчки »
2023-12-20   Доставка на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК за нуждите на КОЦ-ВРАЦА ЕООД (Комплексен Онкологичен Център - Враца ЕООД)
Доставка на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК за нуждите на КОЦ-ВРАЦА ЕООД по предварителни заявки за срок от 24 месеца. Преглед на обществените поръчки »
2023-12-15   Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД (Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД)
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД Поръчката е разделена на 23 обособени позиции. Предметът на поръчката включва доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД. Лабораторните реактиви и консумативи са подробно описани в Приложение № 1 Техническа спецификация от документацията. Оферираните продукти трябва да отговарят на изисквания на Възложителя, посочени в Техническата … Преглед на обществените поръчки »
2023-12-14   Периодична доставка на препарати за дезинфекция и химическа стерилизация за нуждите на ВМА и подчинените й структури (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на препарати за дезинфекция и химическа стерилизация за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя в склад на Възложителя на следнитe адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. "Св. Г. Софийски" № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. "Христо Смирненски" № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. "Христо Ботев" № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. "Георги Кочев" № 6; МБАЛ – … Преглед на обществените поръчки »
2023-12-13   „Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД“ (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД)
„Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД“, обособени в самотоятелно обособени позиции, при количества и характеристики, описани чрез Приложение №2 - Техническа спецификация, публикувана в профила на купувача в ЦАИС ЕОП и чрез посочената тук прогнозна стойност, определена за максималния срок на договора от 36 месеца. Преглед на обществените поръчки »
2023-12-12   „ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” ЕАД (СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ "ПРОФ. ИВАН КИРОВ" ЕАД)
Предмет на поръчката е доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” ЕАД. Предметът на поръчката е разделен на две позиции, както следва: обособена позиция 1: „Доставка на лекарствени продукти по Приложение 2 на Позитивния лекарствен списък” обособена позиция 2: „Доставка на лекарствени продукти извън Приложение 2 на Позитивния лекарствен списък” Вида и прогнозните количества на лекарствените продукти са описани подробно в техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
2023-12-08   Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи за дейността на лабораториите в УМБАЛ "Проф. д-р Стоян... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД)
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи за дейността лаборатории по Вирусология, Микробиология, Патоанатомия, Имунология, Клинична лаборатория и Лабратория по медицинска генетика в УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" АД, гр. Стара Загора за период от 24 месеца. Обществената поръчка се разделя на обособени позиции: Всяка отделна обособена позиция включва съответен брой и вид номенклатури, посочени подробно в техническата … Преглед на обществените поръчки »
2023-12-07   “ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ, ХИМИКАЛИ, КИТОВЕ, ТЕСТОВЕ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ... (Тракийски университет)
“ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ, ХИМИКАЛИ, КИТОВЕ, ТЕСТОВЕ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГР. СТАРА ЗАГОРА“ Поръчката е обособена в позиции, както следва: Обособена позиция №1 Химикали и реактиви Обособена позиция №2 Лабораторни тестове за изследване на мляко Обособена позиция №3 PCR китове за диагностика на заболявания при животните Обособена позиция №4 Консумативи за система BIOLOG Възложителят подробно е описал във файл Техническа спецификация, неразделна … Преглед на обществените поръчки »
2023-12-07   Доставка на китове, среди, диагностикуми и консумативи за микробиологична лаборатория (Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом ЕАД)
Периодични доставки на китове, среди, диагностикуми и консумативи за микробиологична лаборатория по 3 обособени позиции, разпределени в групи и номенклатури в зависимост от предназначението им и наличната апаратура, подробно описани в приложените технически спецификации, за срок от 24 месеца. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-28   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания... (СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - СОФИЯ ОБЛАСТ ЕООД)
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област" ЕООД, по 11 обособени позиции: Обособена позиция 1 – Антинеопластични и имуномодулиращи средства Обособена позиция 2 - Храносмилателна система и метаболизъм Обособена позиция 3 – Кръв и кръвотворни органи Обособена позиция 4 – Сърдечно-съдова система Обособена позиция 5 – Дерматологични средства Обособена позиция 6 – Антиинфекциозни средства за системно приложение Обособена … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-27   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД (Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва доставки на лекарствени продукти по 52 номенклатури (номенклатурни единици). Лекарствените продукти са описани подробно, за всяка номенклатурна единица - международно непатентно наименование на лекарствения продукт, количество активно лекарствено вещество, лекарствена форма, мярка, прогнозно количество и прогнозна стойност, в Техническата спецификация (Приложение № 1), която е неразделна част от настоящата документация. Обществената поръчка не е разделена на … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-24   Доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ „Света Анна” – София АД – Част Седма (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД)
Предмет на поръчката е периодичната доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ „Света Анна“ - София АД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е от нейното възлагане до 30.12.2024 година, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 24 часа от получаване на писмена заявка от Възложителя. Процедурата … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-21   Доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ „Света Анна” – София АД – Част Шеста (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД)
Предмет на поръчката е периодичната доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ „Света Анна“ - София АД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е от нейното възлагане до 30.12.2024 година, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 24 часа от получаване на писмена заявка от Възложителя. Процедурата … Преглед на обществените поръчки »
Свързани търсения 🔍