„Доставка на медицинска апаратура и оборудване за Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Света Анастасия“ по 6 (шест) обособени позиции"

Община Бургас

Предмет на настоящата поръчка е доставката на медицинска апаратура и оборудване за Многопрофилна болница за лечение на детски болести и включва следните дейности:Доставка на медицинската апаратура до мястото на доставка, посочено в документацията за обществената поръчка;Монтаж и инсталация или монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на доставената Медиц.апаратура, изискваща разрешителен режим;За ОП1–В обхвата на дейностите се включва и изготвяне на проектна документация,съгл.Наредба №13/16.12.2016г. за осигуряване на радиационна защита при работа с рентгенови уредби за медицински цели и Наредба за радиационна защита,приета с ПМС №20 от 14.02.2018г., обн., ДВ, бр. 16 от 20.02.2018г.,в сила от 20.02.2018г.,изм. и доп.,бр. 110 от 29.12.2020г., за получаване на Разрешение за монтаж от Агенция за ядрено регулиране /АЯР/ и изготвяне на необходима документация за лицензиране на източници на йонизиращо лъчение (ИЙЛ),съгл.Наредба за РИЛРБИЯЕ.Обучение на персонала.Гаранционно облужване.

Краен срок
Deadline 2023-12-28

Кой?

Какво?

Къде?

История на обществените поръчки
Дата Документ
2023-11-14 Обявление за поръчка
Обявление за поръчка (2023-11-14)
Възлагащ орган
Име и адреси
Име: Община бургас
Национален регистрационен номер: 000056814
Пощенски адрес: ул. Александровска № 26
Пощенски град: гр. Бургас
Пощенски код: 8000
Държава: България 🇧🇬
Лице за контакт: Даниела Георгиева
Телефон: +359 56907242 📞
Електронна поща: d.georgieva@burgas.bg 📧
Регион: Бургас 🏙️
URL: https://www.burgas.bg/ 🌏
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/16058 🌏
Комуникация
URL на документите: https://app.eop.bg/today/341112 🌏
URL адрес за участие: https://app.eop.bg/today/341112 🌏

Обект
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“„Доставка на медицинска апаратура и оборудване за Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Света Анастасия“ по 6 (шест) обособени...”    Покажи повече
Продукти/услуги: Медицинско оборудване 📦
Кратко описание:
“Предмет на настоящата поръчка е доставката на медицинска апаратура и оборудване за Многопрофилна болница за лечение на детски болести и включва следните...”    Покажи повече
Очаквана стойност без ДДС: BGN 23 058 000 💰
Информация за партиди
Оферти могат да се подават за всички партиди

1️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие: Обособена позиция № 1 – „Образна диагностика“
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 1
Описание
Допълнителни продукти/услуги: Медицинско оборудване 📦
Място на изпълнение: Бургас 🏙️
Основен обект или място на изпълнение:
“ж.к. „Зорница“ гр. Бургас, Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Св. Анастасия“.”
Описание на обществената поръчка:
“Съгласно концептуалния проект, разработен в рамките на Споразумение за техническа помощ между Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) и Община Бургас, бъдещата...”    Покажи повече
Критерии за награждаване
Цена
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 7 617 000 💰
Продължителност на договора, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Описание
Продължителност: 6
Допълнителна информация:
“Посочената прогнозна стойност е максималният финансов ресурс,с който Възложителят разполага! Във вр.с възможността,която чл.114 от ЗОП...”    Покажи повече

2️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие: Обособена позиция № 2 – „Рехабилитация“
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 2
Описание
Описание на обществената поръчка:
“Съгласно концептуалния проект, разработен в рамките на Споразумение за техническа помощ между Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) и Община Бургас, бъдещата...”    Покажи повече
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 404 000 💰
Описание
Допълнителна информация:
“Посочената прогнозна стойност е максималният финансов ресурс,с който Възложителят разполага! Във вр.с възможността,която чл.114 от ЗОП...”    Покажи повече

3️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие: Обособена позиция № 3 – „Операционно и реанимационно оборудване“
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 3
Описание
Описание на обществената поръчка:
“Съгласно концептуалния проект, разработен в рамките на Споразумение за техническа помощ между Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) и Община Бургас, бъдещата...”    Покажи повече
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 5 140 000 💰

4️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие: Обособена позиция № 4 – „Лаборатория“
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 4
Описание
Описание на обществената поръчка:
“Съгласно концептуалния проект, разработен в рамките на Споразумение за техническа помощ между Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) и Община Бургас, бъдещата...”    Покажи повече
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 1 440 000 💰

5️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие: Обособена позиция № 5 – „Диагностична апаратура“
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 5
Описание
Описание на обществената поръчка:
“Съгласно концептуалния проект, разработен в рамките на Споразумение за техническа помощ между Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) и Община Бургас, бъдещата...”    Покажи повече
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 3 250 000 💰

6️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“Обособена позиция № 6 – „Медицинско оборудване за болнична помощ и стерилизация“”
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 6
Описание
Описание на обществената поръчка:
“Съгласно концептуалния проект, разработен в рамките на Споразумение за техническа помощ между Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) и Община Бургас, бъдещата...”    Покажи повече
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 5 207 000 💰

Правна, икономическа, финансова и техническа информация
Условия за участие
Списък и кратко описание на условията:
“За всички ОП: Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 77, ал. 1 или ал. 2 от Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и да...”    Покажи повече
Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“Възложителят няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците!”
Технически и професионални способности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“За всички ОП: 1. Участниците следва да са изпълнили доставки, идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка през последните три години,...”    Покажи повече
Условия за участие
Условия за участие (технически и професионални способности):
“1. Участниците следва да са изпълнили доставки, идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка през последните три години, считано от...”    Покажи повече
Условия, свързани с договора
Условия за изпълнение на договора:
“1.За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл.54,чл.55,ал.1,т.1,5 от ЗОП и чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС,освен ако не са приложими изкл. по...”    Покажи повече

Процедура
Вид процедура
Открита процедура
Административна информация
Срок за получаване на офертите или заявленията за участие: 2023-12-28 23:59 📅
Езици, на които могат да се подават офертите или заявленията за участие: български 🗣️
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Минимален срок, през който оферентът трябва да поддържа офертата: 6
Условия за отваряне на офертите: 2023-12-29 12:30 📅
Условия за отваряне на офертите (място): В системата

Допълнителна информация
Допълнителна информация

“1.Участник,който не е декриптирал офертата си,в т. ч. съдържащото се в нея ценово предложение,в срока по чл.9л, ал.4 от ППЗОП,се отстранява от участие на...”    Покажи повече
Орган за преглед
Име: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Пощенски град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България 🇧🇬
Телефон: +359 29356113 📞
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg 📧
Факс: +359 29807315 📠
URL: http://www.cpc.bg 🌏
Процедура за преглед
Точна информация за крайния срок (крайните срокове) за процедурите за преразглеждане:
“Жалбите се подават до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до Възложителя, чието решение се обжалва, съгласно сроковете в чл.197, ал. 1 от ЗОП, а...”    Покажи повече
Служба, от която може да се получи информация за процедурата по преразглеждане
Име: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Пощенски град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България 🇧🇬
Телефон: +359 29356113 📞
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg 📧
Факс: +359 29807315 📠
URL: http://www.cpc.bg 🌏
Източник: OJS 2023/S 222-700176 (2023-11-14)