„Доставка на лекарствени продукти, включени в приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък за нуждите на „МБАЛ– Айтос” ЕООД”

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - АЙТОС ЕООД

Обект на поръчката e доставката на лекарствени продукти, включени в приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък за нуждите на МБАЛ - Айтос, конкретизирани по видове и показатели в техническата спецификация. Доставката ще се осъществява периодично, след предварителни писмени или устни заявки от страна на Възложителя.

Краен срок
Deadline 2023-12-15

Кой?

Какво?

Къде?

История на обществените поръчки
Дата Документ
2023-11-15 Обявление за поръчка
Обявление за поръчка (2023-11-15)
Възлагащ орган
Име и адреси
Име: Многопрофилна болница за активно лечение - айтос еоод
Национален регистрационен номер: 102613775
Пощенски адрес: ул. Шейново № 4
Пощенски град: гр. Айтос
Пощенски код: 8500
Държава: България 🇧🇬
Лице за контакт: Станимира Атанасова Костова
Телефон: +359 895610057 📞
Електронна поща: stani_at_co@abv.bg 📧
Регион: Бургас 🏙️
URL: https://aytos.bg/mnogoprofilna-bolnica-aktivno-lechenie-530.html 🌏
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/5558 🌏
Комуникация
URL на документите: https://app.eop.bg/today/342998 🌏
URL адрес за участие: https://app.eop.bg/today/342998 🌏

Обект
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“„Доставка на лекарствени продукти, включени в приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък за нуждите на „МБАЛ– Айтос” ЕООД””
Продукти/услуги: Фармацевтични продукти 📦
Кратко описание:
“Обект на поръчката e доставката на лекарствени продукти, включени в приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък за нуждите на МБАЛ - Айтос,...”    Покажи повече
Очаквана стойност без ДДС: BGN 160 000 💰
Информация за партиди
Оферти могат да се подават за всички партиди

1️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“Лекарствени продукти, включени в приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък - кръв и кръвотворни органи””
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 1
Описание
Допълнителни продукти/услуги: Фармацевтични продукти 📦
Място на изпълнение: Бургас 🏙️
Основен обект или място на изпълнение: МБАЛ - Айтос, гр. Айтос, ул. "Шейново" № 4, аптека
Описание на обществената поръчка:
“Обект на поръчката e доставката на лекарствени продукти, включени в приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък, фармакологична група "Кръв и кръвотворни...”    Покажи повече
Критерии за награждаване
Цена
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 30 000 💰
Продължителност на договора, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Описание
Продължителност: 12

2️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“„Лекарствени продукти, включени в приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък - хормонални препарати за системно приложение и инсулини””
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 2
Описание
Описание на обществената поръчка:
“Обект на поръчката e доставката на лекарствени продукти, включени в приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък - хормонални препарати за системно...”    Покажи повече
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 20 000 💰

3️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“„Лекарствени продукти, включени в приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък от други фармакологични групи"”
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 3
Описание
Описание на обществената поръчка:
“Обект на поръчката e доставката на различни лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ - Айтос. Лекарствените продукти попадат в следните анатомо-терапевтични...”    Покажи повече
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 110 000 💰

Правна, икономическа, финансова и техническа информация
Условия за участие
Списък и кратко описание на условията:
“1. Участниците в обществената поръчка трябва да притежават разрешение за производство, издадено по реда на ЗЛПХМ (в случаите по чл. 196, ал. 1 от ЗЛПХМ) или...”    Покажи повече
Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“Възложителят не е поставил изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците”
Условия за участие
Не е приложимо
Технически и професионални способности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. На основание чл. 64, ал. 1 от...”    Покажи повече
Условия за участие
Условия за участие (технически и професионални способности):
“Минималното изискване, поставено от възложителя, е участникът да е извършил минимум 1 (една) доставка идентична или сходна с предмета на настоящата...”    Покажи повече
Условия, свързани с договора
Условия за изпълнение на договора:
“Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора. Гаранцията за изпълнение е в размер на 1...”    Покажи повече

Процедура
Вид процедура
Открита процедура
Административна информация
Срок за получаване на офертите или заявленията за участие: 2023-12-15 23:59 📅
Езици, на които могат да се подават офертите или заявленията за участие: български 🗣️
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Минимален срок, през който оферентът трябва да поддържа офертата: 3
Условия за отваряне на офертите: 2023-12-18 13:30 📅
Условия за отваряне на офертите (място): В системата

Допълнителна информация
Информация за повторение на заболяването
Това е повтаряща се обществена поръчка
Очаквани срокове за публикуване на допълнителни известия: ноември 2024
Допълнителна информация

“Съгласно чл. 54 и 55 от ЗОП,Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, който: 1. е осъден с влязла в сила присъдаза престъпление по чл.108а,...”    Покажи повече
Орган за преглед
Име: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Пощенски град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България 🇧🇬
Телефон: +359 29356113 📞
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg 📧
Факс: +359 29807315 📠
URL: http://www.cpc.bg 🌏
Процедура за преглед
Точна информация за крайния срок (крайните срокове) за процедурите за преразглеждане:
“Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.”
Източник: OJS 2023/S 223-701859 (2023-11-15)